AFYONKARAHİSAR
TİCARET ve 5ANAYİ
ODA51
Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry
Sayın Üyemiz;
TAR İ H
SAYI
20.03.2014
KONU :
GSY/659
Stratejik Plan Çalışması
Stratejik Plan'ı n önemi ve gerekliliği, gelişen ve sürekli değişen günümüz şartlarında güçlü bir
yaşam standardı ve ekonomik bir yapı oluşturmaktır. Dünyamızda hızla değişen ekonomik şartlar
ve artan rekabet neticesinde özel sektörler, kamu kurum ve kuruluşları ve yeniden yapılanma
sürecine sürekli kendilerini yenilemek ve geliştirmek durumundadırlar.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla,
geleceğini planlamak üzere Stratejik Plan çalışmasını başlatmıştır. Bu çalışma çerçevesinde;
odamızın durumunun tespitini yapma ve geleceğini planlama aşamasında siz değerli üyelerimizin
görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sizin görüş ve önerileriniz bizim için önemli olduğu kadar da
yol gösterici olacaktır.
Bu bağlamda ekte gönderdiğimiz Siz değerli üyelerimize hazırlamış olduğumuz Durum analizi
Çalışmasını 04 Nisan 2014 Cuma mesai bitimine kadar tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.
Aynca aşağıda belirttiğimiz tarih ve saatte çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya teşrifinizi önemle
rica ederiz.
Saygılarımızla;
Süleyman
SOY
Ge ekreter
Çalıştay Tarihi: 17.04.2014
Çalıştay saati: 14:00 -17:15
Çalıştay Yeri: Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu
Ek: 2014-2017 Stratejik Plan Hazırlıkları Formu
Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69 AFYONKARAHİ SAR
Tel : +90 272 213 56 57 Faks : +90 272 213 56 60 e-posta : info©afyonkarahisartso.org.tr. İnternet Adresi : www.afyonkarahisartso.org.tr.
111 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
121 ©AFYONTS0
•
AFYONKARAHİSAR Tİ CARET VE SANAYİ
ODASI
2014-2017 STRATEJ İ K PLAN HAZİ RLİ KLARİ
(*NELERLE DURUM ANALIZI ÇALIŞ MASI
Mart 2014
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odas ı , üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacı yla, geleceğini
planlamak üzere Stratejik Plan çalış ması n ı başlatm ıştı r.
Bu çalış ma çerçevesinde; odam ı zı n durumunun tespitini yapma ve geleceğini planlama aşaması nda siz
değerli üyelerimizin görüş lerine ihtiyaç duyulmaktad ı r. Samimi ve yönlendirici katkı ları n ı zdan dolayı
şimdiden teşekkür ederiz.
Bu çalış mada; odam ı zı n Güçlü ve Zayı f (geliştirilmeye açı k) yönlerinin neler olduğ u ortaya konmaya
çalışı lacak, ayrı ca, üyeler olarak, sorunlar ve beklentiler konusundaki yakla şı mları n ı z planlama çalışması na
ışı k tutacaktı r.
Bİ LG İ
Güçlü Yonler: Afyonkarahisar TSO'nun potansiyel içsel sa ğlamlı k ve güçlülük faktörlerini ortaya koymak için
sorulan bazı sorulara cevapları n aranması d ı r. Mali yapı , Liderlik ve Yönetim, Yeni Teknolojiler ve kullan ı m ı ,
Mekân, Konum, Kurum Kültürü, Çalışanlar ı n bilgi beceri ve yetkinlikleri, odanı n yeni hizmet ve strateji
geliştirme yeteneği gibi sorular
Ö
• rnek: "Odanın sağlam mali yapısı"
"Yeni teknolojilerin yoğun kullanımı ve takibi"
Zayıf Yönler: Afyonkarahisar TSO'nun geliş tirilmesi gereken yönlerinin ortaya çı karı lması için sorulan bazı
sorulara cevapları n aranması dı r. Güçlü yönlerdeki sorulara aranan cevaplar, zayı f yönlerin belirlenmesinde
de kullan ı lmaktadı r.
Örnek: "Eleman yetersizliği"
"Hizmet yelpazesine yeni hizmetler ekleyememe"
Sorun: Bölgemizdeki şartlardan kaynaklanan ve odamı zı , üyelerimizi, dolayı sı yla ekonomimizi dezavantaill
.duruma düş üren veya düşürebilecek olan hususlar.
Örnek: "İlimizde ve bölgemizde nitelikli işgücünün olmaması"
"Bölgenin teşvik kapsamında olmaması"
Beklenti: Afyonkarahisar ve çevresinin ekonomik ve sosyolojik alanda geli şebilmesi için belirlemiş
olduğunuz sorunları gidermek ve fı rsatları faydaya dönüştürebilmek için Afyonkarahisar TSO'nun alacağı
tedbirler ve yürüteceği faaliyetler.
Örnek: "Oda, üyelerinin kurumsallaşma süreçlerinde ve verimliliklerini artırma çalışmalarında onlara
danışmanlık desteği vermelidir"
"Oda, bölgedeki stratejik proje ve faaliyetlerde Kamu, özel sektör ve Üniversite işbirliklerini tesis
etmede önemli roller üstlenmelidir"
AFYONKARAHİ SAR Tİ CARET VE SANAY İ ODASİ Nİ N GÜÇLÜ YÖNLERI
•
AFYONKARAHİ SAR Tİ CARET VE SANAYI ODASININ ZAYIF YÖNLERİ
•
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASININ, ÜYELERİ VE DOLAYISIYLA BÖLGE EKONOM İ Sİ YLE
İ LGİ Lİ SORUNLAR
•
•
AFYONKARAHİ SAR TICARET VE SANAYI ODASINDAN BEKLENTİ LERİ Nİ Z
■L
4
PROGRAM
17 NİSAN 2014
Saat:14:00 — 15:00
Açı l ış ve Bilgilendirme
15:00
—
16:00
Güçlü ve Zayı f Yönlerin Belirlenmesine Yönelik Oturum
16:00 — 16:15
Çay- Kahve Molası
16:15-17:15
Sorunlar ve Afyonkarahisar TSO'dan Beklentilerin
Belirlenmesine Yönelik Oturum
Download

Ek - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası