SİRKÜLER
Sayı: 2014/213
İstanbul, 26.12.2014
Ref: 4/213
Konu:
SGK TARAFINDAN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURUM
ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA
DAİR DUYURU YAYINLANMIŞTIR
Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 81. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 60. maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit
ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç
olmak üzere, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.11.2014
tarihli 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; aynı maddede belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştı. (Süre uzatımı hakkında 02.12.2014 tarih ve 2014/199
sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.)
SGK tarafından söz konusu sürelerin uzatılması hakkında yayınlanan duyuruda, Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi ile
ilk taksit ödeme süresinin bir ay uzatıldığı, bu bağlamda, yapılandırma başvuru süresinin
02.02.2015 tarihinde; ilk taksit ödeme süresinin ise 02.03.2015 tarihinde sona erdiği
belirtildikten sonra, ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi söz konusu olan taksit
sürelerinin ödenmesine ilişkin olarak son ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik
bulunmadığı vurgulanmıştır.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
SGK Duyurusu
1
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
2
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
25/12/2014
6552 SK. KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen
geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere,
30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2014 tarihli
2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; aynı maddede belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına
ilişkin olarak sadece başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi bir ay
uzatılmakta, bu bağlamda, yapılandırma başvuru süresi 2/2/2015 tarihinde; ilk
taksit ödeme süresi ise 2/3/2015 tarihinde sona ermektedir. İkişer aylık dönemler
halinde ödenmesi söz konusu olan taksit sürelerinin ödenmesine ilişkin olarak son
ödeme tarihlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
İşverenlerimize ve sigortalılarımıza önemle duyurulur.
Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / İşverenler Daire Başkanlığı
İrtibat : Eyüp Sabri DEMİRCİ Şb.Md.
E-posta : [email protected] Telefon:(312) 4587116
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz