ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞİ” dir.
Kısa adı “ÇEDBİK’ dir.
Derneğin merkezi ‘İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube
açabilir.
Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 2.1 Amaç
Dernek; Sürdürülebilir yeşil bir çevre için, çevre dostu yeşil malzemeleri,
tasarımları, çözümleri, uygulamaları, politikaları ve ilgili mevzuatları
destekleyerek, “Çevre Dostu Yeşil Bina” kültürünün oluşumunu, gelişimini ve
yaygınlaşmasını teşvik etmek,
“Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası” sistemini oluşturarak, yurt çapında var olan
binaların ve yerleşimlerin dönüşümünü ve yeni yapılacak olan binaların ve
yerleşimlerin bu sertifika sistemi kriterleri doğrultusunda yapılmasını teşvik
amacıyla kurulmuştur.
Madde 2.2 Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, amaç maddesindeki konularla ilgili çalışmaları bizzat yapacağı gibi bu
konularda çalışmalar yapan/yapacak kişi veya kuruluşlara da destek
verebilecektir.
Dernek, Türkiye’nin sosyal, kültürel, coğrafi, iklimsel ve depremsel özelliklerini
de dikkate alarak, dünyada uygulanan sertifika sistemleriyle uyumlu, özgün bir
Sertifika sistemi oluşturacaktır.
Dernek aynı zamanda iklim değişikliği tehdidine karşı, su ve enerjinin etkin ve
verimli kullanıldığı, hava kalitesi yüksek, yaşanılabilir çevre ve kentler için
tanıtım, bilinçlendirme ve benimsetme çalışmaları yapacaktır.
2.3. Faaliyet Alanları:
2.3.1. Altyapı Faaliyetleri :
Dernek, kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışma
ortamlarını sağlar. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ofis, bina ve diğer tesisleri
kurabilir, buraları tefriş edebilir, taşınır, taşınmaz malları satın alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni haklar tesis edebilir,
İhtiyaç duyulan her türlü işgücü ve personeli bizzat istihdam edebilir veya
sözleşme kapsamında “Dışarıdan Hizmet Alımı” olarak temin edebilir,
Faaliyetlerinin kurumsal yapı içersinde yürütülmesini sağlamak amacıyla
Stratejik Planlama, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi gibi benzeri
yönetim ve işletim sistemlerini oluşturabilir,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü araç ve gereçleri, demirbaş
ve kırtasiye malzemelerini, bilgi, belge, döküman ve yayınları temin edebilir,
Araştırma, geliştirme, inceleme faaliyetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bunlar
için Enstitü, AR-GE- araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir.
2.3.2. Sosyal ve kültürel Faaliyetler :
Çalışmaları duyurmak amacıyla gazete, dergi, bülten, kitap, filim, kaset, CD ve
radyo/TV için sesli, yazılı ve görsel yayın programı yapabilir veya yaptırabilir,
Kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, fuar ve çalıştay gibi eğitim ve
bilgilendirme organizasyonları düzenleyebilir,
Üyeler arasındaki dayanışmayı temin etmek ve derneğin kuruluş amacına
uygun faaliyetleri desteklemek amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerde bulunabilir, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor,
gezi ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden
yararlanmalarını sağlayabilir, gerektiğinde bu kapsamda sosyal ve kültürel
tesisler kurabilir, kurdurabilir, bunları işletebilir ve/veya işlettirebilir,
2.3.3. Gelir Getirici Faaliyetler ve Mali konular :
Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek
maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurabilir, bunları işletebilir veya
işlettirebilir,
Gerekli izinleri almak şartıyla bağış ve yardım toplama faaliyetlerinde
bulunabilir, yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış ve yardımları
kabul edebilir, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı faaliyetlere ayni veya
nakdi katkılarda bulunabilir,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde bankalardan, finans
kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir, kredi kullanabilir,
bunun için gerekli teminat ve ipotekleri verebilir,
2.3.4. Örgütlenme Faaliyetleri :
Dernek, kuruluş amacına uygun faaliyetleri desteklemek amacıyla, gerek
görülmesi durumunda, sandık, vakıf, sendika, federasyon gibi kuruluşları
kurabilir veya kurulu olanlara katılabilir,
5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair
Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev
alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,
Kuruluş amacı doğrultusunda, uluslararası düzeydeki faaliyetlere katılabilir,
bunun için yurt dışındaki dernek vakıf, sendika, konsey gibi kuruluşlara üye
olabilir, bu kuruluşlarla ortak plâtformlar oluşturabilir, çalışmalar yapabilir,
Yurtiçi ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü
koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına
sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim
kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde
karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Derneğin çalışma ve faaliyetlerine aktif olarak katılmak ve katkı sağlamak
isteyen gerçek ve tüzel kişiler onikinci madde kapsamında
belirlenecek
miktardaki bağışı yapmaları halinde sosyal aktif üye olarak kabul edilebilirler.
2
Sosyal aktif üyeler
ve onursal üyeler genel kurula katılabilir ancak oy
kullanamazlar ve dernek yönetim, denetim, disiplin
kurulunda görev
alamazlar.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe
kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve
en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
5-Aidatlarını ait olduğu yıl içinde ödemeyen üyelere, takip eden yılın ilk ayı
içinde gönderilecek ödeme talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içinde aidatlarını ödememek,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ve Disiplin Kurulu kararı ile
hakkında çıkartma kararı alınan üyelerin üyelikten çıkarılma işlemleri Yönetim
Kurulu’nca yerine getirilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kurulu,
Disiplin kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve
Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede
kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü
toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine çağrı Usulü sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir.
3
Çağrı usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek
veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu
çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci
toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının
geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim
ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş
kimlik
belgeleri,
yönetim
kurulu
üyeleri
veya
yönetim
kurulunca
görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin
karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu
başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak
ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu
başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi
gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm oylama ve kararların
alınması açık oylama ile yapılır..
4
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek
üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun
ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı
sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu
kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu
hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen
şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11-Derneğin vakıf kurması,
12-Derneğin fesih edilmesi,
13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş
olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
15-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret ile hertürlü ödenek,yolluk ve tazminat miktarlarının
tespit edilmesi
16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10Yönetim kurulu dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev
bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sayman ve üyeleri
belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile
toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
5
göreve çağrılması mecburidir. Oyların eşit olması halinde, liste sırasına göre
hareket edilir.
Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir
üçüncü kişiye yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır
ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri
yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,
5-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço,gelir –
gider tablosu ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
10- Derneğe yapılacak üyelik başvurularının kabulü veya reddi hususunda
karar vermek, ayrıca 5.madde uyarınca üyelikten çıkarılma işlemlerini
gerçekleştirmek,
11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit
kararı
almak ve uygulamak,
12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri
yapmak ve yetkileri
kullanmak
13-Derneğin çalışma şekli ve konularıyla ilgili olarak Disiplin Kurulu
Yönetmeliği dışındaki yönetmelikleri hazırlamak
14- Dernek hizmetleri ve faaliyetleri için görevlendirilecek üyelere ve
çalışanlara verilecek ücret, gündelik, harcırah ve yolluk miktarlarını tespit
etmek,
Denetim Kurulu, Disiplin KuruluTeşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-1 - Denetim kurulu, üç asıl ve iki yedek üye olarak genel kurulca
seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin
göreve çağrılması mecburidir. Oyların eşit olması halinde, liste sırasına göre
hareket edilir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne
uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve
usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir
rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
6
11-2 Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği üyelerinin, dernek tüzüğüne,
yönetmeliklerine, dernek organlarınca verilecek kararlara ve etik kurallara
aykırı davranmaları halinde,kendisine intikal edecek şikayet ve başvurularla
ilgili disiplin işlemlerini yürütür ve karara bağlar. Disiplin Kurulu, Genel Kurulda
seçilen 3 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Çalışma şekli yönetmelikle belirlenir.
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Giriş ödentisi ve yıllık aidatlar;
Asıl üyeler için giriş ücreti, üyelerin yıllık ciroları ile ilişkilendirilmiş olup
aşağıdaki gibidir.
A-Cirosu 500.000 TL’ye kadar olanlar için 3000 TL
B-Cirosu 500.000 TL ile 1.000.000 TL arası olanlar için 5.000 TL
C-Cirosu 1.000.000 TL ile 5.000.000 TL arası olanlar için 10.000 TL
D-Cirosu 5.000.000 TL ile 10.000.000 TL arası olanlar için 15.000 TL
E-Cirosu 10.000.000 TL’den fazla olanlar için 20.000 TL giriş ödentisi alınır.
Kazanç paylaşım amacı gütmeyen kurum,gerçek kişi ve kuruluşlar için giriş
ödentisi 1.000 TL. dir.
Asıl üyeler için yıllık üye aidatları ödemiş oldukları giriş ücretinin % 10’u olarak
belirlenmiştir.Bu aidat giriş ücretinin ödendiği sene alınmaz. Kurucu asıl
üyelerin aidatları da giriş ücretlerine bakılmaksızın bu tarifeye tabii olacaktır.
Sosyal aktif üyeler için giriş aidatı söz konusu değildir, ancak yıllık aidat olarak
en az 300 TL bağışta bulunmak zorunluluğu vardır.
Giriş ödentisi ve aidatları yeniden belirlemeye ve değiştirmeye Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Dernek Yönetim Kurulu gerek gördüğü taktirde yıl sonu veya yılbaşında yeni
döneme ilişkin giriş ödentisi ve aidatları yeniden belirleyerek üyelere duyurur.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından
tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8- Sertifika gelirleri
9-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin
2007 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda
belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı
esasına dönülebilir.
7
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa
uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş
ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat
miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle
saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların
kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık
ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade
ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında
defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli
form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
8
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde
banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı
belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler
Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım
Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te
örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile
dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da
örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak
düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin
birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler
yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil
etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak
5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider
işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından
onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
9
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri
içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”
ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel
kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli
ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış
örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni
doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım
Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde
bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim
kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve
benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri
belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili
Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile
yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği
(Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek,
protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin
valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği
EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı
dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler
Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”
doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine
bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel
kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde
mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da
denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
10
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde
denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu
borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak
da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek
nitelikte yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.
Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular
kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli
belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm
işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu
dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş
yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel
kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine
bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil
edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,
şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan
fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere
seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez
genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler
katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel
kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy
kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez
yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
11
Temsilcilik Açma
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek
amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi,
yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik,
dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan
ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih
kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona
erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün
işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR
DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması
durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,
mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç
üç ay içinde tamamlanır.
12
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya
tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de
verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda
Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,
derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici
yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı
: Görev Unvanı
A. Nihat Gökyiğit
Başkan
Jan Nahum
Üye
Dr.Duygu Erten
Üye
Tema (Dr.Uygar Özesmi)
Üye
GYODER(Bekir Cumurcu)
Üye
Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.
13
Download

dernek tüzüğünü indirmek için tıklayınız