SİRKÜLER
Sayı: 2015/047
İstanbul, 03.03.2015
Ref: 4/047
Konu:
TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA
ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR
28.02.2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.
29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim
Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğin 14.
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son
cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi
eklenmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
Değişiklik sonrası madde metni:
Madde 14: Elektronik toplantı sisteminin tescil Madde 14: Elektronik toplantı sisteminin tescil
ve ilanı
ve ilanı
(3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA
sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden
alınabilir. Bu raporun iki yılda bir yenilenerek,
birinci ve ikinci fıkrada öngörülen işlemlerin
tekrarlanması zorunludur. Ancak Bakanlık
gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha
kısa bir sürede de alınmasını isteyebilir.
(3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA
sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden
alınabilir. Bu raporun üç yılda bir yenilenerek,
birinci ve ikinci fıkrada öngörülen işlemlerin
tekrarlanması zorunludur. Ancak Bakanlık
gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha
kısa veya daha uzun bir sürede de alınmasını
isteyebilir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
1
EK:
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
2
28 Şubat 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29281
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA
ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim
Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
1
Download

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları