Çekirdek Davranış Kuralları
Versiyon 1.0
Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için
www.utzcertified.org
0
Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları
UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur:
www.utzcertified-trainingcenter.com
Lütfen yorum ve önerilerinizi gönderiniz:
[email protected]
Veya normal posta ile:
UTZ Certified
Standard and Certification Department
De Ruyterkade 6 bg
1013 AA Amsterdam
Hollanda
© UTZ Certified 2013
Bu yayının herhangi bir kısmı tam atıfta bulunulmaksızın, herhangi bir şekilde veya elektronik, mekanik,
fotokopi, kaydetme veya diğer herhangi bir yol ile, çoğaltılamaz, bir geri erişim sisteminde saklanamaz
veya diğer bir şekilde iletilemez.
1
İçindekiler
[Subtitle] .....................................................................................................................................................................0
Giriş............................................................................................................................................................................. 3
Davranış Kuralları nedir? .......................................................................................................................................... 3
Neden güncellenmiş bir versiyon?............................................................................................................................ 3
Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler ...................................................................................... 3
Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır ......................................................................................4
Kapsam ...................................................................................................................................................................4
Ulusal kanunlara uygunluk .......................................................................................................................................4
UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kullanılması için kılavuz ............................................................... 5
Yapı ......................................................................................................................................................................... 5
Sürekli iyileştirme .................................................................................................................................................... 5
Diğer ilgili dokümanlar.............................................................................................................................................6
Kısaltmalar .............................................................................................................................................................. 7
Tanımlamalar ..........................................................................................................................................................8
BLOK A - YÖNETİM................................................................................................................................................... 11
BLOK B - ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARI ....................................................................................................................... 16
BLOK C - ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI ...........................................................................................................22
BLOK D - ÇEVRE.......................................................................................................................................................28
2
Giriş
Davranış Kuralları nedir?
UTZ Certified sürdürülebilir çiftlik için bir program ve bir etikettir.
Davranış Kuralları UTZ programının kalbinde yer alan, daha iyi çiftçilik yöntemleri ve çalışma koşullarının
yanı sıra doğa ve gelecek nesillere daha iyi özeni kapsayan şartları belirler. Bu çiftçilerin daha iyi mahsuller
üretmesine ve daha iyi gelir elde etmesine katkıda bulunur, bir yandan gelecek için dünyanın doğal
kaynaklarını korurken, bir yandan da onların sosyal ve ekonomik dirençliliğini arttırır.
Davranış Kuralları, geniş kapsamlı halka danışma dahil olmak üzere, geniş bir paydaş yelpazesi ile yakın
işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Davranış kuralları aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü
(International Labor Organization - ILO) konvansiyonlarına da dayalıdır 1 . Bu Davranış Kurallarının
sürdürülebilir çiftçilik için en son anlaşmalar, araştırmalar ve uzmanlığı yansıtan, uluslararası kabul görmüş
bir kriterler seti olmasını sağlar. Davranış Kuralları geliştirme ve revizyon süreci küresel sürdürülebilirlik
standardı birliği, ISEAL Birliği şartları ile aynı doğrultudadır.
Üreticiler Davranış Kurallarının şartlarını uygular ve bir onaylı Belgelendirme Kuruluşu tarafından bir
denetim yaptırdığı takdirde, ürünlerini UTZ onaylı olarak satabilirler ve satışı UTZ Certified izlenebilirlik
sistemine kaydedebilirler. Alıcılar için, bu sürdürülebilir üretimin bağımsız bir güvencesini sağlar.
Neden güncellenmiş bir versiyon?
ISEAL birliğinin bir üyesi olarak, UTZ Certified önceki deneyimlerin yanı sıra paydaşlara danışmayı dikkate
alarak, Davranış Kurallarını beş yılda bir revize etmeyi taahhüt eder. Danışma sürecinin hazırlıklarına 2012
yılı başlarında başlanmış ve ilk danışma resmi olarak Haziran 2012 tarihinde açılmıştır. Kuralların revizyon
süreçlerine ilişkin dokümantasyon UTZ Certified web sitesinde mevcuttur. Sürece online halk geri besleme
anketleri ile, endüstri ve devlet temsilcileri, ulusal mal borsaları, araştırma kurumları, danışmanlar,
Belgelendirme Kuruluşları, STÖ’ler, üreticiler ve üretici grup temsilcilerinden girdileri toplayan – temel
olarak üretici ülkelerde – yapılan paydaş çalıştayları ve toplantıları dahil edilmiştir.
Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler
Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kurallarının 2014 versiyonu tüm UTZ Certified mallar
için geçerli bir Çekirdek Kuralların yanı sıra her mal için belli spesifik şartlar içeren Modüllerden
oluşmaktadır.
Hasat sonrası işleme faaliyetlerinin birçoğu ürünler-aşırı geçerli olduğundan, bu şartlar Çekirdek Kurallar
içinde yer almaktadır. Mala özgü Modüller söz konusu malların üretimi ve işlenmesi için geçerli olan
şartların karşılanmasını sağlamakta ve UTZ programına yeni malların entegre edilmesi için esneklik olanağı
vermektedir.
Çekirdek Kurallar her zaman mala özgü Modül ile birlikte uygulanmalıdır.
1
ILO Konvansiyonu 138 Minimum Yaş ve 182 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Şekilleri, ILO Konvansiyonu 29 Cebri Çalıştırma ve 105 Cebri Çalıştırmanın
Lağvedilmesi, ILO Konvansiyonu 87 Birlik Özgürlüğü ve 98 Organize Olma ve Toplu Pazarlık Hakkı, ILO Konvansiyonu 1 Çalışma Saatleri, ILO
Konvansiyonu 95 Ücretlerin Korunması, ve ILO Konvansiyonu 111 Ayırımcılık.
3
Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır
Çekirdek Kurallar ve mala özgü Modülleri, bir grup mala özgü UTZ Certified Davranış Kurallarının yerini
alırlar: Kahve için (Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2), Çay için (Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0), Kakao için
(Nisan 2009 tarihli versiyon 1.0), ve Roybos için (Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0). Daha önce Çay için
Fabrika Kuralları ve Roybos İşleme için Davranış Kurallarında yer alan tüm şartlar şimdi Çekirdek Kurallar
ve sırası ile Çay Modülü ve Roybos Modülü içerisinde yer almaktadırlar.
Davranış Kuralları 2014 versiyonu kullanılarak belgelendirme 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
mümkündür. Halen daha önceki bir Davranış Kuralları çerçevesinde belgelendirilmiş üreticiler, Davranış
Kuralları 2014 versiyonuna göre denetlenirlerken, daha önceki belgelerindeki gibi aynı belgelendirme yılına
göre denetlenebilirler. Örneğin: 2013 yılında daha önceki bir Davranış Kurallarının 3. Yılına göre
denetlenmiş olan bir grup veya grup üyesi 2014 yılında Çekirdek Kurallar ve ilgili Modülün 3. Yılına göre
denetlenebilir.
Daha önceki bir Davranış Kurallarının 4. Yılı için belgelendirilmiş üreticiler (UTZ Certified programında dört
veya daha fazla yıldır dahil olan üreticiler dahil olmak üzere) Davranış Kuralları 2014 versiyonuna göre
denetlenirlerken, 3. Yıla göre denetlenebilirler.
Üreticiler 30 Haziran 2015 tarihine kadar mala özgü UTZ Davranış Kuralları versiyonlarına göre, yani kahve
için Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2, çay için Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0, kakao için Nisan 2009 tarihli
versiyon 1.0, ve roybos için Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0, denetlenebilirler. Bu tarihten sonra düzenlenen
ve yukarıda belirtilen versiyonların birine göre denetlenmiş belgeler bu tarihten sonra kabul
edilmeyecektir.
Kapsam
Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralların 2014 versiyonunun şartları mallarını UTZ
Certified olarak satan tüm tarımsal üreticiler için geçerlidir. Belgelendirme UTZ Certified tarafından
onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir (bakınız UTZ Certified
Belgelendirme Protokolü2). Onaylı Belgelendirme Kuruluşlarının bir listesi UTZ Certified web sitesinde
görülebilir3.
Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kontrol noktalarına
üreticiler ve işçiler tarafından karşılanması gereken şartlar dahildir.
Aksi belirtilmediği sürece, A ve B bloklarındaki kontrol noktaları yalnızca denetlenmiş ve belgelendirilmiş
mahsul için geçerlidir. C ve D bloklarındaki kontrol noktaları bütün çiftlik ve üretici tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler için geçerlidir.
Ulusal kanunlara uygunluk
UTZ Certified üyelerinin kendi faaliyet alanlarında sosyal, ekonomik ve çevresel temsilciler haline gelmesi
için çaba gösterir. Bu bağlamda, üreticiler ulusal kanunlar, yönetmelikler ve sektör anlaşmaları ve toplu
pazarlık anlaşmalarına uyarlar.
Bir kontrol noktasında gerekli olan ile ulusal veya yöresel kanun tahtında gerekli olan arasında bir
uyuşmazlık olabilir. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standardın bir kontrol noktasının şartından daha katı
2
UTZ Certified Belgelendirme Protocolü UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/
3
Onaylı Belgelendirme Kuruluşları UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/
4
olması durumunda, ulusal kanun (ulusal kural geçersiz veya zamanı dolmuş hale
gelmediği sürece) hakim olacaktır. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standart bir
kontrol noktasının şartından daha az sıkı olduğu takdirde, (kontrol noktası ulusal
kanunun geçerli olmasına açıkça izin vermediği sürece) kontrol noktasının şartı geçerli olacaktır. G.K. 94 –
Çocuk İşçiliği altındaki şartlara uygunluğun sağlanması için, her ülkedeki “hafif iş” tanımına özellikle dikkat
edilmelidir.
UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun
kullanılması için kılavuz
Yapı
Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Çekirdek Kurallar sürdürülebilir tarımın dört ayağını temsil
eden, dört bloğa ayrılmıştır:
-
Blok A. Yönetim
Blok B. Çiftçilik Uygulamaları
Blok C. Çalışma Koşulları
Blok D. Çevre
Her blok UTZ Certified “Değişim Teorisinin” önde gelen ilkeleri ile tanıtılmaktadır ve konulara
bölünmüştür. Her konuya bir kontrol noktaları grubu dahildir,
-
Yıl 4
Yıl 3
KONTROL NOKTASI
Yıl 2
KN #
Yıl 1
Her kontrol noktası uygulanması ve uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler veren yedi sütun içerir:
Uygunluk için Açıklama
KN #: Kontrol noktasının bloğu ve numarasını belirtir.
Kontrol Noktası: Karşılanması gereken şartları verir.
Yıl 1, 2, 3, and 4: Kontrol noktasının karşılanmasının gerektiği uygunluk yılını belirtir.
Uygunluk için Açıklama: Uygulama ve uygunluğun değerlendirilmesi hakkında ek açıklamalar
sağlar. Bu sütunda verilen uygunluk için açıklama zorunludur.
Bazı kontrol noktaları tüm üreticiler için geçerli olmayabilir. Davranış Kuralları 2014 versiyonunu
uygulamadan önce, üreticiler her kontrol noktasının kendi durumları için geçerli olup olmadığını
değerlendirir. Örneğin, tamamen yağmura bağlı olduğu için bir üretici sulama yapmaz ise, sulamaya ilişkin
kontrol noktaları geçerli değildir. Bir üretici herhangi bir işleme faaliyeti gerçekleştirmiyor ise, işleme
faaliyetlerine ilişkin tüm kontrol noktaları geçerli değildir. Bu durumlarda, üreticiler bu kontrol noktalarının
neden geçerli olmadığını kanıtlamalıdır. Dış denetçi bu kontrol noktalarının gerçekten geçerli olup
olmadığını doğrulayacaktır.
Sürekli iyileştirme
Davranış Kurallarının dört-yıllık iyileştirme süreci UTZ Certified’in tarımsal işletmelerin ‘sürekli
iyileştirilmesini’ teşvik etmek olan temel felsefesini yansıtır.
5
UTZ Certified programında, üreticilerin belgelendirilmek için, çeşitli zorunlu kontrol
noktalarına uymaları gereklidir. UTZ sürekli iyileştirme sürecinin dört yılı boyunca,
üreticileri uygulamalarını iyileştirmeye teşvik etmek için, zorunlu kontrol noktalarının sayısı artar. UTZ
Certified programındaki dört yılın ardından bile, üreticiler risk değerlendirmelerini güncelleyerek ve
belirlenen riskleri ele almak için gerekli eylemleri içeren bir çiftlik yönetim planı uygulayarak, sürekli
iyileştirme döngüsünü sürdürürler.
Davranış Kuralları iki tür kontrol noktası içerir:
1. Zorunlu kontrol noktaları (yeşil ile taranmış)
2. Ek kontrol noktaları (taranmamış)
Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
Yillik toplam zorunlu puan
Yillik toplam ek kontrol noktalari
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
18
22
24
25
7
3
1
0
32
39
41
41
14
7
5
5
23
29
32
32
14
8
5
5
4
7
10
13
10
7
4
1
77
45
97
25
107
15
111
11
Zorunlu kontrol noktalarına ek olarak, üreticinin belirli bir sayıda ek kontrol noktasına uyması gereklidir.
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
Uyulmasi gereken yillik ek toplam kontrol noktalari
3
3
3
3
Uyulmasi gereken yillik toplam kontrol noktalari
80
100
110
114
Belgelendirme için gerekli sayı karşılandığı sürece, üreticiler hangi ek kontrol noktalarına uyulacağını
seçmekte serbesttir. İzleyen denetim için hazırlık olarak, bir sonraki belgelendirme yılında zorunlu hale
gelecek olan ek kontrol noktalarının seçilmesi önerilir.
Diğer ilgili dokümanlar
Davranış Kuralları 2014 versiyonunun anlaşılması ve uygulanmasında kılavuzluk sağlamak üzere, ek
dokümanlar UTZ Certified Eğitim Merkezinin Dosya İndirme alanında mevcuttur. Bu dokümanlar
aşağıdakileri içerir:
-
-
Belgelendirme Protokolü: nasıl UTZ Certified olunabileceği konusundaki prosedürleri açıklar.
Aynı zamanda, Belgelendirme Kuruluşları ve UTZ Certified arasındaki ilişkiyi belirleyen
prosedürleri açıklar.
Uygulama Kılavuzu: spesifik kontrol noktalarına nasıl uyulacağı konusunda ek açıklamalar sağlar.
Doküman Davranış Kurallarının formatını izler, her yorumun hangi kontrol noktasına (noktalarına)
ait olduğunu belirtir. Uygulama Kılavuzu periyodik olarak güncellenir.
6
-
-
Risk Değerlendirme kılavuz dokümanı: bir risk değerlendirmesinin nasıl
yürütüleceğini açıklar ve potansiyel riskler ve bunların nasıl değerlendirileceği
ve
ele alınacağına ilişkin örnekler sunar.
Çekirdek Kurallar/Modül kontrol listeleri: tüm kontrol noktalarının özet listeleridir ve izleme ve
değerlendirme amaçları için sorular, ve yorumlar eklemek için ek bir sütun, içerirler. Bu
dokümanlar grup tarafından kendi-denetimlerini yaparken kullanılabilir. Kontrol listeleri dış
denetimleri yürüten Belgelendirme Kuruluşları denetçileri tarafından da kullanılabilir.
-
Yasakli Pestisitler Listesi: UTZ serifikali hasatta kullanılamayan ve yasaklanmıs tum pestisitleri
icerir. Bu döküman aynı zamanda yasaklanmamış, ancak kullanımının yakından gözlemlenmesi
gereken yakın dikkat ve gözetim gereken noktalar listesi de içermektedir.
Kısaltmalar
Aşağıda bu dokümanda kullanılan kısaltmaların bir listesi yer almaktadır:
İİP
GPS
HIV/AIDS
ILO
İYS
EZY
MKD
STÖ
KKE
WHO
İçi İyi Portali
Global Pozisyonlandırma (Konumlandırma) Sistemi
İnsan İmmün-yetmezlik Virüsü enfeksiyonu / Edinilmiş İmmün-yetmezlik Sendromu
(Human Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency Syndrome)
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization)
İç Yönetim Sistemi (daha önce İç Kontrol Sistemi olarak bilinir)
Entegre Zararlı Yönetimi
Maksimum Kalıntı Düzeyleri
Sivil Toplum Örgütü
Kişisel Koruyucu Ekipman
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
7
Tanımlamalar
Aktif bileşen
Altyüklenici
Birincil orman
Birlikte ekim
Biyolojik koridor
Bozulma
Çiftlik
Daimi işçi
Dış denetim
Doğal orman
Ekim malzemesi
Bir zararlıyı öldürebilecek, kovabilecek, çekebilecek, azaltabilecek veya diğer bir şekilde kontrol
edebilecek kimyasal madde veya bir pestisit bileşeni (su, çözücüler, emülsiyonlaştırıcılar, yüzey
aktif maddeler, kil ve iticiler gibi “inert bileşenlerin” aksine).
Bir grup, grup üyesi veya üretici tarafından, UTZ Davranış Kuralları kapsamındaki bir veya daha
fazla işlemi, örneğin ilaçlama, işleme veya hasat gibi, gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılan bir
kuruluş veya birey.
Yaşına bakılmaksızın, hiçbir zaman tomruk çıkartılmamış veya kesilmemiş olan ve doğal
düzensizlikler sonrası ve doğal süreçler altında gelişmiş olan bir orman.
Tek bir tarlada iki veya daha fazla mahsulün aynı anda yetiştirildiği ekim sistemi. Birlikte ekim
verimi arttırmak, toprak bereketini iyileştirmek ve zararlı ve hastalık zararını azaltmak için
kullanılabilir.
Araziler, ekosistemler ve habitatlar (doğal veya modifiye edilmiş) arasında bağlanabilirlik sağlayan
ve biyo-çeşitlilik ve ekolojik ve evrimleşme süreçlerinin devamını güvence altına alan, coğrafi olarak
tanımlanmış bir alan.
Bir doğal ekosistemin mahsul yerleştirme ve inşaat, enerji, gıda veya diğer amaçlar ile orman
ürünlerinin çıkartılması gibi insan faaliyeti nedeni ile belirgin şekilde doğrudan veya dolaylı olarak
bozulması. Bozulmaya bir doğal ekosistemin yoğunluk, yapı, türler bileşimi veya bitki örtüsünün
üretkenliğinde azalma dahildir.
Aynı yönetim altında ve aynı işletme prosedürleri ile tarımsal üretim ve işleme faaliyetleri için
kullanılan tüm arazi ve tesisler.
12 ay veya daha fazla süreli bir iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi.
UTZ Davranış Kurallarına uygunluğu değerlendirmek için bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından
gerçekleştirilen bir denetim.
Ekilmemiş olan ve temel olarak yerel ağaçlardan oluşan bir orman.
UTZ belgeli bir mahsul tarlasını korumak, değiştirmek veya ıslah etmek veya daha fazla ekim
malzemesi üretmek üzere kullanılan tohumlar, fideler, çoğalma malzemesi ve diğer bitkisel
malzemeler.
Entegre Zararlı
Yönetimi (EYS)
Mahsul üretimi ve korunmasına, sağlıklı mahsul üretmek ve pestisit kullanımını minimize etmek
için farklı yönetim stratejileri ve uygulamalarını birleştiren, bir ekosistem yaklaşımı.
Geçici işçi
12 aydan az bir sözleşmesi olan veya çalışması beklenen bir işçi.
Gerçek ücretler
Enflasyona göre ayarlanmış olan ücretler.
Grup
Ortak bir İYS’nin bir parçası olan ve UTZ Belgelendirme Protokolünde açıklanan şekilde “Grup
belgelendirme” veya “Çoklu-Grup belgelendirme” seçeneği çerçevesinde birlikte belgelendirilen bir
organize üreticiler grubu. Organize üreticiler grubu bir birlik veya bir kooperatif şeklinde organize
olabilir veya bir tedarik zinciri aktörü (bir ihracatçı gibi) veya bir diğer kuruluş tarafından
yönetilebilir.
Grup üyesi
Bir UTZ belgeli grup için iş yapan işçiler. Buna İYS personeli ve merkezi üretim, işleme yerleri ve
bakım sahalarındaki işçiler dahildir.
Bir grubun bir parçası olarak belgelendirilmiş olan bir üretici.
Grup üyesi işçisi
Bir grup üyesi için iş yapan bir işçi.
Grup üyesi primi
Bir grup tarafından alınan UTZ priminin bireysel grup üyesine, nakdi ve/veya ayni olarak, verilen
kısmı. Grup üyesi primine grup yönetim harcamaları (denetim maliyetleri veya diğer idari amaçlar
için prim gibi) ve tüm gruba/topluma verilen hizmetler veya ürünler (tesisler veya eğitimler gibi)
dahil değildir.
Güvenli içme suyu
İnsanlar tarafından orta veya uzun vadeli zarar riski olmaksızın tüketilebilecek kalitede olan su.
Hasat-öncesi ara
Son pestisit uygulaması ile işlem görmüş mahsulün veya işlem gören alanda izin verilen hasat
arasındaki süre.
Grup personeli
8
İç denetim
İç Yönetim Sistemi
(İYS)
İşçi
İşleme
İyi Tarım
Uygulamaları
İzlenebilirlik
Karlılık
Korunmuş alan
Kullanılmayan
pestisitler
Maksimum Kalıntı
Düzeyi (MKD)
Maraba
Orman
Ormansızlaş-tırma
Pestisitler
Risk değerlen-dirme
Su kütlesi
Tehdit veya tehlike
altındaki türler
Bir grubun İYS tarafından görevlendirilen bir kişi (veya bir grup kişi) tarafından, grup üyelerinin UTZ
Davranış Kurallarının tüm geçerli şartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere, denetimi.
Grubun yönetim ve organizasyonunun daha verimli olmasına yardımcı olan kayıtlı bir kalite
yönetim sistemidir ve grup ve grup üyelerinin UTZ Çekirdek Davranış Kurallarına
uygunluğunu temin eder.
Bir grup veya grup üyesinin çiftliğinde iş yapan bir kişi. Bu tanımlamaya daimi, geçici, göçmen,
süreli, aile ve parça işçileri gibi, her türlü işçi dahildir.
Ürünlerin bitmiş veya bitmemiş ürünlere değiştirilmesi, birincil (ham) ürünlerin çiftlik düzeyinde
değiştirilmesi dahildir.
Çiftlikteki ve üretim-sonrası süreçler için çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği irdeleyen ve
güvenli ve kaliteli tarımsal ürünler ile sonuçlanan uygulamalar.
Kayıtlı bir tanımlama sistemi ile, belgeli sürdürülebilir ürünlerin belgeli bir kaynaktan çıktığı ve/veya
sürdürülebilir üretimi desteklediğine ilişkin güvence.
Bir çiftliğin UTZ belgeli ürünleri üreterek ve/veya işleyerek maddi kazanç sağlama derecesi.
Üretkenliğin aksine, karlılık yalnızca üretilen miktarlara değil, aynı zamanda çıktılar ve girdilerin
fiyatlarına da bağlıdır.
Doğanın ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerler ile birlikte, uzun vadeli korunmasını
sağlamak için, yasal veya diğer etkili yollar ile tanınan, ayrılan ve yönetilen, açıkça tanımlanmış bir
coğrafi alan. Örneklere ulusal parklar, vahşi yaşam alanları, toplum tarafından korunan alanlar ve
doğal koruma alanları dahildir.
Örneğin, bozulmuş, süreleri geçmiş veya artık izin verilmedikleri için, artık kullanılamayacak ola
pestisitler.
Gıdada izin verilen kimyasal kalıntıların maksimum miktarı için bir yasal limit. MKD’ler pestisitlerin
doğru kullanımının bir göstergesi olarak işlev görürler.
Bir arazi sahibinin arazisinde mahsulden bir pay veya mahsulün satışından bir pay için çalışan kiracı
çiftçi.
5 metreden yüksek ve yüzde 10 üzerinde gölge örtüsü sağlayan ağaçlardan oluşan, veya yerlerinde
bu eşiklere erişebilen ağaçlar içeren, 0,5 hektardan daha geniş arazi. Ağırlıklı olarak tarımsal veya
şehirsel arazi kullanımı altındaki araziler dahil değildir.
Ormanlık arazinin ormansız araziye insan tarafından başlatılmış dönüşümü.
Gıda veya tarımsal malların üretim, işleme, depolama, taşıma veya pazarlanması sırasında zarar
veren veya bunları başka şekilde engelleyen, istenmeyen bitki veya hayvan türleri dahil olmak
üzere, herhangi bir zararlıyı önlemek, imha etmek veya kontrol etmek amaçlı ensektisitler,
fungisitler, herbisitler, dezenfektanlar, ve diğer her türlü madde veya maddelerin karışımı. Terime
bitki büyüme düzenleyici, yaprak döktürücü, kurutucu, veya meyveyi seyreltme veya meyvenin
olgunlaşmadan dökülmesini önleme ajanı olarak kullanılması amaçlanan maddeler, ve malı
depolama ve taşıma sırasında bozulmadan korumak üzere mahsullere hasat öncesi veya
sonrasında uygulanan maddeler dahildir.
Tehlikeleri tanımlamak ve değerlendirmek için sistematik bir süreç. Tehlikeler bir dış çevrede (örn.,
ekonomik eğilimler, iklimsel olaylar, rekabet) ve bir iç çevre (örn., insanlar, süreç, altyapı) içerisinde
tanımlanabilir. Bu tehlikeler hedefleri engellediğinde – veya bunun olabileceği öngörüldüğünde –
risklere dönüşürler.
Herhangi bir önemli su birikimi (doğal veya suni), örn.: göller, lagünler, havuzlar, havzalar, sulak
alanlar, nehirler, dereler ve kanallar dahil.
Ulusal kanunlar veya sınıflandırma sistemleri altında tehdit veya tehlike altında oldukları belirtilen
ve/veya IUCN Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesinde yer alan türler, bunların yanı sıra Vahşi
Fauna ve Floranın Tehlike Altındaki Türlerinde Uluslararası Ticaret Konvansiyonuna (CITES) dahil
edilmiş olan türler.
9
Tekrar-giriş zamanı
Bir alana bir pestisitin uygulandığı zaman ile bunun uygulanmış olduğu alana, koruyucu ekipman
olmadan, tekrar girmenin güvenli olduğu zaman arasındaki süre.
Toplu pazarlık
anlaşması
Çalışma koşulları ve istihdam şartları hakkında, aşağıdakiler arasındaki bir yazılı anlaşma:
a) bir işveren, bir işverenler grubu veya işverenler kuruluşu, ve
b) işçiler tarafından usulüne göre, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, seçilen ve
yetkilendirilen bir temsilci işçiler kuruluşu veya işçi temsilcileri.
Üretici
Çiftliği temsil eden ve çiftlik tarafından satılan ürünlerden sorumlu olan kişi veya kuruluş.
Üretim
Üretim alanı
Tarımsal ürünlerin, çiftlikte meydana geldikleri şekilde, tedarik edilmesi için üstlenilen süreç. Buna
ekim, mahsul bakımı ve hasat işlemleri dahildir.
Belgeli ürünün üretimi için kullanılan alan.
Üretkenlik
Tarımsal girdilerin çıktılara olan oranı. Üretkenlik girdilerin – arazi, işçilik, gübre, pestisitler,
makineler ve su gibi – üretim sürecinde ne kadar verimli kullanıldığını ölçer.
UTZ primi
Ürün sürdürülebilir şekilde üretildiği ve UTZ Certified standartlarının şartlarını karşıladığı için,
benzer bir geleneksel (belgelenmemiş/doğrulanmamış) ürünün piyasa fiyatının üzerinde ödenen ek
bir nakit tutar. UTZ primi UTZ Davranış Kuralları belgeli grup veya üretici ile ilk alıcı arasında
mutabık kalınır ve UTZ Certified İçi İyi Portaline kaydedilir.
10
BLOK A - YÖNETİM
Üretim alanı tanımlama
Üretim alan(lar)ının güncel bir genel görünüm
haritası mevcut.
I.A.1
Belgelendirilmiş mahsulün toplam alanı
belirlenmiş.
I.A.2
Mahsul verimi güvenilir bir metodoloji ile tahmin
ediliyor. Dokümante edilmiş ve her yıl
güncelleniyor.
I.A.3
I.A.4
Arazide üretilen mahsul tarımsal olarak
sınıflandırılmış ve/veya tarımsal kullanım için
onaylanmıştır.
(yerel kurumlar) ile önemli bir arazi kullanım
ihtilafı (sorun)yok.
I.A.5
Yıl 4
Yıl 3
KONTROL NOKTASI
Yıl 2
KN #
Çiftlikler ekonomik olarak uygun ve dirençlidir.
Çiftlikler uzun vadede karlıdır.
Çiftlikler verimlidir ve optimal üretkenlik sağlarlar.
Üreticiler risk yönetimi uygular.
Yıl 1
İlkeler
-
Uygunluk için Açıklama
Bu haritaya aşağıdakiler dahildir:
- mahsul alanları, yeni ekili alanlar ve fidanlıklar ile,
- korunmuş alanlar,
- su kütleleri,
- insan yerleşim alanları, ve
- İYS idaresinin konumunun bir GPS koordinatı (bu üretim
alanı içerisindeki bir konumu temsil etmediği takdirde,
üretim alanının yaklaşık olarak merkezini temsil eden bir
koordinat dahil edilir).
Alan, örneğin aşağıdakilere dayalı, güvenilir yöntem(ler)
kullanılarak tespit edilir:
- GPS haritalandırması
- Arazi tapuları
- Ağaç sayısı ve yoğunluğu
Güvenilir bir metodoloji örneğin aşağıdakilere dayalıdır:
- Önceki yıl hasat(lar)ı
- Yoğunluk/ağaç sayısı, yaş
- Girdi kullanımı
- Zararlılar ve hastalıklar
- Bitki çeşidi
- Toprak kalitesi
- Coğrafi konum
- İklim
Yerel arazi sınıflandırması ve yeni tarımsal alanlar için
geliştirme planlaması bilgisi vardır.
Herhangi bir çözümlenmemiş arazi kullanımı ihtilafı
aşağıdakileri içeren bir, mutabık kalınan süreçle ele
alınmaktadır:
- tüm ilgili tarafların ve bunların haklarının tanımlanması,
(muvaffakatname)
- karşılıklı yararlı müzakere için bir prosedür,(karşılıklı
imzalanmış bir noter onaylı anlaşma) ve
- ihlal edilen arazi hakları için tazminat .
Kayıt tutma
UTZ belgelendirmesi le ilgili tüm kayıtlar ve
dokümanlar erişilebilir ve, yasal olarak gerekli
I.A.6
süre daha uzun olmadıkça, en az üç yıl süre ile
arşivleniyorlar.
11
Tüm işçilerin (daimi ve geçici) doğru ve güncel bir
genel görünümü tutuluyor.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Tüm daimi işçiler için, genel görünüme en azından
aşağıdakiler dahildir:
- tam isim,
- cinsiyet,
- doğum tarihi veya yaş,
- giriş tarihi ve sözleşme süresi, ve
- ücretler ve ödeme.
I.A.7
Tüm geçici işçiler için, genel görünüme en azından
aşağıdakiler dahildir:
- tam isim,
- cinsiyet,
- doğum tarihi veya yaş,
- çalışılan gün sayısı, ve
- ücretler ve ödeme.
Sorumlu kişiler
Üreticinin UTZ belgelendirilmesinin
uygulanmasından sorumlu tüm kişileri ve bunların
I.A.8
rollerini belirten bir organizasyon şeması var.
Buna kontrol noktası I.A.9'da atanan tüm sorumlu
kişiler dahildir.
Aşağıdakiler için atanmış sorumlu kişi(ler) veya bir
komite ;
Blok A) Yönetim
Blok B) Çiftçilik Uygulamaları
Blok C) Çalışma Koşulları
Blok D) Çevre
Çocuk işçiliği irtibatları atanmış ve toplumlarda
yerleşiktir.
Sorumlu kişi(ler) veya komite , güncel konu(lar)
hakkında bilgili,yetkin ve grup üyeleri ve grup
personeli tarafından erişilebilirdir.
Sorumlu kişi(ler) veya komite aşağıdaki konulardan
sorumludur. Bir kişi veya komite birkaç konu için sorumlu
olabilir.
Blok A) Yönetim
- İYS yönetimi
- İzlenebilirlik, üretim ve işleme sırasında ürün tanımlama
ve ayırma
- Eğitimler
- Sorular, fikirler, şikayetler, yaptırımlar ve itirazların ele
alınması
Blok B) Çiftçilik
- İyi Tarım Uygulamalarına karar verilmesi ve
uygulanması, hasat ve hasat sonrası uygulamalar dahil
- Gıda güvenliği ve ürünün kalitesi
I.A.9
Blok C) Çalışma koşulları
- Çalışma hakları
- Çocuk işçiliği (toplumlar esasında irtibatlar)
- Tekrar giriş zamanları ve makineler ve pestisitlerin
kullanımı dahil, güvenli ve sağlıklı uygulamalar
- İlk yardım ve acil durum prosedürleri
Blok D) Çevre
- Atık yönetimi ve çevre koruma
Yetkinlik kanıtı resmi yeterlilikler ve/veya eğitim
kurslarına katılım belgeleri ve/veya kanıtlanmış deneyim
olabilir.
Yönetim UTZ Certified şartları, belgelendirme süreci ve
gelişmeler hakkında bilgilidir.
12
Kendini-değerlendirme
Üreticinin ve tüm taşeron Davranış Kurallarına
uygunluğunu değerlendirmek üzere bir kendiniI.A.10
değerlendirme gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirme bilgilerine dış denetçini ulaşımı
sağlanmalıdır.
Risk yönetimi
Üretim ve işlemede aşağıdakiler ile ilgili olası
riskleri tanımlamak için bir risk değerlendirmesi
gerçekleştirilmektedir:
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Kendini-değerlendirme yıllık olarak UTZ Çekirdek
Kurallar Kontrol Listesinin tamamı kullanılarak
gerçekleştirilir. Üretici tüm taşeronların uygunluğun
sağlamakla sorumludur.
Risk değerlendirmesi yıllık olarak gözden geçirilir ve
güncellenir. Risk değerlendirmesi UTZ Certified risk
değerlendirme kılavuzunu dikkate alır.
I.A.11
Blok A) Yönetim
Blok B) Çiftçilik Uygulamaları
Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları
Blok D) Çevre
Bir üç yıllık çiftlik yönetim planı hazırlanmıştır ve
risk değerlendirmeden çıkan tüm ilgili hususları
I.A.12
irdelemek için faaliyetleri içerir. Faaliyetler
uygulanmakta ve dokümante edilmektedir.
Eğitim ve bilinç arttırma
Çalışanlara aşağıdaki alanlarda, kendilerini
ilgilendiren tüm konularda (I.A.9'da listelenmiştir)
eğitim verilmektedir:
Blok A) Yönetim
Blok B) Çiftçilik Uygulamaları
Blok C) Çalışma ve yaşama koşulları
Blok D) Çevre
I.A.13
Eğitimler yetkin kişi(ler) tarafından verilmekte ve
eğitim içeriğinin anlaşılmış olmasını tespit için
testler veya kontroller içermektedir. Her eğitim
için eğitim kayıtları tutulmaktadır.
İşçiler ve ailelerine kendilerini aşağıdaki alanda
bilgilendirmek üzere bilinç arttırma çalışmaları
yapılmaktadır:
Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları
I.A.14
Kadınlar eğitim ve bilinç arttırma oturumlarına
katılmaktadır.
I.A.15
Çiftlik yönetim planı izlenir ve yıllık olarak güncellenir.
Eğitimler işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.
Eğitim en az yılda bir gerçekleştirilir. Yeni veya tekrar
görevlendirilen işçiler kendiler ile ilgili eğitim
programlarına katılırlar.
Eğitimcinin (eğitimcilerin) yetkinliği resmi yeterlilikler,
ve/veya eğitim kurslarına katılım belgeleri ve/veya
kanıtlanmış deneyim ile kanıtlanır.
Her eğitim kaydı aşağıdakileri belirtir:
- tarih,
- konular,
- özet,
- uzunluk, ve
- eğitimcinin (eğitimcilerin) adı.
Katılım listelerinde katılımcıların imzaları/parmak izleri ve
cinsiyeti dahildir.
Yılda en az iki konu ele alınır (1. Yılda çocuk işçiliği dahil).
Dördüncü yılın sonuna ulaşıldığında, aşağıdaki konuların
tamamı iç veya dış eğitimciler tarafından ele alınmış olur:
Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları
- İşçi hakları
- Çocuk işçiliği, tehlikeli işler ve kaçak işçilik dahil
- Eğitimin önemi
- Kadınlar için eşit haklar ve fırsatlar
- Cinsel taciz, farklılık ve ayırımcılık
- Sağlık ve güvenlik; HIV/AIDS, tekrar giriş zamanları ve
hijyen dahil
- Aile beslenmesi ve genel sağlığı iyileştiren diğer hususlar
- Diğer ilgili konular
Kadınların eğitim ve bilinç arttırma oturumlarını
kolaylaştırmak için önlemler alınır. Önlemlere örneğin
aşağıdakiler dahildir:
- Kadınlara oturumlar hakkında açık bilgilendirme
- Oturumların kadınların katılabileceği zamanlarda
düzenlemesi
13
İzlenebilirlik
Belgelendirilmiş üretim birimlerinden toplama
noktalarına (örn. depolama merkezleri) kadar tüm
I.A.16
işleme ve taşıma aşamaları boyunca ürün akışı
dokümante edilmiştir.
UTZ Certified ürün, önceki belgelendirme
yıllarından devreden stok dahil olmak üzere,
böyle olduğu konusunda görsel olarak
I.A.17
tanımlanmış ve tüm zamanlarda UTZ Certified
olmayan ürünlerden ayrılmıştır.
İzlenebilirliği sağlamak için kayıtlar ve faturalar
muhafaza edilmektedir.
I.A.18
Tüm UTZ Certified ürün satışları, prim dahil,
GOOD INSIDE Portalına kaydedilmektedir. Bu
G.A.19
satış ilanlarının kayıtları İİP işlem numarası ile
tutulmaktadır.
Primler ve şeffaflık
UTZ primi kullanımının kayıtları tutulmakta ve
I.A.20
güncellenmektedir.
I.A.21
Şikayetlerin sunulması ve irdelenmesi için bir
prosedür mevcuttur. Bu prosedüre aşağıdakiler
erilebilir:
- tüm işçiler,
- alıcılar ve tedarikçiler, ve
- Davranış Kurallarına uyguluk hususları için bir
şikayette bulunmak isteyen herkes.
İşçiler işe alındıkları zaman şikayet prosedürü
hakkında bilgilendirilmektedir
I.A.22
Hasat edilen ürünün ağırlığını veya hacmini
belirlemek için kullanılan ekipmanlar en az yılda
bir kez kalibre edilmektedir. İstenmeyen
değişiklikleri önlemek için önlemler alınmaktadır.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Devreden stok, grup tarafından önceki yıl satın alınan
UTZ Certified üründen kalan fiziki stok eksi grup
tarafından o yıl içerisinde satılan ürün
miktarıdır(.Devreden stok =grup tarafından önceki yıl
satın alınan UTZ Certified üründen kalan fiziki stok
miktarından, grup tarafından o yıl içerisinde satılan ürün
miktarının çıkarılması ile bulunur.)
Bu kayıtlara aşağıdakiler dahildir:
- toplam hasat edilen ürün hacmi,
- UTZ Certified ürün satışları,
- diğer belgelendirilmiş veya doğrulanmış ürün satışları,
- geleneksel (belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış)
ürün satışları, ve
- önceki yıllardan devreden UTZ Certified, diğer
belgelendirilmiş veya doğrulanmış ve geleneksel
(belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış) ürün stoku.
Satın alma faturaları tarla referansı ve UTZ Certified
durumunu belirtir.
Üretici geçerli bir Davranış Kuralları belgesine sahip
olduktan sonra, ürün yalnızca UTZ Certified olarak
satılabilir.
Kayıtlara aşağıdakiler dahildir:
-Alınan UTZ primi tutarı
-UTZ priminin harcanma şekli.
Prosedür:
- şikayetlerin kimlik belirtilmeden sunulmasına olanak
verir,
- şikayetleri açık bir şekilde ve zamanında irdeler,
- hiçbir şikayetçinin bir şikayet sunmak nedeni ile
cezalandırılmamasını güvece altına alır, ve
- diğer kabul edilmiş şikayet veya mağduriyet
mekanizmalarına engel olmaz (örn. hukuki, toplu
pazarlıklar).
Şikayetler ve düzeltici faaliyetler yeterli bir biçimde
dokümante edilir.
Devlet tarafından, (iddia edilen) ihlaller durumunda,
şikayet kayıtları denetçiye sağlanır.
Kalibrasyon dış taraflarca, ulusal uygulama ve
yönetmelikler doğrultusunda, gerçekleştirilebilir.
Elektronik tartılar gibi daha gelişmiş ekipmanlar uzman
teknisyenlerce kalibre edilir.
Kalibrasyonu gerçekleştiren kişinin veya kuruluşun adı ve
kalibrasyon tarihi dokümante edilir.
14
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Verim optimizasyonu
İyi Tarım Uygulamaları hakkında teknik tavsiye ve
destek konusunda hizmet sağlayıcılara
danışılmaktadır.
Danışmanlık alma talepleri, hizmetler veya destek
sağlanamamış olsa bile, kanıtlanabilir.
I.A.23
Mümkün ve anlamlı olduğunda, bir yerel bölge temsilciliği
ile resmi bir ilişki kurulur.
I.A.24
I.A.25
Üretici verimi ve çiftlik verimliliğini optimize
etmek için engelleri ve bu engellerin üstesinden
gelme önlemlerini belirlemektedir. Üretici
maliyetleri ve yararlarını dikkate alarak bu
önlemleri önceliklendirmektedir.
Üretici verimi ve çiftlik verimliliğini optimize
etmek için tanımlanmış olan öncelikli önlemleri
uygulamaktadır.
Grup aynı zamanda, grubun ihtiyaçlarını karşıladığı
takdirde, iç bilgiye güvenebilir.
Engeller, önlemler ve öncelikler dokümante edilir.
Uygulama dokümante edilir.
15
BLOK B - ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARI
İlkeler
Üretim Materyali ve Fidanlık
Yeni dikimler için uygun türler kullanılmaktadır.
Uygun ekim malzemesi ve bunların sağlayıcıları
tanımlanmaktadır.
I.B.26
Yıl 4
Yıl 3
KONTROL NOKTASI
Yıl 2
KN #
Çiftlikler optimal üretkenlik sağlayabilmektedir.
Ürünlerin kalitesi endüstrinin şartlarını karşılamaktadır.
Üreticiler:
o çiftliklerindeki toprağın kalitesini iyileştirmekte veya korumaktadırlar,
o tarımsal girdileri sorumlu ve etkin bir şekilde kullanmaktadırlar,
o suyu verimli kullanmaktadırlar.
Yıl 1
-
Uygunluk için Açıklama
Uygun çeşitler aşağıdakileri dikkate alır:
- Beklenen verim
- Zararlılar, hastalık ve kuraklığa direnç
- Gerekli girdiler
- Ürün kalitesi
- Yerel, coğrafi, ekolojik, bilimsel tarım koşullarına uyum
sağlama
Yerel sağlayıcılar listesi mevcuttur ve güncellenmektedir.
I.B.27
I.B.28
Bir fidanlıktan alınan dikim materyali gözle
görülür zararlı ve hastalık belirtilerinden aridir.
Sahadaki fidanlıklarda bitki sağlığını iyileştirmek
için önlemler uygulanmaktadır. Kayıtlar
tutulmakta ve substrat menşeini ve pestisit
uygulamalarını (sterilizasyon dahil)
göstermektedir.
Tüm ekim malzemesi için, türü, parti numarasını
ve satıcının adını belirten kayıtlar veya belgeler
tutulmaktadır.
I.B.29
I.B.30
Mahsul için ekim malzemesi olarak herhangi bir
genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanımı
(deneme tarlaları dahil) UTZ Certified ve alıcıya
(alıcılara) bildirilmektedir.
Uygun ekim malzemesinin yerel bir sağlayıcısının
bulunmadığı durumlarda, saha içi fidanlıklar kurmak için
önlemler alınır.
Bitkilerde görsel zararlı veya hastalık izleri var ise, bir
gerekçesi mevcuttur.
Önlemlere zararlılar ve hastalıklar, ve kök sistemine
zararın izlenmesi ve kontrol edilmesi dahil olabilir.
Kayıtlara en azından aşağıdakiler dahildir:
- uygulama tarihi,
- ürün marka adı, ve
- uygulanan miktar veya hacim (hektar, tarla, bitki, vb.
başına).
Bu UTZ belgelendirme programına katıldıktan sonra elde
edilen tüm ekim malzemesi için geçerlidir.
Okur-yazar olmayan grup üyelerinin kullanılan türü ve
satıcı adını belirtmeleri ve/veya ekim malzemesinin
bilgilerini içeren ambalaj malzemesini göstermeleri
yeterlidir.
Spesifik genetik değiştirme (GDO)dokümante edilir. UTZ
Certified ve alıcı(lar) ile iletişimin yazılı alındısı dış
denetçiye sağlanır.
Bu yalnızca UTZ ürünleri için geçerlidir.
Çiftlik bakımı
İyi-kurulmuş bir üretim sistemi sağlamak için,
yeni ekimler uygun bir üretim düzenini
izlemektedir.
I.B.31
Uygun bir üretim düzeni örneğin aşağıdakileri dikkate
alır:
-çeşit özellikleri
-Coğrafi, ekolojik ve tarımsal koşullar
-Çeşitlendirme ve birlikte ekim
-Ekim yoğunluğu
16
I.B.32
I.B.33
Optimal ağaç yapısı ve sağlığı elde etmek üzere,
budama ve sürgün/fışkın ve zararlı istilasına
uğramış kısımların temizliği ve mücadelesi düzenli
olarak yapılmaktadır.
Bitkilerin besin ve su alımını optimize etmek için
yabani otlar kontrol edilmektedir.
Yoğun budama, aşılama ve/veya yeniden dikim
faaliyetleri, verimi düşmüş veya üretken olmayan
I.B.34
üretim alanlarında verimi optimize etmek için
yapılmaktadır.
Çeşitlendirme
Üretici piyasa ve/veya iklim değişikliğine adapte
olmak
için tarımsal ürünü ve/veya diğer gelir
I.B.35
kaynaklarını çeşitlendirmektedir.
Toprak ve verimlilik yönetimi
Toprak koruma teknikleri ile toprak erozyonu
önlenmektedir. Arazi temizlenirken ve/veya
I.B.36
yeniden ekilirken, toprak örtülmektedir (örn.
örtücü mahsul, malç, vb. kullanılarak).
Toprak türü ve yapısı belirlenmiştir.
Toprak verimliliği ve bitki besin ihtiyacı durumu
I.B.37
yıllık olarak izlenmektedir..
Toprak yapısı korunmakta veya
iyileştirilmektedir.
I.B.38
Bitki besin ihtiyaçlarına göre toprak verimliliğini
arttırmak üzere, hasatlarda kaybolan besinler için
takviye dahil, önlemler alınmaktadır.
Kullanılan her türlü gübre (organik ve inorganik)
emilimi maksimize etmek için en uygun teknikler
kullanılmaktadır.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Bir hastalık bulaşma riski olduğunda, aletler dezenfekte
edilir.
Öncelik kimyasal olmayan yabani ot kontrol stratejilerine
verilir.
Çeşitlendirme birlikte ekim, yüksek besleyici bitkiler ile ev
bahçelerinin kurulması, veya diğer herhangi bir tür
çeşitlendirmeyi dikkate alır.
Görsel ve/veya dokümante edilmiş kanıt bu tekniklerin
uygulandığını gösterir. Tarlaları hazırlarken bitki örtüsünü
temizlemek için ateş kullanılmaz.
İlk yıl bir toprak ve yaprak analizi gerçekleştirilir, ve
toprak ve/veya yaprak analizi (pH ölçümü dahil) her üç
yılda bir tekrarlanır. Her seferinde, karşılaştırma için aynı
bitki numuneleri izlenir ve kullanılır.
Ağır makineler kullanıldığında toprak sıkışması izlenir.
Üreticiler ıslak, kırılgan topraklar veya yüksek toprak
erozyonu riski bulunan yerlerde ağır makinelerin
kullanımından kaçınırlar.
Toprak verimliliğini arttırmak için önlemlere, örneğin
aşağıdakiler dahildir:
-Azot-tutan türlerin ekimi
-Tarımsal ormancılık uygulamaları
-Kompostlama
-İnorganik gübre uygulaması
Düşük toprak pH'ını düzeltmek için önlemler, mümkün
olduğunda uygulanır.
I.B.39
Toprak pH'ı düşük ise, asitleştirici azot esaslı gübrelerden
kaçınılır veya kireç ile birlikte kullanılırlar.
I.B.40
I.B.41
I.B.42
İlk olarak çiftlik düzeyinde mevcut organik
gübreler ve yan-ürünler kullanılmakta ve besinler
hala eksik ise, anorganik gübre ile
desteklenmektedirler.
İnsan kanalizasyon suyu, sulu çamur ve lağım
suyu üretim ve/veya işleme faaliyetleri için
kullanılmamaktadır.
Gübre olarak kullanılan hayvan dışkısı, herhangi
bir su kaynağından en as 25 metre uzakta
muhafaza edilmektedir. Riskleri minimize etmek
için, gerekli ise uygun bir biçimde
kompostlanmaktadır.
Verimli gübre kullanımı önerilen doz, süre veya
zamanlama ve uygulama aralıkları, ve salınım özelliklerini
dikkate alır.
Organik madde ve yan ürünlerce bitki hastalığı iletilme
riski dikkate alınır.
Depolama koşulları çevresel etkiler, hastalık iletimi ve
ağır metal kirlenmesini önler.
17
Uygulamadan önce organik gübrenin besin
içeriğini (N, P, K) belirlemek için bir analiz
yapılmaktadır.
Zararlı ve hastalık yönetimi
Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) önlemleri
uygulanmakta ve dokümante edilmektedir.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Analiz dokümante edilir.
I.B.43
I.B.44
UTZ Certified Yasaklanmış Pestisitler Listesindeki
pestisitler üretimin herhangi bir aşamasında
kullanılamaz veya belgelendirilmiş mahsul
üzerinde kullanılmak üzere depolanamaz. UTZ
Certified İzleme Listesindeki pestisitler yalnızca
başka bir alternatif bulunmadığında kullanılabilir.
I.B.45
Pestisitler yalnızca çiftliğin yer aldığı ülkede resmi
olarak tescilli ve mahsul üzerinde kullanımına izin
I.B.46
verilir ise, mahsul üzerinde kullanılabilir veya
kullanılmak üzere muhafaza edilebilir.
Pestisit ve gübre uygulama kayıtları
Kullanılabilecek ve muhafaza edilebilecek
gübreler ve pestisitlere ait güncel ve tam bir liste
I.B.47
büyün grup üyeleri, için mevcuttur.
Tüm anorganik gübre ve pestisit uygulamaları
kaydedilmektedir.
I.B.48
Pestisitleri uygulayan kişiler hangi ürünlerin kullanıldığını
ve uygun yöntem, dozaj veya formülü, ve uygulamam
zamanlaması veya süresini söyleyebilirler.
EZY önlemlerine aşağıdakiler dahildir:
-Zararlı ve hastalık izleme (örn. böcek kapanları)
-Kültürel veya mekanik uygulama ve/veya biyolojik
kontrol (örn. doğal düşmanlar) gibi kimyasal olmayan
alternatiflerin kullanılması
-Zararlı veya hastalık eşik değerlere ulaştığında kimyasal
ürünlerin gerekçeli seçimi
-Kimyasal ürün seçimi zararlı için maksimum etkinlik, ve
insanlar, flora ve fauna için minimum toksisitesi amaçlar
-Zararlıların pestisitlere dirençli hale gelmesinden
kaşınmak için, pestisit dönüşüm stratejileri (örn. pestisit
kimyasal ailesini değiştirme)
-Kullanılan herbisitler seçicidir
Yasaklı pestisitler listesi yayınlanana kadar, aşağıdaki
listelerde yer alan pestisitlerin hiçbiri kullanılamaz:
- AB, ABD (EPA) veya Japonya'da onaylanmamış,
- WHO tarafından 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış,
- Stockholm anlaşmasında Kalıcı Organik Kirleticiler
(Persistent Organic Pollutant - POP) olarak tanımlanmış,
- Rotterdam Konvansiyonu (BMÇP Önceden Bildirmeli
Rıza Programı Listesi) Ek III'te yer alan, veya
- PAN'ın Kirli Düzine listesinde yer alan.
UTZ Yasaklı Mahsul Koruma Ürünleri Listesi Temmuz 202
Versiyonu referans olarak kullanılabilir, ancak yukarıdaki
listelerin yerini almaz.
Bir bilimsel tarım araştırma enstitüsü veya ulusal
kurulundan o mahsul için bir onay var ise, pestisitler
kullanılabilir ve muhafaza edilebilir.
Pestisitler listesine aşağıdakiler dahildir:
- marka isimleri ve aktif bileşenleri, ve
- ürünleri uygulamak için gerekli spesifik koruyucu
ekipman ve eğitim.
Kayıtlara en azından aşağıdakiler dahildir:
- uygulama tarihi (gün/ay/yıl),
- ürün ticari ismi,
- uygulanan hacim (hektar, tarla, ağaç, vb. başına),
- tarla referansı,
- uygulama yöntemi ve kullanılan ekipman,
- etiket talimatlarına göre tekrar giriş zamanı, ve
- operatör adı.
Pestisit ve gübre uygulama yöntemi ve ekipmanı
Yalnızca uygun şekilde eğitilmiş kişiler zararlı
I.B.49
pestisitleri seçimini veya uygulamasını
yapmaktadır.
18
I.B.50
I.B.51
I.B.52
I.B.53
I.B.54
Pestisitler ve sıvı gübreler etiket ve Malzeme
Güvenlik Veri Dosyası talimatlarına uygun olarak,
önerilen dozaj, süre veya zamanlama ve
uygulama aralıkları dikkate alınarak,
hazırlanmakta, karıştırılmakta ve
uygulanmaktadır.
Fazla pestisit ve sıvı gübre karışımları ve tank
yıkama suları, insanlar ve çevre için olumsuz
etkileri minimize edecek bir şekilde bertaraf
edilmektedir.
Tüm pestisitler için önerilen tekrar giriş
zamanlarına dikkat edilmekte ve uyulmaktadır.
Tüm pestisitler için önerilen hasat-öncesi
aralıklara dikkat edilmekte ve uyulmaktadır.
Gübreler ve pestisitleri uygulamak için kullanılan
tüm ekipmanlar doğru işlevi güvence altına almak
için, iyi durumda muhafaza edilmektedirler.
Boş pestisit kapları ve süresi geçmiş pestisitler
Boş pestisit kapları 3 kez su ile çalkalanmaktadır.
Çalkalama suyu uygun şekilde bertaraf edilmekte
I.B.55
veya daha sonra bir püskürtme karışımında
kullanılmak üzere uygulama ekipmanı tankına
iade edilmekte, ve kaplar delinmektedir.
Boş pestisit kapları ve süresi geçmiş pestisitler,
(devlet veya bir tedarikçi tarafından organize
edilen) bir toplama, iade ve/veya bertaraf sistemi
ile elleçlenmektedir. Kaplar toplanana kadar
I.B.56
yeterli ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmekte,
etiketlenmekte ve elleçlenmektedir.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Ayrıca, mahsul için bir ulusal bilimsel tarım araştırma
enstitüsü veya ulusal kurul tarafından verilen teknik
tavsiye izlenebilir. Bu ek tavsiye dokümante edilir.
İhtiyaç fazlası karışım mahsulün işlem görmemiş bir
kısmına veya ekilmemiş araziye; herhangi bir su
kaynağından uzak olarak, uygulanır (I.D.110'te belirlenen
mesafelere dikkat edilir).
Çiftlikte tekrar giriş zamanlarına uyulması için uyarı
işaretleri veya diğer önlemler mevcuttur.
Önerilen hasat öncesi aralıklara uyulmasını sağlamak için
bir prosedür mevcuttur.
Ekipmanın doğru işlediği kontrol edilir ve gerekir ise, ve
de en azından yılda bir kez eğitimli bir kişi (iç veya dış)
tarafından kalibre edilir ve dokümante edilir. Uygulama
başlıkları etkin bir şekilde püskürtmek üzere ayarlanır.
Boş pestisit kapları herhangi bir amaçla, gıda, su, hayvan
yemi veya yakıt saklama dahil olmak üzere, kullanılamaz.
Herhangi bir toplama, iade veya bertaraf sistemi mevcut
veya erişilebilir değil ise:
- boş pestisit kapları insanlar, çevre ve gıda ürünleri
maruziyetini minimize edecek bir şekilde bertaraf
edilirler;
- süresi geçmiş pestisitler emniyetli bir şekilde depolanır
ve insanlar, çevre ve gıda ürünleri maruziyetini minimize
edecek bir şekilde bertaraf edilirler.
19
Pestisit ve gübre depolama, elleçleme ve seyreltme
Pestisitler ve anorganik gübreler aşağıdaki şekilde
muhafaza edilirler:
- etiket talimatlarına uygun olarak,
- orijinal kabında veya ambalajında,
- kullanıldıkları mahsulü belirtir bir şekilde,
I.B.57
- dökülmeyi önleyecek bir şekilde (örn. sıvılar alt
raflara yerleştirilir veya ayrı olarak depolanır),
- çocukların erişemedikleri bir yerde emniyetli
biçimde (örn. kilitli), ve
- hasat edilen ürün, aletler, ambalaj malzemeleri
ve gıda ürünlerinden uzakta.
Anorganik gübreler ve pestisitlerin elleçlenmesi,
seyreltilmesi ve depolanması için tesisler:
- kuru ve temiz,
- iyi havalandırılmış ve yeterince aydınlatılmış,
- yapısal olarak emniyetli, ve
- emici olmayan malzeme ile donatılmış olmalıdır.
I.B.58
I.B.59
Merkezi depolama ve seyreltme tesisleri:
- sağlam bir çatı ve geçirimsiz zemin,
- emici olmayan ve yangına dirençli malzemeden
raflar,
- dökülmeyi tutacak bir sistem,
- erişim kapılarına yakın, açık, kalıcı uyarı
işaretleri,
- depolanan her ürün için görsel güvenlik uyarıları,
piktogramların açıklamaları, zehirlenme belirtileri
ve ilk yardım bilgileri,
- görsel bir acil prosedürü, ve
- bir göz-yılama bölgesi ile teçhiz edilmiş
olmalıdır.
Anorganik gübreler ve pestisitler dökülmeyi
önlemek için güvenli bir şekilde nakledilmektedir.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
kullanıma hazırlama ve depolama sırasında, insanlar, gıda
ürünleri, çevre ve su kaynakları için tehlike minimize
edilir.
Gübreler pestisitlerden uzak bir şekilde muhafaza
edilirler.
Emniyetli depolama alanına yalnızca sorumlu, eğitimli
kişi(ler) tarafından girilebilir.
Tesisler sınırlandırılmıştır ve depolanan tüm sıvı
hacmin %110'unu depolama kapasitesine sahiptirler.
Emici olmayan malzeme örn. plastik torba, cam veya
metal olabilir.
Acil prosedürlerine aşağıdakiler dahildir:
- dökülme ile başa çıkma yolları (örn. kum veya talaş), ve
- temel kaza bakım talimatları ve acil telefon numaraları
veya telsiz irtibatları.
Sulama
I.B.60
I.B.61
Sulama ihtiyaçları buharlaşma-terleme verileri
kullanılarak hesaplanmaktadır.
Sulama suyu verimli bir şekilde kullanılmaktadır.
Sulama suyu kullanımı kaydedilmektedir.
I.B.62
I.B.63
I.B.64
I.B.65
Sulama suyu kalitesi analiz edilmektedir. Analizin
olumsuz sonuçlarını irdelemek için önlemler
alınmaktadır.
Sulama suyu sürdürülebilir kaynaklardan
çıkartılmaktadır.
Su kıtlığına adapte olmak için, yağmur suyu
toplama gibi, uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Kullanılan hesaplama yöntemi ve buharlaşma-terleme
oranı kanıtlanabilir.
Verimli su kullanımı su ihtiyaçlarını, zamanlama ve yağış
bilgilerini (tahmin ve kayıtlar) dikkate alır.
Kayıtlara en azından aşağıdakiler dahildir:
- sulama türü ve tarihi,
- kullanılan su miktarı, ve
- sulama suyunun nerede kullanıldığı.
Arıtılmamış kanalizasyon suyu sulama için kullanılmaz.
Arıtılmış kanalizasyon suyu yalnızca su kalitesi atık su ve
dışkıların tarım ve su ürünleri yetiştirmeciliğinde güvenli
kulanım için en son WHO kılavuzlarına uygun olduğu
takdirde mahsul üzerinde kullanılabilir.
Sürdürülebilir bir su kaynağı örn. toplanan yağmur suyu
veya geri kazanılmış/arıtılmış su olabilir.
20
Hasat ve hasat sonrası
Ürün uygun zamanda ve kalite ve mahsul sağlığını
I.B.66
optimize etmek için en iyi yöntem kullanılarak
hasat edilmektedir.
Kalite kontrol için kullanılan ekipmanlar (örn.
soğutma veya nem ölçer) doğru işleri güvence
I.B.67
altına almak için iyi durumda muhafaza
edilmektedir.
Tesis ve ekipmanlar kontaminasyonu önlemek
için, temiz ve iyi bakımlıdır.
Depolama, elleçleme ve işleme için, risk
değerlendirmesi dikkate alınarak, iyi uygulamalar
uygulanmaktadır.
I.B.70
I.B.71
Yıl 4
Yıl 3
Uygunluk için Açıklama
Ekipmanlar en azından yıllık olarak, eğitimli bir kişi (iç
veya dış) tarafından kalibre edilir ve dokümante edilir.
Tesislere ambar ve toplama noktaları gibi depolama,
ayıklama ve işleme alanları dahildir.
Ekipmanlara hasat kapları, nakliye çuvalları, hasat edilen
mahsulün nakliyesi için kullanılan araçlar, aletler ve
makineler dahildir.
I.B.68
I.B.69
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
İşçiler kendileri ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi
sahibidir.
Ürün yeterince kuvvetli ve uygun şekilde dikilmiş
veya yapıştırılmış, temiz çuvallara
paketlenmektedir. Çuvallar toksik olmayan
malzemelerden mamuldür ve mineral yağlar
içermezler.
Risk değerlendirmesine dayalı olarak, ülke
biliniyor ise, varış ülkesindeki Maksimum Kalıntı
Düzeylerine (MKD'ler) uymak için bir mekanizma
mevcuttur.
Kirlenmeyi önlemek için önlemlere örneğin aşağıdakiler
dahildir:
- Yeterli havalandırma
- Düzenli temizleme
- Zararlı kontrolü (örn. kapanlar)
İyi uygulamalara örneğin aşağıdakiler dahildir:
-Ürünün temiz belirlenmiş alanlarda depolanması (örn.
zeminden yukarıda ve duvarlardan uzakta)
-Sigara içme, yemek veya ürün için bir kirlenme riski
oluşturan diğer herhangi bir faaliyet için alanların
belirlenmesi
-Ürün ile temas edebilecek temizleme maddeleri,
yağlayıcılar ve diğer maddelerin gıda sınıfı olmasının
sağlanması
Çuval malzemesinin şartnamesi mevcuttur.
Mekanizmaya örneğin aşağıdakiler dahildir:
- Üründeki kalıntı düzeylerini tespit etmek için bir
numune alma prosedürü
- MKD'ler aşıldığı takdirde alınacak önlemler
- MKD'ler aşıldığı takdirde alıcıya bildirme
21
BLOK C - ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI
Yıl 4
KONTROL NOKTASI
Yıl 3
KN #
Yıl 2
-
Üreticiler:
o işçilerin birlik özgürlüğü, çalışma saatleri, ücret ve saygılı muamele haklarına dikkat etmektedirler,
o cebri çalıştırma veya çocuk işçiliği kullanmamaktadırlar,
o okula devam ve okur-yazarlığı desteklemektedirler,
o işçiler için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamaktadırlar.
İşçiler kendileri ve aileleri için iyi bir yaşam standardına sahip olmaya yeterli bir Yaşama Geliri kazanmaktadırlar
Yıl 1
İlkeler
-
Uygunluk için Açıklama
İşçi hakları
Cebri çalıştırma ve çocuk işçiliği
Üretim ve işlemenin herhangi bir aşamasında
üretim ve işlemenin herhangi bir aşamasında
herhangi bir zorlama , borçlanma ,veya diğer
irade dışı işgücü ile kaçak işçi
kullanılmamaktadır..
I.C. 72
İşçileri iş sahasında kalmaya zorlamak için,
işçilerden teminat yatırmaları veya kimlik
belgelerini vermeleri talep edilmemeli, maaşları,
yardımları veya malları alıkonulmamalıdır
İşçiler, makul bir süre öncesinden bildirimde
bulunduktan sonra, işten ayrılmakta serbesttir.
Ayrıca ve istemli olarak sözleşmeli olmadıkları
sürece, işçilerin eşleri veya çocuklarının çalışması
talep edilmemektedir.
22
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Çocuk işçiliğinin en kötü şekilleri
18 yaşın altındaki çocuklar ; grup veya grup üyeleri
için tehlikeleri işler veya kendilerine fiziksel,
zihinsel veya manevi sağlıklarına zarar verebilecek
herhangi bir iş yapmamalıdır. Ağır yükleri
taşımada, tehlikeli yerlerde, sağlıksız durumlarda,
gece veya tehlikeli maddeler veya ekipmanlar ile
çalışmamalıdırlar . Herhangi bir istismara maruz
kalmamalı ,herhangi bir kaçak işçilik , borçlanma
veya zorla çalıştırmamalı ve kanıtlar
sorgulanmalıdır. .
I.C. 73
I.C.74
İş
15 yaşın altındaki çocuklar çalışmak üzere
üreticiler tarafından tutulmamalıdır. Ulusal
kanunda en düşük çalışma yaşı 14 olarak
belirlenmiş ise, bu yaş geçerlidir. 13-14
yaşlarındaki çocuklar hafif işlerde, işin sağlıkları ve
gelişimleri için zararlı olmaması ve okul ve
eğitimlerine engel olmaması, ve bir yetişkinin
gözetiminde olması, ve de haftada 14 saati
aşmaması koşulu ile, çalışabilirler. Ulusal kanun
hafif iş yaşını 12-13 yaş olarak belirlemiş ise, bu
yaşlar geçerli olarak kabul edilir.
Aile çiftçiliği
Küçük ölçekli aile çiftliklerinde yaşayan çocuklar
hafif, yaşlarına uygun görevlerde , becerilerini
geliştirme fırsatı veren çiftçilik faaliyetlerine,
sağlık ve gelişimleri için zararlı olmaması, okul ve
dinlenme zamanlarına engel olmaması ve bir
yetişkinin gözetiminde olması koşulu ile,
katılabilirler.
Çocuk işçiliğini önlemek, izlemek ve iyileştirmek
için önlemler alınmakta ve dokümante
edilmektedir.
Çocuk işçiliğinden sorumlu ulusal yetklillerve toplumsal
katılımın sağlanması ile tarafında oluşturulan risk
değerlendirmeye göre aksiyonlar alınmalıdır.
Eğitim
Sahada yaşayan ve zorunlu eğitim yaşında olan
çocuklarokula zorunlu devamlılığını teşvik etmek
için önlemler alınmalıdır.
I.C.75
Çocuklar:
- güvenli bir yürüme mesafesindeki okula giderler, veya
- makul bir yolculuk mesafesindeki bir okula giderler,
ebeveynler çocukları okula getiremez ise veya güvenli bir
toplu ulaşım mevcut olmadığında, güvenli bir ulaşım
sağlanır, veya
- kabul gören ve muadil düzeyde saha öğretim görürler.
Sahada öğretim güvenli ve uygun bir binada, nitelikli
öğretmenler ile verilir. Çocukların devamlılığı kaydedilir.
I.C.76
Grup personeli, grup üyeleri ve aileleri için okuryazarlığı ve aritmetik beceriyi geliştirmeyi
desteklemek için önlemler alınmaktadır.
bölgede okullar mevcut olmadığı takdirde, okulların
kurulması için destek olunmalı ve bu destekler
dokümante edilir.
Söz konusu önlemler dokümante edilir.
23
Birlik kurma ve toplu pazarlık özgürlüğü
İşçiler gerek içeride (işçi temsilcilikleri gibi)
gerekse de dışarıda (işçi sendikaları gibi), işçi
kuruluşlarını serbestçe kurabilmekte ve bunlara
I.C. 77
katılabilmekte, ve de çalışma koşulları hakkında
toplu pazarlıklara katılabilmektedir.
işçiler bir işçi kuruluşu kurdukları veya buna
katıldıkları veya toplu pazarlığa katıldıkları
I.C.78
takdirde, herhangi bir yaptırım, ayırımcılık veya
diğer olumsuz sonuçlara tabi kalmamaktadır.
İşçiler,bireysel bir yazı veya genel bir bildirim ile,
aşağıdaki hususlarda etkin şekilde
bilgilendirilmektedir:
- bir işçi kuruluşu kurma veya katılma hakkı,
I.C.79
- toplu pazarlığa katılma hakkı,
- ve bu hakları kullandıkları takdirde herhangi bir
yaptırım, ayırımcılık veya diğer olumsuz sonuçlar
ile karşılaşmayacaklarına ilişkin güvence.
Çalışma saatleri
Düzenli çalışma saatleri haftada 48 saati
aşmamaktadır. 6 gün çalışmanın ardından en az
bir izinli günleri vardır.
I.C.80
I.C.81
gözcülerinin düzenli çalışma saatleri yıllık olarak
haftada 56 saati aşmamalıdır.
fazla mesai yapmasına yalnızca aşağıdaki şekilde
izin verilmektedir:
-uygun bir zamanlama ile talep edilir ise,
-ulusal kanun veya toplu pazarlık anlaşmalarına
uygun olarak ödemesi yapılır ise,
-haftada 12 saati aşmaz ise, ve
-sürekli bir şekilde talep edilmez ise.
-işçilerin fazla mesai vardiyalarından sonra sıra
dışı saatlerde eve güvenli ulaşımı vardır.
İşçilerin her beş saatlik çalışmanın ardından en az
30-dakikalık bir dinlenme molası vardır.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Söz konusu kuruluşların etkin i çalışmasını önleyici
herhangi müdahale edilmemeli.
İşçilerin kendi temsilcilerini serbestçe seçmelerine izin
verilir. Temsilcilerin işyerindeki işçilere erişimi
sağlanmalıdır. .
İşçiler günlük gerekli iş saati miktarı hakkında etkin bir
şekilde bilgilendirilmiştir (yoğun ve yoğun olmayan
dönem).
Her İşçi için çalışma saatleri kaydedilmektedir.
I.C.82
Emziren annelerin çocuklarını beslemek için
günde iki adet ek 30-dakikalık molası vardır.
24
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Ücretler ve sözleşmeler
Bir toplu pazarlık anlaşması mevcut ise, işçiler
mutabık kalınan en az ücret ve/veya ayni
yardımları almaktadır.
Bu birim veya yapılan iş sonucuna (örn. götürü) ödeme
yapılan işçiler , için de aynı şekilde geçerlidir.
Geçimi Sağlayacak Ücret bir işçi tarafından belli bir yerde,
standart bir çalışma haftası için alınan, işçi ve ailesi için
düzgün bir yaşam standardı sağlamaya yeterli, ücrettir.
Düzgün bir yaşam standardı unsurlarına gıda, su, konut,
eğitim, sağlık hizmetleri, ulaşım, giyim, ve diğer temel
ihtiyaçlar dahildir. Geçimi Sağlayacak Ücret ülke ve/veya
bölge bazında belirlenir, Geçimi Sağlayacak Ücret
Referansları Listesinde bulunabilir.
Herhangi bir toplu pazarlık anlaşması mevcut
değil ise, toplam ücret (ücretler artı ayni
yardımlar) Geçimi Sağlayacak Ücrete göre
değerlendirilir.
I.C.83
Uygunluk için Açıklama
Ücret Geçimi Sağlayacak Ücretin altında ise, bunu
makul bir süre içerisinde Geçimi Sağlayacak
Ücrete yükseltmek için önlemler alınır.
Geçimi Sağlayacak Ücrete henüz ulaşılamamış ise
alınacak olan önlemler işçilerin temsilcileri ve/veya işçi
kuruluşu (kuruluşları) ile danışmanın sonucu
belirlenmelidir. Önlemler gerçek ücretleri aşamalı olarak
artmasını güvence altına alır.
Tüm zamanlarda, işçiler en azından geçerli asgari
ücreti almalıdır.
Geçerli asgari ücret ulusal veya bölgesel asgari ücret
içerisinden daha yüksek olanıdır.
I.C.84
I.C.85
I.C.86
I.C.87
I.C.88
Ücretlerden ayri yardımlar için yapılan kesintiler
ulusal kanun veya toplu pazarlık anlaşmalarına
uygundur.
Ücretlerden disiplin nedenleri ile herhangi bir
kesinti yapılmamaktadır.
Aynı değerdeki iş için , cinsiyet veya işçi türü gibi,
herhangi bir ayırımcılık yapılmaksızın aynı ücret
ile ödenmektedir.
Sosyal sigorta ödemeleri ve ücretli tatiller
konusunda ulusal kanuna uyulmaktadır.
İşçiler ücretlerini en azından aylık olarak, yazılı bir
ödeme makbuzu ile, almaktadırlar.
Ödeme makbuzları ve bordro kayıtlarına en azından
aşağıdakiler dahildir:
-zaman aralığı,
-brüt ve net ücret ve yardımlar, ve
-zorunlu kesintiler (örn. vergi ve sosyal sigorta).
Bordro kayıtları tutulmaktadır.
3 aydan daha fazla bir süredir istihdam edilen
işçileri yazılı sözleşmeleri vardır işçilerin, arazi
sahibi ile bir sözleşmesi vardır.
İş sözleşmelerine en azından aşağıdakileri içermelidir.:
- genel istihdam koşulları,
- brüt ve net ücretler ve tüm yardımlar, ve
- zorunlu kesintiler (örn. vergi ve sosyal sigorta).
Yıl 4
Yıl 3
KONTROL NOKTASI
Yıl 2
KN #
Yıl 1
Ayırımcılık ve saygılı muamele
İşçiler işe alma, ücretlendirme, eğitime erişim,
fırsatlar veya iş feshinde , cinsiyet, ırk, sınıf, etnik
köken, milliyet, renk, işçi türü (daimi, geçici veya
I.C.89
göçmen), cinsel eğilim, sendika üyeliği, medeni
hal, engellilik, yaş, din, siyasi, görüş veya diğer
gerekçelere dayalı olarak yardımlar veya
ayırımcılığa tabi değildir.
İşçiler işyerinde işkence, cinsel taciz, baskı,
I.C.90
zorlama veya diğer zihinsel veya fiziksel istismar
veya korkutmaya uğramamalıdır.
Uygunluk için Açıklama
25
I.C.91
Dezavantajlı grupların, özellikle istihdam,
personel ve komite üyelikleri açısından, eşit
katılımı teşvik edilmektedir.
Sahada yaşayan işçiler ve aileleri, giyim, müzik,
dil, gıda ve kutlamalar gibi, kültürel kimlik
unsurlarını serbestçe ifade edebilmektedirler.
I.C.92
Çiftlikteki sosyal, kültürel ve dini önemi olan
alanlar açıkça tanımlanmış, sınırları belirlenmiş ve
korunmuştur.
İşçiler ulusal kanun ve uygulamalara uygun olarak
doğum hakları ve yardımlarını almaktadır.
I.C.93
I.C.94
İşçiler doğum izninden sonra, aynı şartlar ve
koşullar ile, herhangi bir ayırımcılık, kıdem kaybı
veya ücret kesintisi olmaksızın, işlerine geri
dönebilmektedirler.
Sahada yaşayan işçilerin çocukları için uygun ve
makul fiyatlı gündüz bakım hizmetlerine erişimi
vardır.
Emzirme için bir oda mevcuttur.
Sağlık ve Güvenlik
İlk yardım ve acil durumlar
İşçilerin ilk yardım hizmetlerine erişimi olmalı.
Üretim, işleme ve bakım sahalarında ilk yardım
kutuları merkezi konumlarda yerleştirilmelidir.
İşle ilgili yaralanmalar tedavi edilmektedir.
I.C.95
İlk yardım hizmeti, işçilerin bildiği, eğitimli bir kişi
tarafından ücretsiz olarak verilir. Eğitim son iki yılda
gerçekleşmiş ve bir diploma veya sertifika ile dokümante
edilmiştir.
İlk yardım kutuları tam ve son kullanma tarihi dolmamış
ürünler yer almalıdır
Açık ve yazılı bir kaza ve acil durum prosedürü
mevcuttur. Prosedür tüm merkezi konumlarda
görsel olarak sergilenmektedir.
I.C.96
I.C.97
I.C.98
Merkezi konumlarda potansiyel tehlikeleri
belirtmek için açık ve kalıcı yazılı işaretler
mevcuttur. Makinelerin açık kullanma talimatları
bulunmakta ve tehlikeli parçaları korunmuş veya
kapalı mahfaza içine alınmıştır.
Bir engeli olan işçilerin işyerinde sağlığını ve
güvenliğini korumak için özel önlemler alınmıştır.
Prosedüre en azından aşağıdakileri içermelidir.
- İletişime geçilecek kişilerinin adları,
-acil durumlarda alınacak önlemleri,
-haberleşme araçlarının yerlerini (telefon, telsiz), ve
-güncel bir acil telefon numaraları listesini (itfaiye,
ambulans, polis).
Prosedürde kullanılan semboller, piktogramlarda tüm
işçilerin anlayabileceği dilde olmalıdır..
Uyarı işaretleri ve güvenlik talimatları semboller,
piktogramlar tüm işçilerin anlayabileceği dilde olmalıdır..
26
Pestisitlerin hazırlanması ve uygulanması
Pestisitleri hazırlayan ve/veya uygulayani işçiler,
kullanılmakta olan pestisit ve bunun uygulama
yöntemi için öngörülen, kişisel koruyucu
ekipmanlar (KKE) ve koruyucu kıyafetler
kullanmaktadır.
I.C.99
I.C.100
I.C.101
I.C.102
KKE ve koruyucu kıyafetler iyi durumda olmalıdır.
Kullanımdan sonra, KKE ve koruyucu kıyafetler
temizlenmekte, kurutulmakta ve güvenli bir
şekilde, pestisitlerden uzak ve iyi havalandırılan
bir alanda, muhafaza edilmektedir.
18 yaşın altında veya gebe veya emzirmekte olan
işçiler,, bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve
uygulamalarında görev almamalıdır.
Düzenli bir biçimde zararlı pestisitleri
hazırlanmasında ve/veya uygulamalarında görevli
işçiler (ilaçlama ekiplerinde görevlendirilenleri
dahil olmak üzere) yıllık sağlık kontrollerinden
geçmektedir.
Pestisitleri elleçleyen işçilerin soyunma ve
yıkanma tesislerine erişimi vardır.
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Onarılamayacak derecede zarar görmüş veya tek
kullanımlık KKE ve koruyucu kıyafetler güvenli bir şekilde
bertaraf edilir.
KKE'ler ve koruyucu kıyafetlerin temizlenmesi sırasında
insan sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
için güvenlik önlemleri mevcuttur.
SSağlık kontrolleri dokümante edilir , organofosfat ve
karbamat pestisitleri ilaçlarını uygulayanlar için
kolinesteraz tetkikini de içerir.
Soyunma ve duş tesislerinde kadınlar ve erkekler için ayrı
bölmeler vardır.
Kişisel eşyaları korumak için dolaplar mevcuttur.
Hijyen ve yaşama koşulları
İşçilere temel hijyen konusunda talimatlar
verilmektedir. Hijyen talimatları merkezi
I.C.103
konumlarda görsel olarak sergilenmektedir.
I.C.104
I.C.105
I.C.106
I.C.107
I.C.108
Üretim, işleme ve bakım sahalarında tuvalet ve
lavabo olanakları mevcuttur.
Toplu yemek alanları temiz, iyi bakımlı ve,
mümkün olduğunca, zararlılardan arındırılmış
olmalıdır.
İşçilerin temiz içme suyuna erişimi vardır.
Sahada yaşayan işçilerin temiz ve güvenli yaşam
alanları olmalıdır. Hijyene, sanitasyona , temiz
içme suyu, uygun yemek pişirme ve yeme alanları,
havalandırma, hava koşullarından koruma ve
şahsi eşyaların güvenli muhafazasına özel olarak
dikkat edilmektedir.
İşçilere yemek veriliyor ise, besin değerine ve
makul fiyatta olmasına dikkat edilmektedir.
Merkezi konumlara üretim, işleme ve bakım alanları,
lavabo ve tuvalet olanakları, yaşam ve yemek alanları
dahildir. Talimatlar semboller, piktogramlar ve ve işçilerin
anlabileceği dillerde olmalıdır.
Gerekli ise, zararlıların ortadan kaldırılması için önlemler
mevcuttur. Söz konusu önlemler dokümante
edilmiştir.haşere tuzakları güvenlik amaçları için açık bir
şekilde işaretlenmiştir.
Yaşam alanları kilitlenebilir ve, mümkün ise, elektriğe
erişimi vardır. Bu alanlarda aileler, veya bireysel işçiler
için ayrı alanlar var ise, kadınlar ve erkekler arasında
bölmeler mevcuttur.
27
BLOK D - ÇEVRE
İlkeler
Yıl 4
Yıl 3
KONTROL NOKTASI
Yıl 2
KN #
Üreticiler:
o su ve enerjiyi verimli kullanmaktadırlar,
o suyun kirlenmesini önlemektedirler,
o doğal habitatları korumakta ve/veya eski haline getirmektedirler,
o gelecek nesiller için doğal kaynakları korumaktadırlar,
o biyo-çeşitliliği korumaktadırlar,
o çiftlikte atığı uygun şekilde yönetmektedirler,
o iklim değişikliğine adapte olma kapasitesine sahiptirler.
Yıl 1
-
Uygunluk için Açıklama
Su
I.D.109
I.D.110
Erozyonu azaltmak, pestisitler ve gübrelerden
ötürü kirlenmeyi sınırlamak, ve vahşi yaşam
habitatlarını korumak için, mevsimsel ve daimi su
kütlelerinin tüm sınırları boyunca en az 5m
genişliğinde bir tampon bölge bırakılmaktadır.
Aşağıdaki alanlarda pestisitler ve inorganik
gübreler kullanılmamaktadır:
-eni 3 metrenin altında olan daimi veya mevsimsel
su kaynağından 5 metre uzaklığa kadar (veya
çiftlik 2ha altında ise 2m),
-eni 3 metrenin üzerinde olan daimi veya
mevsimsel su kaynağından 10 metre uzaklığa
kadar, veya
-herhangi bir doğal su kaynağından 15 metre
uzaklığa kadar.
Organik gübreden bulaşma minimize edilmiştir.
Üretim ve işlemede verimli su kullanımı için
dokümante edilmiş önlemler mevcuttur.
I.D.111
Gübreler ve pestisitleri uygulayan tüm kişiler için açık
talimatlar bulunmaktadır.
Verimli su kullanımı için önlemler örneğin aşağıdakileri
dikkate alır:
- Su ihtiyaçları (örn. bireysel tedarik, bölgesel/toplum
kaynakları ve erişimi, yağışa bağlı olarak)
- Potansiyel olarak s uyun geri çekilmesi , deşarjı ve
toprak tarafından absorbe edilmemesi sonucu olan yüzey
akışının meydana geldiği yerlerdeki faaliyetler
- Su kirliliğinin minimize edilmesi
- Uygun su toplama mekanizmaları
Doğanın Korunması
2008 yılından beri herhangi bir orman
I.D.112
alanınındaki ağaçların sökülmesi veya orman
alanının bozulması meydana gelmemiştir.
28
I.D.113
Aşağıdakiler haricinde, herhangi bir
ormansızlaştırma veya doğal orman bozulması
meydana gelmemektedir:
-yasal bir tapu ve/veya arazi sahibinin izni ve/veya
mutat arazi hakları mevcut ise,
-devlet izinleri mevcut ise (gerekli ise), ve
- bir çevre uzmanı tarafından düzenlenmiş, uygun
temizleme tekniklerinin kullanıldığına ilişkin bir
rapor ve en azından eşit ekolojik değere sahip
yeniden ağaçlandırma faaliyetleri ile telafi var ise.,
ve
- bir çevre uzmanı tarafından düzenlenmiş, uygun
temizleme tekniklerinin kullanıldığına ilişkin bir
rapor ve en azından eşit ekolojik değere sahip
yeniden ağaçlandırma faaliyetleri ile telafi var ise.
Alanın yönetim planı çerçevesinde izin verilmediği
sürece bir sit alanının içerisinde veya 2 km
çevresinde herhangi bir üretim veya işleme
yapılmamaktadır. Bir Yönetim planı
uygulanmalıdır .
I.D.114
I.D.115
Üretim alanındaki, tehdit ve tehlike altındaki
türler tanımlanmakta ve korunmaktadırlar.
Üretici habitatlar ve ekosistemleri koruyarak ve
güçlendirerek ekolojik çeşitliliği
desteklemektedir.
I.D.116
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Bu birincil orman için geçerli değildir.
Yönetim planları bir ilgili ulusal veya bölgesel makam
tarafında onaylanmalı ve en azından aşağıdakileri
içermelidir:
-üretim ve işleme için erişilebilir alanların sınırlarının
tespit edilmesi ve bunların grup üyelerine bildirilmesi, ve
bu alan dışında daha ileri dönüştürme ve yeni arazi
temizleme hakkında yasaklama,
-çevre üzerindeki etkileri hafifletmek veya telafi etmek
için spesifik önlemler, örneğin: yeniden ağaçlandırma,
tarımsal ormancılık uygulamalarının benimsenmesi,
biyolojik koridorların tesis edilmesi, ve
-planın gözetimi ve uygulanması için açıkça tanımlanmış
roller, ve zaman çerçeveleri.
Bir yönetim planı henüz mevcut değil ise, İYS bir planın
geliştirilmesi için yerel makamlar ile bağlantı kurar.
Söz konusu türlerin avlanması, kaçakçılığı veya ticari
olarak toplanması engellenmelidir.
Örneklere aşağıdakiler dahildir:
- Ağaçlar ve/veya çiçekler dikilmesi
- Biyolojik koridorların muhafaza edilmesi
- Yarı-doğal alanların (örn. çitler, otlaklar, vb.) korunması
Gölgeli ürün yetiştirme/tarımsal ormancılık sistemleri bu
şartı karşılar.
İklim değişikliği
Risk değerlendirmede belirlenmiş önemli iklim
değişikliklerini ele almak için önlemler alınmış ve
I.D.117
dokümante edilmiştir.
Enerji
I.D.118
I.D.119
Üretim ve işlemede kullanılan enerji
kaydedilmekte ve izlenmektedir.
Üretim ve işlemede enerji verimliliğini arttırmak
için önlemler alınmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları (örn., mahsul yan ürünleri,
güneş enerjisi, vb.) kullanılır.
Hava
I.D.120
Risk değerlendirmesinde tanımlanan
kaynaklardan hava kirliliğini azaltmak için
dokümante edilmiş önlemler alınmaktadır.
29
Yıl 4
Yıl 3
Yıl 2
KONTROL NOKTASI
Yıl 1
KN #
Uygunluk için Açıklama
Atık
I.D.121
I.D.122
Atık yalnızca tanımlanmış alanlarda
depolanmakta ve bertaraf edilmektedir. Zararsız
atıklar mümkün olduğunca tekrar kullanılmakta
veya geri dönüştürülmektedir. Organik atıklar
gübre olarak kullanılmaktadır.
Piller, süresi geçmiş ilaçlar ve elektronik atıklar
gibi, potansiyel olarak tehlikeli atıklar için
kurulmuş bir toplama merkezi mevcuttur.
Üretim, işleme ve toplu yemek yeme ve yaşama sahaları
için geçerlidir..
Yıl 1
Yıl 2
Yıl 3
Yıl 4
Yillik toplam ek kontrol noktalari
77
45
97
25
107
15
111
11
Uyulmasi gereken yillik ek toplam kontrol noktalari
3
3
3
3
Uyulmasi gereken yillik toplam kontrol noktalari
80
100
110
114
Yillik toplam zorunlu puan
30
Download

Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0