08.08.2014
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI
Literatürde yapılandırmacı öğrenme kuramı
bütünleştirici, inşacı, oluşturmacı, yapısalcı,
konstraktivizm, yapılandırmacılık, zihinde
yapılanma
kuramı
gibi
terimlerle
adlandırılmaktadır.
Temsilcisi
Özellikleri
Bilişsel
Yapılandırmacılık
Piaget
*Bilgi, öğrenci tarafından aktif biçimde
oluşturulur.
*Öğrenme çocukların çevreyle etkileşiminden
doğan bireysel ve zihinsel bir süreçtir.
*Öğrenciye önceki bilgisinin açıklayamayacağı bir
durum yaşatılır.
Sosyal
Yapılandırmacılık
Vygotsky
*Öğrenmede kültür ve dil oldukça önemlidir.
*Sınıf ortamında etkileşim önemlidir.
*Çocuklar bir yetişkinin veya kendinden daha üst
seviyede bulunan bir çocuğun yardımıyla tek
başına anlayamayacağı kavram veya fikirleri
daha iyi anlayabilir.
*Okul dışı deneyimler çocuğun okul deneyimleri
ile ilişkilendirilmelidir.
Yapılandırmacı öğrenme teorisi,
*John Dewey,
*Jean Piaget,
* Lev Vygotsky,
*Jerome Bruner,
*Ernst Von Glasersfeld
gibi bilim insanlarının
fikirleri üzerine yapılandırıldığı söylenebilir.
Radikal
Yapılandırmacılık
Glasersfeld *Bilgi, birey yada öğrenen kişi tarafından
yapılandırılır.
*Bilgi, dış dünyayı yansıtmak zorunda değildir.
*Bilgi insanlar tarafından tarihi ve kültürel bir
bağlam içerisinde oluşturulur.
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramında Yer Alan
Bazı Modeller
E
Girme ( ngage)
Öğrenme Halkası (3E)
Dört Aşamalı Model (4E)
5E Modeli (5E)
7E Modeli (7E)
E
Keşfetme ( xplore)
E
Açıklama ( xplain)
E
Derinleştirme ( laborate)
E
Değerlendirme ( valuate)
1
08.08.2014
Girme (Engage)
Bu aşamada eğlendirici ve merak
uyandırıcı bir girişle derse
başlanır
ve
öğrencilere
anlatılacak
olayın
nedeni
hakkında sorular sorulur. Burada
önemli
olan
doğru
cevabı
bulmaları değil, değişik fikirler
ileri
sürmelerini,
soru
sormalarını teşvik etmektir.
Beyin fırtınası oluşturmak
Açıklama (Explain)
Bu basamakta öğretmen öğrencilerin yetersiz
olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle
değiştirmelerine yardımcı olur.
Modelin en öğretmen merkezli evresidir.
Öğretmen formal olarak tanımları ve bilimsel
açıklamaları yapar.
Öğrencilere karşılaştıkları durumlarla ilgili
düşüncelerini açıklamaları ve problemleri çözmeleri
için yardımcı olunur, çözüm yolları ile ilgili
açıklamalarda bulunmaları sağlanır. Gerektiği
durumlarda temel bilgi düzeyinde açıklamalarda
bulunulur.
Bu aşama :
Bilginin yaşamla ilişkisini kurma,
Başka disiplinlerle ilişkilendirme,
Farklı
perspektiften kritik bir şekilde ele
alma veya farklılaştırma veya başka alanlara
transfer
etme
türünden
etkinlikler
uygulamaya geçirilebilir.
Keşfetme (Explore)
Öğrenciler birlikte çalışarak,
deneyler yaparak, öğretmenin
yönlendirebileceği
bilgisayar,
video ya da kütüphane ortamında
çalışarak sorunu çözmek için
düşünceler üretirler.
Bu düşünceler öğretmenin
süzgecinden geçtikten sonra olayı
çözümlemek için beceriler ve
çözüm yollarına dönüştürülür. Bu
aşama öğrencilerin en aktif
oldukları aşamadır.
Derinleştirme (Elaborate)
Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri
veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve
problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha
önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş
olurlar.
Öğrenciler yeni elde ettikleri bilgileri,
formal terimleri ve tanımları kullanmaları ve yeni
durumlarda anlayışlarını sergilemeleri yönünde
teşvik edilir.
Değerlendirme (Evaluate)
Bu dönem, öğretmenin problem çözerken
öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular
sorduğu bir aşamadır.
Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri
öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini
değerlendirdikleri evredir. Böylelikle bu son
aşamada yeni edindikleri bilgilerini ve becerilerini
değerlendirerek bir sonuca ulaşırlar.
2
08.08.2014
Sınırlılıkları
Yararları
*Öğrenme kalıcı olur.
*Yeni bilgiler kolaylıkla transfer edilir.
*İletişim becerileri gelişir.
*Konuya farklı açılardan bakılabilir.
*Bilişsel yetenekler gelişir.
*Çok zaman alır.
*Değerlendirme yapmak zordur.
*Bilgi çok özneldir.
*Problem bulmak zordur.
*Kalabalık sınıflarda uygulamak zordur.
Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının
temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu
belirtilmektedir.
Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir
öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini
yapmaması beklenir?
A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeylerini belirleme
B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını
varsayma ve derse temel kavramları öğreterek
başlama
C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri
hedeften haberdar etme
D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine
dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme
E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate
alarak dersi planlama
*
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Göre
Geliştirilen Bir Etkinlik
*
Fen ve Teknoloji
Öğrenci
Kazanımları
Dersin Adı
Kuvvetin cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini anlamak
amacıyla öğrenciler;
3.1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim hızlanıyor,
yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet
uygulandığı çıkarımını yapar (BSB-1, 7).
Sınıf
4
Ünitenin
Adı/No
Konu
Kuvvet ve Hareket/3
Ders İçi
İlişkilendirme
Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Şeklini
Etkiler
40 dakika
Ölçme
Hikâye Yazalım
Değerlendirme Cisimlere Kuvvet Uygulanırsa Ne Olur?
Önerilen
Süre
Kazanıma İlişkin Açıklamalar
Kullanılan
Araç-Gereç ve
Kaynaklar
Kuvvetin büyüklüğünün nasıl ölçülebileceğine ilişkin
uygulamalar ileriki sınıflarda işlenecektir.
Lastik top (2 adet), oyuncak araba, tahta takoz, çivi, ip,
çekiç.
3
08.08.2014
*Ön Bilgileri Yoklama:
Öğrenciler kuvvet ve hareket ünitesinin ilk
bölümünde varlıkların hareket özellikleri ile
ilgili bilgi sahibi olmuşlardır. Hareket eden
varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş,
dönen, sallanan gibi kelimeler ile ifade
etmişlerdir. Varlıkları hızlanan, yavaşlayan ve
yön değiştiren olarak sınıflandırmışlar ve
kuvveti itme çekme olarak tanımlamışlardır.
Öğrencilerin
ön
bilgilerini
yoklamak
amacıyla ÖÇK Etkinlik 1 Kutucuğu Bak
Hareketin
Türünü
Söyle
etkinliğini
yaptırınız.
*
*
Öğrencilerin dikkatini konuya çekmek ve merak
uyandırmak amacıyla ÖDK’ın da yer alan resimlere
bakmalarını ve soruları cevaplandırmalarını sağlayınız.
Öğrencilerden bir cisme kuvvet uygulandığında neler
olabileceğini tahmin etmelerini isteyiniz.
*
Kuvvetin cisimlerin hareketi üzerindeki etkilerini
gözlemlemek amacıyla ÖDK Etkinlik 1 Cisme Kuvvet
Uygularsam
Ne
olur?
etkinliğine
öğrencilerinizi
yönlendiriniz.
4
08.08.2014
*
Kuvvetin
cisimler
üzerindeki
etkileri
konusunda etkinlikte elde edilen verilerden
faydalanarak açıklamalar yapılır.
*
Öğrencilerin elde ettikleri kazanımları
derinleştirmeleri amacıyla ÖÇK Etkinlik 2
Soruları Cevaplandıralım Doğru Çıkışı
Bulalım etkinliğini yaptırınız.
Öğrencilerin günlük hayatla kuvvet ve
hareket arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri için,
öğrenci ders kitabında verilen resimlerde
kuvvetin cismin hareketinde nasıl bir etki
yaratacağını
yazmamalarını
isteyiniz.
Öğrencilerin
cevaplarını
ve
verdikleri
cevapların gerekçelerini sınıfta tartışmalarını
sağlayınız.
*
ÖDK kendimizi değerlendirelim bölümüne
öğrencilerinizi yönlendiriniz. Ayrıca ÖÇK’ın da
yer alan Etkinlik 3 Hadi Anlat Bakalım’ın boş
zaman etkinliği olarak evde yapılmasını
isteyiniz.
5
08.08.2014
6
Download

5.Yapılandırmacılık