09.03.2015 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ ZABIT
KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE
HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
1. Daha önce askerlik durum belgesi göndermeyen erkek adayların Askerlik Durum
Belgesinin Aslı veya Aslı Gibidir onaylı suretinin gönderilmesi.
2. Tüm adayların ;
a) 3 adet sabıka kaydı,
b) 3 adet İlana ekli Güvenlik Araştırma ve Arşiv Araştırma formunu bilgisayarda
doldurması, fotoğraf yapıştırması, (Formun altında yer alan onay kısmı
Komisyon Kalemince onaylanacaktır)
c) 3 adet kimlik fotokopisinin en geç sözlü sınava girmeden önce Komisyon
Başkanlığıma ulaştırmaları,
3. Sınav 09.03.2015 Günü saat:09:00'da Bodrum Adliye Binasında yapacaktır, sözlü
sınav adayın aday numarasına göre yapılacaktır.
4. Sözlü sınavda ;
Adalet komisyonlarınca Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki
kriterlere uygun olarak yapılacak sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadro veya pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan
üzerinden hesaplanarak gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede; sözlü sınava katılanlara mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkı1ap tarihi
ile genel kültür alanlarından soru sorulacaktır.
5. İlgilinin mesleki bilgisi tespit edilirken, Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin 6
ncı fıkrasına göre genel hukuk bilgisi veya kalem mevzuatından bir veya birden çok
soru sorulabilecektir.
6. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği ise ilgilinin tüm sorulara verdiği cevaplara göre
20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Download

Duyuru