KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER
NİSAN 2014
Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararasın Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalınma
Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası’nın (WB), küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine
ilişkin önümüzdeki dönemle ilgili beklenti ve öngörüleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Dünya ekonomisi 2013 yılında tahmin edilenlerden daha düşük performans sergiledi. Kasım
ayı itibariyle dünya gayri safi hasılası %2,1 oranında arttı. Düşük performans hemen tüm
bölge ve ekonomiler için geçerli. Gelişmiş ülkeler etkileri giderek hafifleyen finansal krizle
çetin mücadeleye devam ettiler. Önemli ölçüde yavaşlayan yeni gelişen ekonomiler ise gerek
uluslararası gerekse yurtiçinden ortaya çıkan yeni pruva rüzgarları ile karşılaştılar.
Ancak yakın dönemde iyileşme sinyalleri görülmeye başlandı. Avrupada uzun süren
durgunluktan çıkış gerçekleşti.
Küresel ekonominin 2014 ve 2015'te daha iyi olma beklentisi var. Dünya gayri safi hasılasının
bu yıllarda sırasıyla %3 ve %3,3 oranında artması tahmin edilmektedir. Ancak bu artış
oranları 2013 yılından yayınlanan Dünya Ekonomik Durum ve Beklenti Raporunda göre
sırasıyla 0,3 paun ve 0,2 puan aşağı yönlü revize edilmiş oranlardır.
Gelişmekte olan ekonomilerin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %5,1 ve % 5,3 oranında
büyümesi tahmin edilmektedir. Bu oranlarda 2013 yılı tahminlerine göre yarım puan daha
düşüktür.
Birleşmiş Milletler Türkiye ekonomisinin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla % 5,0 ve % 3,0
oranında büyüyüceğini tahmin etmektedir.
Dünya genelinde enflasyon uysal kalmaya devam ederken işsizlik temel sorun olmaya devam
edecek.
2013 yılında gelişmekte olan ülke paraları değer kaybettiler. Önümüzdeki dönemde de değer
kaybetme baskısı altında olacaklar.
Petrol, madenler, cevher ve metal, gıda, tarımsal hammadde (birincil emtia) fiyatlarında ılımlı
aşağı yönlü trend olacak.
1
Uluslararası ticaret hacmindeki büyüme 2014 e 2015'te sırasıyla % 4,7 ve %5,2 olarak
gerçekleşecek.
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Dünya ekonomisine ilişkin yukarıda ortaya konulan görünümle ilgili birtakım belirsizlikler ve
riskler sözkonusudur.
Kaynak:
UN
World
Economic
Situation
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
Prospects
2014
İMF
İMF'ye göre son dönemde dünya ekonomisi genel olarak güçlendi. 2014 ve 2015 yıllarında
daha da gelişmesini bekleniyor. Bu çerçevede İMF küresel ekonomik büyümenin 2013
yılındaki % 3 seviyesinden 2014 yılında % 3,6 ve 2015 yılında % 3,9 seviyesine çıkmasını
tahmin etmektedir.
2
İMF'ye göre iyileşme daha çok gelişmiş ekonomilerden kaynaklandı. Aşağı yönlü riskler
azalmış olsa da daha geniş çıktı açığı ve emtia fiyatlarında düşüşe işaret eden beklenenden
düşük enflasyon gelişmiş ülkeler açısında risk oluştururken, bu durum gelişmekte olan
ülkelerde finansal iniş çıkışların artması ve yatırım maliyetlerinin yükselmesi manasına
gelmektedir.
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
2013'te gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme dünya büyümesinin üçte ikisini oluşturmakla
birlike dış finansal ortamdaki aleyhe şartlar sebebiyle hayal krırklığı yarattı. Bu ülkelerin
takip eden dönemde gelişmiş ülkelere olan ihracatlarındaki artışa paralel olarak çıktı
seviyelerinde artış beklenmektedir.
Gelişmekte olan ülke ekonomileri 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %4,9 ve %5,3 oranında
büyüyecek.
Dünya ticaret hacmi 2014 yılında % 4,3, 2015 yılında %5,3 oranında genişleyecek.
İMF'ye göre petrol fiyatları 2014 yılında 2013 yılındak seviyesini korurken 2015 yılında hafif
bir gerileme meydana gelecek. Petrol dışı emtia fiyaltarında ise takip eden iki yılda dikkate
değer bir gevşeme söz konusu.
Enflasyon oranında ve faiz oranlarında önemli sayılabilecek bir değişim beklenmemektedir.
İMF'nin Türkiye için büyüme tahminleri 2014 ve 2015 yılları için sırasıyla %2,3 ve %3,1
şeklindedir. Aynı dönem için tüketici enflasyonu beklentisi sırasıyla %7,8 ve %6,5. Cari
açıkta nispi bir iyileşme tahmini var. Buna göre cari açığın GSYH oranı 2013 yılındaki %7,9
seviyesinden, 2014 yılında %6,3 ve 2015 yılında %6,0 seviyesinde olacak. İşssizlik oranı ise
içinde bulunudğumuz 2014 yılında 2013 teki %9,7 seviyesinden %10,2 oranına, 2015 yılında
%10,6 oranına çıkması öngörülemketdir.
3
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Kaynak: IMF World Economic Outlook April 2014
OECD GLOBAL ECONOMİC OUTLOOK
OECD’ye göre belli başlı gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyümedeki güçlenme sürüyor.
Bu güçlenmede uyumlu maliye politikaları ve azaltılan mali engeller katkı sağlamaktadır.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise durum biraz karışık; bazıları güçlü bir büyüme
performansı sergilerken, bazılarında özellikle tersine sermaye hareketler, dolayısıyla gerileme
söz konusu.
4
Raporda OECD ülkelerininin 2014 yılında ortalama olarak %2,3 oranında, 2015 yılında %2,7
oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
OECD'ye göre Türkiye ekonomisi 2014 yılında % 3,8 oranında, 2015 yılında %4,1 oranında
büyüyecek.
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Kaynak:
OECD
Economic
http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlookannextables.htm
Outlook
DÜNYA BANKASI
Dünya Bankasına göre küresel ekonomide geçen birkaç yılda süregelen aşırı zayfılığın
arakasından yüksek gelir grubu ülkeler sorunu aşarak, küresel ekonomik büyümenin 2013
yılındaki % 2,4 seviyesinden 2014 yılında %3,4 ve 2016 yılında % 3,5 seviyesine
yükselmesine katkıda bulunmaktadır.
Yüksek gelir grubundaki ülkelerde büyüme 2014’te %2,2, 2015 ve 2016 yıllarında %2,4
oranında olması tahmin edilmektedir.
5
Düşük gelir grbundaki ülkelerde ortalama büyüme oranı 2014 yılında 2013 yılındaki %4,8
seviyesinden % 5,3 seviyesine, 2015 yılında % 5,5 seviyesine, 2016 yılında % 5,7 seviyesine
çıkması öngörülmektedir.
Dünya ticaret hacmindeki genişleme 2013 yılındaki %3,1 seviyesinden 2014 yılında % 4,6
seviyesine, 2015 ve 2016 yılında % 5,1 seviyesine yükselmesi beklenmektedir.
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Raporda petrol fiyatlarının takip eden üç yılda azalacağını tahmin edilmektedir. Buna göre
2013 yılında $ 104,1 olan petrolün varil fiyatı 2016 yılı sonunda $96,6 olarak
öngörülmektedir.
Petrol dışı emtia fiyatlarında ise 2014 yılında % 2,6 oranında bir gerileme ve takip eden iki
yılda istikrarlı bir seyir öngörülmektedir.
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde 2014 yılı için % 3,5 oranında, 2015 yılı için % 3,9
oranında, 2016 yılı için % 4,2 oranında bir büyüme tahmin etmeketedir.
Kaynak: WB http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
6
Diplomat Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzetbegoviç Cad. No.33 Lia Residance K.1 D.1 BayraklıİZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Download

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER