Abstract
Referans
No./Abstrac
t Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Halit Seyfettin Atlı, Kamil Sarpkaya, Hüseyin Bozkurt
Sunum
Türü/Presentat
ion Type
8
Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken
Çıtlamasına Etkisi
13
Asidik çay topraklarından izole edilmiş bakteri çeşitliliği ve bitki Atefeh Varmazyari, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Ertürk, Ali
gelişmesini teşvik etme özellikleri
Atasever
Oral
14
İn vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin Tohumlarının
Çimlendirilmesi ve Sürgün Geliştirilmesi
Esra Bulunuz Palaz, Yalçın Kaya, Alaaddin Özdemir
Oral
15
DEĞİŞİK ORGANİK GÜBRELER VE HUMİK ASİTİN CİN MISIR
BİTKİSİNİN (Zea mays L. everta) MORFOLOJİK GELİŞİMİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Haktan Cihangir, Abdullah Öktem
16
20
Hakkari İlinde Yayla Koyunculuğu ve Zoma Yaşamı
Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Tane
Verimine Etkisi Üzerine Araştırmalar
Turgut Aygün, Ferhat Demir
Zübeyir Türk
24
Kırşehir ilinden toplanan taze fasulye genotiplerinin tohum
hacmi ve tohum renk değişkenliğine göre morfolojik olarak
ırklarının tespiti
Seher Yıldız Madakbaş, Mete Gürhan Daşcı, Ufuk
Karadavut, Gölge Sarıkamış
36
Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Aralığının Çörekotu (Nıgella
Satıva L.) Bitkisinin Verim ve Gelişim Özelliklerine Etkisi
Ulaş Şenyiğit, Mustafa Arslan
37
Topraklarda karbon ve azot miktarları ile C:N oranlarının önemi Erdal Sakin, Elif Didem Sakin
39
Türkiye’de yetiştirilen bazı organik yemlerin yem düzeylerinin
belirlenmesi
Hülya Hanoğlu
49
Cucurbita maxima X C. moschata kabak anaç adaylarında
geriye melezlemeyle tohum veriminin arttırılması
Onur Karaağaç
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
58
Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Maki Türlerinin
Tanen İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi
59
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında Macar fiğ
Mehmet Salih Sayar, Adem Emin Anlarsal, Mehmet
(Vicia pannonica CRANTZ.) genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği Başbağ
bakımından genotip × çevre interaksiyonları ve stabilite
analizleri
Oral
63
Değişen varyans olduğunda Regresyon analizi ve arıcılık
üzerinde bir uygulama
Oral
73
Determinations of Adaptation Level of Wine Grape Varieties in Fadime Ateş, Hüya Uysal
Terms of Climatic Data in Southeastern Anatolia Region and
Eastern Anatolia Region
Oral
Kelkit Vadisi ve Artvin İlinden Toplanan Yerel Fasulye
Populasyonları İçinden Şeker Tane Tipinde Çeşit Geliştirme
Çalışmaları
Ömer Sözen, Hatice Bozoğlu
Oral
80
Microorganisms Caused To Rotting Of Grape Root Infected By
Phylloxera in Tovuz Region Condition
Haji Shikhlinski, Naila Mammadova
81
Phytopathologic Estimation Of Cotton Intra- And Interspecific
Hybrids Resistance To Fungi Verticillium Dahliae Klebahn
Naila Mammadova, Haji Shikhlinski
82
Soğuk, Işık, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Farklı Dönemlerde
Alınan Tomurcukların Nar Anter Kültürü Üzerine Etkileri
Müge Şahin, Selay Doğan
84
Molecular Marker Analysis for Resistance to the Sunflower
Downy Mildew, Plasmopara halstedii
Aral Kalenderoğlu, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Yıldız
Aydın, Göksel Evci, Ahu Altınkut Uncuoğlu
Oral
100
Effect of humic acid application on phytoremediation of a Pbcontaminated Soil
Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo,
Hassan Karimi
Oral
106
Zavot Sığırlara Ait Laktasyon Eğrisi Parametreleri Ve Persistensi Sadrettin Yüksel, Erdoğan Sezgin
Değerlerinin Farklı Matematik Modellerle İncelenmesi
77
Mustafa Çürek, Ayşe Gül Civaner
Şenol Çelik
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
109
111
115
125
127
129
133
ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI EKMEKLİK BUĞDAY
Hasan Ay
ÇEŞİTLERİNİN SEPTORİA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞINA (Septoria
tritici Rab. et. Desm.) TEPKİLERİ
Hakkâri İlinde Keçi Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları
Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı
ve Toprak Organik Maddesi Üzerine Yöney ve Yüksekliğin
Etkileri
Ferhat Demir, Turgut Aygün
Hicrettin Cebel, Oğuz Başkan, Arife Avağ, Şerafettin
Çakal, Süreyya Emre Dumlu
Giresun ve Trabzon illerinden seleksiyonla yeni fındık çeşitlerin Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak Balık, Çiğdem Bulam
geliştirilmesi (proje sonuç raporu)
Köse, Ömür Duyar, Erdal Sıray, Arzu Sezer, Ali Turan,
Neriman Beyhan, Veli Erdoğan, Ali İslam, Haydar Kurt,
Kibar Ak
Chracterization of Wild Type Mastic Tree (Pistacia lentiscus L.) Alimu Abuduli, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Özge
Germplasm at Molecular Level
Karakaş Metin, Muhammet Şakiroğlu, Yıldız Aydın,
Ahmet Onay, Ahu Altınkut Uncuoğlu
Küresel Isınma ve Hayvancılık
Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet Fatih Çelen, Kadir Karakuş
Erzurum Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus
Aydın Karakuş, Canan Kaya, Fırat Sefaoğlu
L.) Çeşit Adayı ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının
Belirlenmesi
134
Harran Ovasındaki Çiftçilerin Tarımsal İlaç Kullanım
Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları
Muhammed Sami Bayraktar, Cuma Akbay
141
Türkiye'de Şeker Pancarında Çeşit Seçim Stratejileri ve Şeker
Pancarının Verim ve Kalitesinin Gelişimi
Ayşegül Boyacıoğlu, Rıza Kaya, Songül Gürel
143
Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve
Güncel Yazılımların Uygulanabilirliği
Hasan Çelikyürek, Turgut Aygün
145
Samsun İlinde Seleksiyon İle Elde Edilen İncir Tiplerinin Bazı
Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Nilüfer Aksu Uslu, Erol Aydın, Ercan Er
158
Japon bıldırcınların yumurta özellikleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi
Şenol Çelik, Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül
164
Değişik Azotlu Gübre Dozlarının Adi Otlak Arpası (Elymus
junceus)’nın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi
Hayrettin Kendir, Ali Koç
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
165
166
167
177
178
Farklı Islah Metotlarının Otlatılan ve Korunan Mera
Kesimlerinde Botanik Kompozisyon Üzerine Etkileri
Tamer Coşkun, Mahmut Daşcı, Binali Çomaklı, Hülya
Bakır, Mehmet Ali Bingöl, Nalan Zeynep Yıldırım, Himet
Birhan
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Nalan Zeynep Yıldırım, Mahmut Daşçı, Ramazan
Verim Ve Botanik Kompozisyon Üzerine Etkileri
Çakmakçı, Recep Kotan, Binali Çomaklı, Tamer Coşkun
Effect of Potassium Fertilization on Nutritional Status and
Quality Parameters of Gladiolus (Gladiolus hortulanus L.) Cv
Nova Lux
Hakan Çakıcı, Neriman Tuba Barlas
Mechanical Setup of An Organic Fertilizer Plant
Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme – Ekim Sistemlerinin
Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Mahmut Polat, Çağıl Işık
Zinnur Gözübüyük, İsmail Öztürk, Ahmet Çelik, Salih
Evren, Erdal Daşçı, Mesut Cemal Adıgüzel
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
179
Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Turgut Aygün, Cengiz Erkan, Ferda Karakuş
Önerileri
Oral
182
Yemlere Katılan Bor, Zeolit e Bor-Zeolit Karışımının Yaşlı
Yumurtacı Tavukların Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
Erol Bintaş, Mürsel Özdoğan
Oral
184
Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Adem Yağcı, Rüstem Cangi, Murat Gökbulut, Emine
Yıldız, Duran Kılıç, Seda Sucu, Neval Topçu
185
Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde
Kullanılma Olanakları
Hülya Hanoğlu, İsmail Filya
191
197
Koyun ve Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler
Diyarbakır İlinde İkinci Ürün Olarak Sıfır Toprak İşlemeli
Koşullarda Yetiştirilen Bazı Ticari Soya Çeşitlerinin Verim ve
Kalite Özelliklerinin Araştırılması
Mehmet Koyuncu, Turgay Taşkın
Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman, Emine Karademir
200
Some acute phase proteins, oxidative stress biomarkers and
antioxidants levels for Pregnancy Toxemia in Ewes
Fuat Gürdoğan, Engin Balıkcı, Atilla Yıldız
209
Farklı sürelerde besiye alınan Kıl Keçisi oğlaklarının besi
performansı, kesim ve karkas özellikleri
Ahmet Hamdi Aktaş, Bekir Gök, Mehmet Emin Tekin,
İbrahim Halıcı, Hüseyin Baş, Uğur Demirci, Hakan Erduran
Oral
214
The Impacts of Drainage Network on Sediment Delivery Ratio
Oğuz Demirkıran, Yakup Köşker, Suat Akgül, Oğuz
Başkan, İrfan Oğuz
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
215
Türkiye Karpuz Üretimi ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Diyarbakır
Karpuzu
Güven Şahin
221
Saanen Oğlaklarında Mevsimsel Varyasyona Bağlı Olarak
Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler
Hakan Erduran
222
Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde doğal olarak yetiştirilen
bademlerin (P. amygladus L.) seleksiyonu
Songül Acar, Ahmet Kazankaya
223
Mutasyon Islahı İle Geliştirilen Domates Hatların Verim ve
Kalite Özellikleri
Kadriye Yaprak Kantoğlu, Zafer Sağel, İhsan Tutluer,
Hayrettin Peşkircioğlu, Burak Kunter, Mustafa Özçoban,
Zafer Işık, Dilan Özmen, Erhan İç, Süreyya Şekerci, Nüket
Günçağ, Emine Seçer
Gülizar Aydın, Kadir Akan, Lütfi Çetin, Zafer Mert,
Hayrettin Peskircioğlu
225
Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastalığına
Rhynchosporium secalis (Oudem) J.J. Davis) Karşı
Reaksiyonlarının Sera Koşullarında Belirlenmesi
226
230
Depolanmış buğdaylarda tespit edilen toksijenik funguslar
Evaluation of birth weight, weaning weight, and preweaning
ADG for Awassi-Charollais straightbred and crossbred lambs
232
Nar muhafazası üzerine 1-metilsiklopropen (1-MCP)’in etkisi
233
Emine Seçer, Zekai Katırcıoğlu
Mohammad Diya Obeidat, Abdullah Y Abdullah, Rami T
Kridli, Belal S Obeidat
İsa Eren, Fatih Şen, Cemile Ebru Onursal, Özgür Çalhan,
Atakan Güneyli
Investigation of the Relationship between Discharge – Pressure Eisa Maroufpoor, Maryam Parvini, Mina Behzadynasab
and Discharge- temperature in the Compensating Emitters
237
Mutant arpa katlanmış haploid (Doubled Haploid ) hatlarında
gametoklonal varyasyon
Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Yaprak
Kantoğlu
239
247
Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinde Çevirme Aşısı ve Önemi
Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Destekli
Kalite Islahı
Turan Karadeniz
Özlem Ateş Sönmezoğlu, Ahmet Yıldırım, Leyla Nurefşan
Gündüz, Ramazan Özbey, Begüm Terzi
251
Callipyge-Awassi Growth and Meat characteristics in
comparison to the Pure Awassi sheep
Khaleel Ibrahem Jawasreh, Abdullah Y. Abdullah, Hani M.
Talafha, Hothaifa S. Ababneh, Faiq A. Hijazeen
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
254
Şırnak/Cizre Bölgesinde Yetişen Nergis (Narcissus tazetta L. cv.
‘Cizre’) Çiçeklerinde HS-SPME/GC/MS Tekniği ile Koku
Bileşiklerinin Belirlenmesi
Şevket Alp, Nurhan Keski&775;n, Nalan Türkoğlu, Şeyda
Çavuşoğlu
Broyler Rasyonlarına Farklı Oranlarda Kitosan Oligosakkarit
İlavesinin Göğüs Eti Yağ Asidi Kompozisyonu, Kan
Parametreleri ve Besin Madde Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi
Tuncay Tufan, Cavit Arslan
260
262
Bitki koruma ilaçları ve arıcılıktaki etkileri
Atlarda performans ve ayak sağlığı bakımından ayak fizyolojisi
ve dengesinin önemi
Engin Altunoğlu, Ahmet Kalın, Erkan Topal, Üzeyir Karaca
Ebru Gökşahin, Celal İzci&775;, Semih Altan
263
Bazı sıcak mevsim baklagil yem bitkilerinin Akdeniz
Feyza Döndü Gündel, Yaşar Karadağ, Selehattin Çınar
koşullarında verim, kalite ve adaptasyonu üzerine bir araştırma
Oral
267
Trakya bölgesindeki iki su toplama havzasının hidrolojik su
bütçesi ve akım karakteristiklerinin belirlenmesi
Oral
270
Çay atığı kompostu ve organik ticari gübre uygulamalarının kivi Gülen Özyazıcı, Elif Öztürk, Aylin Erkoçak
bitkisinde verim, yaprak ve toprakların makro besin maddesi
içeriklerine etkisi
Oral
271
GAP Bölgesi Bağ Alanlarında Yeni Bir Terbiye Sistemi: 'Pergola
(Çardak)'
Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan, Nergiz Çoban
Oral
279
Kışlık Ekilen Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde
Morfolojik ve Agronomik Varyabilitenin İstatistiksel Analizi
İrfan Erdemci, Medeni Yaşar, Murat Koç, Hüsnü Aktaş
280
286
Origin of Wheats
Nikolay P Goncharov
Çukurova sulu şartlarında bazı çokyıllık sıcak mevsim buğdaygil Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, Feyza Döndü Gündel,
yem bitkilerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi
Arif Aktaş, Mustafa Avcı
258
287
Diyarbakır Koşullarında II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak
İşleme Yöntemlerinin Mısırda Verim Ve Verim Bileşenleri
Üzerine Etkisi
Oral
Oral
Fatih Bakanoğulları, Şenel Akbay, Mehmet Fırat Baran,
Soner Günay
Şehmus Atakul, Sevda Kılınç, Hüsnü Aktaş, Yusuf Yılmaz,
Songül Gürsoy, Hasan Kılıç, İsmail Gül
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
292
298
Diyarbakır İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan
Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Mehmet Tahir Kavak, Sabri Karadoğan, Gültekin Özdemir
Genetic Diversity in Slovenian Hazelnuts (Corylus avellana L.)
Saniye Elvan Öztürk, Süleyman Can Öztürk, Ayşe Özgür
Uncu, Ali Tevfik Uncu, Anita Solar, Sami Doğanlar, Anne
Frary
Ayşe Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Visam Gültekin, Jens
Allmer, Anne Frary, Sami Doğanlar
Oral
302
Development of DNA Markers in Sesame by Next-Generation
Sequencing
303
304
Biçerdöver Modelinin Çeltik Hasat Kayıplarına Etkisi
Yaralanmayla aktif olan AoPR1 promotörünün kontrolü altında
Cry1Ac geninin aktarıldığı transgenik pamuk elde edilmesi ve
gereksiz toksik cry protein üretiminin engellenmesi
Reşat Esgici, Abdullah Sessiz, Ahmet Konuralp Eliçin
Emine Anayol, Ömer Karakoç, Deniz Köm, Allahbakhsh
Joiya, Surendra Barpeta, Selma Onarıcı, Saber Delpasand
Khabbazı, Sancar Fatih Özcan, Muhammet Çağrı Oğuz,
Muhammad Aasım, Levent Ünlü, Sebahattin Özcan
Gıda amaçlı kullanım potansiyeli daha yüksek olan böceklere
dayanıklı transgenik patates elde edilmesi
Hussein Abdullah Ahmed, Selma Onarıcı, Ömer Karakoç,
Deniz Köm, Gülsüm Aydın, Levent Ünlü, Sebahattin
Özcan
Çağatay Yıldırım, Hati&775;ce Türkten, Osman Kılıç,
İsmet Boz
305
308
Çatak programı kapsamında organik fındık üretimi yapan
işletmelerin etkinlik analizi: samsun ili çarşamba ilçesi örneği
313
Bazı kuru fasulye (phaseolus vulgaris l.) genotiplerinin farklı iki
lokasyonda tarımsal özellikleri ve kalite parametrelerinin
belirlenmesi
314
Bülent Cengiz, Yakup Nogay, Mükerrem Melis Tunalı,
Ramazan Akın
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı ümitvar burçak (Vicia ervilia Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Halil Karahan, Seyithan
(L.) Willd.) hatlarının ot verim performanslarının belirlenmesi
Seydoşoğlu
ve GGE Biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmesi
Oral
315
Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers for
the Identification of Turkish Olive Cultivars
Oral
317
Effect of osmotic stress on in vitro plant regeneration in cotton Surendra Barpete, Muhammet Cağri Oğuz, Sancar Fatih
(Gossypium hirsutum L.)
Ozcan, Khalid Mahmood Khawar, Sebahattin Ozcan
Oral
320
Süt inekçiliğinde topallığın süt ve döl verimi üzerine etkisi
Oral
Ali Tevfik Uncu, Ayşe Özgür Uncu, Anne Frary, Sami
Doğanlar
Celal İzci&775;, Semih Altan, Ebru Gökşahi&775;n
324
327
333
341
Tanede Protein ve Yağ Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır
Kaynak Materyalleri Geliştirme
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim,
Bazı Yaprak Hastalıkları ve Tarımsal Karakterler ile Stabilite
Parametrelerinin Belirlenmesi
Rahime Cengiz, Bülent Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet
Cavit Sezer, Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref Özbey,
Ahmet Duman
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna
Oral
Oral
Yabani Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. ve iki
Nazan Çalar, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay
Pistacia khinjuk Stocks X Pistacia terebinthus L. doğal melezi
tohumlarının in vitro çimlenme kapasitelerinin karşılaştırılması
Oral
Association mapping for fiber traits and drought tolerance in
Turkish cotton germplasm
Oral
342
Beekeeping potential and bee breeding strategies for the
Mesopotamia
Asena Akköse, Ibrahim Çelik, Volkan Sezener, Ceng
Peynircioğlu, Hüseyin Başal, Kasım Külek Öz, Anne Frary,
Sami Doğanlar
Osman Kaftanoglu, Halil Yeninar, Nuray Sahinler, Cahit
Ozturk
344
347
Development of Bt Tomato Plants Tolerant to Insect Pests
Association Mapping for Agronomic Traits and Morphine
Content in Turkish Opium Poppy Germplasm
Hatice Şelale, Anne Frary, Sami Doğanlar
Ibrahim Çelik, Hüseyin Camci, Arzu Köse, Ferda Çelikoğlu
Koşar, Sami Doğanlar, Anne Frary
Oral
359
360
361
Domestication and diversity in crop plants
Türkiye’de Leasing ve Tarım Sektöründe Uygulamaları
EGE BÖLGESİ SAHİL KUŞAĞINA UYUMLU YULAF (Avena Sativa
L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anne Frary, Sami Doganlar
Resul Umut Çağlar, Osman Kılıç
Aydın İmamoğlu, Nurgül Sarı, Seda Pelit, Ceylan
Büyükkileci, Özge Yıldız
Oral
Oral
Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti
Civarında Dicle Nehri Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi
Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi
Sülem Şenyiğit, Aziz Mahmut Yücelen, Mehmet Tahir
Kavak, Gültekin Özdemir, Sabri Karadoğan
Oral
Effects of propolis and pollen supplementations on growth
performance and body components of Japanese quails
(Coturnix coturnix japonica)
Sibel Canoğulları, Mikail Baylan, Nuray Şahinler, Ahmet
Şahin
Oral
365
373
Oral
Oral
Oral
375
Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik
Kompozisyonunun Belirlenmesi
Erdal Çaçan, Kağan Kökten
378
Bezelye (Pisum sativum L.)’de Farklı Gübre Kaynaklarının Bazı
Verim Özellikleri ve Protein Oranına Etkileri
Erdinç Göksu, Nedime Azkan
384
Isolation of potassium releasing bacteria from soil and
assessment of its ability in potassium nutrition of Tomato
Mohammad Reza Sarikhani, Omid Madani, Shahin
Oustan
393
Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Özellikler Arası İlişkiler ve
Path Analizi
Murat Koç, İrfan Erdemci, Medeni Yaşar
405
BAZI AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİNİN ( Helianthus annuus L.) KIRŞEHİR
KOŞULLARINDA VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ
İsmail Demir
411
Ankara ili DSYB’ye üye süt sığırcılığı işletmelerinde klinik
metritis vakalarından kaynaklanan ekonomik kayıplar
Ahmet Şener Yıldız, Cengiz Yalçın
413
Ceviz (Juglans regia L.) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Adnan Yaviç, Ahmet Kazankaya
Başarısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Oral
414
Orta Anadolu’da Kıraç Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın
Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Esra
Akçelik, Musa Karaçam, Çetin Çağlar
Oral
416
Orta Anadolu’da Taban Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın
Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Çetin
Çağlar, Esra Akçelik, Musa Karaçam
Oral
419
Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit/Hatlarının Genotip Murat Koç, Abdulkadir Aydoğan, İrfan Erdemci, Ayşegül
Çevre İnteraksiyonlarının Belirlenmesi
Gürbüz, Medeni Yaşar, Vural Karagül
Oral
421
Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun
Yavaş ve Hızlı Büyüyen Genotipler Temelinde Erken Büyüme
Döneminde Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
Coşkun Konyalı, Hakan Erdem, Türker Savaş
Oral
425
Improvement of Fruıt Quality, Taste, And Flavor by Metabolic
And Genomic Profiling In Tomato (Solanum Lycopersicum)
Nergiz Gürbüz Öztürk, Sami Doğanlar, Anne Frary
428
Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı
Performansının Belirlenmesi
Ömür Duyar, Arzu Sezer, Ahmet Göğüs, Turan Karadeniz
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
437
Kahramanmaraş İlindeki Bazı Bal Arısı Populasyonlarında
Görülen Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığının Moleküler
Tekniklerle Teşhisi
Elif Köksalan, Emin Özköse
438
Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemlerinin Yabancı Ot
Gelişimine Etkileri
Selçuk Özcan, Kürşat Alp Aslan, Nergiz Çoban, Hüseyin
Önen
Oral
439
Farklı Barındırma Ortamı, Besleme Biçimi ve Yaş Gruplarının
Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Tosunlarda Besi Performansı ve
Bazı Kesimhane Özellikleri Üzerine Etkisi
Sadrettin Yüksel, Alpay Karaçuhalılar, Erdoğan Sezgin,
Burcuhan Balta, Fatma Aktaş, Elmas Topal, Ulvi Erkin
Şenkal, Abdulkadir Özlütük
Oral
Oral
440
444
Mezopotamya Bölgesi'nde Arıcılık
Cengiz Erkan
Comparative Study Of The Aboriginal And Breeding Varieties of Zeynal Akparov, Khanbala Rustamov, Mehraj Abbasov,
Azerbaijani Wheats (Triticum L.)
Atabey Jahangirov, Hamid Hamidov
445
Effects of different irrigation water salinity levels on vegetative Cenk Küçükyumuk, Halit Yıldız, Ali Ünlükara
development of sweet cherry trees
Oral
450
Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının
Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar
Oral
451
M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Yazlık Elma Çeşitlerine Uygulanan
Hacı Osman Özatar, Ahmet Sabancı, Remzi Uğur,
Hytec ve Slender Spindle Terbiye Sistemlerinin Verim, Kalite ve Mehmet Polat, Semih Çağlar
Büyüme Üzerine Etkileri
Oral
452
Karacadağ Yöresi Zom Koyunları ile Bazı Yerli Koyun Irklarında
Mitokondriyal DNA Haplogruplar Arasında Filogenetik İlişkiler
Mehmet Emin Vural, Selahattin Kiraz, Ahmet Karataş,
Nejdet Akay, Seyrani Koncagül
Oral
454
Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem
Büyüme Özelliklerine Ait Genetik Parametreler: Ön
Değerlendirme
Nalan Akça, Şahin Tez, Mehmet Emin Vural, Ahmet
Karataş, Seyrani Koncagül
Oral
455
Şanlıurfa Yöresi Kilis Keçilerinde Mitokondriyal 12S rRNA Gen
Polimorfizmi ve Filogenetik Analizler
Selahattin Kiraz, Mehmet Sait Ekinci, Seyrani Koncagül
457
Hayvan Gen Bankasında Saklanan Dondurulmuş Hücrelerden
Geliştirilen Boz Irk Klonların Yaşam Kabiliyetleri ve Üreme
Performanslarının İncelenmesi
Sezen Arat, Serhat Papuccuoglu, Hakan Sagirkaya, Yavuz
Nak, Serat Alkan, Selim Alcay, Kamber Demir, Ramazan
Arici, Ragip Kilicaslan, Burcu Ustuner, Deniz Nak
Ercan Şimşek, İlker Kılıç, Erkan Yaslıoğlu
Oral
Oral
Oral
Oral
463
Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinde Farklı Tuz
Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
Farzad Nofouzi, Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma
Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.)
Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Yüzdelerinin
Değerlendirilmesi
Dürdane Mart
479
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyvecilik Kültürünün Dünü
ve Bugünü
Bekir Erol Ak
482
Karacağdağ Yöresi Zom Koyunlarında BMPR-IB Geninde FecB
Mutasyonunun Araştırılması
Mehmet Emin Çalışkan, Selahaddin Kiraz, Mehmet Emin
Vural, Ahmet Karataş, Seyrani Koncagül
Oral
485
The Effect of Leaf Rust on Grain Yield and on Yield Traits in
Spring Bread Wheat Varieties
Lütfü Demir, Şinasi Orhan, İzzet Özseven, Gamze
Canıgeniş, Alex Morgounov, Beyhan Akın
Oral
489
Dağlıç, Hasak, Hasak x Dağlıç Melez (F₁) Kuzularda Besi
Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri
Tülay Canatan, Mustafa Kan, Şükrü Doğan, Kürşat
Akbulut, Havva Tekik, Emre Bumin Teke, İbrahim Halıcı,
Necdet Akay
Hakan Akgün
Şenay Kurt, Ertuğrul Turgutoğlu, Gülay Demir
474
11
259
Elazığ’da Su Ürünleri Üretiminin Mevcut Durumu
Yerli turunç x Carrizo sitranjı, Yerli mandarin x Carrizo sitranjı
ve Klemantin mandarini x Carrizo sitranjı melezlemelerinde
olgunlaşmamış embriyo kültürü
Oral
Oral
Oral
Oral
Poster
Poster
5
Adana Ekolojisi II. Ürün Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Sait Aykanat, Yasin Korkmaz, Hatice Yücel
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Poster
6
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus
sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının
Belirlenmesi
Seyithan Seydoşoğlu, Gülşen Buzuk
Poster
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ’NDE MEKANİZASYON ve ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF FISHERY PRODUCT MECHANIZATION IN
AQUACULTURE ENGINEERING)
Hakan Akgün
12
18
Farklı Bor+Çinko (BZn) Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Zübeyir Türk
Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Poster
Poster
19
Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler Arası İlişkiler Ve Path
Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma
Zübeyir Türk
21
23
26
Türkiyede Buğday Genetik kaynakları ve Islahta Kullanılması
Sanayileşme ve Modern Meyvecilik İlişkileri
Çakır, Antraknoz Yanıklığına(Ascochyta rabie (Pass.) Labr.)
Toleranslı, Makinalı Hasada Elverişli ve Erkenci Nohut (Cicer
arietinum L) Çeşidi
Alptekin Karagöz, İrfan Özberk
Cengiz Türkay
Sabri Çakır, Evren Atmaca, Ramazan Akın, Bilal Demir
33
Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin
Değerlendirilme Şekilleri
Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Elver Akcan
34
Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve
Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Selim Aytaç, Mehmet
Erdoğmuş
35
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Aspir İçin en Uygun
Ekim Zamanının Belirlenmesi
Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Abdulkerim Hatipoğlu
38
Türkiye’de Kültürü Yapılan Tarla Bitkilerinden Elde Edilen
Tarımsal Atıkların Biyokütle Olarak Değerlendirilmesi
Şahin Gizlenci, Selim Aytaç, Mustafa Acar
40
Güneydoğu Anadolu Ekolojik Koşullarında Bazı Mercimek (Lens Zübeyir Türk, Murat Koç
culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Poster
41
Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki
Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin Analizi
Murat Emir, Kürşat Demiryürek
Poster
43
44
Türkiye’de Fındık Verim Tahmini: Ekonometrik Bir Uygulama
Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islah Çalışmaları
46
Hayvansal Üretimde Gübre Yönetimi ve Yarattığı Çevresel
Sorunlar
Ahmet Özçelik, Mehmet Arif Şahinli
İbrahim Ulukan, Selçuk Yılmaz, Harun Alıcı, Halil Reşat
Akbaş
Şeniz Öziş Altınçekiç, Arda Sözcü
47
Toprakların karbon depolaması ve global ısınmaya olan etkileri Erdal Sakin, Elif Didem Sakin, Ali Seyrek
50
Süt Sığırcılığında Antibiyotik Kullanımı ve Halk Sağlığına Olası
Etkileri
Poster
Poster
Poster
Poster
Özmen Biberoğlu
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
52
53
İkincil tarımsal ürünlerden enerji üretimi
Doğu Anadolu Bölgesi için farklı sığır yetiştiriciliği üretim
sistemlerinin metan yayılımlarının ve yem enerji ihtiyaçlarının
tahmini
Mustafa Acar
Abdulkadir Özlütürk
54
LAHANAGİLLERDE (B. oleracea L.) UYUŞMAZLIK SİSTEMİ
KULLANILARAK F1 HİBRİT ÇEŞİT ISLAHI VE TOHUM ÜRETİMİ
Hayati Kar, Dr. Onur Karaağaç, Şenay Murat Doğru
55
NIT Kalite Analiz Cihazının NIRS Cihazı ve Klasik Yöntemle
Karşılaştırılarak Buğdayın Kalite Analizlerinde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Enver Kendal, Mehmet Düzgün
57
60
Her yönüyle biyoetanol
Determination of Tuta absoluta (Lep. Gelechiidae) and Their
Population Monitoring In Thrace Region
Cemile Adıyaman, Erdal Erbil
Adnan Tülek, Kemal Akın
61
DEĞİŞİK ORGANİK GÜBRELER VE HUMİK ASİTİN CİN MISIR
BİTKİSİNİN (Zea mays L. everta) KOÇAN VE TANE
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Haktan Cihangir, Abdullah Öktem
Çukurova koşullarında farklı pamuk hat/çeşitlerinde verim,
verim komponentleri ve teknolojik özelliklerin belirlenmesi
üzerine bir araştırma
Sedat Süllü, Bekir Sıtkı Özbek, Ayten Dolançay, Hacer
Kaya Kocatürk
64
Domates Yetiştiriciliğinde Azaltılmış Gübre Ve Humik Asit
Uygulamalarının Toprak Özelliklerine Etkisi
Elif Işıl Demirtaş, Cevdet Fehmi Özkan, Nuri Arı, Filiz Asri
65
Effect of different concentration of Fe, Mg and chlorophyll
content on nutritional balance of soybean 'Glycin max L. ' by
using DRIS methodology
Taha Jalal Omar
67
Harran Ovası Koşullarında Yerfıstığı Bitkisinin Uygun Ekim
Zamanının Belirlenmesi
Halil Hatipoğlu, M. Atilla Gür
68
Bitki Besin Elementlerinin Ateş Yanıklığına Dayanıklılıktaki
Önemi
Müge Şahin, Adalet Mısırlı
69
Diyarbakır İkinci Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve Şerif Kahraman, Uğur Sevilmiş, Davut Karaaslan, Eylem
Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Tuğay
62
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
71
Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Verim Ramazan Keleş, Hakan Bayrak, Hüseyin Özçelik
ve NDVI (Normalize Edilmis Fark Bitki Örtüsü İndeksi) Değerleri
ile Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Poster
72
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım
Olanaklarının Araştırılması
Şerif Kahraman, Aydın Alp, Şehmus Atakul, Sevda Kılınç
Poster
75
76
78
Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut Durumu
Hayvan Sağlığında Koruyucu Aşı Uygulamalarının Önemi
Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Etlik Piliçlerin
Otlatma Alanlarının Düzenlenmesi
Erdal Çaçan, Kağan Kökten
Süleyman Kozat
Arda Sözcü, Aydın İpek
79
Organik ve Free Range Yetiştirme Sistemlerinde Broiler ve
Yumurta Üretimi
Aydın İpek, Arda Sözcü
83
Farklı BAP ve IAA Konsantrasyonlarının Ayvanın Mikroçoğaltımı Müge Şahin, Selay Doğan
ve Köklenmesi Üzerine Etkileri
Poster
85
THE INFLUENCE OF DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS ON
THE YIELD AND YIELD COMPONENTS IN SOME VARIETIES OF
CHICKPEA (Cicer arietinum)
Gülçin Emel Babagil
Poster
Konya Ekolojik Koşullarında İleri Çıkmış Islah Hatları Ve
Çeşitlerin Bazı Verim Ve Verim Unsurları İle İlgili Özelliklerin
Belirlenmesi
Hakan Bayrak, Ramazan Keleş
88
89
Drought Stress in Temperate Maize
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah
Çalışmaları
Şekip Erdal, Mehmet Pamukçu, Ahmet Öztürk
Mehmet Pamukçu, Şekip Erdal, Mustafa Soysal, Ahmet
Öztürk, Ayşe Toros, Özlem Yılmaz
92
Konya Ovası Sulu Şartlarında Karışım Halinde Ekilen Ekmeklik
Buğdayda Verim, Bazı Verim Unsurları Ve Bazı Kalite
Faktörlerinin Araştırılması
Şah İsmail Cerit, Ali Topal
93
Gaziantep İlinde Üzüm Üretimi Yapan Çiftçilerin Mevcut
Durumu
Nergiz Çoban, Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan
96
Effects of phosphate solubilizing microorganisms (PSM) on the Ebrahim Sepehr, Ebrahim Rahimpour, Hasan Rasouli
phosphorus solubility of phosphate rocks
Sadaghiani
87
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
97
Study the Application of Humic Acid on Phosphorus Sorption
Behavior in Calcareous Soils
Ebrahim Sepehr, Roya Zabardast, Hasan Rasouli
Sadaghiani
98
Efficiency of some biosorbents in removing of cadmium from
aqueous solution
Ebrahim Sepehr, Amir Tosan
99
Humic acid improve biological properties of soil in presence of
elevated concentration of Pb
Mirhassan Rasouliu Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo,
Hassan Karimi
Poster
101
Effect of Microbial Inoculation on the Phosphorus Efficiency
(PE) of Different Genotypes of Barley
Ebrahim Sepehr, Roghayeh Musavi, Hasan Rasouli
Sadaghiani
Poster
102
Serapias vomerace’nin in vitro çimlendirilmesi ve fidelerin
oluşturulması
Ersan Bektaş, Atalay Sökmen
103
Study of soil biological quality and N and C dynamic in forest
soils
Sabri Karimi, Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Habib
Khodaverdiloo, Abbas Shafiei, Hamidreza Momtaz
Poster
104
Effects of fire on some physical and chemical properties of
forest soils in Sardasht region-West Azerbaijan
Sanaz Sharifi, Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Ebrahim
Sepehr, Hamidreza Momtaz
Poster
105
Bazı Tritikale Hatlarının Erken Dönemde Farklı Tuz
Konsantrasyonlarına Tepkisi
Emel Özer
107
Assessing soil microbial community structure influenced by
salinity with using lipid biomarkers
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel Olsson, Mir
Hasan Rasoli Sadaghiani
108
Natural food colorants from Tulip petals
110
ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI MAKARNALIK BUĞDAY
ÇEŞİTLERİNİN SEPTORİA YAPRAK LEKESİ HASTALIĞINA (Septoria
tritici Rab. et. Desm.) TEPKİLERİ
Muhammet Arıcı, Osman Sağdıç, Rusen Metin Yildirim,
Mustafa Karaagacli
Hasan Ay
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
112
Ekmeklik Buğday da Ekstensograf Parametereleri ile Bazı Kalite Mehmet Şahin, Seydi Aydoğan, Aysun Göçmen Akçacık,
Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Sümerya Hamzaoğlu, Emel Özer
Poster
113
Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Kuru Koşullarda Bazı
Kalite Özellikleri ve Miksograf Parametrelerinin
Değerlendirilmesi
Poster
Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık,
Sümerya Hamzaoğlu, Enes Yakışır
114
116
Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamasının İki
Farklı Yem Bezelyesi Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına
Etkisi
Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu
Poster
Farklı in vitro koşullarda yetiştirilen Thymus pseudopulegioides Mustafa Günaydın, Abdul Hafeez Laghari, Münevver
(Klokov ve Des-Shost) fidelerinin fenolik içeriklerinin
Sökmen, Atalay Sökmen
belirlenmesi
Poster
124
Kırşehir İli Kuru Fasulye Tarımında Üretimin Planlanması ve
Projeksiyon Çalışması Üzerine Bir Araştırma
Ufuk Karadavut
Poster
126
130
131
Utilization of rice bran as a raw material in the food industry
Organik Hayvansal Üretim İçin Doğu Anadolu
Mezopotamya’nın Doğal Laleleri
135
136
137
Mısırda Azotun Silaja Etkisi
Azotun Silaj Kalitesine Etkisi
Çeşitli Uygulamaların Mısır (Zea mays) Bitkisinde Bakır
Stresinin Olumsuz Etkilerini İyileştirmesi
Ruşen Metin Yıldırım, Muhammet Arıcı
Kadir Karakuş, Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet Fatih Çelen
Yasemin İzgi Saraç, İlyas Deliğöz, Dr.onur Karaağaç, Erdal
Kaya
Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Fuat Yetişsin, Mehmet Demiralay, Aykut Sağlam, Rabiye
Terzi, Asım Kadıoğlu
138
Sulamaya Bağlı Sebze Yetiştirilen Topraklarda Bazı Metallerin
Birikimi
140
Farklı LOKASYONLARDA BAZI TRİTİKALE HAT VE ÇEŞİTLERİNİN Emel Özer, Şahismail Çerit, Aysun Göçmen Akçacık, Seyfi
VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Taner
Poster
142
Organochlorine pesticides residues and heavy metals in soil
and vegetables in different growing systems
Carmen Hura, Vasile Stoleru, Nicolae Munteanu
Poster
144
SL 64 ve MA x MA 14 Anaçlarının Odun Çelikle Çoğaltılması
Üzerine Bir Araştırma
Erol Aydın, Ercan Er, Nilüfer Aksu Uslu
146
Effect of sowing date on fatty acid composition of peanut
(Arachis hypogaea L.) varieties
Tahsin Sogut, Halis Arıoglu, Ferhat Ozturk, Bihter
Zaimoglu Onat
Poster
147
Effect of sowing date on yield, yield components, oil and
protein content of peanut (Arachis hypogaea L.) varieties
Tahsin Sogut, Ferhat Ozturk, Halis Arıoglu, Bihter
Zaimoglu Onat
Poster
Etem Osma, Salih Mutlu, Ahmet Aksoy, Veli İlhan
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
148
New Approaches in the Evaluation of Fresh Leaves of The Tea
Plant (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)
Yusuf Şavşatlı
149
Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in saline soils
150
Biodiversity soil microbial community influenced by salinity
with using lipid biomarkers
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel Olsson, Mir
Hasan Rasoli Sadaghiani
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel Olsson, Mir
Hasan Rasoli Sadaghiani
152
153
154
Hayvancılığın sera gazı emisyonları üzerine etkisi
Hayvan Beslemede Organik Asitlerin Önemi
Şanlıurfa koşullarında kışlık ve yazlık bazı şeker pancarı
çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan
Ayfer Bozkurt Kiraz
Erdal Erbil, M. Atilla Gür
155
İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Gemlik Zeytin
Çeşidinde Meyve Tutumu Üzerine Etkisi
Muhammet Ali&775; Gündeşli&775;, Yusuf Nikpeyma
156
157
Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi
İilkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Gemlik Zeytin
Çeşidinde Meyve Tutumu Üzerine Etkisi
Mine Pakyürek, İsmet Boz, Lale Taş, Semira Dağdelen
Muhammet Ali&775; Gündeşli&775;, Yusuf Nikpeyma
159
Konya, Sakarya ve Diyarbakır şartlarında bazı kendilenmiş mısır Mehmet Tezel, Gazi Özcan, Ramazan Çağatay Arıcı,
hatlarının tane verimi ve hasatta tane nemi özellikleri
Süleyman Soylu, Şeref Aksoyak, Şehmus Atakul
yönünden değerlendirilmesi
Poster
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık –Yazlık Bazı
Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
Erdem Ertürk, Nedim Acar, Betül Çakmak, Doğan Gözcü,
Erdal Erbil, Mehmet Karakuş
Poster
161
163
Güneyin yükselen değeri: Kilis keçisi
Investigation of Ecological Properties of the Soil in
Nizip/Gaziantep Pistacia Vera L. Orchards
Sabri Gül, Mahmut Keskin, Osman Biçer, Zühal Gündüz
Erdihan Tunç, Sedef Çomaktekin
169
Agricultural Mechanization Properties of the Middle East
Anatolia Region of the Turkey
Osman Gokdogan, Mehmet Firat Baran
170
171
Tamamlayıcı Sulama (Supplemental Irrigation)
Kadri Avağ
Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriicliğinde Yaban Hayvan Turgay Taşkın, Mehmet Koyuncu, Hüsnü Erbay
Zararlılarının Önemi ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri
Bardakçıoğlu, Murat Yılmaz
160
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
172
Islah Edilmiş Meraların Hayvancılığa Etkisi
Serhan Candemi&775;r, Rukiye Kara, Mehmet Fatih
Yılmaz, Soner Bozdağ, Osman Kaynak, Mehmet Polat
174
175
Azotun Verime Ve Kaliteye Etkisi
seed yield of some forage pea breeding lines in erzurum
ecological condition
Ali Koç, Çetin Sayilgan, Murat Çalışkan
Pinar Uysal, Kadir Terzioğlu, Hakan Cebeci, Erdal Aksakal,
Mustafa Uzun, Mustafa Merve Özgöz, Ayşe Yazıcı,
Süreyya Emre Dumlu, Murat Atıcı, Şerafettin Çakal
Neriman Tuba Barlas, Murat Çiçekli, Elizabeth Guertal
Betül Kolay, Özlem Avşar
Nedim Yılmaz, Yakup Akgül
Hakan Ulukan, Mehtap Gürsoy
Ümran ATAY
183
187
188
189
190
Zınc For Crop Productıon
Mısır Yetiştiriciliğinde Çift Sıra ve Dar Sıra Uygulamaları
İmmünglobulinler ve Septisemideki Etkinliği
Bitkilerde Ekofizyolojik Stres Tepkileri
Güneş pili sulama sisteminin mobil ve sabit durumda arazi
uygulamaları
192
Şanlıurfa yerli biberinin değişik durumlarındaki depolama
ömrünün belirlenmesi
195
İleri Kademe Kışlık Ekmeklik Buğday Hatlarının Diyarbakır
Şartlarında Verim Ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden
Değerlendirilmesi
196
198
199
201
202
Ümran Atay
Hasan Kılıç, Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Selami Yazar,
Emin Dönmez, İrfan Öztürk, Seyfi Taner, Yüksel Kaya,
Mevlüt Alçura, Necmettin Bolat, Mustafa Çakmak,
Mustafa Yıldırın
Diyarbakır İlinde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Çeşit ve Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman
Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması
Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Tarım Topraklarının Bitki Besin
Maddesi Kapsamları
Tuğba Şimşek, Nilgün Kalkancı, Erdihan Tunç, Nevzat
Aslan, Ertuğrul İlikçioğlu, Serkan Kösetürkmen, Selçuk
Özcan
Kayısı Yetiştiriciliğinde Meyve Seyreltme Uygulamaları
Kadir Öztürk, Salih Atay, Bülent Öztürk, Yüksel Sarıtepe
Selected acute phase proteins, oxidative stress biomarkers and Engin Balıkcı, Atilla Yıldız, Fuat Gurdoğan
antioxidants in aborting and non-aborting goats infected with
Border disease virus
The influence of selenium and vitamin E administration on
glutathione-peroxidase activity and pregnancy rates of dairy
cows
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Atilla Yıldız, Engin Balıkcı, Fuat Gürdoğan
Poster
203
The Effect of Propylene Glycol in Early Lactation on the Fertility Atilla Yıldız, Zeki Erişir
of Postpartum Dairy Cows Experiencing Seasonal Heat Stress
Poster
205
Effect of Leonardite on availability of Zinc from soils with
different parent material on Zea maize
Behnam Dovlati, Sonay Sözü Doğru Ok
Poster
206
In vitro micropropagation from immature embryos of Iris
kirkwoodii
Selay Doğan, Gülat Çağlar
207
In vitro antifungal effects of plant essential oils on growth of
Alternaria mali as determined by contact and fumigation
bioassays
Azime Yılmaz, Nuh Boyraz
208
In vitro Haploid Plant Production in Sunflower (Helianthus
annuus L.)
Nilüfer Akgül, Ezgi Çabuk Şahin, Ahu Altinkut Uncuoğlu,
Göksel Evci&775;, Yıldız Aydın
Poster
210
Halk elinde koruma altına alınan veya ıslah çalışması yürütülen Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, İbrahim Halıcı, Hüseyin
Honamlı Keçisi sürülerindeki oğlakların büyüme özellikleri
Baş, Şükrü Dursun
Poster
211
Poster
Poster
Islah çalışması yürütülen Honamlı Keçisi sürülerindeki
keçilerinin döl verimi ve canlı ağırlıkları ile oğlakların büyüme
ve yaşama gücü özellikleri
Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, Hüseyin Baş, Şükrü
Dursun, İbrahim Halıcı
Poster
213
Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Mısır (Zea mays) Bitkisinde
Hidrojen Peroksit, Fotosentezi ve Bitki Su Durumunu Korur
Mehmet Demiralay, Fuat Yetişsin, Aykut Sağlam, Asım
Kadıoğlu, Rabiye Terzi
Poster
216
Mezopotamya Zoocoğrafyasında Özel Bir Tür: Kelaynak
(Geronticus eremita)
Güven Şahin
217
Pectin and modified pectin derivates as stabilisers and
emerging bioactive polysaccharides
Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Ömer Said Toker,
Fatih Bozkurt
218
224
Tütünün Sigara Dışı Kullanım İmkanları
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire
Üzüm Çeşidinde Klon Baş Omca Adaylarının Belirlenmesi
Dursun Kurt, Ali Kemal Ayan, Ali Gülümser
Murat Kaya, Kenan Çelik, Mehmet Çiçek, Songül Acar,
Gültekin Özdemir, Sadettin Gürsöz, Yunus Bayram, İnanç
Özgen, Hüseyin Karataş
Belal Suleiman Obeidat, Abdullah Yosef Abdullah,
Mohammed A Mayyas
227
Effects of feeding poultry layer litter on growth performance
and carcass characteristics of Awassi lambs
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
228
229
The effects of spirodiclofen on life table of the predatory mite
Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) fed on European
red mite
Mostafa Maroufpoor, Youbert Ghoosta, Ali Asghar
Pourmirza
Poster
Investigation of the relationship between grain yield with NDVI Mehmet Karaman, Cuma Akıncı, Mehmet Yıldırım
reading and chlorophyl content in some bread wheat varieties
Poster
231
Ege Bölgesi İçin Pamuk ve Pamuğa Alternatif Ürünlerin Brüt Kar Önder Eralp, Murat Cankurt
Analizi
Poster
236
Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik, Songül Acar,
(Morus alba L.) Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde
Mine Pakyürek
Araştırmalar
Poster
Farklı Kuraklık Toleranslarına Sahip İki Nohut Çeşidinin Kuraklık Aykut Sağlam, Rabiye Terzi, Mehmet Demiralay
Stresi Koşullarında Fizyolojik Parametreler Yönünden
İncelenmesi
Poster
Effects of three different aminoethoxyvinylglycine (AVG)
doses, applied 4 weeks before anticipated harvest date, on
weight loss (%), color, flesh firmness, soluble solids content
(SSC), titratable acidity and starch degradation of ‘Braeburn’
apple we
Burhan Özturk, Yakup Özkan, Kenan Yıldız, Kemal Kılıç,
Mutlu Uçar, Ahmet Öztürk
Poster
241
Bademin mekanik olarak ve elle hasadında işbaşarılarının
belirlenmesi
Hasan Cem Bilim, Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay
242
Kahramanmaraş ve adana illerinde yem bitkisi yetiştiriciliği ve
sorunlarının belirlenmesi
Serhan Candemir, Soner Bozdağ, Mehmet Fatih Yılmaz,
Osman Kaynak
243
Kahramanmaraş ilinde mısır üretimi ile buğday üretiminin
üretim faktörleri açısından karşılaştırmalı analizi
Serhan Candemir, Zeki Bayramoğlu, Soner Bozdağ
244
245
Yeni Bir Kuraklik İndisi için Ön Çalişma
Sulama Yönetiminden Sorumlu Bazı Sulama Kooperatifleri ve
Sulama Birliklerinin Etkinliklerinin İncelenmesi (Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği)
Salih Gökkür
Erol Özkan, Erkan Aktaş, Başak Aydın, Harun Hurma
238
240
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
246
Effect of Medium pH on Shoot Proliferation of Two Vaccinium
Species
248
Tahıl zararlılarından Anisoplia spp. (Coleoptera: Scarabaeidae )’ Çağrı Bekircan
de biyolojik mücadele etmeni olarak kullanım potansiyeline
sahip neogregarin patojeninin dünyada ilk tespiti
Poster
249
İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma
Tayini
Poster
250
TRA2 Bölgesi illerinde hayvancılık işletmelerinin hayvan
Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı
besleme ve beslenme hastalıklarının ekonomik önemine ilişkin
bir araştırma
Poster
Japon Bıldırcını Rasyonlarına Çörek Otu ve Çörek Otu Yağı
Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay Kaplan,
İlavesinin Besi Performansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Serpil Adıgüzel Işık
Parametrelerine Etkisi
Poster
252
253
256
Mustafa Cüce, Tuba Bekircan, Atalay Sökmen
Özlem Ates Sönmezoğlu, Hilal Keskin, Begüm Terzi
Poster
Tıbbi bir Mucize; Çarkıfelek (Passiflora spp.) bitkisi
Angeleno ve Black Diamond erik çeşitlerinin Malatya
ekolojisindeki gelişme durumları ve adaptasyonlarının
belirlenmesi
Fulya Uzunoğlu, Kazım Mavi
Erdoğan Çöçen, Yusuf Bayındır, Murat Pala, Tahir Macit,
Nedim Gültekin, Fatih Kebeli
264
Introduction decorative woody plants from floras North
American in Azerbaijan
Zemfira Gadjibaba Abbasova
265
Carthamus tinctorius L. and possibilities of their use in the food Mammadova Zumrud Aman, Abbasova Zemfira
industries
Gadjibaba
Poster
272
Estimation of some genetic and non-genetic parameters for
some growth trais of Awassi sheep
Feizal Houssein Iye, Khaleel Ibrahem Jawasreh
Poster
274
İyonize radyasyona maruz bırakılan arpa (Hordeum vulgare L.)
sürgünlerinde antosiyanin uygulamasının fizyolojik ve
biyokimyasal etkilerinin araştırılması
Nesrin Çolak, Faik Ahmet Ayaz, Ahmet Yaşar Zengin
Yabancı Otların Keten (Linum usitatissimum L.)'in Verim ve
Verim Unsurlarına
Selçuk Özcan, Melih Yılar, Ahmet Kınay, Hüseyin Önen
275
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
276
Total phenolic contents, antiradical properties of the extracts
of different Pistacia terebinthus L. fruits cultivated in Turkey
M. Zeki Durak, Gülsüm Uçak
277
Kışlık ve Yazlık Ekilmiş Nohutlarda (Cicer arietinum L.) Nodül
Oluşumu ve Bazı Özellikler Arasındaki İlişki
İrfan Erdemci
281
Morphological and Ecological Characters of Annual Wild Cicer
Species Exhibiting Sympatric Distribution in the Southeastern
Anatolia Region
Selçuk Başbuğa, Canan Can
282
Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden
Güneydoğu’ya Uzanan Boylamda Değerlendirilmesi
Gülşah Bengisu
283
284
Pumping Facilıties and Management in Irrigation
Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres
İndeksinin(CWSI) Belirlenmesi
Sevinç Biberoğlu, Tülay Edisan
Ali Beyhan Uçak, Ayşe Nuran Çil, Abdullah Çil, Cüneyt
Bağdatlı, Abdulrrezzak Oğuz, Rukiye Keleş
285
Battalgazi Kampüsü (Malatya)’nde doğal olarak yetişen bazı
bitkilerin etnobotanik özellikleri
Gülşah Saatçıoğlu, Ayşe Özlem Tursun, Ayşe Özer
290
Bazı limon çeşitlerinde polen canlılık ve in vitro çimlenme
testleri
Gülay Demir, Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt
291
Bazı limon akrabalarının polen canlılık durumlarının
belirlenmesi
Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt, Gülay Demir
293
Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Tane Mısır Genotiplerinin Şerif Kahraman, Sevda Kılınç, Şehmus Atakul
Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
Poster
294
Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Diyarbakır Ekolojik Koşullarına
Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
Murat Kaya, Gültekin Özdemir, Kenan Çelik
Poster
300
301
Diyarbakır ilinde seracılığın mevcut durumu
Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen İşletmelerin Genel Yapısının
Belirlenmesi
Hasan Maral, İlhan Karakoyun, Reşat Yalçınkaya
Gültekin Özdemir, Abdullah Sessiz, Reşat Esgici, Ezgi
Doğan
307
Bayburt ekolojik koşullarında farklı olgunlaşma grubuna giren
bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinde tohumluk
üretim programının belirlenmesi
Canan Kaya, Ahmet Metin Kumlay, Fırat Sefaoğlu, Aydın
Karakuş
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
311
312
Chemical and Functional Properties of Cold Press Oil Byproducts
Farklı yöntemlerle farklı düzeylerde sulanan kayısıda toprak ve
yaprak bitki besin elementlerinin değişimi
316
Basic principles of QTL (Quantitative Trait Locus) mapping in
plants
319
Meyvecilikte Arıların Rolü
322
Omer Said Toker, Safa Karaman, Salih Karasu, Fatih
Törnük, Osman Sağdıç, Ümit Geçgel, Nihat Özcan, Osman
Gül
Mehmet Naim Demirtaş, Halil Kırnak, İbrahim Bolat,
Oktay Taner, Sinan Çolak, Sezai Şahin, Ergün Doğan, Salih
Atay
Ozlem Bilir
Ertuğrul Arda, Erkan Topal, Engin Altunoğlu, Miray
Dayıoğlu
Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea mays
Rahime Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer,
indentata Sturt.) Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref Özbey, Ahmet
ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi
Duman
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
323
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen uygulamalı mera
ıslah ve amenajman projeleri
Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Mehmet Basbağ, Ismail
Gül, Tahir Polat
Poster
325
Silaj Kalite Değerlerine Göre Kendilenmiş Mısır (Zea mays
indentata Sturt.) Hatlarının Silaj Mısır Islahında
Değerlendirilmesi
Ahmet Duman, Rahime Cengiz, Niyazi Akarken, Mehmet
Cavit Sezer, Abdurrahman Eşref Özbey, Mesut Esmeray
Poster
328
Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Genotiplerinin Verim,
Bazı Tarımsal ve Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna, Turgay Şanal, Aliye
Pehlivan
Poster
330
Effects of Different Soil Amendment on Total Phosphorus
Availability
Veysel Turan
331
Assessment of heavy metals in different size fractions of
municipal solid waste (MSW) compost from Sanandaj city
(Iran): with a view to its agricultural use
Zahed Sharifi, Sayd Mohammad Taaher Hossaini
336
Pistacia Türlerinde (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks,
Yusuf Ersalı, Engin Tilkat, Ahmet Onay
Pistacia terebinthus L.) Tetrazolium (TZ) Testi ile Canlılık Tespiti
Çalışmaları
Poster
Poster
Poster
339
340
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.)
Genetik kaynakları Muhafaza ve Değerlendirme Araştırma
Projesi
Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik, Songül Acar,
Mine Pakyürek, Mikdat Şimşek
Damla Sisteminde Farklı Sulama Uygulamalarının Domates
Bitkisinin Değişik Toprak Katmanlardaki Kök Gelişimine Etkileri
Oğuzhan Aydın, Mehmet Balçın, Ömer Faruk Noyan
Poster
Poster
343
Kırsal alanda maksimum ve minimum göç veren köylerin sosyo- Gökhan Taşğın, Ziya Yurttaş, Tecer Atsan
ekonomik durumu; Erzurum ili oltu ilçesi örneği
Poster
345
İvesi kuzuların entansif besisinde buğday samanı, mercimek
samanı ve eşit karışımlarının besi performansı, bazı serum
mineralleri ile ekonomik etkenlik üzerine etkileri
Polat İpek, Ramazan Demirel, Dilek Şentürk Demirel, Ali
Murat Tatar, Can Ayhan Kaya
Poster
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin
Tescilli Kırmızı Mercimeklerinde Eser Element Düzeylerinin
Belirlenmesi
Mehmet Düzgün, Mehmet Zahir Düz, Belgizar Çam,
Evrim Şatana, Murat Koç
Poster
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır – Mera Alanlarında Bulunan Yem
Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması Projesi
Çalışmaları
Mustafa Uzun, Mustafa Merve Özgöz, Süreyya Emre
Dumlu, Erdal Aksakal, Hakan Cebeci, Şerafettin Çakal,
Kadir Terzioğlu, Ayten Tavlaş, Ayşe Yazıcı, Murat Atıcı,
Pınar Uysal
Erdal Sıray, Osman Kılıç
Ümran Atay
Yusuf Ersalı, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Hasan Çetin Özen
348
350
Poster
351
352
353
Kivi Üreticileri Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Antepfıstığında hasat sonrası mekanizasyonun durumu
The Establishment of in vitro cultures of Mature Khinjuk
Pistachio (Pistacia khinjuk Stocks) Trees
355
Bioassay and chemical control of wheat seed gall nematode
Anguina tritici by Fungicides and herbicides basically used in
wheat fields
Sulaiman N. Ami, Ibrahim E. Taher
356
Evaluating Grain Yield and Quality Parameters of Some Bread
Wheat Genotypes in Rainfall and Irrigation Conditions
Hüsnü Aktaş, Mehmet Karaman, Enver Kendal, Sertac
Tekdal, İrfan Erdemci
Poster
363
Physiological and Cytogenetic effects of insecticide Korban 25
W on Allium cepa L
Ayşe Nihal Gömürgen, Rukiye Tıpırdamaz, Gökçen Baysal
Furtana
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
367
Mardin İli Bağ Alanlarında Thripslerle Birlikte Bulunan Doğal
Düşmanlar
Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Erol Bayhan
368
Gümüşhane’de doğal olarak yetişen Malus slyvestris L.
(elma)’in besin içeriği
Nesrin Çolak, Merve Günal, Yakup Kolcuoğlu, Ahmet
Çolak, Faik Ahmet Ayaz
369
Yavuzeli (Gaziantep) Tarım Alanlarında Fosfolipit Yağ Asitlerinin Erdihan Tunç, Kamil Kahraman
(Plfa) Tespiti
370
371
Hayvancılıkta grelin ve leptin hormonlarının kullanımı
Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Zamansal Gelişimi
372
Adıyaman Kahta İlçesinde Badem Yetiştiriciliğinin SosyoEkonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
376
Suppression of Rhizoctonia damping-off using incubated Peat – Wazeer A. Hassan, Heavy M. Dhahir
mix amended with T. harzianum and Thermophilic Fungi
Poster
377
TarımsalL Don Olayının Cbs İle Belirlenmesi (Gediz Havzası
Örneği)
Poster
379
Effects of Different Fattening Systems on Fattening
Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz,
Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Muammer Tilki, Tuncay Tufan
Lambs
Poster
380
Investigation of HMW and LMW Glutenin of IWWIP Wheat
Lines for Better Quality and Grain Yield
Hüsnü Aktaş, Alexei Murguoanov, Beyhan Akın, Mesut
Keser
Poster
382
Farklı Akış Hızlarında Ultraviyole (UV)-C Işın Uygulamasının
Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Şerbetinin Mikrobiyal Ve
Fiziko-Kimyasal Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Belgizar Çam, Mehmet Düzgün, Ahmet Efe, Evrim Şatana,
Çiğdem Pala
Poster
385
Bazı Bitki Ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.:
Bruchidae)’e Olan Kontak Toksiteleri
Murat Nadi Taş, Meryem Uysal, Hüseyin Çetin
386
Dönemsel kısıtlı sulama uygulamalarının Braeburn elma
çeşidinde çiçek kalitesi ve bazı çiçek özellikleri üzerine etkileri
Emel Kaçal, Cenk Küçükyumuk, Halit Yıldız
Bahat Comba, Kadir Karakuş
Çağrı Kandemir, İlkay Alkan, Nedim Koşum, Turgay
Taşkın, Halil Baki Ünal
Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay, Erdoğan Güneş, İrem
Ki&775;ti&775;ş
Ceren Görgişen, Tuğba Yeter
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
387
388
389
391
392
Mahlep Çöğürlerinin (Prunus mahaleb L.) ve SL-64 Klon
Anacının Farklı Sulama Stresi Koşullarına Dayanımlarının 0-5
Skalası ile Belirlenmesi
İbrahim Kürşat Özyurt, Yaşar Akça
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Nohut Türlerinde
Ascochyta Yanıklığı Etmeni Ascochyta rabiei’nin Genomik DNA
İzolasyon Metotlarının Karşılaştırılması
Feyza Nur Kafadar
Bazı Yulaf Çeşitlerinin Adana ve Kahramanmaraş
Lokasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Bakımından
Değerlendirilmesi
Sevgi Herek, Hatice Kübra Gören, Ali Tekin, Erdem Aslan,
Mikail Ceyhan, Nazım Dinçer, Hasan Gezginç, Ziya
Dumlupınar, Aydın Akkaya, Tevrican Dokuyucu
Poster
Poster
Adıyaman ve Diyarbakır İlleri Nohut Yetiştiriciliği Yapılan
Feyza Nur Kafadar
Alanlarından Örneklenen Ascochyta rabiei İzolatlarının Eşleşme
Tipi Analizleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toprak işleme alet-makinaları
projeksiyonunun zaman serileri yöntemiyle belirlenmesi
Mehmet Zahid Malaslı, Ahmet Çelik, Şenol Çelik
394
Bazı Mısır Hatlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının (SPAD)
Belirlenmesi
Niyazi Akarken, Timuçin Taş
395
Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea Roemer.) Meyve
Ekstraktlarının Karanfilde Vazo Ömrü Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Emine Sema CETIN, Tuğba Kılıç
396
Türkiye'de Organik Çay Yetiştiriciliği için Biyolojik Gübre
Araştırmaları (2007-2013)*
Yaşar Ertürk, Ramazan Çakmakçı, Remzi Sekban, Ayhan
Haznedar
397
Kahramanmaraş ili koşullarında ana ürün olarak bazı soya
fasulyesi çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
Nedim Acar, Mustafa Çölkesen
398
Kışlık Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve
Çeşitlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarında Verim
ve Verim Komponentleri Açısından Değerlendirilmesi
Hüseyin Varoğlu, Reşat Değirmenci, Lütfi Tahtacıoğlu
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
400
FARKLI ARPA GENOTİPLERİNİNİN ARPA ÇİZGİ YAPRAK LEKESİ
HASTALIĞI (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.) 'NA KARŞI
REAKSİYONLARI VE POTANSİYEL DAYANIKLILIK KAYNAKLARI
İlker Topal, Birol Ercan, Fatih Özdemir, Murat Nadi Taş,
Ramazan Ayrancı
402
Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk
Hastalığının (Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi
Emine Karademir, Çetin Karademir, Nedim Özbek
403
Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler (pgpr)’in ahududu
bitkisinde bazı biyokimyasal özellikler üzerine etkileri
Gülden Balcı
404
406
Malatya ve Kayısı
Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and
Canola Oil
Nihal Acarsoy Bilgin, Melike Kaya, Adalet Mısırlı
Çetin Karademir, Emine Karademir
407
0900 Ziraat klon seleksiyonu ve DAVRAZ çeşit tanıtımı
408
Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genotiplerinin Morfolojik
Karakterizasyonu
İsmail Demirtaş, Hasan Cumhur Sarısu, İsmail Eryılmaz,
Ömer Faruk Karamürsel
Mehmet Hüsrev Öz, Rafet Aslantaş
409
Van Gölü Havzası Fasulye genotiplerinin bakteriyel yanıklık
(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap)) etmenine karşı
dayanıklılık durumlarının belirlenmesi
Çeknas Erdinç, Ahmet Akköprü, Aytekin Ekincialp, Suat
Şensoy, Mehtap Yıldız
Poster
410
Diyarbakır karpuzunun likopen, element, vitamin ve şeker
içeriğinin araştırılması
Sevcan Altaş, Göksel Kızıl, Parvez I. Haris, Murat Kızıl,
Sevil Emen Tanrıkut
Poster
412
Eğirdir koşullarında Early Lory ve Cristalina kiraz çeşitlerinin
meyve kalite kriterlerinin ve çatlamaya dayanımlarının
incelenmesi
Mehmet Aksu, Hasan Cumhur Sarısu, İsmail Demirtaş,
İbrahim Gür, Özgür Çalhan, Cemile Ebru Onursal
Poster
415
Elma ve armutlarda fitoplazma etmenleri ve moleküler
çalışmalar
Yusuf Öztürk, Bülent Altan, Mehmet Aksu
417
Kober 5 BB ve 110 R Amerikan Asma Amaçlarında Kuraklık
Stresi Üzerine Arbuskular Mikorizal Fungus (AMF) ların Etkileri
Emine Sema CETIN, Asiye Bozkurt
Farklı kabakgil çeşitlerinde AMF, peyniraltı suyu ve hümik asit
uygulamalarının bazı bitki ve verim özelliklerine etkisi
Aytekin Ekincialp, Çeknas Erdinç, Fuat Eser, Suat Şensoy,
Turgay Kabay
420
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
422
Slender spindle terbiye sistemi uygulanmış farklı elma
çeşitlerinin ağaç ve meyve kalite özellikleri
Emine Küçüker, Yakup Özkan, Burhan Öztürk
427
Drought characterisation by using reconnaissance drought
index (RDI) and standardized precipitation index (SPI) for
Diyarbakır
Mine Tekeli, İlknur Cebeci, Ödül Öztürk
429
431
432
433
Poster
Ege bölgesi ekolojik koşullarına uyumlu arpa (Hordeum vulgare Aydın İmamoğlu, Seda Pelit, Hakan Hekimhan, Okan
L..) çeşit ve genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin
Çakır
belirlenmesi
Türkiye’de Pamuk Tarımı ve Geleceği
İsmail Demir, Melihşah Doğuş
Akkaraman ırkı koyunlarda flushing+koç etkisi ve farklı
Mehmet Köse, Mesut Kırbaş, Bülent Bülbül, Şükrü
dozlarda gebe kısrak serum gonadotropin (PMSG)
Dursun, Uğur Demirci
uygulamalarıyla kuzu üretiminin arttırılabilirliğinin araştırılması
Üzüm, Ceviz, Badem ve Nardan Elde Edilen Soğuk Pres Yağ
Atıklarının Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi
Poster
Fatih TÖRNÜK, Safa Karaman, Salih Karasu, Ömer Said
Toker, Osman Sağdıç, Ümit Geçgel, Nihat Özcan, Osman
Gül
Abdullah Öktem, Mustafa Dal
Poster
Poster
Poster
Poster
434
KARACADAĞ ÇELTİĞİ (Oryza sativa) SALKIM ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
435
Kademeli tohumluk üretiminde bazı ekmeklik buğday çeşitlerin Ahmet Akyol, Hasan Ay, Sait Aykanat
verimi ile selektör kayıpları arasındaki ilişki
Poster
436
The smut infection rates in barley production areas of
Northern Cyprus
Hakan Hekimhan, Hakan Fidan, Ayda Konuksal, Ercan
Akerzurumlu
Poster
441
Seleksiyonla Toplanmiş Muz Genotipleri Üzerine Bir Araştirma
Filiz Baysal, Hasan Pınar, Mustafa Ünlü, Mustafa Bircan
442
443
446
Importance of Organic Cotton for Turkey
Batman’dan etnobotanik notlar
Ekolojik Kentsel Yaklaşım Çatısında Permakültür Bir Araç
Olabilir mi?
Ülfet Erdal, Aynur Gürel
Narin Sadıkoğlu
Gülçinay Başdoğan, Arzu Çığ
447
Elmada farklı sulama programlarının ve toprak nem
değişiminin yaprak su potansiyeline etkileri
Cenk Küçükyumuk, Halit Yıldız, Yasemin Senem Kukul
Kurtaş, Ahmet Ertek
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
448
Siirt'te Yapılan Salep Toplayıcılığı ve Ticareti Üzerine Bir
Araştırma
Rukiye Keleş, Arzu Çığ
449
Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Projesi
Kapsamında Kurulan 50kW Gücünde Rüzgar Enerji Santralinin
Mekanik Kurulumu ve Enerji Analizi
Tolga Arabacı, Mahmut Polat, Bünyamin Tamyürek
Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem
Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi: Ön
Değerlendirme
Şahin Tez, Nalan Akça, Seyrani Koncagül, Yavuz Han,
Polat İpek
Poster
459
Bazı makarnalık buğday çeşitleri ve yerel popülasyonların
bulgur verimi ve kalite unsurları yönünden mukayesesi
Murat Tiryakioğulları, Tuğrul Masatçıoğlu, Cem Tufan
Akçalı, Hüsnü Aktaş
Poster
461
Pembe Çekirdeksiz (V. Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Co60
Kullanılarak Mutasyon Oluşturulması
Hatice Bilir Ekbiç, Semih Tangolar
462
Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Bitkisinin In vitro Çoğaltılması Hatice Bilir Ekbiç, Düriye Sarıkaya, Semih Tangolar
464
Farklı TDZ konsantrasyonların Bakla (vicia faba L.)’nın Filiz 99
ve Eresen 87da rejenerasyon üzerinde etkileri
Farzad Nofouzi, Khalid Mahmood Khawar
465
Van Merkez ve İlçelerinde Buğdayın ve Yetiştiriciliği Yapılan
Alanların Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
Fatih Çığ, Ferit Sönmez, Murat Erman
466
Determination of some growth parameters of Karayemiş
cutting (Prunus laurocerasus L.) in the rooting mediums
Oğuz Onur, Damla Bender Özenç
467
469
The Effect of Bee Propolis on Some Types of Cancer
Güney Marmara bölgesinde normalin yüzdesi indeksi
kullanılarak kuraklık analizi
Gülten Bulut
Burak Nazmi Candoğan, Hüseyin İlhan, Hakan
Büyükcangaz
470
Siyah Alaca ineklerin süt verimi tahmininde Yapay Sinir Ağları
ve Destek Vektör Makineleri yöntemlerinin kullanımı
Nazire Mikail, Yasin Altay, İsmail Keskin
471
ÇÖREK OTU (Nigella Sativa L.)’NUN MİKRO ÇOĞALTIM
ÇALIŞMASINDA TDZ HORMONUNUN ETKİSİ
Fereshteh Rezaei, Farzad Nofouzi, Murat Kartal, Khalid
Mahmood Khawar, Saime Ünver İncikarakaya
Poster
472
Diyarbakır’da Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Bazı Döl Verim
Özellikleri İle Kuzularının Çeşitli Dönem Canlı Ağırlıkları
Ahmet Karataş, Ali Murat Tatar, Mehmet Emin Vural,
Halit Deniz Şireli, Seyrani Koncagül, Nalan Akça, Şahin
Tez, Polat İpek, Birusk Keskin
Poster
453
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
473
Çukurova Bölgesinde Bezelye (Pisum Sativum) Çeşit ve
Hatlarının Verim ve Kalite Kriterleri Açısından
Değerlendirilmesi
Dürdane Mart
Çukurova Bölgesinde Icarda Orjinli Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer
Arietinum L.) Genotiplerinin Verim Performanslarının
Değerlendirilmesi
Dürdane Mart
476
Açık Tozlanan Domateslerde Farklı Salkımlarda Tohum
Kalitesinin Değişimi
Atnan Uğur, Muharrem Arslan, Semra Çağlar, Emine
Merve Hasancaoğlu
477
478
Yedikule Marulunda Yaprak Renginin Belirlenmesi
Karadeniz Bölgesindeki Yerel Cin Mısır (Zea Mays L. Everta)
Genotiplerinin Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi
Atnan Uğur, Şeyda Oluklu, Semra Çağlar, Ozan Zambi
Fatih Öner, Ali Gülümser
486
Bingöl İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık Domates
Çeşitlerinin Belirlenmesi
Nusret Özbay, Kadriye Ateş
487
Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Tatlı Biber Tohumlarının
Düşük Sıcaklıkta Çimlenme ve Çıkış Performansları Üzerine
Etkileri
Nusret Özbay, Zahide Süslüoğlu
Priming Çözeltisine İlave Edilen Prohexadione-Calcium ile
Karpuz Tohumlarının Yüksek Sıcaklıkta Çimlenme ve Fide
Çıkışının Artırılması
Nusret Özbay, Zahide Süslüoğlu
475
488
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Download

Kabul Edilen Bildiriler