Biyosidal ürünlere yönelik
bilgi düzeyi
değerlendirme çalışması
Dr. Özgür ERDEM
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
(Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı)
19 Mart 2014
SUNUM PLANI
A. Amaç
B. Giriş- Genel Bilgiler
C. Yöntem
D. Anket
E. Bulgular
F. Sonuç
G. Öneriler
2
A. AMAÇ
 Piyasa gözetim ve denetiminde rolü
olan, halk sağlığı müdürlükleri(HSM) ile
toplum sağlığı merkezlerinde(TSM)
çalışan hekimlerin, biyosidal ürünlere
yönelik bilgi düzeyleri ve saha
uygulamalarının
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır
3
B. GENEL BİLGİLER
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(THSK):
 Bakanlık politika ve hedeflerine uygun
olarak,
temel
sağlık
hizmetlerini
yürütmekle görevli Kurumdur
4
B. GENEL BİLGİLER
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(THSK):
 Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen
ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni
incelemek, teşhis etmek,
 Değerlendirmek ve kontrol etmek üzere
gerekli
laboratuvar
hizmetlerinin
organizasyonunu sağlamak ve ulusal
referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
5
B. GENEL BİLGİLER
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(THSK):
 İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev
alanına giren konularda tüketici güvenliği
ile ilgili tedbirleri almak
 Tedbirlere yönelik her türlü iş ve işlemi
tesis etmek
Kurum görevleri arasındadır
6
B. GENEL BİLGİLER
Halk Sağlığı Müdürlüğü(HSM):
 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile
kurulmuş
Türkiye
Halk
Sağlığı
Kurumunu, il düzeyinde temsil eden ve
görevlerini ifa eden kuruluştur
 81 ilde birer adettir
7
B. GENEL BİLGİLER
Halk Sağlığı Müdürlüğü(HSM):
 Toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı
merkezleri Halk Sağlığı Müdürlüğü
çatısında hizmet vermektedirler
 HSM’ler il merkezi ve ilçelerde piyasa
gözetim ve denetimini(PGD) yapmakta
veya yapılmasını sağlamaktadır.
8
B. GENEL BİLGİLER
Halk Sağlığı Müdürlüğü(HSM):
 PGD’lerin izleme ve değerlendirmesini
sağlamakta, raporlamakta
 Yapılan iş
bildirmekte
ve
işlemleri
THSK’ya
 İl içerisindeki onay ve izin işlemlerini
gerçekleştirmektedir
9
B. GENEL BİLGİLER
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM):
Toplumun;
 Sağlık
konusunda
bilgi
düzeyinin
arttırılması
 Sağlığının korunması, geliştirilmesi
 Sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanması
amacıyla
 İlçe düzeyindeki faaliyetleri planlayan,
uygulayan veya uygulatılmasını sağlayan
Kuruluştur.
10
B. GENEL BİLGİLER
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM):
 Her ilçede bir adet olmak üzere toplam
970 adet TSM mevcuttur.
 Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her
türlü
çevre
şartlarını
izler
ve
değerlendirir.
11
B. GENEL BİLGİLER
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM):
 Sağlık tehditlerine yönelik önlem
alınması gereken durumlarda, ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapar.
 Piyasa gözetim ve denetim hizmetlerinin
yapılması amacıyla bölgesinde gerekli
çalışmaları yürütür
12
B. GENEL BİLGİLER
TSM Hekiminin Görevleri arasında:
 Toplum sağlığı merkezi hizmetlerini
uygulamak
 Personelin verdiği hizmetleri denetlemek
 Çevre sağlığı hizmetlerini mevzuattaki
yetki ve sorumluluğuna uygun olarak
yürütmek yer almaktadır
13
C. YÖNTEM
Tanımlayıcı bir çalışmadır
Bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır
 Anket;
 7’si demografik
 5’i teorik
 6’sı uygulamaya yönelik bilgiler ile
 2’si öneri ve görüşleri değerlendirmek
üzere toplam 20 sorudan oluşmaktadır
14
D. ANKET
15
D. ANKET
16
D. ANKET
17
E. BULGULAR
 Çalışmaya:
 % 91,2’si
TSM’lerde,
 % 8,8’i
HSM’lerde
çalışan
toplam 298 hekim
katılmıştır.
8,8
91,2
TSM
HSM
18
E. BULGULAR
Katılımcıların
 Yaş ortalaması: 35,1 ± 8,9
 Yaş ortancası: 34 (min.23-max.60),
 Son görevinde çalışma sürelerinin ortancası:
1 yıl ( min. 0,1- max. 23)
 Mezuniyet yılı ortancası: 9 yıl
( min.0,1- max. 33)
19
E. BULGULAR
Katılımcıların
 Çalıştıkları bölgenin nüfus ortancası: 50000
( min.1050 - max. 865000)
 %81,2’sinde çalıştığı yerde çevre sağlığı
teknisyeni mevcut
20
E. BULGULAR
 “Biyosidal ürün tanımını biliyor musunuz?”
sorusuna % 52,6’sı “evet”
 Biyosidal ürün olarak
 % 45,6’sı pestisitleri;
 % 37,6’sı dezenfektanları;
 % 32,9’u deterjanları;
 % 25,5’i sabunları;
 % 23,2’si kloru;
 % 11,1’i ultraviyoleyi belirtmiştir
21
E. BULGULAR
45,6
50
45
40
35
30
37,6
32,9
25,5
23,2
25
20
15
11,1
10
5
0
22
E. BULGULAR
 Biyosidal ürünler yönetmeliğini,
katılımcıların;
 % 37,2’si duyduğunu
 % 4,0’ü okuduğunu belirtmiştir
 % 11,7’si 2009 yılında yayınlandığını
bilmiştir.
23
E. BULGULAR
 Katılımcıların, Biyosidal ürünler
yönetmeliğinden,
 % 34,6’sı Sağlık Bakanlığı’nın,
 % 33,9’u Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının
sorumlu olduğunu belirtmiştir
24
E. BULGULAR
1,0
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
10,7
Sağlık Bakanlığı
33,9
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
34,6
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
25
E. BULGULAR
 “Biyosidal ürünlerin ruhsat ve tescil işlemleri
nereye yapılır?” sorusuna % 33,6’sı “İl
Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne”
 “Çalıştığınız yerde biyosidal ürünlere yönelik
piyasa gözetim ve denetimi yapılıyor mu?”
sorusuna % 40,9 ‘u “evet”
26
E. BULGULAR
 “Biyosidal ürünlerle ilgili olarak şimdiye
kadar sahada bir uygulama da yer aldınız
mı?” sorusuna % 4,4 ‘ü “evet”
olarak yanıtlamıştır.
27
E. BULGULAR
 “Sizce TSM/ HSM ’nin, biyosidal ürünlerin
insan sağlığına zarar vermemesi yönünde hangi
görevleri olmalıdır?” sorusuna
 % 73,5’i “halk eğitimi”
 % 63,1’i “satış yapılan yerlerin
belirlenmesi/denetimi
 % 57’si “uygunsuz biyosidal ürünlerin
toplatılması” cevabını vermiştir.
28
E. BULGULAR
 Ulusal Zehir Danışma Merkezinin telefon
numarasını, katılımcıların % 62,4 ‘ü doğru
yanıtlamıştır.
29
F. SONUÇLAR
Çalışmaya katılan hekimlerimizin
 %52,6’sının biyosidal ürün tanımını bildiğini
 % 37,2 sinin yönetmeliği duyduğunu,
 % 4’ünün yönetmeliği okuduğunu
 %41’inin çalıştığı yerde PGD yapıldığını
 %4,4’ünün PGD ye katıldığını
30
F. SONUÇLAR
Çalışmaya katılan hekimlerimizin
 İnsan sağlığına zarar verilmemesi için
 % 73,5’inin “halk eğitimi”
 % 63,1’ininde “satış yapılan yerlerin
belirlenmesi/denetimi;
31
F. SONUÇLAR
 Çalışma ile sahada çalışan hekimlerimizin
 Yönetmeliği çok az okuduğu
 Sorumlu Bakanlığı 1/3’ünün Sağlık
Bakanlığı olarak bildiği
 PGD uygulamalarına çok az katılım
sağlandığı
32
F. SONUÇLAR
 Çalışma ile sahada çalışan hekimlerimizin
 Halk eğitimlerini önemsedikleri
 Piyasa gözetim ve denetimlerinin sağlık
için gerekli olduğunu belirttikleri
33
G. ÖNERİLER
Hekimlerin
 Mezuniyet öncesi eğitimlerinin, müfredat
ve dokümanlarına biyosidal ürünler
konusunun eklenmesi
 Mezuniyet sonrası verilen eğitimlerinde,
biyosidal konusunun öneminin
vurgulanması (Ör: TSM hekimlerine
verilen eğitimlerde)
34
G. ÖNERİLER
Hekimlerin
 PGD ye katılımlarının arttırılmasının
sağlanması
 PGD ye yönelik uygulamalı staj imkanı
oluşturulması
35
G. ÖNERİLER
 Halk eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 İnsan sağlığının korunması için, öncelikle
sağlık çalışanları olmak üzere, toplumda
farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar
yapılması
36
G. ÖNERİLER
 Kurumda(THSK) biyosidal ürün
hizmetlerinin Daire Başkanlığı düzeyinde
değerlendirilmesi
 Biyosidal kongre, sempozyum vb
çalışmaların sayısının arttırılması
37
TEŞEKKÜRLER
38
Download

HASTANELERDE NÖBET ARZ/TALEP ÇALIŞMASI