ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARIM ÖNLİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
Bilgi






Bitkisel üretim alanında tarla, bahçe ve süs bitkilerinin yetiştiriciliğine ilişkin yöntem ve teknikler ile tarımı yapılan
bitkilerin hastalık ve zararlılarıyla savaşım yöntem ve tekniklerini bilir. Bitki ıslahı konusunda genel bilgi sahibidir.
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar ile su ürünleri yetiştirme ve besleme konusuna ilişkin teknik ve yöntemleri
bilir. Hayvan ıslahı ile ilgili olarak genel bilgi sahibidir.
Ekoloji ve ekosistem temel kavramlarını, insan-çevre-tarım ilişkilerini, tarımın çevreye verebileceği zararları, iklim
faktörlerinin tarım üzerine olan etkilerini, peyzaj-çevre-tarım ilişkilerini ve küresel çevre sorunlarının neler olduğunu
bilir.
Doğal kaynakların ve tarımsal girdilerin üretimle olan ilişkilerini bilir ve tarım işletmeciliği yönünden değerlendirir.
Gıda güvenliği, kalite sistemleri ve gıda kodeksi konularında gerekli bilgi birikimine sahiptir.
Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanımına ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Beceri






Ziraat Mühendisinin gözetiminde bitkisel üretim faaliyetlerine katılır, takip eder, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele
programlarını yürütür.
Ziraat Mühendisinin gözetiminde hayvansal üretim faaliyetlerine katılır, takip eder ve yürütür.
Ziraat Mühendisinin gözetiminde tarımsal faaliyetlerde teknoloji kullanımına katılır, takip eder ve yürütür.
Tarım işletmesinin girdi yönetimi ve takibini yapabilir, stok yönetimini izleyebilir. Çevreci uygulamaları izler ve
işletmede uygular.
Tarımsal üretimde kullanılan girdi, teknik ve teknolojileri; ekosistem, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevre
bağlamında değerlendirir.
Tarımsal üretim ve uygulamalarla ilgili bilgiye kolayca ulaşır, mesleği ve sorumlulukları ile ilgili konuda gerekli
yazılımları kullanabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


Ziraat mühendisi, teknisyen ve işçiler ile hiyerarşi ve takım disiplini içerisinde çalışır.
Bilimsel doğrulardan asla ödün vermez, tarımsal üretim sistemi içersinde üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine
getirir.
Öğrenme Yetkinliği


Tarımsal alandaki yenilikleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder ve uygulamaya çalışır.
Mesleğiyle ilgili kurs ve seminer programlarını izleyerek kariyerini geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik



Tarımsal çalışmalarla ilgili pratik bilgiler içeren broşür, kitapçık vb hazırlayarak yayım faaliyetlerine katkıda bulunur.
Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilir, etkili iletişim kurabilme niteliğine sahiptir.
Tarımsal üretimde toplum sağlığını gözeten bir birey olmaya özen gösterir.
Alana Özgü Yetkinlikler





Alanıyla ilgili yasal mevzuata ve uyulması gereken etik kurallara hâkimdir.
Tarımla ilgili iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini almaya özen gösterir.
Arazi çalışmalarında gerekli beceri ve uyuma sahiptir.
Tarımın en önemli özelliklerinden birinin zamana ve iklime bağımlılık olduğunu bilir, çalışmalarda zaman yönetimi
kurallarını dikkate alır.
Yaptığı tarımsal uygulamalarda biyolojik çeşitliliğe ve gen kaynaklarının korunmasına azami özen gösterir, insan ve
canlı sağlığı ile çevreyi birinci derecede gözetir.
Download

Anadolu Üniversitesi Tarım Önlisans Program Yeterlilikleri