İki Eş Arasındaki Farkın
Önemlilik Testi

Normal dağılım gösteren ve ölçümle
belirtilen sürekli bir değişken yönünden
aynı hayvanların değişik 2 zamanda
ölçümleri arasında fark olup olmadığını
test etmek için kullanılan bir önemlilik
testidir.
Uygulandığı Durumlar

1- Ölçümle belirtilen bir karakter
yönünden değişik iki zamanda ölçümlerin
farklılığının araştırılmasında

Örnek: Bir grup yumurta tavuğuna
karnitin verilemeden ve verildikten sonra
yumurtaların kabuk kalınlıklarının farklı
olup olmadığının incelenmesinde

II- Değişik iki ölçüm aracının aynı
hayvanlarda aynı ölçümü yapıp
yapmadığının incelenmesinde

Örnek: Koyunlarda akciğer kistininin
çapını ölçmek için kullanılan 2 farklı
metodun benzer sonuçlar verip
vermediğinin testi

III- Değişik 2 ölçümcünün aynı ölçüm
aracıyla aynı hayvanları benzer doğrulukta
ölçüp ölçmediklerinin testinde kullanılır.

Örnek: İki farklı teknisyenin aynı
mikroskopta sütteki somatik hücre
sayılarını aynı duyalılıkta sayıp
sayamadıklarının testinde
Test İşlemleri

30 tavuğun rasyonlarına karnitin ilave edilmeden ve ilave
edildikten sonraki kandaki kalsiyum miktarı ölçülmüştür.
Karnitin ilavesinin kalsiyuma etkisi olmuş mudur?
No
Karnitin
Öncesi
Karnitin
Sonrası
Fark D
D2
1
11.0
11.4
-0.4
0.16
2
10.2
11.0
-0.8
0.64
3
11.5
11.4
0.1
0.01
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-15.0
11.67
Toplam
Hazırlık İşlemleri

1- Karnitin öncesi ve sonrası için her bir
tavuktan alınan kalsiyum ölçümleri arası
fark alınır

II- farkların karesi alınır D2

III- Farkların ortalaması bulunur.
D -15
å
D=
=
= -0.5
n
30
S=
åD
2
(- å D)
n
n-1
2
= 0.3792
sD =
s
= 0.0692
n
Ho: Xonce=Xsonra
Ha: Xonce≠ Xsonra
t
hesap
=
D
s
D
= 7.25
T tablo ‘c’n serbestlik derecesi =n-1=30-1=29
T29 serbestlik derecesindeki tablo degeri=1.70
T hesap=7.25 > t tablo=1.70 oldugundan Ho hipotezi red edilecektir
Karar: Karnitin ilavesi kandaki kalsiyum degerini yukseltmistir.

Wilcoxon Testi
eşleştirilmiş gruplara ilişkin farklılıkların
boyutlarını da dikkate alarak iki değişkene ait
dağılımın aynı olup olmadığını test etmek
amacıyla geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.
"Paired" eşleştirilmiş "t" testinin
parametrik olmayan karşılığıdır, n
birimlik örnekten elde edilen iki gözlem
grubu farkının ortancası sıfır olan
toplumdan çekilmiş rasgele örnek olup
olmadığını
test
eder.
Bağımlı
değişkenlere ilişkin veriler;
- Sayısal karakterler ile ifade edilmelidir.
- Sürekli veri olmalıdır.
- Aralık veya oran ölçeğindedir.
Download

İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi