IV.1.3.9.4
WS RWYDRDR
or
WS ALL RWY
– Alçak Seviye Rüzgâr Sheari Grubu
IV.1.3.9.4.1 Uçuş faaliyetleri i çin önem arz eden ve pist seviyesi ile 500 metre y ükseklik
arası
nda yakla şma veya kalk ı
ş path ’i boyunca tespit edilen R üzgâr Sheari bu grupta r apor
edilir.
Rüzgâr Sheari, bir pist ba şı
nda belirlenmi ş ise, “WS RWYD RDR” kod format ı
nda,
Şayet Rüzgâr Sheari her iki pist ba şı
nda da belirlenmiş ise o zaman “WS ALL RWY” kod
formatı
nda rapor edilir.
Örneğin;
a) 11 pist başı
nda Rüzgâr Sheari rapor edilmiş ise bu durum kod formunda,
METAR LTXX 151250Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS RWY11 NOSIG=
b) Hem 11 , hem de 29 pist başı
nda Rüzgâr Sheari rapor edilmiş ise bu durum,
METAR LTXX 151450Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS ALL RWY NOSIG=
IV.1.3.9.5
Deniz Yüzey Sı
caklı
ğıve Denizin Durumu (WTSTS/SS’) Grubu
W
: Deniz yüzey sı
caklı
ğıgrup göstericisi.
TSTS : Tam santigrat derece olarak deniz yüzey sı
caklı
ğı
.
Deniz yüzey sı
caklı
ğıaynıhava sı
caklı
ğıve işba sı
caklı
ğıgibi kodlanı
r.
S
: Denizin durumunu gösteren grup göstericisi.
S’
: Denizin durumu (Kod 3700)
NOT : Bu grup ülkemizde kullanı
lmayacaktı
r.
IV.1.3.9.6
R
DRDR
ER
CR
eReR
BRBR
Pistin Durumu (RDRDRERCReReRBRBR) Grubu
: Pist Tanı
mlayı
cı
sı(Runway)
: Bölgesel ICAO Havacı
lı
k Plânı
na göre pistin konumunu gösteren grup.
: Pistin durumu (Kod 0919)
: Pist üzerindeki birikinti / kirlilik boyutu (Kod 0519)
: Birikinti miktarı(Kod 1079)
: Sürtünme katsayı
sı/ Frenleme durumu (Kod 0366)
Örneğin ; Atat ürk Havaliman ı’
nı
n 24 pistba şı
nı
n %30 ’u kuru karla kapl ıve bu kar
tabakası
nı
n kalı
nlı
ğı12 mm. ve frenleme durumu orta düzeyde ise,
DRDR
ER
CR
eReR
BRBR
: 24
:4
:5
: 12
: 93
KODLANMASI
: R24451293
şeklindedir.
Paralel pist o lan havaalanlar ı
nda, pistin pozisyonu belirtilmek üzere L, C veya R
harfleri (L – Left, C – Central, R – Right) pist numarası
nı
n sonuna dahil edilir.
Örneğin ; Esenboğa Havalimanı’
nı
n 03R pistbaşı
nı
n %30’u kuru karla kaplıve bu kar
tabakası
nı
n kalı
nlı
ğı12 mm. ve frenleme durumu orta düzeyde ise,
KODLANMASI
: R03R451293
şeklindedir.
Eğer, tek pisti olan havaalanlar ı
nda o pist, veya birden fazla pisti olan havaalanlar ı
nda
tüm pistler açı
k ise o zaman bu grup “ CLRD// ” olarak verilir.
Eğer, fazla kar ya ğı
şınedeniyle pist veya pistler kapal ıise
kullanı
lı
r.
“ SNOCLO ”
ifadesi
NOT : Pistin durumu ile ilgili grup METAR raporlar
ı
nda meydan i şleticisinden
(Meydan Müdürlüğü veya Meydan Komutanlı
ğı
) alı
ndı
ğıtakdirde yer alacaktı
r.
Download

IV.1.3.9.4 WS RWYDRDR or WS ALL RWY