ORGANİZASYON ŞEMASI (AKADEMİK)
(AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU )
M.Y.O. Kurulu
-Doç.Dr.Ahmet ÇETĠN
(BĢk)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
M.Y.O. Yönetim Kurulu
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
-Doç.Dr.Ahmet ÇETĠN
(BĢk)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Öğr.Gör. R.Onur UZUN
(Üye)
-Doç.Dr.Metin ÇABUK
(Üye)
-R.Onur UZUN
(Üye)
-Doç.Dr.Harun ÇOBAN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Serdar ERATAK
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin MERTER (Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUġKA
-Yrd.Doç.Dr.T.KUNDURACI
(Üye)
(Üye)
-Öğr.Gör.Volkan ALTINTAġ
(Üye)
-Öğr.Gör.Sadettin EKĠN
(Üye)
Öğr.Gör.R.Onur UZUN
Müdür Yrd
Öğr.Gör.Cüneyt KARA
Müdür Yrd
-Yrd.Doç.Dr. Nurdan ZĠNCĠRCĠOĞLU (Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUġKA
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER
(Üye)
(Raportör)
-M.Y.O.Sekreteri Ali SALIKER (Raportör)
-M.Y.O. Sek. Ali SALIKER (Raportör)
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü
Böl.BĢk.Doç.Dr.M.ÇABUK
Bitkisel ve Hayvansal
Ürt.Böl.BĢk.Yrd.
Yrd.Doç.Dr.Özlem G.KILIÇ
Zeytin ve Zeytin
ĠĢleme Tek.Prog.
Öğr.Eleman.
-Doç.Dr.
E.Alçıtepe
-Yrd.Doç.Dr.
N.Zincircioğlu
-Yrd.Doç.Dr.
Ö.G.Kılıç
14
Kümes Hay.Yet.
Tek.Prog.
Öğr.Elemen.
-Doç.Dr.M.ÇABUK
-Yrd.Doç.Dr. S.
ERATAK
Pazarlama ve Rek.
Bölümü
Böl. BĢk.
Yrd.Doç.Dr.M.E.MERT
ER
Bilg.Tekn.Bölüm
BĢk.V.
Öğr.Gör.V.ALTINT
Aġ
Elek. Ve Ener.Bölüm
BĢk.
Yrd.Doç.Dr.
T.KUNDURACI
Mak. Ve Metal.
Tekn. Bölüm
BaĢkanı
Yrd.Doç.Dr.
M. ABUġKA
Motorlu Araç.
Ve UlaĢ. Bölüm
BaĢkan V.
Öğr.Gör.
S.EKĠN
Mak. Ve Metal.
Tekn. Bölüm
BaĢkan Yrd.
Öğr.Gör.R.Arıcı
Pazarlama Programı
(Ö.Ö. ve Ġ.Ö. )
Öğretim Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin
MERTER
-Öğr.Gör.Ġ.BEKTAġ
-Öğr.Gör.S.KABASAKAL
Bilgis. Prog. Prog.
Öğretim Elemanları
Öğr.Gör.V.ALTINTAġ
-Öğr.Gör.E.KOCATAġ
-Öğr.Gör.M.DĠKMEN
Elektrik. Prog.
Öğretim
Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.
T.KUNDURACI
-Öğr.Gör.C. KARA
-Öğr.Gör.Y.AYDIN
ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARÎ)
( AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARİ)
(AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
Makine Prog.
Öğretim Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.Mesut
ABUġKA
-Öğr.Gör. R.ARICI
-Öğr.Gör.R.Onur
UZUN
Otomotiv
Tekn. Prog.
Öğretim
Elemanları
Yrd.Doç.Dr.
G.AKPINAR
Öğr.Gör.
S.EKĠN
Kimya ve
Kimyasal
ĠĢl.Tek.Bölü
mü BaĢk.
Doç.Dr.
H. ÇOBAN
-Laboratvar
Tek. Prog.
-Doç.Dr.Harun
ÇOBAN
-Öğr.Gör.E.
EROĞLU
Not:Henüz
öğrenci kaydı
yoktur.
Ali SALIKER
M.Y.O.Sekre
teri
-Öğrenci
ĠĢleri
-Personel
ĠĢleri
-Ġdarî ve
Malî ĠĢler
-Destek
Hizmetleri
-Güvenlik
Hizmetler
AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU - ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARİ)
M.Y.O. Kurulu
-Doç.Dr.Ahmet ÇETĠN
(BĢk)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Doç.Dr.Metin ÇABUK
(Üye)
-Doç.Dr.Harun ÇOBAN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin MERTER
Öğr.Gör. R.Onur
UZUN
Müdür Yrd.
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.T.KUNDURACI
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUġKA
(Üye)
-Öğr.Gör.Volkan ALTINTAġ
(Üye)
-Öğr.Gör.Sadettin EKĠN
(Üye)
M.Y.O. Yönetim Kurulu
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
-Doç.Dr.Ahmet ÇETĠN
Öğr.Gör.Cüneyt KARA
Müdür Yrd.
(BĢk)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Serdar ERATAK
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr. Nurdan ZĠNCĠRCĠOĞLU (Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUġKA
(Üye)
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER
(Raportör)
Ali SALIKER
Yüksekokul Sekreteri
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER (Raportör)
Öğrenci ĠĢleri
Birimi
Personel ĠĢleri
Birimi
Ġdarî-Malî ĠĢler
Birimi
Destek ĠĢleri
Birimi
Destek ĠĢleri Personeli
Öğrenci ĠĢleri
Personeli
-M.Karaoğlıu (ġef)
-E.Kiraz
(Bil.ĠĢl.)
-A.Varnalı (Teknisyen)
-K.ġahin
(Sekreter)
Personel ve Yazı
ĠĢleri
Personeli
-L.Elikbank
(Bilg.ĠĢletmeni)
Evrak Kayıt ;
-A. Ceylan
(Teknisyen)
Ġdarî-Malî ĠĢler
Personeli
-Rahim Akmalı
(Ayniyat Saym.)
-Mehmet Çevik
(Bilg.ĠĢlm.Muhasebe
ĠĢl.Mutemet)
Teknik ĠĢler ;
-A. Araslan (Teknisyen)
-T. Kara (Teknisyen)
-Ġ.Atar (Teknisyen)
Yardımcı Hizmetler
-ġ.AkkaĢoğlu (ÖSYM)
-B.Özder (Kütüphane)
-F. Gülbendi (Atölyeler)
TaĢoran ĠĢciler
(Temizlik ĠĢl.)
-Ali Osman Eroğlu
-Mustafa Gürlek
-Hüseyin Uzunoğlu
Geçici ĠĢci; 4/c (Diğer
Muhtelif)
-Ġlhami Gül
-Yüksel DERE
Kısmi Zamanlı ÇalıĢan
Öğrenciler
15
Güvenlik ĠĢleri
Birimi
Güvenlik ĠĢleri
Personeli
-Ramazan Çiftçi
(Sorumlu)
-Tunay Umutlu
-Meryem Yıldız
-Erkan UYSAL
-Gürkan ÖZKAN
-Hakan ONAY
ORGANİZASYON ŞEMASI (GÖREV DAĞILIMI- AKADEMİK)
(AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU )
Öğr.Gör.R.Onur UZUN (Müdür Yrd.)
-Öğretim Takip ve Koordinasyonunu Sağlamak
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
Öğr.Gör.Cüneyt KARA (Müdür Yrd.)
-Öğretim Takip ve Koordinasyonunu Sağlamak
-Ders ve Sınav Programlarını hazırlamak, koordine etmek,
-Öğrenci ve Personel ĠĢleri,
-Kütüphane iĢleri koordinasyonunu sağlamak,
-Farabi ve Erasmus Koordinasyonunu Sağlamak,
-Staj ve disiplin kurulu iĢlerini koordine etmek,
-Mevcut ve oluĢturulacak komisyonları koordine etmek,
-Teknik ve Uygulama gezilerine koordine etmek,
-Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini koordine etmek
-Atölye, laboratuar, inĢaat ve onarım iĢlerine koordine etmek,
(konferans, seminer, toplantı vb.)
-Yüksekokul Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
-Öğrenci Kulüplerine koordine etmek,
-Yüksekokul Müd. tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü
Böl.BĢk.Doç.Dr.M.ÇABUK
Bitkisel ve Hayvansal
Ürt.Böl.BĢk.Yrd.
Yrd.Doç.Dr.Özlem G.KILIÇ
Zeytin ve Zeytin
ĠĢleme Tek.Prog.
Öğr.Elemanları
-Doç.Dr.
E.Alçıtepe
-Yrd.Doç.Dr.
Ö.G.Kılıç
-Yrd.Doç.Dr.
N.Zincircioğlu
14
-
Pazarlama ve Rek.
Bölümü
Böl. BĢk.
Yrd.Doç.Dr.M.E.MERT
ER
Pazarlama Programı
Öğretim Elemanları
Kümes Hay.Yet.
Tek.Prog.
Öğr.Elemen.
-Doç.Dr.M.ÇABUK
-Yrd.Doç.Dr.
Serdar ERATAK
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin
MERTER
-Öğr.Gör.S.KABASAKAL
-Öğr.Gör.Ġ.BEKTAġ
(13/b Bilgi ĠĢl.Dairesi
BĢk.)
Bilg.Tekn.Bölüm
BĢk.V.
Öğr.Gör.V.ALTINTAġ
Bilgis. Prog. Prog.
Öğretim Elemanları
Öğr.Gör.V.ALTINTAġ
-Öğr.Gör.E.KOCATAġ
-Öğr.Gör.M.DĠKMEN
Elek. Ve Ener.Bölüm
BaĢkanı
Yrd.Doç.Dr.
T.KUNDURACI
Elektrik. Prog.
Öğretim
Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.
T.KUNDURACI
-Öğr.Gör.C. KARA
-Öğr.Gör.Y.AYDIN
ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARÎ)
( AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
Mak. Ve Metal.
Tekn. Bölüm
BaĢkanı
Yrd.Doç.Dr.
M. ABUġKA
Mak. Ve Metal.
Tekn. Bölüm
BaĢkan Yrd.
Öğr.Gör.R.Arıcı
Makine Prog.
Öğretim Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.Mesut
ABUġKA
-Öğr.Gör. R.ARICI
-Öğr.Gör.R.Onur
UZUN
Motorlu Araç.
Ve UlaĢ. Bölüm
BaĢkan V.
Öğr.Gör.
Sadettin EKĠN
Otomotiv
Tekn. Prog.
Öğretim
Elemanları
Kimya ve
Kimyasal
ĠĢl.Tek.Bölü
mü BĢk.
Doç.Dr.H.
ÇOBAN
-Laboratvar
Tek. Prog.
-Doç.Dr.Harun
ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr.
G.AKPINAR
-Öğr.Gör.Ebru
EROĞLU
Öğr.Gör.
Sadettin
EKĠN
Not:Henüz
öğrenci kaydı
yoktur.
Ġdari ĠĢler
Ali SALIKER
M.Y.O.Sekre
teri
-Öğrenci
ĠĢleri
-Personel
ĠĢleri
-Ġdarî ve
Malî ĠĢler
-Destek
Hizmetleri
-Güvenlik
Hizmetler
-Diğer
Kısmi
Zamanlı
ÇalıĢan
ORGANİZASYON ŞEMASI (GÖREV DAĞILIMI-İDARİ)
(AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
Öğr.Gör.R.Onur UZUN (Müdür Yrd.)
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
-Öğretim Takip ve Koordinasyonunu Sağlamak
-Öğrenci ve Personel ĠĢleri,
-Ders ve Sınav Programlarını hazırlamak, koordine etmek,
-Farabi ve Erasmus Koordinasyonunu Sağlamak,
-Kütüphane iĢleri koordinasyonunu sağlamak,
-Mevcut ve oluĢturulacak komisyonları koordine etmek,
-Staj ve disiplin kurulu iĢlerini koordine etmek,
-Sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini koordine etmek (konferans, seminer,
-Teknik ve Uygulama gezilerine koordine etmek,
toplantı vb.)
-Atölye, laboratuar, inĢaat ve onarım iĢlerine koordine etmek,
-Öğrenci Kulüplerine koordine etmek,
-Yüksekokul Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
Ali SALIKER
Yüksekokul Sekreteri
Öğrenci ĠĢleri
Birimi
Öğr.Gör.Cüneyt KARA (Müdür Yrd.)
-Öğretim Takip ve Koordinasyonunu Sağlamak
Personel ĠĢleri
Birimi
Ġdarî-Malî ĠĢler
Birimi
-Yüksekokul Müd. tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
Destek ĠĢleri
Birimi
Güvenlik ĠĢleri
Birimi
Destek ĠĢleri Personeli
Personel ve Yazı
ĠĢleri
-M.Karaoğlıu (ġef)
-E.Kiraz
-A.Varnalı
-K.ġahin
(Bil.ĠĢl.)
(Teknisyen)
(Sekreter)
-L.Elikbank
(Bilg.ĠĢletmeni)
Evrak Kayıt ;
-A. Ceylan
(Teknisyen)
Ġdarî-Malî ĠĢler
Personeli
-Rahim Akmalı
(Ayniyat
Saymanı)
-Mehmet Çevik
(Bilg.ĠĢlm.Muhasebe
ĠĢl.Mutemet)
-ġ.AkkaĢoğlu
(Memur) (ÖSYM,
Mali ĠĢler)
Teknik ĠĢler ;
-A. Araslan (Teknisyen)
-T. Kara (Teknisyen)
-Ġ.Atar (Teknisyen)
Yardımcı Hizmetler
-B.Özder (Kütüphane)
-F. Gülbendi (Atölyeler,
DanıĢma)
TaĢoran ĠĢciler
(Temizlik ĠĢl.)
-Ali Osman Eroğlu
-Mustafa Gürlek
-Hüseyin Uzunoğlu
Geçici ĠĢci; (Muhtelif)
-Ġlhami Gül
-Yüksel Dere
Kısmi Zamanlı ÇalıĢan
Öğrenciler
15
Güvenlik ĠĢleri
Personeli
-Ramazan Çiftçi
(Sorumlu)
-Tunay Umutlu
-Meryem Yıldız
-Erkan UYSAL
-Gürkan ÖZKAN
-Hakan ONAY
Download

organizasyon şeması - Akhisar Meslek Yüksekokulu