1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
FONKSİYONEL GIDALAR ÇAĞRI DUYURUSU
1. Çağrı Kodu
1511-GIDA-2014-FG-01
2. Çağrı Başlığı
Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, biyoaktif bileşenlerce zenginleştirilmiş, güvenli fonksiyonel gıda
ürünlerinin geliştirilmesi
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Ülkemizde günlük tuz, yağ ve şeker tüketimi Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği rakamların çok
üzerindedir. Bu üç bileşenin aşırı tüketiminin bazı kronik hastalıklarla (diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar, hipertansiyon, böbrek hastalıkları vb) yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Fonksiyonel
gıdalara olan talep sağlık üzerine olumlu etkileri nedeni ile gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle tuz,
yağ, şeker içeriği azaltılmış ürünler ve fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Bu çağrıda, tuz, yağ ve/veya şeker içeriği azaltılmış, biyoaktif bileşenlerce zenginleştirilmiş, güvenli
fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
4. Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:
Biyoaktif bileşenler kullanılarak sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıda ürünlerinin geliştirilmesi ile
tuz/yağ/şeker oranı azaltılarak yeni gıda formülasyonlarının geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Hem
tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, hem de fonksiyonellik kazandırılmış ürünlerin geliştirilmesine yönelik
projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış gıda ürünlerinin geliştirilmesi
• Fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
• Proje kapsamında geliştirilip üretilecek olan ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği’ne
uygun olması
• Bu ürünlerin özelliklerinin iyileştirilmesi veya üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
5. Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi
15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi
19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*
12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri
15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje
bavurusu yapamayacaktır.
6. Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı
: 24 Ay
Proje bütçesi üst sınırı
: 2.000.000 TL
İşbirliği yapısı
: Kısıt yok.
Diğer hususlar
:-
7. İrtibat Noktası
Dilek ŞAHİN
Fatih M. Şahin
(Ön kayıt işlemleri)
0312 468 53 00/1918
[email protected]
0312 468 53 00/1033
[email protected]
[email protected]
8. İlgili Belgeler
•
1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•
1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen
hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.
Download

Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, biyoaktif bileşenlerce