VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 15
1.
2.
Hak ehliyetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir
ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına
girme ehliyetine hak ehliyeti denir.
B) Hak ehliyetine sahip olmanın tek koşulu, gerçek
kişilerde sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise,
kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş olmaktır.
C) Hak ehliyeti aktif bir ehliyettir
D) Bu ehliyete sahip olabilmek için kişinin her hangi
bir davranışına ihtiyaç yoktur.
E) Mirasçı olma ve davaya taraf olma gibi ehliyetleri
kapsayan hak ehliyeti bakımından eşitlik, özel
haklar için geçerli olup kamu haklarından
yararlanmada eşitlik söz konusu değildir.
Bir kişinin kendi fiilleriyle haklar ve borçlar
yaratabilmesi iktidarına ne denir?
A) Fiil ehliyeti
B) Hak ehliyeti
C) Mutlak ehliyet
D) Sınırlı ehliyet
E) Sınırsız ehliyet
3.
Uzun zamandır haber alınamayan bir kişinin mirası
mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 10
E) 15
4.
Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları
belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan
tüzel kişiliğe sahip mal topluluğuna ne ad verilir?
A) Demek
B) Vakıf
C) Sendika
D) Adi Şirket
E) Anonim şirket
5.
6.
Medeni kanuna göre kaç yaşına girmiş olan kimseye
ergin denir?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği vardır?
A) Yasama organının
B) İlin
C) Yürütme organının
D) Belediyenin
E) Yargı organının
www.lisansakademi.com
7.
Evlat edinmeye dayalı hısımlık ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık,
evlatlık ilişkisi ortadan kalktığı anda kendiliğinden
ortadan kalkar.
B) Hısımlığın kaynağı, evlat edinme işlemine yönelik
mahkeme kararıdır.
C) Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık
arasında bir hısımlık ilişkisi doğurur.
D) Evlatlık ve onun alt soyu evlat edinenin mirasçısı
olur ve bu mirasçılık ilişkisi tek taraflıdır.
E) Evlatlık kendisini evlat edinen ile evlenebilir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi yansoy hısımlık içerisinde
yer alan kişilerden değildir?
A) Amca
B) Hala
C) Teyze
D) Anne
E) Kardeş
9.
Üstsoy
altsoy
hısımlığına
ilişkin
olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Düz hat hısımlığı olarak da adlandırılır.
B) Birbirlerinden üreyen kişiler arası hısımlıktır.
C) Hem ana hem baba tarafından sınırsız olan bir
hısımlıktır.
D) Aynı ortak kökten gelen kişiler arasındaki
hısımlıktır.
E) Bir kimsenin düz hattan aşağı inen hısımları alt
soy hısımlarıdır.
10. Tüzel kişilerde fiil ehliyeti ne zaman başlar?
A) Tescil anında
B) İzin anında
C) Fiilen faaliyet başladığı anda
D) Gerekli organlara sahip olduktan sonra
E) Ruhsat alındığı anda
11. Derneklerin, yargısal kararla feshedilmesine kim
karar verir?
A) Dışişleri Bakanlığı
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Bakanlar Kurulu
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) İçişleri Bakanlığı
12. Akla uygun biçimde davranma makul surette
hareket edebilme yeteneğine ne verilir?
A) Ayırt etme gücü
B) Hak ehliyetine sahip olma
C) Ergin olma
D) Fiil Ehliyetine sahip olma
E) Dava ehliyetine sahip olma
Sayfa 1
VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 15
13. Yargısal erginliğe karar verilen 15 yaşındaki Mehmet
aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Dava açma
B) Evlenme
C) Ev satın alma
D) Dükkan kiralama
E) Bağış kabul etme
14. Karşıt cinsten iki kişinin, diğer bir ifade ile bir kadınla
bir erkeğin iradelerinin tam ve sürekli bir yaşam
ortaklığı kurmak üzere, hukukun aradığı koşullara
uygun olarak birleşmesine ne ad verilir?
A) Nişanlanma
B) Evlenme
C) Sözlenme
D) İkale
E) Anlaşma
15. Olağanüstü evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
16. Evlilik birliğinin eşler hayattayken ve butlan
sebeplerinden herhangi biri olmaksızın hâkim kararı
ile sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) Aldatma
B) Ayrılma
C) Boşanma
D) Evlenme
E) Nişan
17. Soy bağının kurulmasına ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk ile ana arasında Soy bağı kan bağına
dayanır ve doğumla kurulur.
B) Çocuk ile baba arasında Soy bağı ana ile evlilik
tanıma ve Hâkim hükmü ile kurulur.
C) Soy bağı doğal yolların haricinde ayrıca evlat
edinme yolu ile de kurulabilir.
D) Evlilik birliği devam ederken veya evliliğin sona
ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan
çocuğun babası kocadır.
E) Koca soy bağının reddi davasını açarak babalık
karinesini çürütemez.
18. İkinci derece mirasçılar kimlerdir?
A) Miras bırakanın çocukları, torunları, torun
çocukları ve onlardan gelenlerdir.
B) Miras bırakanın ana babasıdır.
C) Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ile
onların altsoyudur
D) Devlet
E) Miras bırakanın büyük ana ve büyük babalarının
ana ve babaları ile onların altsoyu
www.lisansakademi.com
19. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf ile ifade edilen
kişinin son isteklerini hangi şekil altında
açıklayacağına ilişkindir. Aşağıdakilerden hangisi bu
şekillerdendir?
A) Vasiyet - Miras Sözleşmesi
B) Vasiyet - Vesayet
C) Vesayet - Miras Sözleşmesi
D) Velayet - Vesayet
E) Velayet -Miras Sözleşmesi
20. Mirasçılar, mirasçı olduklarını öğrendikleri andan
itibaren ne kadar süre içerisinde mirası red
edebilirler?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl
21. Bir kişinin mahkemelerde ikrar sulh feragat veya
kabul gibi muameleleri bizzat yapabilme iktidarına
ne denir?
A) Adliye ehliyeti
B) Dava ehliyeti
C) Haksız fiil ehliyeti
D) Hukuki işlem ehliyeti
E) İşlem ehliyeti
22. Aşağıdakilerden hangisi kişinin manevi varlıkları
arasında yer almaz?
A) Sırları
B) Şeref ve haysiyeti
C) İsmi
D) Resmi
E) Terekesi
23. Mirasçılıktan çıkarma sebepleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mirasçının ayırtım gücünü kaybetmiş olması
B) Mirasçının 1 yıldan daha uzun süreli hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olması
C) Mirasçının miras bırakanın yakınlarından birine
karşı ağır bir suç işlemiş olması
D) Mirasçının iflasına karar verilmiş olması
E) Mirasçının ikametgâhının belli olmaması
24. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin yokluğuna yol açan
durumlardan biridir?
A) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmamış
olması
B) Eşlerden birinin gaipliğine karar verilmiş olması
C) Eşlerden birinin ağır bir akıl hastalığına tutulmuş
olması
D) Eşler arasında evlenmelerine engel teşkil edecek
derecede yakın hısımlık ilişkisi bulunması
E) Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırtım
gücünü kesin olarak yitirmesi
Sayfa 2
Download

VATANDAŞLIK – TEMEL HUKUK BİLGİSİ - 15