MM*
HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
Açıktan atama ve
geçici
görevlendirme
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İŞE BAŞLAMADA GEREKLİ İŞLEMLER
Enstitümüzde bir personel, açıktan atama
------- ► veya geçici görevlendirme nedenleriyle
göreve başlar.
r
o
l
m
Personel Kim lik
d
D
D
D
O
O
D
g
l i
fotoğraf yapıştırılı
O
I—
Personel kim lik bi
— ►
Kartı
r.
Mal bildirim formunun doldurtulup kapalı
zarfla teslim alınır.
Mal Bildirim
Formu
ı r
Aile yardım beyannamesi ve diğer formlar
doldurtulur.
Aile Yardım
Beyannamesi
1
Enstitümüz kadrosuma atanması ise
Saymanlık otomasyonu personel ve maaş
bilgileri formu doldurtulur, SGK girişi yapılır.
Tüm formlar yeteri kadar çoğaltılıp, fotoğraf
ve göreve başlama yazısıyla birlikte
Rektörlüğe gönderilmesi, kadrosu Enstitüde
ise yabancı dil belgesi, bireysel emeklilik,
sendika vs. aile yardımı beyannamelerinin
birer nüshası muhasebeye verilir.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HİTİT
İŞTEN AYRILIŞ İŞ AKIŞ ŞEMA!
ÜNİVERSİTESİ
Rektörlükten gelen Görevden Ayırma (Nakil) yazısı Enstitü
evrak kaydına alınır.
Kayda alınan nakil yazısı Enstitü Sekreteri tarafından
incelenerek Müdüre iletilir.
Müdür tarafından nakil yazısının Personel İşlerine havale
edilir.
Personel birimince görevden ayrılma tutanağı çıkarılarak
ayrılacak memura verilir ve ilgili birimlere memur
tarafından imzalatılır.
Görevden ayrı lma t utanağı ve perso nel kim l i k kart ı ayr ı l an
memurdan teslim alınır.
Personel birimi tarafından kişinin SGK' dan kaydı
düşürülür.
Üst yazıyla görevden ayrılma tutanağı ve idari personel
kimlik kartı Rektörlük Personel Dai. Başk. gönderilir.
Görevden ayrılış yazısı Mali İşler birimine verilir.
(
..
Üst yazı ve eklerinin birer nüshası kişinin özlük dosyasına
kaldırılır.
î
Download

MM - Fen Bilimleri Enstitüsü