ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/334-2457
DTÖ Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi hk.
Bursa, 13/03/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO.: 135
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda;
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir grup ülke tarafından dile getirilmekte
olan çevresel ürünlerde çoklu serbestleşme girişiminin 2014 içerisinde başlatılacağının daha
önce duyurulmuş olduğu; söz konusu girişimde ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Kosta Rika,
Avrupa Birliği, Hong Kong, Japonya, G. Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre ve
Tayvan’ın yer alacaklarını açıklamış oldukları;
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, müzakerelerde
başlangıç olarak Asya Pasifik İşbirliği Teşkilatı (APEC) tarafından “çevresel ürün” olarak
kabul edilen, toplam 54 adet 6’lı armonize alt başlıkta yer alan sanayi ürünlerinden oluşan
listenin temel alınacağının ve müzakerelerin başlamasıyla birlikte ürün kapsamının genişleme
ihtimalinin olduğunun iletilmiş bulunduğu; görüşmelerdeki nihai amacın tarifelerin
sıfırlanması ve akabinde bu liberalizasyonun MFN bazda tüm DTÖ üyelerine yansıtılması
olduğu; anılan ülkeler arasında mutabakat sağlanmasının bu ürünlerin küresel ticaretinin
pratikte tarifesiz gerçekleştirilebileceği anlamına gelmekte olduğu;
Yazıda devamla, “Çevresel ürün” tanımı ve kapsamıyla ilgili, DTÖ, OECD ve diğer
ilgili uluslararası kuruluşlarda “üretim sürecinin ne kadar çevresel olduğuna bakılmaksızın bir
nihai ürünün çevrenin korunmasını sağlaması”, “nihai ürünün fonksiyonuna bakılmaksızın bir
ürünün üretim süreçlerinin çevreye zarar vermeyecek yöntemlere dayanması”, “karbon ve
eşdeğeri emisyonları azaltacak ürünler”, “enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılmasını kolaylaştırıcı ürünler” gibi opsiyonların tartışıldığı, ancak
bunlardan herhangi biri üzerinde yaygın bir mutabakatın sağlanamadığının belirtilmiş olduğu;
Belirtilen tanım ve kapsam belirsizlikleri nedeniyle Deklarasyona bu aşamada iştirak
edilmemiş olduğu; aşağıda belirtilen gerekçelerle söz konusu görüşmelere uygun bir aşamada
ülkemizce de dahil olunmasının imkan dahilinde bulunduğu:

Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği’nin girişimde yer alması, görüşmelerin
tarifelerin kaldırılması ile sonuçlanması halinde, mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz
nedeniyle ülkemizce de aynı ürünlerde tarifelerin sıfırlanmasına yol açacaktır.

Katılımımız halinde hassas ürünlerimizin liste dışında bırakılması için AB’nin desteği
alınabilecek, AB pozisyonuna bu yönde etki edilebilecektir.

Benzer şekilde, ürün listesine çıkarlarımız doğrultusunda gerekli eklemelerin
yapılması için müzakere yürütülebilecektir.

Hâlihazırda 54 ürünlük listedeki tarife oranlarımız oldukça düşüktür (ortalama %2,1)
ve olası bir sıfırlamanın yaratacağı etki bu nedenle sınırlı kalabilecektir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/334-2457
DTÖ Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi hk.
Bursa, 13/03/2014
Bu çerçevede, yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere, hassas ürünlerimizin
(listeden çıkarılması istenecek ürünler) ve pozitif listemizin (listede kalması ve listeye
eklenmesi istenecek ürünler) oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gerekebilecek
temel noktalar ile APEC Listesi’nin yapısının anlaşılmasını kolaylaştırmak adına Bakanlıkça
hazırlanan bilgi notunun ekte sunulmakta olduğu; bildirilmektedir.
Bilgileri ve ülkemiz için uygun olabilecek ex-out sınıflandırmalarıyla birlikte APEC
Çevresel Ürünler Listesi’ne yönelik Birliğimiz değerlendirmelerinin, Bakanlığa gönderilmek
üzere en geç 18 Mart 2014 Salı günü saat 12:00’ye kadar Birliğimize (faks: 0224 – 219 10
96, e-posta: [email protected] ) iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
EKLER
1. Öncelikler Tablosu (1 Sayfa)
2. Bilgi Notu (1 Sayfa)
3. APEC Çevresel Ürünler Listesi (13 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Ek_15_Sayfa_DTO_Cevresel_Urunler_
Coklu_Girisimi_13032014.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Önder EVCİ - Şef
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri