Tarih ve Sayı: 11/02/2015-44410
*BEKA3RYZE*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-903.09.02Konu :Mal Bildirim Beyannamesi
Dağıtım Yerlerine
Bilindiği üzere 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanununun 7.maddesinde belirtilen "Bu Kanun Kapsamındaki göreve devam
edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini
yenilerler..." ibaresi ile hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle ilgili hüküm gereğince Biriminizde görevli 2547 sayılı Kanuna tabi
Akademik personel, 657 sayılı Kanuna tabi İdari Personel ve 4/B Sözleşmeli olarak çalışan
personele Mal Bildirim Formu doldurtularak, en geç 02 Mart 2015 tarihine kadar Personel
Daire Başkanlığına gönderilmesini ve aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Vekil Rektör
Mal Bildirim Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1- Formların Mal Bildiriminde Bulunulması hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak
doldurulması,
2- Mal Bildirim Formunu okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak TC Kimlik No ve tarih
belirtmek sureti ile doldurması
3- Mal Bildirim Formlarının ekte örneği gönderilen kapalı zarf ile gönderilmesi,
bildirim sahibi tarafından adı ve soyadı, ünvanı, birimi ve kurum sicil numarası yazılması
4- Mal Bildirimi Maliye Bakanlığınca 31/07/2004 tarihinden itibaren damga vergisinden
muaf tutulması nedeniyle damga pulu yapıştırılmaması
5- Rektörlük Teşkilatı hariç Y.H.S. kadrosunda olanların Mal Bildirimlerinin
birimlerinde muhafaza edilmesi
6- Gönderilen Mal Bildirim Formlarının mühürlenerek liste ekinde ve teslim tutanağı
ile birlikte gönderilmesi
EK :
Zarf Örneği
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKA3RYZE
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Aykut ARSLAN Dahili : 10370
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEKA3RYZE*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
09/02/2015 Şef
09/02/2015 Şb. Müd.
09/02/2015 D.Bşk.
10/02/2015 Gen.Sek.Yrd.
10/02/2015 Gen.Sek.
: A.AK
: Z.GÜNAY
: B.HAFIZMEHMETOĞLU
: F.CİHAN
: M.KÜÇÜK
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKA3RYZE
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Aykut ARSLAN Dahili : 10370
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
l-
=
E
'6
.I
J
o
J
=
os
z, .=
--,
J.YF:
-'om
[email protected]
A
i
\.
YaEH3s
e ? 8'8 I
=
Download

Mal Bildirim Beyannamesi - Personel Daire Başkanlığı