VALİDASYON
AMELİYATHANE, YOĞUN BAKIM ODALARI HVAC PERFORMANS NİTELENDİRMESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
1. Ameliyathane, Yoğun Bakım ve diğer steril alanlarda kurulu olan hijyenik havalandırma
sistemleri HVAC Validasyonu’nun bir parçası olan Performans Nitelendirmesi (PQ) testleri ve
raporlandırılması DIN 1946/4, ISO 14644/1 ve ISO14644/3 standartları temelinde olmak üzere
aşağıdaki unsurlardan olusacaktır.
1.1. D.O.P. (Filter Integrity Test) Sızdırmazlık testi,
1.2. İçerik sızma Testi (Hava kanallarından veya cevre ortamlardan oluşabilecek kaçakların tavan
arasından steril mahallere sızıntı yapıp yapmadığının tespiti),
1.3. Hava debisi ölçümü ( Ameliyathane salonlarında üfleme havası minimum 2400 m3/saat ,
taze hava debisi 1200 m3/h olması beklenir )
1.4. Hava değisim sayılarının hesaplanması, proje ve standartlara göre değerlendirilmesi,
1.5. Basınç Farkı Ölçümü (farklı sınıflar arası minimum 10 Pa, aynı sınıflar arası minimum 5 Pa
olması beklenir )
1.6. Hava akış yönlerinin tespiti,
1.7. Laminar flow unitesi hava hızı , türbülans şiddeti ölçümü ve hava akış yönlerinin
görselleştirilmesi
1.8. Partikül ölçümü, steril alan temizlik sınıflarının belirlenmesi ve oda kalifikasyonu,
1.9. Yeniden temizleme suresinin tespiti,
1.10. Sıcaklık ve nem ölçümü
ACIKLAMA:
A. Hepa Filtre sızdırmazlık testi için hepa filtre kutularının gaz numunesi alınacak prop yerlerinin
bulunması gerekmektedir. Sızdırmazlık testi yapılacak alanların hepa filtrelerinin menfezlerinin ve
diffizörlerinin müşteri tarafından çıkartılıp teste hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
B. 3,2x3,2 m LTF ( Low Turbulans Flow / Düşük Türbülans Akışlı) tavanına sahip olan Operasyon
odalarında DIN 1946-4 : 2008-12 Standardı gereğince Koruma derecesi veya Türbülans derecesi
ölçülür. Ayrıca sahada uygulanan duman görselleştirme testleri standarda uygun olarak
gerçekleştirilir.
C. LTF tavanına sahip olmayan Operasyon odaları DIN 1946-4 : 2008-12 Standardı gereğince
352.000 P/m3 değerinin üzerine kirletilerek dekontaminasyon suresi tespit edilir..
D. Operasyon odaları dışındaki ISO 6, ISO 7 sınıfı alanların yeniden temizleme sürelerinin tespiti
ve partikül ölçüm kriterleri DIN1946/4 ve ISO 14644-3 Standartları gereğince yerine getirilir.
2. Testler DIN 1946/4, ISO 14644-1 ve ISO 14644-3 standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
3. Test firması TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olacaktır. Test firmasının akreditasyon
kapsamında ameliyathaneler ve hastane steril alanları ile ilgili DIN 1946/4 standardı açıkça yer
alacaktır.
Download

VALİDASYON