T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ
BİREYSEL BAŞVURU FORMU
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır.
1
BİREYSEL BAŞVURU FORMU
I- KİŞİSEL BİLGİLER
A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI :
2- ADI:
4- CİNSİYETİ: ERKEK :
5- UYRUĞU :
6- MESLEĞİ :
7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
8- YAZIŞMA ADRESİ:
3 - SOYADI :
KADIN :
GÜN
AY
9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :
b- İŞ :
c- CEP :
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
AVUKATININ
1- ADI:
3- YAZIŞMA ADRESİ:
2 - SOYADI :
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :
b- İŞ :
c- CEP :
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
2
YIL
B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- UNVANI :
2- ADRESİ :
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI:
2- ADI:
4- UYRUĞU :
5- MESLEĞİ :
6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
7- YAZIŞMA ADRESİ:
3 - SOYADI :
GÜN
AY
8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :-
b- İŞ :
c- CEP :
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
AVUKATININ
1- ADI:
3- YAZIŞMA ADRESİ:
2 - SOYADI :
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :-
b- İŞ :
c- CEP :
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
3
YIL
II- AÇIKLAMALAR
A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:
AÇIKLAMA: I- Yüksek Seçim Kurulu 31/01/2014 tarih ve 2014/236 sayılı kararı ile '' Türk
Silahlı Kuvvetlerinde görevli sibil memurların askeri şahıs olarak değerlendirilmeyip, devlet
memuru olduklarından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 2. bendinde belirtilen koşulları
sağlamaları durumunda ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar
vermiştir.
II- Yüksek Seçim Kurulu 15/02/2014 tarih ve 2014/405 sayılı kararında önceki kararını
maddi hata nedeniyle kaldırarak 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesine göre,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli sivil memurların da askeri şahıs olmaları nedeniyle ilçe
seçim kurullarında ve sandık kurullarında başkan/üye olarak görev yapamayacaklarına ve bu
kararın gönderilmesine karar vermiştir.
4
B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
AÇIKLAMA: I- T.C. Anayasası'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 14. maddesinde bulunan ayrımcılık yasağı Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan
sivil memurların 657 sayılı yasa kapsamındaki memurla aynı liyakat, sınıflandırma ve kariyer
ilkelerine sahip olması ve aynı işi yapmaları bakımından külfetlerde eşit fakat nimetlerde eşit
davranılmadığı sebeplerinden ihlal edilmiştir. Sandık kurullarında memurların görev alması
ancak sivil memurların görev almaması amacı anlaşılmayan bir ayrımcılıktır. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nda sivil memurların, memur olarak belirlenmeleri ve bunu
destekleyen 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na göre sivil memurların
asker kişi sayılmamaları göz önüne alındığında hem önceki tarihli ve hem de özel kanun olan
1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nu uygulamak memurlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
sivil memurların arasında eşitsizlik yapıldığını ortaya çıkmaktadır. Askeri Ceza Kanunu'nun
3. maddesinde yazılı ''Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar,
Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil
personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî
öğrencilerdir.'' hükmü sivil memurları asker kişi sayarak bir tutarsızlığa memurların
haklarından faydalanmak yönünden ayrımcılığa sebebiyet vermektedir. Zaten sivil
memurların asker kişi olmadığı Anayasa Mahkemesi 01 Aralık 2012 tarihinde
yayımlanarak yürrürrlürğee giren 20.09.2012 tarih ve 2012/45 E.-2012/125 K.sayılı
kararında vurgulanmıştır; TSK.da görrevli sivil memurların asker kişi olmadıklarını, sivil
birer devlet memuru olduklarını açıkça hürkürm altına almıştır. Börylece, sivil memurları
asker kişi sayan 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulür
Kanun'unun 10'uncu maddesinin (C) bendini iptale etmiştir.
II- T.C. Anayasası'nın 49 . maddesinde düzenlenen Çalışma Hakkı Yüksek Seçim Kurulu'nun
sivil memurların sandık kurullarında çalışmasının önünü tıkaması sebebiyle engellenmiştir.
Devlet çalışanları korumak ve işsizliği önlemeye çalışmakla yükümlüdür. Ancak Yüksek
Seçim kurulu bu kararıyla memurlara verilen çalışma hakkından Türk Silahlı Kuvvetlerinde
görevli sivil memurların yararlanmasını engellemiştir.
III- Ayrıca T.C. Anayasası'nın 41. maddesinde bulunan Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde bulunan Özel Hayatın ve Aile
Hayatının korunması haklarına muhalefet edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararıyla
memurlara sağlanabilen bu haktan yararlanabilecek aileler boş bir beklenti içinde
bırakılmıştır. Günümüzde bir memurun ailesini geçindirebilmek için ve onun refahını
sağlayabilmek için güvendiği kaynakların boş çıkmasının aile yaşantısını olumsuz
etkileyebileceği gözden kaçırılmamalıdır. İdare ''aile'' kurumuna bu düzenlemesiyle
saygısızlık yapmıştır.
Hak ihlallerine delil olarak İÇEN-TÜRKİYE davası gösterilebilir. AİHM 31,05,2011 tarihli
45912/06 başvuru numarası ile karara bağladığı bu davada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
görevli sivil memurların ''asker kişi olmadıklarını'' aksine ''sivil kişi'' olduklarını kabul
etmiştir.
5
C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının
açıklanması:
AÇIKLAMA: Ben Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir sivil memur olarak başka
kurumlarda çalışan memur meslektaşlarımla aynı işi yapıyorum ancak ; Yüksek Seçim
Kurulu'nun başvuru konusu kararı sonucu memurların sandık kurullarında görev alması fakat
benim görev alamamam benim bir çok hakkımı ve özgürlüğümü doğrudan zedelemiştir, beni
mağdur konumda bırakmıştır.
AİHS'in ayrımcılık yasağını düzenlediği maddeleri çerçevesinde sivil memurların asker kişi
sayılması bir ayrımcılığa sebebiyet vermektedir ve bu durum benim haklarımı doğrudan
zedelemiştir.
TSK da görevli sivil memurlar asker kişi değildir İç Hizmet Kanunu'nun 2. maddesi bunu
belirtir.Uluslararası Hukukta da (1947 ve 1977 tarihli harp hukukunu düzenleyen Cenevre
sözleşmesi) asker kişilerin bu statüden kaynaklanan haklardan faydalanması için
üniformalırında açıkça işaretler taşıması hükme bağlanmıştır. Bu sebeple benim asker kişi
sayılmam uluslararası hukuk kuralları açısından da bana sunulması gereken hak ve
özgürlükleri doğrudan ihlal etmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun konu olan işlemiyle haklarım zarar görmüş ve bunun için başka
işleme gerek kalmamıştır.
III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:
AÇIKLAMA: Anayasamızın 79. maddesinin ''Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka
bir mercie başvurulamaz.'' hükmü sebebiyle başka bir mercie başvuru yolum yoktur. Başvuru
yolları tükenmiştir.
B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği tarih:
1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :
Yüksek Seçim Kurulu
2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI: 15/02/2014 tarih 2014/405
3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ : 19/02/2014
6
C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:
1- MAZERET NEDENİ :
AÇIKLAMA:
2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
a- BAŞLANGIÇ TARİHİ :
b- BİTİŞ TARİHİ :
MAZERETE İLİŞKİN BELGELER :
AÇIKLAMA:
IV- DİĞER BİLGİLER
A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa
numarası:
B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun
gerekçesi:
1-TALEBİ YOK :
2-TALEBİ VAR :
GEREKÇESİ :
AÇIKLAMA:
7
V- SONUÇ TALEPLERİ
AÇIKLAMA:I-Askeri Ceza Kanunu'nunda ''Askerî şahıslar; Mareşalden asteğmene kadar
subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve
kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er,
erbaş ve erler ile askerî öğrencilerdir.'' yazılı maddesinin, ''sivil memurlar'' ibaresinin iptaline,
II- İptal edilen bu maddeden kaynaklı Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014/405 sayılı kararın ve
bu karar sebebiyle ihlal edilen haklarımın iadesine,
III-Hakkım olduğunu düşündüğüm ilçe seçim kurullarında üye olarak görev yapabilmeme,
saygılarımla arz ve talep ederim.
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.
Başvurucu :
Temsilcisi/Avukatı :
Tarih :
İmza :
EKLER
1- Yetki belgesi veya vekâletname
2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge
3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi
5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri
8
8
Download

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU - Sime-Sen