A
ANALÝZ YÖNTEMLERÝ
1. Bir yatırımcı yıllık %65 faizli bir tahvile
5. Özkaynak toplamı 600 000 YTL, aktif toplamı
yatırım yaparak %10 reel faiz elde ediyorsa,
enflasyon oranı yüzde kaçtır?
900 000 YTL olan XYZ A.Ş.'nin borçlarının
aktif toplamına oranı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
40
45
50
55
60
6. Aşağıdakilerden
hangisi
hisse
değerlemesinde
kullanılan
çarpanları" oranlarından biridir?
2. Bugün bankadan yıllık %20 faiz oranıyla 3 yıl
vadeli alınan 20 000 YTL kredi, yıllık eşit
taksitler halinde ödenecektir. Ödenecek yıllık
taksitler yaklaşık kaç YTL olacaktır?
A)
B)
C)
D)
E)
0,33
0,66
1
1,5
2
A)
B)
C)
D)
E)
6,666
8,000
8,525
9,495
10,666
senedi
"piyasa
Özsermaye kârlılığı oranı
Fiyat/Kazanç oranı
Stok devir hızı oranı
Cari oran
Net kâr marjı oranı
7. Likidite
oranının cari orana kıyasla çok
küçük olması hangi anlama gelir?
3. Bir hazine bonosu vadesine 312 gün kala
A) Firmanın kârının düşük olduğu
B) Firmanın işletme sermayesinin çok düşük
olduğu
C) Dönen varlıkların önemli bir bölümünün
stoklardan oluştuğu
D) Dönen varlıkların az bir bölümünün
alacaklardan oluştuğu
E) Firmanın stok devir hızının yüksek olduğu
%20 faiz oranı ile satın alınmış, vadesine 252
gün kala %18 faiz oranı ile satılmıştır.
Yatırımcının dönemsel bazda elde ettiği faiz
oranı yüzde kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
3,15
3,50
4,15
5,10
6,25
8. I.
İşletmelerin faaliyet döngüsüne karşı
duyarlılığını ölçmede kullanılır.
II. İşletmelerin kaynaklarının bir kısmını dış
kaynaklardan
karşılamaları
sonucunda
ortaya çıkan kaldıraç etkisidir.
III. [1+(Sabit
Giderler/Kâr)]
formülü
ile
hesaplanır.
4. İşletmedeki para akışını özetleyerek hem
geçmişin
finansman
politikasının
değerlendirilmesinde hem de geleceğe
yönelik nakit planlamasının yapılmasında
gerek yönetime gerekse diğer ilgili taraflara
önemli
bilgiler
sunan
finansal
tablo
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Finansal
kaldıraçla
ilgili
ifadelerden hangileri yanlıştır?
Nakit akım tablosu
Çalışma sermayesindeki değişim tablosu
Gelir tablosu
Kâr dağıtım tablosu
Fon akım tablosu
A)
B)
C)
D)
E)
1
yukarıdaki
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
9. Hisse başına 75 Ykr temettü ödeyen bir
13. Teknik analizde, fiyat yükselişlerinin önünü
şirketin temettü verim oranı 8 ise hisse
senedinin piyasa değeri kaç YTL dir?
kesen önemli satışların olduğu, yükselişin
yavaşladığı ya da durduğu fiyat seviyesini
açıklamak için kullanılan kavrama ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
1,06
6,00
7,00
9,38
10,67
A)
B)
C)
D)
E)
Katsayı
Direnç noktası/seviyesi
Destek noktası/seviyesi
İndikatör
Momentum
14. Teknik analize göre, bir menkul kıymete ilişkin
10. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin
değerlemede bulunurken hangi faktörlerin
incelenmesi gereklidir?
kime ait olduğu göz önüne alınmadan bir ülke
toprakları içinde yapılan toplam üretim
değerini ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Hisse senedini ihraç eden şirketin net satış
hasılatının
B) Hisse senedini ihraç eden şirketin sektör
içindeki rekabet gücünün
C) Ülkenin ekonomik verilerinin
D) Hisse senedini ihraç eden şirketin ürünlerine
olan talebin
E) Hisse senedine olan arz ve talebin
Ele Geçen Gelir
Harcanabilir Gelir
Safi Milli Gelir
Gayri Safi Yurtiçi Gelir
Milli Harcama
15. Teknik analiz yapılırken aşağıdaki durumların
hangisinde
hisse
senedi
düzeltilmesine gerek yoktur?
11. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme için nakit
kaynağıdır?
fiyatlarının
A) Hisse senedini ihraç eden şirket bedelli ve
bedelsiz sermaye artırımı yapmışsa
B) Hisse senedini ihraç eden şirket bedelsiz
sermaye artırımı yapmışsa
C) Hisse senedini ihraç eden şirket temettü
ödemesi yapmışsa
D) Hisse senedini ihraç eden şirket bedelli
sermaye artırımı yapmışsa
E) Hisse senedini ihraç eden şirket vergi
öncesi zarar etmişse
A) Gelecek
dönemlerde
tahsil
edilecek
gelirlerin bu döneme isabet eden kısmı
B) Konusu kalmayan karşılıklar
C) Vergi ödemeleri
D) Dönen varlıkların artışı
E) Duran varlıkların peşin olarak zararına satışı
12. Finansal
kaldıraç derecesinin 2 olması
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) İşletmenin
sabit
giderleri,
değişken
giderlerinin 2 katıdır.
B) İşletmenin sabit giderleri ve finansman
giderleri eşittir.
C) Satışlardaki 1 birim değişim, net kârda 2
birim değişime yol açmaktadır.
D) Faiz ve vergi öncesi kârda 1 birim değişim,
net kârda 2 birim değişime yol açmaktadır.
E) Faiz ve vergi öncesi kârda 2 birim değişim,
net kârda 1 birim değişime yol açmaktadır.
A
2
TEST BİTTİ.
Download

ANALİZ YÖNTEMLERİ