Okul Öncesi Eğitimde
Sürdürülebilir Kalkınma
Yapılandırılmış Görüşme Kılavuzu
Görüşme SUSTAIN projesinin kısa bir tanıtımı ile başlamalıdır. Bu tanıtımda, temel
yeterlilikler ve sürdürülebilir kalkınma gibi projenin temel kavramlarından ve de
görüşmenin amaçlarından bahsedilir.
Sorular (Parantez içindeki yorumlar görüşme yöneticisi için yazılmış destekleyici
ifadeler ve notlardan oluşmaktadır):
1. Kurumunuz SK (Sürdürebilir Kalkınma) içeriğini ve yaklaşımlarını eğitim programınıza
dahil etmiş durumdadır? Ediyor ise ne tür projeler ve etkinliklerdir?
(Lütfen örnekler veriniz / deneyiminizi paylaşınız.)
1. Okul öncesi ve ilköğretim döneminde gelecekteki iş dünyasına daha hazırlıklı ve okul
hayatında da başarılı olabilmesi için ne tür kazanımlar geliştirilmeli?
2. “Sürdürülebilir Kalkınmayı desteklemek adına hangi konu ve temalar derslerimize
entegre edilebilir? "Sürdürülebilir Kalkınma" öğrencilerin ana/temel yeterliliklerini
geliştirmek adına nasıl kullanılabilir? (Lütfen kısaca belirtiniz)
(3 numaralı soru ilk iki soru arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Görüşme
yöneticisi burada kağıt tahtası veya bir akıllı tahta kullanarak önerilerin notunu
alabilir – bir ‘kavram haritası’ veya ‘örümcek şema’ şeklinde kullanılabilir; ekteki
örneklere bakınız.)
3. "Sürdürülebilir Kalkınmayı öğretmek ve öğrencilerin ana/temel yeterliliklerini
geliştirmek için öğretmenlerin ne tür eğitim ve/ veya metodolojik desteğe ihtiyacı
vardır? (Lütfen kısaca belirtiniz)
(Lütfen konu, biçim, süre, öğretici malzemeler vs. öneriniz.
Görüşme yöneticisi görüşülen kişi için resmi ders kitapları/defterler, online
kaynaklar, vs. hangi biçim & kanalın bilgi almak için daha tercih edilir olduğunu,
okulda düzenlenebilecek bir seri ders ve atölye çalışması; öğretmenlerin yalnızca
eğitime odaklandığı 3 veya 5 günlük dersler; yurt dışında bir ders veya yurt dışına
gezi vs. şeklinde olabilecek eğitimlerden hangisine katılmayı istediklerini, aynı
zamanda da kişilerin iletişimi sürdürmek ve bir forum, online platform veya bir
diğer ICT-destekli iletişim yöntemi aracılığıyla meslektaşlarıyla deneyimlerini
paylaşmaya ne kadar hazır olduklarını öğrenmeye çalışmalıdır.)
SUSTAIN, ref. No 518321-LLP-1-2011-1-TR-COMENIUS-CMP
Sürdürülebilir kalkınma tanımı
Sürdürülebilir kalkınmanın en çok referans verilen tanımına göre sürdürülebilir
kalkınma "mevcut zamanın ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama yetilerinden ödün vermeyen" gelişimdir. Sürdürülebilir kalkınma mevcut
insani ihtiyaçları karşılamayı amaçlarken gelmekte olan nesillerin aynı ihtiyaçlarını da
karşılamaya devam edebilmek adına çevreyi koruyan bir büyüme modeli ve kaynak
kullanımı tanımlar.
Sürdürülebilir kalkınma kavramına bakışta yalnızca ekoloji (çevre koruması) değil
aynı zamanda ekonomi ve insanlar da göz önüne alınır.
1970’lerde "sürdürülebilirlik" kavramı "temel ekolojik destek sistemleri ile uyumlu
olan" bir ekonomiyi tanımlamak için kullanılmaktaydı.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik ve kültürel
meselelerin üzerinde tutan yeşil kalkınma kavramından farklıdır.
Sürdürülebilir Kalkınma savunucularına göre bu kavram modern Yeşil kalkınmanın
başaramadığı daha bütünlükçü bir sürdürülebilirliğin geliştirilmesini içeren bir bağlam
sunmaktadır. Çevresel olarak ideal olan bir tesisin iflas dolayısıyla kapatılması bariz bir
şekilde çevresellik bakımından bir nevi daha az etkin olabilecek fakat toplum tarafından
idame
ettirilebilecek
bir
tesisten
daha
sürdürülebilir
değildir.
Ek: "Kullanım bilgisi" içeren kavram haritası örneği.
5. Gelişmesi gereken yapı
ana tema ve temel
bölümlerden çıkacak
fikirlerden oluşan ‘göz
alıcı bir hiyerarşi’
olacaktır
1. Yatay sayfa düzeninde
sayfanın tam ortasından, ve
ideal olarak konunuzu
temsil edecek renkli bir
görsel ile başlayın
2. Haritanızda kelimeler ve
görseller kullanın. Mümkün
olan yerlerde tek bir sıra
halinde yazılmış bir
ANAHTAR kelime kullanın.
Her bir kelime veya J görsel
kendi sırasında olacak.
4. Farklı
bağlantılandırma ve
vurgulama yöntemleri
deneyin. Gerekirse
fosforlu kalemler, kodlar
veya oklar kullanın
3. Çizgiler, fikirler arasındaki
ilişkiyi olabildiğince açık hale
getirir. Bunları akıcı ve organik
yapın, her biri kelime veya resimle
aynı uzunlukta olmalı. Çizgilerin
bir önceki seviyede bulunan çizgi
ile birleştiğinden emin olun.
Genelde çizgiler merkezde kalın
olurken, merkezden uzaklaştıkça
incelir.
SUSTAIN, ref. No 518321-LLP-1-2011-1-TR-COMENIUS-CMP
Download

Mülakat için Kılavuz