MULTIMET-02
MULTİMETRE
3 sn basarak
girilir
SET
PARAMETRELERE GİRİŞ:
Set tuşuna 3 sn boy unca
basıldığında cihaz, parametre
menüsüne girer.
Yön tuşları ile y andaki menü
içinde y ukarı v e aşağı ilerlemek
mümkündür.
ilk parametre akım traf o
oranıdır. Set tuşuna basıp, y ön
tuşları kullanılarak değer arttırılır
v ey a azaltılır. İstenen değere
getirilince Set tuşuna basarak
y eni değer haf ızay a alınır.
Ct :Akım trafo oranı
( 5 .....10000 / 5A )
Akım traf osunun primer
değeri girilir.
Örnek: 500 / 5A akım traf osu
için 500 girilir.
Ut :Gerilim trafo oranı
( 1 .....1000 )
Gerilim traf osu kullanılmıy orsa,
bu değer 1 olmalıdır. Fabrika
çıkış değeri 1 dir.
YOn Lrn: Akım trafo polarite
yönü Öğrenme
( on - oFF )
Yön parametresi on ise ; cihaz
akım traf o polarite y önünü
otomatik öğrenir. Başka bir
panoy a takıldığında da y ön
y anlışsa tekrar düzeltir.
Yön parametresi of f ise ;
cihaz akım traf o y önünü
sadece bir kere bulur. Bazı
y üklerde bu parametre of f
y apılmak zorunda kalınabilir.
Yön de bir y anlışlık v arsa akım
traf o girişleri y er değiştirilir.
NOT :
4 dakika boy unca tuşlara
basılmazsa, cihaz programlama
menüsünden çıkar.
ÖZELLiKLERİ
■ Mikroişlemci tabanlı
■ 3 Faz elektriksel büy üklüklerin ölçümü (VL-N, A, CosΦ, VL-L, Hz )
■ Akım traf olarının polarite y önlerini ((k,l) ters bağlı bile olsa) doğru olarak öğrenme
■ Akım traf o oranı v e gerilim traf o oranı girebilme
■ Menülere kolay ulaşım
■ Panoda çok say ıda ölçü cihazı kullanımından v e montaj zamanından tasarruf sağlar.
■ Pano maliy etini düşürür.
1. GİRİŞ
Arttır
SET
Azalt
MULTIMET-02 hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler ve uyarılar kullanıcı el kitabında anlatılmaktadır.
Lütfen sisteminizin ve kendinizin güvenliği için cihazı devreye almadan önce bu kitapçı ğı dikkatlice
okuyunuz. Anlaşı lamayan konular hakkı nda, firmamız ile kontağa geçmeden hareket etmeyiniz.
V
L-N
K
U 1N
L1
U2N
L2
U3N
L3
M
K
A
I1
L1
I2
L2
I3
L3
M
K
P.F
PF 1
L1
PF 2
L2
PF 3
L3
M
V
L-L
K
U 12
L1
U23
L2
M
Hz
L1
L2
L3
Azalt
UYARILAR :
Arttır
1- Cihaz, yetkili ve ehliyetli kişiler
tarafından devreye alınmalı ve
programlanmalıdı r. Gerektiği
takdirde yine bu kişiler tarafı ndan
V
Gerilim (
kontrolları yapılmalı dır.
L-N )
2- Cihazın içini açmayını z,
açtı rmayını z. Cihazın içinde
kullanıcı nın yada bir başkasını n
müdahale edebileceği parçalar
yoktur.
3- Cihazın terminallerine elektriksel
bağlantıları yapmadan önce,kablo
ve terminallerde enerji
olmadı ğı ndan emin olunuz. Panoda
enerji olmamalıdı r.
Akım ( A )
4- Cihazı üstünde verilen
aparatlarla panoya sallanmayacak
şekilde sıkıca sabitleyiniz.
5- Cihazın ön panelindeki tuşlara,
parmağı nız dı şında bir cisim ile
müdahale etmeyiniz.
6- Cihazını zı, enerjisini
kestiğinizden emin olduktan sonra,
sadece kuru bezle siliniz. Su veya
temizlemede kullanılan kimyasallar,
cihaza zarar verir.
Güç Faktörü ( CosΦ ) 7- Cihazını zı devreye almadan
önce (enerjilemeden önce) terminal
bağlantılarını n, bağlantı şemasına
uygun olarak ve temas problemi
çı kartmayacak şekilde (gevşek
bağlanması ya da çoklu bakır
kabloları n birbirine değmesi, vb)
yapıldı ğı ndan emin olunuz.
8- Yukarı daki önlem ve uyarılar
sizlerin emniyetiniz içindir.
Uygulanmaması halinde
Gerilim ( V L-L )
oluşabilecek istenmeyen
durumlardan KAEL Elektronik Ltd.
Şti. veya satıcı firmaları sorumlu
değildir.
U31
L3
K
f1
f2
f3
Frekans ( Hz )
SET
KAEL Müh. Elektronik Tic. Ve
San Ltd. Şti.
1201/1 sok. No:14R
Yenişehir – İZMİR
Tel: 0.232 458 60 85 (pbx)
Genel
3 Fazlı elektrik sistemlerinde
bilinmesi gereken elektriksel
parametrelerden her f aza
ait f az akımları, f az-nötr v e
f az-f az gerilimleri, f rekans,
güç f aktörünü izleme imkanı
v erir.
Akım traf o v e gerilim traf o
oranları kullanıcı taraf ından
ay arlanabilir. Yön tuşları
kullanılarak, izlenmek istenen
parametrelere çok kolay
ulaşılabilir.
SET
Azalt
SET
ÇIKIŞ
TEKNİK BİLGİ
İşletme Gerilimi (Un)
İşletme Aralı ğı
İşletme Frekansı
Besleme Güç Tüketimi
Ölçme Girişleri
Güç Tüketimi
Gerilim ölçme Aralığı
Montaj Talimatları :
: 230Vac
: (0,8-1,1) x Un
: 50 Hz
: < 6VA
1. Cihazı n montajını n yapı lacağı
panelde 140mm x 140mm ölçüsünde
kare şeklinde bir boşaltma yapı lacaktı r.
2. Cihazı n montajı yapılmadan önce,
panel tutturma aparatları nı çıkarı nız.
3. Panelde açılmı ş olan pencereye
önden yerleştiriniz.
4. Cihazı n arka tarafı ndan panel
tutturma aparatlarını kullanarak cihazı
panele sabitleyiniz.
UYARI :
Cihazı n havalandı rması için , duvar
ile cihazın arka kı smı arasında en
az 50mm boşluk bırakacak şekilde
montaj yapını z.
: < 1VA
: (Faz-Nötr ) 30 - 300 Vac, 45-90 Hz
: (Faz-Faz) 30 - 600 Vac, 45-90 Hz
Akı m ölçme Aralığı
: (Sekonder akımı olarak)
50mA - 6 Amp AC
Gösterim Aralığı
: 0 - 999,9 kV
: (CosΦ) 0,00 -1,00 ind.ve kap.
Mimimum ölçüm Değerleri : 50 mA , 25 V
Ölçme Hassasiyeti
: %1±1 dijit
Gerilim Trafosu Oranı
: 1 ............1000
Akı m Trafosu Oranı
: 5/5..........10000/5 A
Gösterge
: 4 Dijit LED display
Ölçüm Kategorisi
: CAT III
Cihaz Koruma Sını fı
: Çift İzolasyon - class II (
)
Koruma Sını fı
: IP 20
Klemens Koruma Sı nıfı
: IP 00
Ortam Sı caklı ğı
: - 5 °C .... + 50 °C
Nem
: %15 ...... %95 (Yoğuşma olmadan)
Bağantı Şekli
: Pano kapağına önden
Boyutlar
: 144x144x40 mm
Duvar
50 mm
Panel boşaltma ölçüsü
140 mm
M
Arttır
140 mm
Bağlantı :
Akım Yönü
L1
X/5 A
ÖLÇÜLEN ELEKTRİKSEL
PARAMETRELER
(VL-N, A, CosΦ, VL-L, Hz )
Yön tuşları kullanılarak
y ukarıdaki parametrelere
adım adım ulaşılır.
İlgili led y anar v e her f azın
değeri ay nı anda ekranlarda
görüntülenir.
YÜK
L2
X/5 A
L3
N
X/5 A
2A
K3
I3
K2
I2
K1
Akım Trafo Girişleri
MULTIMET-02
I1
L3
2A
L2
2A
L1
Gerilim Girişleri
2A
N
L
N
Yardımcı Besleme
220 Vac/50Hz
Download

multımet-02