Doküman No :
EL İLANI FORMU
D12-FR–004
Yayın Tarihi :
24/09/2014
Revizyon Tarihi/No :
...
Sayfa:
1/1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Tanıtım amacıyla yaptırmış olduğumuz …………………… adet el ilanı/afişi
dağıtmak/asmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…/…/2014
Vergi Dai.No. :
Unvan Adresi :
Belediye Sicil No :
Gelir Kodu
:
Makbuz no
:
Adı Soyadı:
Kaşe/imza:
TUTANAK
Bu tür ilanların mühürlenmiş olsa bile elektrik direkleri, otobüs durakları, kamuya ait
yerlere asılması, kaldırım ve yollara atılıp, bırakılması yasaktır.
İlan Reklam vergisini ödemiş olduğum………………………adet el ilanı/afiş eksiksiz
olarak mühürlenerek tarafıma teslim edilmiştir.
Teslim eden:
Teslim alan :
TC. No
:
Telefon
:
İmza
:
Download

El İlanı Dilekçesi