SCIENTIFIC PROGRAMME / BİLİMSEL PROGRAM
Oral Presentations / Sözlü Bildiriler
08:30 - 09:15
09:15 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
1. Oturum
1. Session
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
Kayıt / Registration
Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Ceremony
Çağrılı Bildirilerin Sunumu / Presentation of Invited Papers
Sustainable Production of Bioethanol from Lignocellulosic Feedstocks
Abolghasem Shahbazi
North Carolina Agricultural and Technical State University, Department of Chemical and
Biological Engineering, Greensboro, North Carolina, United States
Precision Phenotyping for Improvement of Wheat Adaptation to Drought and Heat
Marta Lopes
CIMMYT, Turkey PO Box 39, Emek, Ankara Turkey
Global Tendencies of Wheat Production and Their Implications for Turkey
Alexey Morgounov
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Ankara, Turkey
Breeding for Abiotic Stress Tolerance in Tropical Maize – Progress and Prospects from
CIMMYT
Das, Biswanath
CIMMYT, Nairobi, Kenya
Global Warming is a new challenge on temperate zone fruits
Amanollah Javanshah
Iran's Pistachio research Institute - Iran
Medicinal plant research and utilization: Trends and Opportunities
Ákos Máthé
University of West Hungary, Faculty of Agriculture and Food Science, Mosonmagyaróvár,
Hungary
The Current Situation of Animal Production in Turkey
Mehmet BİNGÖL
Yüzüncüyıl University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Turkey
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği / Lunch
Birinci Salon / The First Hall
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
Origin of Wheats
13:30 - 13:45 Nikolay P Goncharov
11:45 - 12:00
2. Oturum
2. Session
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
Türkiyede Buğday Genetik kaynakları ve Islahta Kullanılması
Wheat genetic Resources and Explotation in Breeding in Turkey
Alptekin Karagöz, İrfan Özberk
The Effect of Leaf Rust on Grain Yield and on Yield Traits in Spring Bread Wheat Varieties
Lütfü Demir, Şinasi Orhan, İzzet Özseven, Gamze Canıgeniş, Alex Morgounov, Beyhan
Akın
Comparative Study Of The Aboriginal And Breeding Varieties of Azerbaijani Wheats
(Triticum L.)
Zeynal Akparov, Khanbala Rustamov, Mehraj Abbasov, Atabey Jahangirov, Hamid
Hamidov
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
3. Oturum
3. Session
15:30 - 15:45
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Trakya Koşullarında Verim ve
Tarımsal Karakterleri
Yield and Some Agricultural Traits of the Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.)
Genotypes Under Trakya Region
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna
Ara / Break Out
Orta Anadolu’da Kıraç Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri
Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Esra Akçelik, Musa Karaçam, Çetin Çağlar
Orta Anadolu’da Taban Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri
Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Çetin Çağlar, Esra Akçelik, Musa Karaçam
15:45 - 16:00
Mutant Arpa Katlanmış Haploid (Doubled Haploid ) Hatlarında Gametoklonal Varyasyon
Gametoklonal Variations in Mutant Barley Doubled Haploid Lines
Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Yaprak Kantoğlu
16:00 - 16:15
Depolanmış Buğdaylarda Tespit Edilen Toksijenik Funguslar
The Toxigenic Fungi Identified on Stored Wheat
Emine Seçer, Zekai Katırcıoğlu
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
4. Oturum
4. Session
Çukurova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi
Hastalığına (Septoria tritici Rab. et. Desm.) Tepkileri
Reaction of Septoria Tritici on Some Bread Wheat Varieties in Çukurova Region
Hasan Ay
17:15 - 17:30
17:30 -17:45
Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastalığına (Rhynchosporium secalis)
Karşı Reaksiyonlarının Sera Koşullarında Belirlenmesi
Determination of The Reactions of Some Mutant Barley Lines To Scald Under
Greenhouse Conditions
Gülizar Aydın, Kadir Akan, Lütfi Çetin, Zafer Mert, Hayrettin Peskircioğlu
Ara / Break Out
Ege Bölgesi Sahil Kuşağına Uyumlu Yulaf (Avena Sativa L.) Hat Ve Çeşitlerinin Verim ve
Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi - Aydın İmamoğlu, Nurgül Sarı, Seda Pelit,
Ceylan Büyükkileci, Özge Yıldız
Buğday - Mısır Münavebe Sisteminde Doğrudan Ekim Ve Farklı Toprak İşleme
Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Direct Sowing and Different Tillage Methods on Some Physical Properties
of Soil in Wheat - Corn Rotation System
Sevda Kılınç, Şehmus Atakul, Hüsnü Aktaş, Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan Kılıç,
İsmail Gül
Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Taze Koçan
Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkisi - Effect of Different Plant Densities and Nitrogen
Doses on Fresh Ear Yield and Yield Components on Sweet Corn (Zea Mays Saccharata
Sturt.) - Erkan Özata, Hasan Hüseyin Geçit
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme
Yöntemlerinin Verim Ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi
Effect of Different Tillage Methods on Yield and Yield components of II.Crop Corn under
Diyarbakir Ecological Condition
Şehmus Atakul, Sevda Kılınç, Hüsnü Aktaş, Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan Kılıç,
İsmail Gül
1. Oturum
1. Session
Tanede Protein ve Yağ Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri
Geliştirme
Development of Synthetic Source Materials Considering to Protein and Oil Content in
17:45 - 18:00
Kernel
Rahime Cengiz, Bülent Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer, Niyazi Akarken,
Abdurrahman Eşref Özbey, Ahmet Duman
18:00
Kapanış / Closed
İkinci Salon / The Second Hall
Saat / Shedule
Bildiriler
Kışlık Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde Genetik Varyabilitenin
Belirlenmesi
Determination of Genetic Variability in Winter Grown Chickpea (Cicer arietinum L.)
Genotypes
13:30 - 13:45 İrfan Erdemci, Medeni Yaşar, Murat Koç, Hüsnü Aktaş
Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Tane Verimine Etkisi Üzerine
Araştırmalar
13:45 - 14:00 Zübeyir Türk
Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda
Çimlenme Yüzdelerinin Değerlendirilmesi
14:00 - 14:15 Dürdane Mart
Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi Üzerine Bir
Araştırma
A Research on Relations Among the Characters and Path Coefficient Analysis in Lentil
(Lens culinaris Medik.)
14:15 - 14:30 Murat Koç, İrfan Erdemci, Medeni Yaşar
Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit/Hatlarının Genotip Çevre İnteraksiyonlarının
Belirlenmesi
Determination of Genotype by Environment Interactions of some Lentil (Lens culinaris
Medik.) Varieties/Lines
Murat Koç, Abdulkadir Aydoğan, İrfan Erdemci, Ayşegül Gürbüz, Medeni Yaşar, Vural
14:30 - 14:45 Karagül
Bezelye (Pisum sativum L.)’de Farklı Gübre Kaynaklarının Bazı Verim Özellikleri ve Protein
Oranına Etkileri
14:45 - 15:00 Erdinç Göksu, Nedime Azkan
15:00 - 15:15
Ara / Break Out
2. Oturum
2. Session
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Kelkit Vadisi ve Artvin İlinden Toplanan Yerel Fasulye Populasyonları İçinden Şeker
Fasulye Tane Tipinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları
New Varieties Improvement Researchs of Şeker Bean Seed Shape From Local Bean
Populations Collected From Artvin Province and Kelkit Valley
Ömer Sözen, Hatice Bozoğlu
Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı İki Lokasyonda Tarımsal
Özellikleri ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Some Dry Bean Genotypes Different Location and Quality Parameters Determination of
Agricultural Features
Bülent Cengiz, Yakup Nogay, Mükerrem Melis Tunalı, Ramazan Akın
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında Macar fiğ (Vicia pannonica CRANTZ.)
genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği bakımından genotip × çevre interaksiyonları ve
stabilite analizleri
Mehmet Salih Sayar, Adem Emin Anlarsal, Mehmet Başbağ
3. Oturum
3. Session
Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Akdeniz Koşullarında Verim, Kalite ve
Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma - Research on Yield, Quality and Adaptation of Some
Warm-Season Forage Legumes in The Mediterranean Conditions - Feyza Döndü Gündel,
16:00 - 16:15 Yaşar Karadağ, Selehattin Çınar
Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı ümitvar burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) hatlarının ot
verim performanslarının belirlenmesi ve GGE Biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmesi 16:15 - 16:30 Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Halil Karahan
16:30 - 16:45
Ara / Break Out
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim ve Botanik
Kompozisyon Üzerine Etkileri - The Effects of Plant Growth Promoting Bacteria
Treatments on Yield and Botanical Composition of Pastures - Nalan Zeynep Yıldırım,
16:45 - 17:00 Mahmut Daşçı, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Binali Çomaklı, Tamer Coşkun
Çukurova’da Bazı Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin
Belirlenmesi - A Research on Yield, Quality and Adaptation of Some Warm Season
Perennial Grasses under Cukurova Ecological Conditions - Selahattin Çınar, Rüştü
17:00 - 17:15 Hatipoğlu, Feyza Döndü Gündel, Arif Aktaş, Mustafa Avcı
Değişik Azotlu Gübre Dozlarının Adi Otlak Arpası (Elymus junceus)’nın Ot Verimi ve
Kalitesine Etkisi
Effect of various nitrogen doses on the yield and quality of Russian wild rye (Elymus
junceus)
17:15 - 17:30 Hayrettin Kendir, Ali Koç
Farklı Islah Metotlarının Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Botanik Kompozisyon
Üzerine Etkileri - The Impact of Different Improvement Methods on Botanical
Composition in Grazed and Preserved Pasture Sections - Tamer Coşkun, Mahmut Daşcı,
17:30 -17:45 Binali Çomaklı, Hülya Bakır, Mehmet Ali Bingöl, Nalan Zeynep Yıldırım, Himet Birhan
Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun
Belirlenmesi - Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla Village in
17:45 - 18:00 Central District of Bingöl Province - Erdal Çaçan, Kağan Kökten
18:00
Kapanış / Closed
23.09.2014 İkinci Gün / The Second Day)
Birinci Salon / The First Hall
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
09:00 - 09:30 Türkiye Karpuz Üretimi ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Diyarbakır Karpuzu - Güven Şahin
Diyarbakır ilinde seracılığın mevcut durumu - Hasan Maral, İlhan Karakoyun, Reşat
09:15 - 09:30 Yalçınkaya
1. Oturum
1. Session
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Improvement of Fruıt Quality, Taste, And Flavor by Metabolic And Genomic Profiling In
Tomato (Solanum Lycopersicum) - Nergiz Gürbüz Öztürk, Sami Doğanlar, Anne Frary
Mutasyon Islahı İle Geliştirilen Domates Hatların Verim ve Kalite Özellikleri - Yield and
Quality Traits of Developed Tomato Lines by Mutation Breeding - Kadriye Yaprak
Kantoğlu, Zafer Sağel, İhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Burak Kunter, Mustafa
Özçoban, Zafer Işık, Dilan Özmen, Erhan İç, Süreyya Şekerci, Nüket Günçağ, Emine Seçer
Cucurbita maxima X C. moschata kabak anaç adaylarında geriye melezlemeyle tohum
veriminin arttırılması - Onur Karaağaç
Kırşehir ilinden toplanan taze fasulye genotiplerinin tohum hacmi ve tohum renk
değişkenliğine göre morfolojik olarak ırklarının tespiti - Seher Yıldız Madakbaş, Mete
Gürhan Daşcı, Ufuk Karadavut, Gölge Sarıkamış
Ara / Break Out
10:45 - 11:00
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyvecilik Kültürünün Dünü ve Bugünü - Bekir Erol Ak
Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi - Effect of Some
Pistachio Rootstocks to Early Splitting of Nuts of Pistachio Varieties - Halit Seyfettin Atlı,
Kamil Sarpkaya, Hüseyin Bozkurt
Soğuk, Işık, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Farklı Dönemlerde Alınan Tomurcukların Nar
Anter Kültürü Üzerine Etkileri - The Effects of Cold, Light, Taken in Different Periods Of
Flower Buds and Plant Growth Regulators on Anther Culture of Pomegranate - Müge
Şahin, Selay Doğan
Samsun İlinde Seleksiyon İle Elde Edilen İncir Tiplerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi - Obtain by Selection Pomologic Characterictis Some of The Types of Figs in
Samsun - Nilüfer Aksu Uslu, Erol Aydın, Ercan Er
M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Yazlık Elma Çeşitlerine Uygulanan Hytec ve Slender Spindle
Terbiye Sistemlerinin Verim, Kalite ve Büyüme Üzerine Etkileri - Effects on Yield, Quality
and Growth Stiuations of Some Summer Apples Variations Grafted on M9 Rootstock
Applied Hytec and Slender Spindle Training System - Hacı Osman Özatar, Ahmet Sabancı,
Remzi Uğur, Mehmet Polat, Semih Çağlar
Ara / Break Out
Öğle Yemeği / Lunch
13:30 - 13:45
Ceviz (Juglans regia L.) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Başarısına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma - A Research for The Effect of The Use of Tempreture Bands on
The Succes Rate of Walnut (Juglans regia L.) Grafting - Adnan Yaviç, Ahmet Kazankaya
13:45 - 14:00
Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin (P. amygladus
L.) Seleksiyonu - The Selection in Naturally Self-Grown Almonds Population (P.
amygdalus L.) in Eğil and Ergani (Diyarbakır) District - Songül Acar, Ahmet Kazankaya
2.Oturum
2. Session
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
3. Oturum
3. Session
11:30 - 11:45
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
15:30 - 15:45
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliği ve Ekonomik Perspektifi - Olive
Cultivation in the Southeast Anatolia Region and Its Economical Perspective - Halil
İbrahim Oğuz, İsmail Ukav
Diyarbakır İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi - Determination of Vineyard Area in Diyarbakır/Egil
Region Using Remote Sensing and Geographic Information Systems - Mehmet Tahir
Kavak, Sabri Karadoğan, Gültekin Özdemir
Ara / Break Out
Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde İklim Verilerine Göre Yetiştirilen
Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Bölgeye Uyumluluk Derecesinin Belirlenmesi - Determinations
of Adaptation Level of Wine Grape Varieties in Terms of Climatic Data In Southeastern
Anatolia Region And Eastern Anatolia Region - Fadime Ateş, Hüya Uysal
Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu - Clone Selection in Narince Grape Type Adem Yağcı, Rüstem Cangi, Murat Gökbulut, Emine Yıldız, Duran Kılıç, Seda Sucu, Neval
Topçu
15:45 - 16:00
Microorganisms Caused To Rotting Of Grape Root Infected By Phylloxera in Tovuz
Region Condition - Haji Shikhlinski, Naila Mammadova
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
4. Oturum
4. Session
Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı Performansının Belirlenmesi
- Determination of Grafting Performance of Tombul and Palaz Hazelnut Cultivars with
Corylus colurna L. - Ömür Duyar, Arzu Sezer, Ahmet Göğüs, Turan Karadeniz
Giresun ve Trabzon Illerinden Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerin Geliştirilmesi Development of the New Cultivars of Hazelnut By Selection from Tombul Hazelnut
Populations in Giresun and Trabzon Provinces - Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak Balık,
Çiğdem Bulam Köse, Ömür Duyar, Erdal Sıray, Arzu Sezer, Ali Turan, Neriman Beyhan,
Veli Erdoğan, Ali İslam, Haydar Kurt, Kibar Ak
15:15 - 15:30
16:00 - 16:15
16:15 – 16:30
16:30 - 16:45
5. Oturum
5. Session
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 -17:45
GAP Bölgesi Bağ Alanlarında Yeni Bir Terbiye Sistemi: 'Pergola (Çardak)' - A New Training
System in the Grape Area of GAP Region: 'Pergola (Trellis)' - Kürşat Alp Aslan, Selçuk
Özcan, Nergiz Çoban
Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemlerinin Yabancı Ot Gelişimine Etkileri - Effects
of Different Training Systems on the Weed Growth in the Cultivation of Grapes - Selçuk
Özcan, Kürşat Alp Aslan, Nergiz Çoban, Hüseyin Önen
Ara / Break Out
Değişik Organik Gübreler Ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea Mays L. Everta)
Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkisi - Effect Of Dıfferent Organıc Manures And Humıc Acıd
To Morphologıcal Development Of Pop Corn (Zea mays L. everta) - Haktan Cihangir,
Abdullah Öktem
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması The Research Of The Potentialities Of Organical Agriculture In Rice Farming In Diyarbakir
Area - Şerif Kahraman, Aydın Alp, Şehmus Atakul, Sevda Kılınç
Mechanicial Set-up of An Organic Fertilizer Plant - Mahmut Polat, Çağıl Işık
Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği
Yönünden Karşılaştırılması - Comparison of Various Tillage-Seeding Systems in Terms of
Energy Use Efficiency in Production of Sunflower - Zinnur Gözübüyük, İsmail Öztürk,
Ahmet Çelik, Salih Evren, Erdal Daşçı, Mesut Cemal Adıgüzel
Biçerdöver Modelinin Çeltik Hasat Kayıplarına Etkisi - The Effect of Combine Model on
17:45 - 18:00 Paddy Harvest Losses - Reşat Esgici, Abdullah Sessiz, Ahmet Konuralp Eliçin
18:00
Kapanış / Closed
İkinci Salon / The Second Hall
Saat / Shedule
Bildiriler /
09:45 - 10:00
Phytopathologic Estimation Of Cotton Intra- And Interspecific Hybrids Resistance To
Fungi Verticillium Dahliae Klebahn - Naila Mammadova, Haji Shikhlinski
Association mapping for fiber traits and drought tolerance in Turkish cotton germplasm Asena Akköse, Ibrahim Çelik, Volkan Sezener, Ceng Peynircioğlu, Hüseyin Başal, Kasım
Külek Öz, Anne Frary, Sami Doğanlar
Diyarbakır İlinde İkinci Ürün Olarak Sıfır Toprak İşlemeli Koşullarda Yetiştirilen Bazı Ticari
Soya Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması - Investigation of Yield and
Quality Characteristics of Some Commercial Soybean Varieties under No-Tilled Second
Crop Conditions in Diyarbakır - Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman, Emine Karademir
Erzurum Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit Adayı Ve
Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi - The Determination of The Yield
and Yield Components of Some Oil Sunflower (Helianthus annuus L.) Candidate Varieties
and Varieties in Erzurum Conditions - Aydın Karakuş, Canan Kaya, Fırat Sefaoğlu
10:00 - 10:15
Bazı Ayçiçeği ( Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Koşullarında Verim ve Verim
Öğelerinin Belirlenmesi - Determination of The Yield and Yield Components of Some
Sunflowers ( Helianthus annuus L.) under Kırşehir Ecological Conditions - İsmail Demir
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme ve
Fide Gelişimi Üzerine Etkisi - Farzad Nofouzi, Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma
Ara / Break Out
09:00 - 09:30
2. Oturum
2. Session
1. Oturum
1. Session
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
Effect of Potassium Fertilization on Nutritional Status and Quality Parameters of
Gladiolus (Gladiolus hortulanus L.) Cv Nova Lux - Hakan Çakıcı, Neriman Tuba Barlas
Nar muhafazası üzerine 1-metilsiklopropen (1-MCP)’in etkisi - Impact of 1methylcyclopropene (1-MCP) on postharvest quality of pomegranate fruit - İsa Eren,
Fatih Şen, Cemile Ebru Onursal, Özgür Çalhan, Atakan Güneyli
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 13:45
3. Oturum
3. Session
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
Development of DNA Markers in Sesame by Next-Generation Sequencing - Ayşe Özgür
Uncu, Ali Tevfik Uncu, Visam Gültekin, Jens Allmer, Anne Frary, Sami Doğanlar
Yaralanmayla aktif olan AoPR1 promotörünün kontrolü altında Cry1Ac geninin aktarıldığı
transgenik pamuk elde edilmesi ve gereksiz toksik cry protein üretiminin engellenmesi Emine Anayol, Ömer Karakoç, Deniz Köm, Allahbakhsh Joiya, Surendra Barpeta, Selma
Onarıcı, Saber Delpasand Khabbazı, Sancar Fatih Özcan, Muhammet Çağrı Oğuz,
Muhammad Aasım, Levent Ünlü, Sebahattin Özcan
Gıda amaçlı kullanım potansiyeli daha yüksek olan böceklere dayanıklı transgenik
patates elde edilmesi - Hussein Abdullah Ahmed, Selma Onarıcı, Ömer Karakoç, Deniz
Köm, Gülsüm Aydın, Levent Ünlü, Sebahattin Özcan
15:30 - 15:45
Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers for the Identification of
Turkish Olive Cultivars - Ali Tevfik Uncu, Ayşe Özgür Uncu, Anne Frary, Sami Doğanlar
Effect of osmotic stress on in vitro plant regeneration in cotton (Gossypium hirsutum L.)
- Surendra Barpete, Muhammet Cağri Oğuz, Sancar Fatih Ozcan, Khalid Mahmood
Khawar, Sebahattin Ozcan
Ara / Break Out
Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Çörekotu (Nıgella Satıva L.) Bitkisinin
Verim ve Gelişim Özelliklerine Etkisi - Effects of Different Irrigation Water Quantity and
Interval on Yield and Growth Characteristics of Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant - Ulaş
Şenyiğit, Mustafa Arslan
Topraklarda karbon ve azot miktarları ile C:N oranlarının önemi - Erdal Sakin, Elif Didem
Sakin
15:45 - 16:00
Effect of humic acid application on phytoremediation of a Pb-contaminated Soil Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo, Hassan Karimi
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
4. Oturum
4. Session
Asidik çay topraklarından izole edilmiş bakteri çeşitliliği ve bitki gelişmesini teşvik etme
özellikleri - Diversity and plant growth promoting properties of rhizobacteria ısolated
from acidic soils of tea - Atefeh Varmazyari, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Ertürk, Ali
Atasever
Molecular Marker Analysis for Resistance to the Sunflower Downy Mildew, Plasmopara
halstedii - Aral Kalenderoğlu, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Yıldız Aydın, Göksel Evci,
Ahu Altınkut Uncuoğlu
Chracterization of Wild Type Mastic Tree (Pistacia lentiscus L.) Germplasm at Molecular
Level - Alimu Abuduli, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Özge Karakaş Metin, Muhammet
Şakiroğlu, Yıldız Aydın, Ahmet Onay, Ahu Altınkut Uncuoğlu
Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Destekli Kalite Islahı
Marker Assisted Quality Breeding of Some Advanced Durum Wheat Lines
Özlem Ateş Sönmezoğlu, Ahmet Yıldırım, Leyla Nurefşan Gündüz, Ramazan Özbey,
Begüm Terzi
Öğle Yemeği / Lunch
Genetic Diversity in Slovenian Hazelnuts (Corylus avellana L.) - Saniye Elvan Öztürk,
Süleyman Can Öztürk, Ayşe Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Anita Solar, Sami Doğanlar,
Anne Frary
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
The Impacts of Drainage Network on Sediment Delivery Ratio - Oğuz Demirkıran, Yakup
Köşker, Suat Akgül, Oğuz Başkan, İrfan Oğuz
Investigation of The Relationship Between Discharge – Pressure and DischargeTemperature in The Conventional Compensating Emitters - Eisa Maroufpoor, Maryam
Parvini, Mina Behzadynasab
Ara / Break Out
16:45 - 17:00
2. Oturum
2. Session
1. Oturum
1. Session
5. Oturum
5. Session
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
Trakya bölgesindeki iki su toplama havzasının hidrolojik su bütçesi ve akım
karakteristiklerinin belirlenmesi - Determination of Hydrologic Water Buged and Runoff
Characteristics in Two Watershed in Thrace Region - Fatih Bakanoğulları, Şenel Akbay,
Mehmet Fırat Baran, Soner Günay
Çay atığı kompostu ve organik ticari gübre uygulamalarının kivi bitkisinde verim, yaprak
ve toprakların makro besin maddesi içeriklerine etkisi - Gülen Özyazıcı, Elif Öztürk, Aylin
Erkoçak
Isolation of potassium releasing bacteria from soil and assessment of its ability in
potassium nutrition of Tomato - Mohammad Reza Sarikhani, Omid Madani, Shahin
Oustan
Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti Civarında Dicle Nehri
Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi - Sülem Şenyiğit,
17:30 -17:45 Aziz Mahmut Yücelen, Mehmet Tahir Kavak, Gültekin Özdemir, Sabri Karadoğan
Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Organik
Maddesi Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri - Effects of Altitude and Aspect on Soil
Erodibility Factor and Soil Organic Matter Content in Eastern Anatolian Pastures 17:45 - 18:00 Hicrettin Cebel, Oğuz Başkan, Arife Avağ, Şerafettin Çakal, Süreyya Emre Dumlu
Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin(CWSI) Belirlenmesi Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water Stress Index (CWS) is
Determination - Ali Beyhan Uçak, Ayşe Nuran Çil, Abdullah Çil, Nizamettin Turan, Cüneyt
18:00 – 18:15 Bağdatlı, Abdulrrezzak Oğuz
18:15
Kapanış / Closed
24.09.2014 Üçüncü Gün / The Third Day)
Birinci Salon / The First Hall
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
09:00 - 09:30 Türkiye’de Leasing ve Tarım Sektöründe Uygulamaları - Resul Umut Çağlar, Osman Kılıç
Çatak programı kapsamında organik fındık üretimi yapan işletmelerin etkinlik analizi:
samsun ili çarşamba ilçesi örneği - Çağatay Yıldırım, Hati&775;ce Türkten, Osman Kılıç,
09:15 - 09:30 İsmet Boz
09:30 - 09:45
Harran Ovasındaki Çiftçilerin Tarımsal İlaç Kullanım Konusundaki Bilgi Tutum ve
Davranışları - Muhammed Sami Bayraktar, Cuma Akbay
10:00 - 10:15
Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine
Yapılan Çalışmalar - Determination of Greenhouse Gas Emissions from Animal
Production Welded and Studies on Effects - Ercan Şimşek, İlker Kılıç, Erkan Yaslıoğlu
Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Occupational
Health and Safety Culture in Animal Husbandry, Problems and Solutions - Turgut Aygün,
Cengiz Erkan, Ferda Karakuş
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve Güncel Yazılımların
Uygulanabilirliği - The Importance of Recording and the Applicability of Current Software
in the Small Ruminant and Cattle Husbandry - Hasan Çelikyürek, Turgut Aygün
Ara / Break Out
10:45 - 11:00
Organik Hayvansal Üretim İçin Doğu Anadolu - Organic Animal Production For Eastern
Anatolia Region - Kadir Karakuş, Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet Fatih Çelen
09:45 - 10:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
Hakkari İlinde Yayla Koyunculuğu ve Zoma Yaşamı - Highland Sheep Husbandry and
Zoma Life in Hakkari Province - Turgut Aygün, Ferhat Demir
Küresel Isınma ve Hayvancılık - Global Warming and Livestock - Selçuk Seçkin Tuncer,
Mehmet Fatih Çelen, Kadir Karakuş
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30
13:30 - 13:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
Hakkâri İlinde Keçi Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları - Goat Breeding and
Development Opportunities in Hakkari - Ferhat Demir, Turgut Aygün
Saanen Oğlaklarında Mevsimsel Varyasyona Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik
Değişiklikler - Studies on the Physiological Responses Related to Seasonal Variation in
Saanen Kids - Hakan Erduran
Evaluation of birth weight, weaning weight, and preweaning ADG for Awassi-Charollais
straightbred and crossbred lambs - Mohammad Diya Obeidat, Abdullah Y Abdullah, Rami
T Kridli, Belal S Obeidat
Callipyge-Awassi Growth and Meat characteristics in comparison to the Pure Awassi
sheep - Khaleel Ibrahem Jawasreh, Abdullah Y. Abdullah, Hani M. Talafha, Hothaifa S.
Ababneh, Faiq A. Hijazeen
Dağlıç, Hasak, Hasak x Dağlıç Melez (F₁) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas
Özellikleri - Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Dağlıç,
Hasak and Hasak x Dağlıç Cross Breed (F1) Lambs - Tülay Canatan, Mustafa Kan, Şükrü
Doğan, Kürşat Akbulut, Havva Tekik, Emre Bumin Teke, İbrahim Halıcı, Necdet Akay
Ara / Break Out
15:15 - 15:30
Some Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidants Levels for
Pregnancy Toxemia in Ewes - Fuat Gürdoğan, Engin Balıkcı, Atilla Yıldız
15:30 - 15:45
Atlarda Performans ve Ayak Sağlığı Bakımından Ayak Fizyolojisi ve Dengesinin Önemi The Importance of Foot Physiology and Hoof Balance with Regard To Performance and
Foot Health on Equine - Ebru Gökşahin, Celal İzci&775;, Semih Altan
15:45 - 16:00
Süt İnekçiliğinde Topallığın Süt ve Döl Verimi Üzerine Etkisi - Milk Yield and Fertility
Effects of Lameness in Dairy Cows - Celal İzci, Semih Altan, Ebru Gökşahin
3. Oturum
3. Session
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
4. Oturum
4. Session
Koyun ve Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler - Factors of affecting welfare in sheep and
goats - Mehmet Koyuncu, Turgay Taşkın
Hayvan Gen Bankasında Saklanan Dondurulmuş Hücrelerden Geliştirilen Boz Irk Klonların
Yaşam Kabiliyetleri ve Üreme Performanslarının İncelenmesi - Investigation of
Reproductive Performance and Live Cabability of Cloned Anatolian Grey Cattle Produced
by Frozen Cells From National Animal Gene Bank - Sezen Arat, Serhat Papuccuoglu,
Hakan Sagirkaya, Yavuz Nak, Serat Alkan, Selim Alcay, Kamber Demir, Ramazan Arici,
Ragip Kilicaslan, Burcu Ustuner, Deniz Nak
Zavot Sığırlara Ait Laktasyon Eğrisi Parametreleri ve Persistensi Değerlerinin Farklı
Matematik Modellerle İncelenmesi - An Assessment of Lactation Curve Parameters and
Persistency Values of Zavot Cattle with Different Mathematical Models - Sadrettin
Yüksel, Erdoğan Sezgin
Öğle Yemeği / Lunch
Farklı barındırma ortamı, yemleme biçimi ve yaş gruplarının Doğu Anadolu Kırmızısı
(DAK) tosunlarda besi performansı ve bazı kesimhane özelliklerine etkisi - The Effect of
Different Housing Environments, Feeding Styles and Age Groups on Fattening
Performance and Some Slaughter Characteristics in East Anatolian Red Cattle (EAR) Sadrettin Yüksel, Alpay Karaçuhalılar, Erdoğan Sezgin, Burcuhan Balta, Fatma Aktaş,
Elmas Topal, Ulvi Erkin Şenkal, Abdulkadir Özlütük
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
Ankara ili DSYB’ye üye süt sığırcılığı işletmelerinde klinik metritis vakalarından
kaynaklanan ekonomik kayıplar - Ahmet Şener Yıldız, Cengiz Yalçın
Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Yavaş ve Hızlı Büyüyen
Genotipler Temelinde Erken Büyüme Döneminde Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi - Effect
of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) Infestation on Carcass Characteristics Based
on Fast and Slow Growing Genotypes on Early Growth Period - Coşkun Konyalı, Hakan
Erdem, Türker Savaş
İmmünglobulinler ve Septisemideki Etkinliği - Immunoglobulins and The Efficacy of
Immunoglobulins in Septicemia - Nedim Yılmaz, Yakup Akgül
Kapanış / Closed
İkinci Salon / The Second Hall
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
In vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin Tohumlarının Çimlendirilmesi ve Sürgün
Geliştirilmesi - Some Sahlep Orchids Seeds In Vitro Germination and Shoot Development
09:00 - 09:30 - Esra Bulunuz Palaz, Yalçın Kaya, Alaaddin Özdemir
Şırnak/Cizre Bölgesinde Yetişen Nergis (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’) Çiçeklerinde HSSPME/GC/MS Tekniği ile Koku Bileşiklerinin Belirlenmesi - Determination of volatile
compounds of Daffodil (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’) growing in Şırnak/Cizre region 09:15 - 09:30 Şevket Alp, Nurhan Keski&775;n, Nalan Türkoğlu, Şeyda Çavuşoğlu
Association Mapping for Agronomic Traits and Morphine Content in Turkish Opium
Poppy Germplasm - Ibrahim Çelik, Hüseyin Camci, Arzu Köse, Ferda Çelikoğlu Koşar,
09:30 - 09:45 Sami Doğanlar, Anne Frary
1. Oturum
1. Session
16:30 - 16:45
16:45
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Investigation of Ecological Properties of the Soil in Nizip/Gaziantep Pistacia Vera L.
Orchards - Erdihan Tunç, Sedef Çomaktekin
Yabani Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. ve Pistacia khinjuk Stocks x Pistacia
terebinthus L. melez tohumlarının in vitro çimlenme kapasitelerinin karşılaştırılması Comparison of in vitro germination capacity of wild seeds of Pistacia terebinthus L.,
Pistacia khinjuk Stocks and two hybrids of Pistacia khinjuk Stocks x Pistacia terebinthus L.
- Nazan Çalar, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay
Development of Bt Tomato Plants Tolerant to Insect Pests - Hatice Şelale, Anne Frary,
Sami Doğanlar
Ara / Break Out
10:45 - 11:00
Türkiye’de yetiştirilen bazı organik yemlerin yem düzeylerinin belirlenmesi Determination of feed levels of some organic feeds grown in Turkey - Hülya Hanoğlu
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
2. Oturum
2. Session
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:45
3.
Oturu
m
3.
Sessio
n
12:45 - 13:30
13:30 - 13:45
Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Maki Türlerinin Tanen İçeriklerinin
Mevsimsel Değişimi - Evaluation of the Variation in Tannin Contents of Some Maki
Species Grown in Mediterranean Region of Turkey - Mustafa Çürek, Ayşe Gül Civaner
Yemlere Katılan Bor, Zeolit e Bor-Zeolit Karışımının Yaşlı Yumurtacı Tavukların Yumurta
Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri - The Dietary Supplementation of Boron, Zeolite And
Boron With Zeolite Combination on Egg Quality Criteria of Aged Laying Hens - Erol
Bintaş, Mürsel Özdoğan
Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Researches on Feed Value and Using Possibilities in Lamb Fattening of Safflower Meal Hülya Hanoğlu, İsmail Filya
Farklı Sürelerde Besiye Alınan Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Performansı, Kesim ve Karkas
Özellikleri
The Effect of Different Intensive Feeding Duration on Fattening Performance and Carcass
Characteristics of Kıl Goat Male Kids
Ahmet Hamdi Aktaş, Bekir Gök, Mehmet Emin Tekin, İbrahim Halıcı, Hüseyin Baş, Uğur
Demirci, Hakan Erduran
Broyler Rasyonlarına Farklı Oranlarda Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Göğüs Eti Yağ Asidi
Kompozisyonu, Kan Parametreleri ve Besin Madde Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi
Tuncay Tufan, Cavit Arslan
Öğle Yemeği / Lunch
Beekeeping potential and bee breeding strategies for the Mesopotamia
Osman Kaftanoglu, Halil Yeninar, Nuray Sahinler, Cahit Ozturk
4. Oturum
4. Session
13:45 - 14:00
Mezopotamya Bölgesi'nde Arıcılık
Cengiz Erkan
14:00 - 14:15
Bitki Koruma İlaçları ve Arıcılıktaki Etkileri
Pesticides and Their Effects on Beekeeping
Engin Altunoğlu, Ahmet Kalın, Erkan Topal, Üzeyir Karaca
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
Arıcılık Verilerinde Değişen Varyansın Varlığında Regresyon Analizi
Regression Analysis at Presence of Heteroscedasticity on Beekeeping
Şenol Çelik
Ara / Break Out
15:00 - 15:15
Effects of propolis and pollen supplementations on growth performance and body
components of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
Sibel Canoğulları, Mikail Baylan, Nuray Şahinler, Ahmet Şahin
Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Japanese
Quail Examine The Relationship Between The Characteristics Of Eggs - Şenol Çelik, Hakan
İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül
15:15 - 15:30
15:30
Karacadağ Yöresi Zom Koyunları ile Bazı Yerli Koyun Irklarında Mitokondriyal DNA
Haplogruplar Arasında Filogenetik İlişkiler
Mehmet Emin Vural, Selahattin Kiraz, Ahmet Karataş, Nejdet Akay, Seyrani Koncagül
Kapanış / Closed
14:45 - 15:00
Download

(Birinci Gün / The First Day) 08:30