18.03.2014
Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
Milli Eğitimin Genel Amaçları (Md.2):
Kapsamı:
•
•
•
•
•
•
Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları
Milli Eğitim Temel Kanunu (1739)
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
•
•
Milli eğitiminin genel amaçları
Milli eğitiminin temel ilkeleri
Eğitim sisteminin genel yapısı(Örgün/yaygın)
Öğretmenlik mesleği
Okul bina ve tesisleri
Devletin eğitim öğretim alanındaki görev ve
sorumlulukları
Eğitim öğretim araç ve gereçleri
Eğitim Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
İyi vatandaş Yurttaşlık Eğitimi
İyi insan
Karakter Eğitimi
İyi işgücü
Meslek Eğitimi
Özel Amaçları (Md.3):
• Her türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,
genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak
tespit edilir.
2
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
•
•
•
3
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Genellik ve Eşitlik:
• Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:
• Yöneltme:
• Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı
gözetmeksizin, herkese açıktır. Eğitimde hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
• Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre
düzenlenir.
• Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli
programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
• Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim
programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde
hazırlık sınıfları konulabilir.
• Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik
hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme
metotlarından yararlanılır.
• (Anayasa Md.10)
18 Mart 2014
4
18 Mart 2014
5
18 Mart 2014
6
1
18.03.2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Eğitim Hakkı:
• Fırsat ve İmkan Eşitliği:
• Süreklilik:
• İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
• İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim
kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
• Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan
eşitliği sağlanır.
• Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en
yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim
görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık,
burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar
yapılır.
• Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları
yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
• Genel ve mesleki eğitimlerin hayat boyunca devam
etmesi esastır.
• Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına
olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak
üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için
gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.
• Anayasa Md.42: Kimse eğitim ve öğretim
hakkından yoksun bırakılamaz.
7
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Demokrasi Eğitimi:
• Demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve
devamı için demokrasi bilincinin her türlü eğitim
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp
geliştirilmesine çalışılır;
• Ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini
bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve
ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki
günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına
hiçbir şekilde meydan verilmez.
• Irk, din ve dil gibi objektif unsurlara değil; sevinç ve
kederlerde ortaklığa ve birlikte yaşama arzusuna
dayanan sübjektif bir milliyetçilik anlayışı
• Türk milliyetçiliği, başka milletleri düşman ve aşağı
gören şoven ve saldırgan bir milliyetçilik değildir.
• Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda,
millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve
ödevlerde, nimet külfetlerde ve millet hayatının her türlü
tecellisinde ortak olduğu…
• Anayasa Türklüğü objektif unsurlara (ırk, dil vb)
göndermede bulunmadan, “Türk Devletine vatandaşlık
bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür”. şeklinde tanımlar.
10
18 Mart 2014
9
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Anayasa’da Atatürk Milliyetçiliği:
• Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk
Milliyetçiliği:
• Her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve
ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk
milliyetçiliği temel olarak alınır.
• Milli ahlak ve kültürün bozulup yozlaşmadan
korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem
verilir.
• Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri
bozulmadan öğretilmesine önem verilir.
18 Mart 2014
8
18 Mart 2014
11
18 Mart 2014
1
2
2
18.03.2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Laiklik:
• Türk milli eğitiminde laiklik esastır.
• Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile
lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler
arasında yer alır.
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Bilimsellik:
• Planlılık:
• Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınma hedeflerine uygun olarak,
• Eğitim – insan gücü – istihdam ilişkileri dikkate
alınmak suretiyle,
• Sanayileşme ve tarımda gelişmeyi sağlayacak
mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde
planlanır ve gerçekleştirilir.
• Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim
metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve
teknolojik esaslara ve yeniliklere göre sürekli olarak
geliştirilir.
• Laiklik (Laisizm): Devletin yönetimde herhangi bir dinin
kurallarını referans almaması ve Devletin dinler
karşısında tarafsız olmasını savunur.
• Kökü : Latince Laicus, Fransızca Laicisme, İngilizcesi
Secularity (Sekülerizm)
• Din adamı olmayan halk, dinle ilgili (ruhban) olmayan,
13
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması
esastır.
• Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre
bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek
öğrencilere ayrılabilir.
16
15
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Karma Eğitim:
18 Mart 2014
14
18 Mart 2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
• Eğitim Kampüsleri ve Okul ile Ailenin İşbirliği:
• Eğitim Kampüsleri ve Okul ile Ailenin İşbirliği:
• Birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir
arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve
eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir.
• Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda
bulunmak için okul-aile birlikleri kurulur.
• Okul-aile birlikleri, eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve
verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan
yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere;
aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenleyebilir, okul bünyesindeki açık alan, kantin,
salon ve benzeri yerleri işletebilir/işlettirebilir.
• Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel
bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü
yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel
hesaplarda tutulur.
• Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde
kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar
yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve
bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve
intikal vergisinden müstesnadır.
18 Mart 2014
17
18 Mart 2014
18
3
18.03.2014
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
• Her Yerde Eğitim:
• Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede,
işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta
gerçekleştirilmeye çalışılır.
• Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili
faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu
bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine
tabidir.
Örgün ve Yaygın Eğitim (Md.18):
• Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın
eğitim olmak üzere, iki ana bölümden oluşur.
• Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
• Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında
düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
19
18 Mart 2014
•
Şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetişme ortamı yaratmak,
•
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel
konuşmalarını sağlamak.
18 Mart 2014
•
•
22
18 Mart 2014
21
18 Mart 2014
İlköğretimin Amaçları
• Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki
çocukları kapsar.
• Bu çağ çocuğun 5 yaşını (60 ay) bitirdiği yılın eylül
ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına
girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
Mevcut durumda okula başlama yaşı:
• 60-65 ay : İsteğe bağlı gönderilebilir
• 66-68 ay : Dilekçe ile kaydı ertelenebilir
• 69-71 ay : Sağlık raporu ile ertelenebilir
• 72 ve üzeri: Zorunlu olarak kaydı yapılır.
Çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi
Onları ilköğretime hazırlamak,
•
Öğretimi, öğrencilerin gelişim evrelerine
göre düzenlemeye yardım eder.
Eğitim programları basamaklara uygun
hazırlanır.
Herhangi bir basamağı bitirenlerin öğrenim
düzeyini açıklar.
Eğitimin planlanmasını kolaylaştırır.
İlköğretim
alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
•
•
20
18 Mart 2014
Okul Öncesi Eğitim
•
Öğretim Neden Basamaklandırılır?
• Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları
kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun
olarak yetiştirmek.
• Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri
yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime
hazırlamaktır.
• İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında
öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul
ve programlar hakkında bilgi vermek ve
yönlendirmek üzere rehberlik servislerince gerekli
çalışmalar yapılır.
23
18 Mart 2014
24
4
18.03.2014
Ortaöğretim
•
•
•
•
Ortaöğretimin Amaçları
İlköğretime dayalı,
Dört yıllık zorunlu,
Örgün veya yaygın (açık lise) öğrenim veren
Genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının
tümünü kapsar.
• Bütün öğrencilere ortak bir genel kültür vermek
• Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına
katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak,
• Öğrencileri, yüksek öğretime, mesleğe ve hayata
hazırlamaktır.
25
18 Mart 2014
• Yöneltmede yanılmaları önlemek veya yeniden
yöneltmeyi sağlamak için çeşitli programlar veya
ortaöğretim okulları arasında yatay ve dikey geçiş
şartları düzenlenir.
26
18 Mart 2014
Yükseköğretim
27
18 Mart 2014
Yükseköğretimin Amaçları
• Orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim
veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.
• Yüksek öğretim paralıdır (Harç ücreti).
Yüksek öğretim kurumları:
• Üniversiteler,
• Fakülteler,
• Enstitüler,
• Yüksekokullar,
• Konservatuvarlar,
• Meslek yüksekokulları
• Uygulama ve araştırma merkezleri.
18 Mart 2014
Ortaöğretimde Yöneltme
Yaygın Eğitim
• Öğrencileri bilim politikasına ve toplumun insan
gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;
• Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;
• Bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulunmak,
sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak,
yayınlamak.
• Yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.
•
Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut,
herhangi bir kademesinde bulunan veya bu
kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin
yanında veya dışında düzenlenen eğitim
faaliyetlerinin tümünü kapsar.
•
Okuma-yazma, eksik eğitimleri tamamlama,
kültürü koruma geliştirme, mesleki eğitim, hizmet
içi eğitim vs.
28
18 Mart 2014
29
18 Mart 2014
30
5
18.03.2014
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik Mesleği
• Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleğidir.
• Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin
amaçlarına ve temel ilkelerine göre ifa etmekle
yükümlüdürler.
• Öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin
sağlanması esastır.
• Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
31
18 Mart 2014
Aday Öğretmenlik (Yeni Yasa)
• Aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışıp performans
değerlendirmesine göre başarılı olursa, yapılacak yazılı ve
sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
• Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak
esastır.
• Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra
öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak
üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
• Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi
yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve
usta öğreticiler de geçici veya sürekli görevlendirilebilir.
• Gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet
bölgelerinde öğretmenlere konut (lojman) sağlanır.
32
18 Mart 2014
Aday Öğretmenlik
Sözlü sınav içeriği:
• a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve
muhakeme gücü,
• b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
• c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
• d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından
değerlendirilir.
Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim
elemanları arasından seçilir.
Eğitim Araç ve Gereçleri
Okul Bina ve Tesisleri
• Sözlü sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde
veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın
sonunda tekrar performans değerlendirme ve yazılı-sözlü
sınava tabi tutulurlar.
• Ders kitaplarını, basılı eğitim malzemelerini, araç ve
gereçlerini kapsar.
• MEB, eğitim araç ve gereçlerini sağlamak,
geliştirmek, yenileştirmek, standartlaştırmak, paralı
veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına
sunmakla görevlidir.
• Eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin
ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların
özelliklerine göre MEB tarafından planlanır ve
yaptırılır.
• Bu maksatla her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.
• Vatandaşların her türlü yardımlarından da
yararlanılır, yardımlar teşvik edilir ve değerlendirilir.
• Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak
kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı
olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve
memuriyetle ilişiği kesilir.
33
18 Mart 2014
• Bu hükümler kanunun yayımı tarihinden sonra aday
öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır.
18 Mart 2014
34
18 Mart 2014
35
18 Mart 2014
36
6
18.03.2014
Eğitim Öğretim Alanındaki Görev ve
Sorumluluk
• Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine
göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve
denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
• Askeri okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir
eğitim faaliyetinde bulunulamaz.
• Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli
Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.
• MEB veya diğer bir bakanlık tarafından açılacak okullar
(Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin
tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.
18.03.2014
18 Mart 2014
38
37
7
Download

H4-Milli Eğitim Temel Kanunu