Tarih ve Sayı: 28/12/2015-412297
*BE6PBTBTV*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
ÇOK İVEDİ
Sayı :18235917-640Konu :Disiplin soruşturmaları
Dağıtım Yerlerine
İlgi
:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2015 tarih 65649 sayılı yazısı
Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.11.2015 tarihli toplantısında "2547 Sayılı Kanuna
tabi personele uygulanacak disiplin hükümleri" ile ilgili olarak alınan kararda;
2547 sayılı Kanunun 53. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Hangi
fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve
disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet Memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne
alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir" hükmünün, Anayasa Mahkemesinin
14.01.2015 tarih ve E:2014/100, K:2015/6 sayılı kararı ile iptal edildiği ancak, iptal hükmünün;
kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesinin
kararlaştırıldığı ve söz konusu iptal kararı 7 Nisan 2015 tarihli 29319 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış iken, henüz dokuz aylık süre dolmadan yukarıda sözü edilen cümlenin, Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulunun 29.04.2015 tarih E:2013/826, K:2015/1654 sayılı kararı ile
iptal edilmiş olduğu;
Sözü edilen iptal kararı ile Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliğinin yasal dayanağının kalmadığı,
Bu çerçevede, Yükseköğretim personeli hakkında, ilgili yönetmeliğe göre başlatılmış
olup da henüz tamamlanmamış veya bundan sonra başlatılacak olan tüm disiplin
soruşturmalarında;
- 2547 sayılı Kanunun 53/a maddesinde getirilen düzenlemelerin uygulanması,
- 2547 ve 657 sayılı Yasalarda herhangi bir düzenleme bulunmayan usul kuralları
açısından ilgili disiplin yönetmeliğinde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına karar
verildiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.11.2015 tarih 65849-10501 sayılı yazısı ile
bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Biriminizde devam etmekte olan
ve bundan sonra yapılacak disiplin soruşturmalarında ceza önerilmesi halinde tekliflerin 657
sayılı Yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda getirilmesi hususunda soruşturmaları yürüten
soruşturmacıların bilgilendirilmesi ve tüm soruşturma işlemlerinin yine 657 sayılı Yasanın ilgili
maddeleri doğrultusunda tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN
Rektör V.
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE6PBTBTV
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emel TURGAY Dahili : 10368
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE6PBTBTV*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
EK :
1
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE6PBTBTV
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emel TURGAY Dahili : 10368
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
*BE6PBTBTV*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
28/12/2015 Şef
28/12/2015 Şb. Müd.
28/12/2015 D.Bşk.
28/12/2015 Gen.Sek.Yrd.
28/12/2015 Gen.Sek.
: E.TURGAY
: O.FİRİDİN
: B.HAFIZMEHMETOĞLU
: F.CİHAN
: M.KÜÇÜK
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE6PBTBTV
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emel TURGAY Dahili : 10368
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/12/2015-128594
Download

Disiplin soruşturmalarına ilişkin TAMİM