GSM-EK-1
Tarih : ……/……/…….
Sayı : ……..
ERGENE 2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Konu : İşyeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatı Hk.
Bölgeniz sınırları içerisinde, tarafıma tahsis edilmiş olan ……………. ada ………
parselde ……/……/……… tarihinde Yapı Ruhsatı’nı, ……./……./……… tarihinde Yapı
Kullanma İzni’ni ……./………/…….. tarihinde Deneme İzin belgesini almış olduğum sanayi
tesisine ait gerekli evrak ve dosyalar hazırlanıp ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Dosya ve belgelerimiz incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasını ve “İşyeri Açma
ve Çalışma (GSM) Ruhsatı” nın tarafımıza verilmesini saygılarımla bilgilerinize arz
ederim.
Yetkili İsim Soyadı
İmza – Kaşe
Adres
:
Ek :
1) Gayrı Sıhhı Müessese Başvuru Ve Beyan Formu
2) ÇED Raporu
3) İtfaiye Raporu
4) Yapı Kullanma İzin Belgesi
5) Kapasite Raporu Ve Üretim Akış Şeması
6) Sorumlu Müdür Sözleşmesi
7) Bakteriyolojik Ve Kimyasal Analiz Raporu
8) Taahhütname
9) Çevre İzni
10) Kanal Bağlantı İzin Belgesi
11) GSM Ruhsat Harcı Dekontu
12) Eski GSM Belgesi
Download

Tarih - Ergene2 OSB