ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI
SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI
TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ
ELEKTRĐK VE MEKANĐK ALT YAPISI:
Đstanbul A ve B Stüdyolarının demontajı yapılan ve kullanılması düşünülen enerji
ve kontrol kablolarının öncelikle montajları yapılacaktır. Firma ışık askı sisteminin
montajı sırasında stüdyo zeminine zarar vermemek için plastik ve /veya ahşap malzeme
ile geçici kaplama yapacaktır.
1.1.
Ana Enerji Panosu: (1 adet )
a- Ana enerji panosu en az 180 cm. eninde ve en az 180-200 cm.
yüksekliğinde 4 bölmeli olacaktır.
b- Şalt odasına 800 A TMŞ
c- Ana Enerji Panosu üzerinde yer alacak malzemeler :
1 adet 800 ATMŞ ana şalter
2 adet 630 A TMŞ
2 adet 630 A kontaktör
16 adet 125-160 A TMŞ
5 adet 250 A TMŞ
16 adet 80- 100 A TMŞ teleskopik ışık askı, hoist ışık askı ve splitter dağıtım
kutusu kontaktör control ve kumanda panoları enerjisi için
1 adet ana enerji panosu içinde ihtiyaç prizleri için 80 A TMŞ
1 adet 63 A trifaze priz.
3 adet 16 A monofaze priz
1 adet Direkt IP tanımlı ve internet explorer dan izlenebilir Digital Voltmetre
Ampermetre pano tipi analyzer
3 adet sinyal lambası
100 x 10 cm. bakır bara
Nötr ve toprak baraları ayrı ayrı olacaktır.
1.2.
Reji Odaları Ana Dağıtım Panosu : (1 adet )
2 bölmeli ve 120 x 180 cm. ebatlarında olacaktır.
1 adet 400 A TMŞ
8 adet 63 A TMŞ
8 adet 80-100 A TMŞ
8 adet 100-125 A TMŞ
1 adet ana enerji panosu içinde ihtiyaç prizleri için 80A TMŞ
1 adet 63 A CEE norm trifaze priz.
3 adet 16 A monofaze priz
1 adet Direkt IP tanımlı ve internet explorer dan izlenebilir Digital Voltmetre
Ampermetre pano tipi analyzer
( Mevcut sisteme entegrasyonu firma tarafından sağlanacaktır. )
3 adet sinyal lambası
40 x 5 cm. bakır bara
Nötr ve toprak baraları ayrı ayrı olacaktır.
1.3.
Stüdyo içi görüntü sistemleri için ihtiyaç panosu: ( 12 adet )
En az 20 x 30 x 15 cm. ebatlarında olacaktır. Nötr ve toprak baraları ayrı ayrı
olacaktır.
12 adet 80 TMŞ
12 adet panonun herbirinde 9 ar adet 25 A V otomat çıkışı olacaktır.
1.4.
Pako Şalter Panosu : ( 2 adet ):
Her bir pano 2 bölmeli ve 4 kapaklı olarak imal edilecek ve her bir pano
içinde
1 adet 250 A TMŞ
220 adet 1-0-2 konumlu 32 A pako şalter
220
adet 32 A V otomat olacaktır.
1.5.
Priz ve Klemens Kutusu: (120 adet priz kutusu ve 64 adet klemens kutusu)
a) 120 adet üzerinde XLR 5 dişi 16 A pano tipi konnektör ve 24 lü çoklu
kilitli fiş ( erkek fişi olan ) monteli olacaktır. Ayrıca priz kutularının
altına
üçgen
piramit
aydınlatma
numaratörü
asılacaktır.
Projektörlerin teleskopik ışık askı sistemine bağlanması için 120 adet
kablo tipi 3 uçlu 16 A erkek fiş ve 120 adet 5 uçlu XLR 5 erkek fiş
verilecektir.
b) 40 adet 2 li priz kutusunda 2 şer adet 32 A 5 uçlu pano tipi dişi priz ve 2
şer adet 5 uçlu XLR tipi dişi konnektör monte edilmiş olacaktır.
Projektörlerin bağlanması için 80 adet kablo tipi 5 uçlu 32 A erkek fiş
ile 80 adet 5 uçlu XLR 5 erkek fiş verilecektir.
c) Hoist ışık askı sistemi için 64 adet klemens kutusu ( her bir hoist için
30 sıra 6 lık ray klemensden oluşan table ) verilecektir. Ayrıca 64 adet
hoist klemens tablasından uzakta montaja müdehale için deveboynu
uzatma klemens kutusu verilecektir.
1.6.
Enerji ve Kontrol Kabloları ( Halogen free ) : ( 1 takım )
A ve B Stüdyolarında demontajı yapılan eski teleskop ve hoist ışık askı
sistemindeki projektör enerji ve kontrol kabloları yeni kurulacak sistemde
kullanılacaktır. Aşağıda projektör enerji ve kontrol ve kumanda kabloları
için verilen metrajlar sisteme ilave olarak kullanılacak kablolardır.
Ana enerji panosu için ( Ana pano ile şalt odası arası ) 5 x 120 mm2 kablo:
130 metre.
Reji odaları dağıtım panosu için 5 x 70 mm2 250 metre.
Dimmer ana enerji panoları için 5 x 35 mm2: 60 metre.
Işık askı sistemi kontaktör, kontrol ve kumanda panoları için 5 x 16 mm2 :
80 metre.
Stüdyo içi görüntü sistemleri ihtiyaç panoları için 5 x 35 mm2: 50 metre.
Kontaktör panoları beslemesi için 3 x 10 mm2 kablo : 100 metre
Teleskopların kontaktör ve kumanda kablosu: 2 adet 3 x 1 mm2 TTR
halogen free kablo toplam ( 4000 m.)
Projektörler için enerji kablosu : 3x 4 mm2 TTR halogen free kablo
( 8000 m.)
Projektörler için enerji kablosu : 3x 1.5 mm2 TTR halogen free kablo
( 500 m.)
Hoist için enerji kablosu: 4x 1mm2 TTR halogen free kablo ( 1000 m.)
Dimmer kasaları ile pako şalter panosu arası enerji bağlantısı 1 x 4 mm2
TTR 5000 m.
Teleskop ve hoist lerin uzaktan kumanda kablosu ( numaralı ): 12 x 1 mm2
TTR 700 m.
Ana enerji panosu ile pako şalter panosu arası enerji kablosu : 5 x 50 mm2
kablo ( 70 m. )
DMX data kablosu : 5x 0.5 mm2 TTR halogen free kablo ( 5000 m.)
1.7.
Topraklama kablosu: ( 600m.)
a) 1 x 25 mm2 Cu toprak kablosu 200 m.
b) 1 x 10 mm2 Cu toprak kablosu 400 m. olmak üzere toplam 600
metredir.
1.8.
Enerji ve DMX kablolarını taşıyıcı tavalar : ( 700 m. )
a) 50 x 5 cm. ebatlarında ve 2 mm. et kalınlığında 200 m.
b) 20 x 5 cm. ebatlarında ve 2 mm. et kalınlığında 100 m.
c) 30 x 5 cm. ebatlarında ve 2 mm. et kalınlığında 200 m.
d) 10 x 5 cm. ebatlarında ve 2 mm. et kalınlığında 200 m. olmak üzere
toplam 700 metre olacak ve tavalarla birlikte her türlü bağlantı
aparatları verilecektir.
1.9.
Teleskopik ve Hoist ışık askı sistemi ile dimmer sistemi elektrik ve mekanik alt
yapısı montajı:
(Firma montajını yapacağı sistemlerde kullanacağı bütün malzemeleri ve
uygulayacağı işlemleri uygulama projesi üzerinde belirtecektir. Lüzum
görülmesi halinde; TRT ilgili elemanlarına verilecek olan bu proje üzerinde
Firma ve Đşletme elemanları ile koordinasyon sağlanarak gerekli proje
değişikler yapılabilecektir. )
1.9.1. Teleskopik ışık askı sistemi elektrik ve mekanik alt yapısı montajı
a) Teleskopik ışık askı sistemi ve pako şalter panosu arasına kablo
çekilecek ve çekilen bütün kabloların her iki ucuna numara verilecek
ve kabloların bağlantıları yapılacaktır.
b) Montajda kullanılacak enerji kabloları yangın anında düşük duman
yoğunluklu ve alev altında alevi üzerinde yürütmeyecek ( halogen free )
özellikte olacaktır. 3x 4 mm2 TTR kablo ile ilgili olarak Firma numune
getirecektir. Numune üzerinde gerekli sıcaklık testleri yapılacak olup,
uygun olmayan malzeme kabul edilmeyecektir. Ayrıca montajı
yapılacak fiş ve prizlere ( CEE 32 A 3 uçlu ) 1 er adet numune
getirilecektir.
c) Tüm elektrik kablolarının geçtiği güzergâhta kablo tavaları
çekilecektir. Kablo tavası ( en az 2 mm et kalınlığında olacaktır )
üzerine yerleştirilecek kablolar olabildiğince üst üste gelmeyecektir.
d) Tüm kablo bağlantılarında kablo pabucu, kablo numarası, kablo
bağları ve gerektiğinde porselen klemensler kullanılacaktır. Kablolar
kablo pabuçlarına sıkma penseleriyle sıkılarak monte edilecektir.
e) Tüm sistemle ilgili topraklama yapılacaktır. Yapılacak topraklama
tesisatı sonunda enerji hat başı ve hat sonu topraklama ölçümleri
yapılacaktır.
f) AR-GE imalatı olan teleskopik ışık askı sisteminin montajları ve
bunlarla ilgili seviye anahtar ayarları yapılacaktır.
g) 120 adet teleskopik ışık askı ( AR GE den 100 adet teleskop temin
edilecek ve 20 adedi sonradan montajı yapılacaktır. Sonradan monte
edilecek teleskopların montajı firma sorumluluğunda olmayacaktır. )
sistemini kumanda edecek TRT- AR-GE imalatı kontaktör ve kumanda
panoları mevcut çalışma prensibine uygun olarak monte edilecektir. Bu
panolar için yerinde etüd yapılması gerekmektedir.
h) 120 adet teleskopik ışık askı sistemi ve kablolarının tavandaki bağlantı
priz ve konnektörlerin bağlantıları yapılacaktır.
i) Firma yapacağı teleskopik ışık askı sistemi ve ana enerji panoları kablo
bağlantılarının düzgün yapılıp yapılmadığını montaj sonunda enerji
altında termal kamera ile kontrollerini yaptıracaklardır.
j) AR-GE imalatı olan teleskopik ışık askı sistemi kontaktör ve kumanda
panolarının Đşletme elemanlarının uygun göreceği yerlere montajları
yapılacak ve bunlarla ilgili gerekli ayarlar ARGE teknik elemanları
gözetiminde firma tarafından yapılacaktır.
k) 120 adet teleskopik ışık askı sisteminin asılması için Firma yerinde etüd
yapacak ve bunların mekanik olarak taşıtılabilmesi için gerekli alt
yapıyı oluşturacaktır.
l) Sistem çalışır vaziyette Đşletmeye teslim edilecektir..
1.9.2. Hoist ışık askı sistemi elektrik ve mekanik alt yapısı montajı
a) ARGE tarafından sağlanan iki stüdyo için 28 Adet 3 metrelik ve 36 adet 2
metrelik Hoist sistemi kullanılacak olup;hoist ışık askı sistemi üzerine konulacak
projektörler için 3 x 4 mm2. TTR enerji kabloları çekilecektir.
b) Dimmer sistemi ( teleskop ve hoistlere asılacak projektörler için toplam 14
adet ) ile iki stüdyo için 4 adet pako şalter panoları arasına 1 x 4 mm2. TTR kablo
çekilecek ve çekilen bütün kabloların her iki ucuna numara verilecek ve kabloların
bağlantıları yapılacaktır.
c) Projektör prizleri için kullanılacak 3x4 mm2 enerji kabloları yangın anında
düşük duman yoğunluklu ve alev altında alevi üzerinde yürütmeyecek
( halogen free
) özellikte olacaktır. Kablolar ile ilgili olarak Firma numune getirecektir. Numuneler
üzerinde gerekli sıcaklık testleri yapılacak olup, uygun olmayan malzeme kabul
edilmeyecektir.
d) Hoist ışık askı sistemini kumanda edecek TRT- ARGE imalatı kontaktör ve
kumanda panoları mevcut çalışma prensibine uygun olarak monte edilecektir. Ayrıca
yeri belirtilecek ARGE imalatı 2 adet bire bir kumanda paneli konulacaktır. Kumanda
panelleri üzerinde kontaktör panosunun enerjisini kesecek acil durdurma butonları
olacaktır. Kontaktör dolapları kızaklı olup, ihtiyaç halinde öne çekilebilecektir.
e) Pako şalter panosuna V-otomat ve pako şalterlerin montajı yapılacak, koruma
ve bağlantı elemanları konulacaktır.
f) Hoist yassı kablo bağlantısında kablonun ve hoistin sağlıklı çalışması için
bütün ayarlar yapılacaktır.
g) Hoist ışık askı sistemine ait çelik halat sisteminin ayar ve bağlantıları ARGE
teknik elemanları gözetiminde firma tarafından yapılacaktır.
h) Tüm elektrik kablajlarının geçtiği güzergâhta bulunan kablo tavaları
çekilecektir. Kablo tavası ( en az 2mm et kalınlığında olacaktır ) üzerine yerleştirilecek
kablolar olabildiğince üst üste gelmeyecektir.
ı) Tüm kablo bağlantılarında kablo pabucu, kablo numarası, kablo bağları ve
porselen klemensler kullanılacaktır. Kablolar kablo pabuçlarına sıkma penseleriyle
sıkılarak monte edilecektir.
j) Tüm sistemle ilgili topraklama yapılacaktır. Yapılacak topraklama tesisatı
sonunda enerji hat başı ve hat sonu topraklama ölçümleri yapılacaktır.
k) Her bir Stüdyo içerisine 10 adet 4’lü duvar panosu ( her birinde 4 adet CEE
32 A 5 uçlu priz ve 4 adet 5 uçlu şase tipi dişi canon jak olan ) yapılacaktır.
l) Her iki stüdyo için DMX sinyal hattı çekilecek ve çalışır vaziyette teslim
edilecektir.
m) ARGE imalatı olan hoist ışık askı sisteminin montajları ve bunlarla ilgili
seviye anahtar ayarları yapılacaktır.
n) Hoist ışık askı sisteminin asılması için Firma yerinde etüd yapacaktır.
o) ARGE imalatı olan hoist ışık askı sistemi kontaktör ve kumanda panolarının
montajları yapılacak ve bunlarla ilgili ayarlar yapılacaktır.
p) Firma yapacağı dimmer sistemi ve ana enerji panoları kablo bağlantılarının
düzgün yapılıp yapılmadığının termal kamera ile kontrollerini yaptıracaktır.
r) Sistem çalışır vaziyette Đşletmeye teslim edilecektir.
Download

Teknik Sartname 2014-17134