SİRKÜLER
Sayı: 2015/046
İstanbul, 03.03.2015
Ref: 4/046
Konu:
ANONİM
ŞİRKETLERİN
GENEL
KURULLARINDA
UYGULANACAK
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR
28.02.2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ” yayınlanmıştır.
29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8. maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha
kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
Değişiklik sonrası madde metni:
Madde 8: Elektronik genel kurul sisteminin tescil Madde 8: Elektronik genel kurul sisteminin tescil
ve ilanı
ve ilanı
(3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA
sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden
alınabilir. Bu raporun iki yılda bir yenilenerek,
birinci ve ikinci fıkrada öngörülen işlemlerin
tekrarlanması zorunludur. Ancak Bakanlık
gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha
kısa bir sürede de alınmasını isteyebilir.
(3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu veya bünyesinde asgari CISA
sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden
alınabilir. Bu raporun üç yılda bir yenilenerek,
birinci ve ikinci fıkrada öngörülen işlemlerin
tekrarlanması zorunludur. Ancak Bakanlık
gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha
kısa veya daha uzun bir sürede de alınmasını
isteyebilir.
Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik raporu yenilemesi
gereken şirketler bakımından 8 inci maddede öngörülen rapor yenileme süresi üç yıl olarak
uygulanır.”
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
1
EK:
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
2
28 Şubat 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29281
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik raporu yenilemesi gereken
şirketler bakımından 8 inci maddede öngörülen rapor yenileme süresi üç yıl olarak uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
1
Download

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında