BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İİBF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ VE
TASARIMI DERSİ İÇİN ÖDEV
AÇIKLAMALAR:
1) Projeler konuları öğrenciler tarafından belirlenecektir. Öğrenciler, proje konuları hakkında ders
sorumlusundan ya da asistanlardan fikir alış verişinde bulunabilirler. Fakat, ödevin sorumluluğu
tamamen öğrenciye aittir.
2) Projenin bütçesinin en az 100.000 TL olacağı varsayımıma göre projeler seçilecektir. Projenin
üst bütçesinde limit yoktur. Projenin bitme süresi en az 3 ay en fazla 5 yıl olacaktır.
3) Proje raporu aşağıdaki verildiği şekilde yapılacak ve EKLER A kısmını da içerecektir. EKLER B
kısmı isteğe bağlıdır. Fakat EKLER B kısmının olması ödeve olumlu puan olarak yansıyacaktır.
Proje raporundaki başlıklarla ilgili bilgiler ve bazı örnekler 9. haftadaki derste verilmiştir.
4) Projeyle ilgili çalışmalar grup halinde geliştirilebilir. Bir grup en fazla 2 kişiden oluşacaktır.
5) Her proje için ödev raporu hazırlanacaktır. Her bölüm için kişilerin katkı oranları da yaklaşık
olarak yazılacaktır.
6) Her kişi veya grup, bir sunum yapacaktır. Değerlendirme hem sunuma hem de ödev raporuna
göre yapılacaktır. Grup sunumlarında 1 kişi projeyle ilgili genel konuları ve kendi yaptığı kısmı
anlatacaktır. Diğer grup üyesi de kendi yaptıkları kısmı kısaca anlatacaktır. Sunum esnasında
grup üyelerine kimin hangi katkıda bulunduğunu öğrenebilmek adına sorular sorulabilecektir.
Dengesiz iş yükü projeye olumsuz yansıyabilecektir. Sunumlar 5-10 dakika arasında olması
beklenmektedir.
7) Her projeye bir not verilecektir. Yani grup halinde hazırlanan projedeki her 2 kişide aynı notu
alacaktır. Grup halinde hazırlanan projelerin bireysele göre daha kapsamlı olması
beklenmektedir.
8) Ödev projesi seçildikten sonra ekip üyelerinin isimleriyle beraber ödev konusu 2-3 cümlelik
açıklamayla Fatih Güneş’e verilecektir.
9) Ödevler başkalarına yaptırılmayacak, ya da İnternetten bulunmayacaktır.
10) Yapılan projenin orijinalliği, kalitesi, vb. durumlar puanlara olumlu şekilde yansıyacaktır.
11) PROJENİN TESLİMİ: Öğrenci ya da grup, projesinin ödev raporunun çıktısını 1 adet şeffaf
dosyaya ekleyerek Fatih Güneş’e ya da Ayşe Baştuğ’a teslim eder. Ayrıca, her projenin
Powerpoint sunumu ve dokümanlarda bir CD ye veya flash diske kaydedilmiş olarak verilir.
12) Ödevlerin en az 5, en fazla 30 sayfa olması beklenmektedir. Ödevler, 28 Aralık 2015’e kadar
teslim edilecektir.
13) ÖDEV RAPORU FORMATI
1. Giriş
1.1
Projenin Amacı ve Kapsamı
<Projenin konusu olan sistem (ürün) tanımlanır. Sisteminin amacı ve kapsamı (neleri içerdiği ve neyi
içermediği) bu kısma yazılır.>
1.2
Tanımlar ve Kısaltmalar (Opsiyonel)
[Belgeyi anlamaya yardımcı olacak ve alana özel terim ve kavramın tanımlarını verin ve belge içinde
kullanılan kısaltmaları alfabetik olarak listeleyin.]
1.3
Referanslar
[Bu belgenin referans aldığı tüm kaynakları, başlığı, sürümü ve tarihi ile birlikte listeleyin. Kaynağın
kullanıldığı paragrafın sonuna [1] gibi bir numara verilir. Bu numara ait bilgi burdaki referans listesinde
verilir]
2. Genel Tanımlama
2.1 Sistem (Ürün) Perspektifi
2.2 Geliştirilecek Sistemin (Ürünün) fonksiyonları
2.3 Kullanıcı Sınıfları ve Davranışları
2.4 Ürünün (Sistemin) İşletim Ortamı
2.5 Tasarım ve Uygulama Kısıtları
2.6 Kullanıcı Dokümantasyonu
2.7 Kabuller ve Bağımlılıklar
3. Harici Arayüz Gereksinimleri
3.1 Kullanıcı Arayüzleri
Bu kısımda kullanıcı ekran arayüzlerinin de yer alması sistemin açıklanması için önemlidir.
3.2 Donanım Arayüzleri
4. Sistem Özellikleri
<En az 7 Sistem Özelliği verilmelidir>
4.1 Sistem Özelliği 1
4.1.1 Tanımlama ve Öncelik
4.1.2 Uyarı/Cevap Sırası
4.1.3 Fonksiyonel Gereksinimler
<… Gereksinimler özlü, tam, anlamı açık, doğrulanabilir ve gerekli olmalıdır. >
Ger-1:….
Ger-2: …
…
Ger-X: ….
4.2 Sistem Özelliği 2
……
4.3 Sistem Özelliği X
……
5 Diğer Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
5.1 Performans Gereksinimleri
5.2 Güvenlik Gereksinimleri
EK A: Fizibilite Raporları



Projenin teknolojik fizibilitesi
Projenin finansal fizibilitesi (geliştirme giderleri tablolarını içerek şekilde)
Zaman fizibilitesi (Gannt Şemasını içermesinde fayda var. Excel’de ya da MS Project
hazırlabilir.)
Ek B: Analiz Modelleri (Opsiyonel)
<İsteğe bağlı olarak
•
veri akış diyagramları,
•
varlık-ilişki diyagramları
•
sınıf diyagramları,
•
durum geçiş diyagramları,
eklenir.>
Download

Sistem Analizi ve Tasarımı Proje Ödevi