BİLGİSAYAR 2 DERSİ SUNUM ÖDEVLERİ İÇİN HAZIRLANAN SORULAR
8. BÖLÜM – BİLİŞİM TEK. SOSYAL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1.
E)
I.
II.
III.
IV.
2.
3.
4.
5.
Kurumların verimliliğini artırır.
Güvenli çalışma ortamı sağlar.
Çalışanlarda daha yüksek bir yaşam standardı
sağlar.
Teknolojiye dayalı suçlara artış sağlar
Yukarıdaki maddelerden hangisi –hangileri
bilgi iletişim teknolojilerinin topluma sağladığı
faydalardandır?
A) I- II- III- IV
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-II-IV
E) II-III-IV
Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarı hiç kullanmamak,
yetersiz kullanmak ya da uygun biçimde
kullanmamaktan meydana gelebilecek ruhsal
sorunlardan biridir?
A) El bileği sorunu
B) Bilgisayar kaygısı
C) Uyku saatlerinde azalma
D) Gözlerde yorulma
E) Verim azlığı ve kaygısızlık
Aşağıdakilerden hangisi eğitim amaçlı yazılım
kullanmanın faydalarından biri değildir?
A) Herkesin kendine uygun zaman ve yerde eğitim
almasına imkan sağlar.
B) Ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.
C) Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında
öğrenmelerine imkân sağlar.
D) Öğrenmeyi toplumsallaştırır.
E) Verimliliği arttırır.
Eğitimde kullanılan yazılımların eğitime olan
faydalarından bazıları aşağıda verilmiştir. Hangisi
uygun değildir?
A) Geri bildirim sağlarlar.
B) Rehberlik ederler
C) Ders içeriğini sunarlar
D) Öğretmenini rolünü üstlenirler
E) Ders programının eksikliğini giderirler.
Aşağıda öğretim yazılımı akış çizelgesi ögeleri
verilmiştir. Bu öğelerin sıralanışı nasıldır?
I.
Soru ve yanıt
II.
Çıkış
III.
Yanıt değerlendirme
IV.
Konu ve bilgi sunma
V.
Giriş
VI.
Dönüt ve ek bilgi sunma
A) I-II-III-IV-V-VI
B) I-VI-II-V-IV-III
C) III-II-I-VI-V-IV
D) I-V-IV-VI-II-III
VI-V-IV-III-II-I
6.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim
değildir?
A) Öğretici Yazılımlar
B) Öğretimsel Yazılımlar
C) Benzetim Yazılımları
D) Alıştırma ve Uygulama Yazılımları
E) Çözümlü Yazılımlar
yazılımlarından
7.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanımının yol
açtığı fiziksel sorunlardandır?
A) İnternet Bağımlılığı
B) Bilgisayar Kaygısı
C) Görme Sendromu
D) İnternet Bağımlılığı
E) İçe Kapanıklık
8.
Bilgi denizi olan internet üzerinde sunulan bilgi
yığınları arasından gereksinim duyulan bilgiye
ulaşabilme erişilen bilginin nasıl sunulması gerektiğini
bilme olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnternet Okuryazarlığı
B) Okuryazarlık
C) Medya Okuryazarlığı
D) Bilgisayar Okuryazarlığı
E) İnternet Kullanabilme
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanımında sağlık
ve güvenlik açısından önemli olan unsurlardan biri
değildir?
A) Oturma Açısı
B)Sırt ve bel desteği
C) Bakış Açısı
D) Aydınlatma
E) Klavye Mesafesi
10. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ve internet
kullanımının olumlu sonuçlarından biri değildir?
A) Verilerin uzun süre saklanabilmesi
B) İstenilen bilginin hızlı ve kolay erişimi
C) Verimliliğin artması
D) Teknolojiye dayalı suçlarda artış
E) Güvenli çalışma ortamı
11. Aşağıdakilerden hangisi okul yönetiminde bilgisayar
kullanımını kapsamaz?
A) yazışmalar
b) not işleri
c) öğrenci işleri
d) demirbaş takibi
e) vergi işleri
12. İnternetin olası risklerinden kurtulmanın
çözümlerinden değildir?
A) internete ulaşma zaman ve süresi kontrol edilebilir
B) ziyaret edilen siteler izlenebilir.
C) özel göz gezdiriciler kullanılabilir
D) internetin olası tehlikeleri anlatılabilir.
E) tehdit ve ceza ile engellenebilir.
20. Bilişim teknolojisi ülkelerin hangi alanda gelişmesini
sağlar?
a)fiziksel sermaye
b)emek
c)hepsi
d)beşeri sermaye
21. Eğitimde teknoloji kullanımı gerektiren
13. Eeğitim yazılımında değerlendirme ölçütlerinden
değildir?
A)içerik değerlendirmesi
B)içeriğin oragnizasyonu ve sunumu
C)teknik destek ve güncelleme
D)ekran tasarımı
E)öğrenmenin değerlendirilmesi
nedenlerinden değildir ?
A) Eleştirel düşünmeyi öğrenme
B) Bilginin hızlı yayılması gerekliliği
C) Faal öğrenme ortamlarının tasarımı
D) Küresel eğitim olanağı
E) Moral bozukluğu
14. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı eğitimde
kullanılabilecek araç ve hizmetlerdendir?
A)sohbet
B)elektronik posta
C)web sayfaları
D)tartışma listeleri
E)bloglar
22. Fiziksel sorunlar arasında değildir?
A) Tekrarlanan zorlanan yararlanması
B) Korpal tünel sendromu
C) Bilgisayar görme sendromu
D) Elektromanyetik dalgalar
E) Teknoloji korkusu
15. Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarı olan bireyin
niteliklerinden değildir?
A)bilgiyi düzenleyebilme
B)bilgiye gereksinimin farkında olma
C)bilgiyi düzenleyebilme
D)bilgiyi araştırmama
E)var olan bilgi ile yeni bilgiyi bütünleştirebilme.
23. Aşağıdakilerden hangisi blog türlerinden biri
değildir?
A) Basın yayın blogları
B) Kişisel bloglar
C) Kütüphane blogları
D) Magazin blogları
E) Eğitim blogları
16. Bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisi
bulunmamaktadır?
a) Yazılım
b) Hizmetler
c)Donanım
d)programlama
17. 2) Tarih boyunca insanoğlunun yaşamında üç
önemli dönüm noktalarından biri değildir?
a)Tarım toplumu
b)Sanayi toplumu
c)Bilişim toplumu
d)uzay toplumu
18. weblog nedir?
a)yazılım
b)program
c)günlük internet ağı
d)donanım
19. İnternetin olası risklerinden kurtulmanın
çözümlerinden değildir?
a) internete ulaşma zaman ve süresi kontrol edilebilir
b)ziyaret edilen siteler izlenebilir
c) özel göz gezdiriciler kullanılır
d)tehdit ve ceza ile engellenebililir
24. Eşzamansız eğitimde kullanılabilecek araçlar ve
hizmetler aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir ?
A) Sohbet- Web sayfası – Tartışma listeleri
B) Elektronik posta- Tartışma listeleri-Web
sayfaları
C) Video- Konferans- Elektonik posta
D) IRC – Web sayfaları – Sohbet
E) Tartışma listeleri-Video- Sohbet
25. Sanal gerçekliğin katılımcılar üzerindeki
etkilerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Katılımcı çevre ile etkileşime girer
B) Katılımcı orada bulunduğunu hisseder
C) Ortam katılımcıyı içine alır
D) Katılımcı ortamı incelemez
E) Birdan fazla kullanıcı, eşzamanlı olarak aynı
ortam içinde etkileşime girer
Download

8. Bölüm Sorular