2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ)
2014 Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki
tablo ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
KBÖ
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
01
1
2
4
5
2014
Toplam
Ödenek
Harcama
(Ocak-Haziran)
Oran
(%)
55.332.000
55.389.666
31.307.177
56,52
9.587.000
9.587.000
5.424.969
56,58
13.416.000
14.960.126
6.858.725
45,85
2.072.000
2.072.000
1.558.079
75,20
23.211.000
31.211.000
5.444.091
17,44
103.618.000
113.219.792
50.593.041
44,68
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
55.332.000
54.845.000
92.000
161.000
234.000
Eklenen
57.666
57.666
-
Toplam
Ödenek
55.389.666
54.902.000
92.000
161.000
234.000
01-Personel Giderleri
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
55.332.000
57.666
TOPLAM
ÖDENEK
55.389.666
HARCAMA
31.307.177
Harcama
(Ocak-Haziran)
31.307.177
30.721.501
396.064
54.821
134.791
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
-
Toplam
Ödenek
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
Harcama
(Ocak-Haziran)
5.424.969
5.327.012
80.507
11.181
6.269
Eksen Başlığı
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
9.587.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
9.587.000
HARCAMA
5.424.969
MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
64.361.000
124.000
192.000
242.000
64.919.000
2014
Toplam
Ödenek
57.666
64.418.666
124.000
192.000
242.000
57.666 64.976.666
Eklenen
Harcama
(Ocak-Haziran)
36.048.513
476.571
66.002
141.060
36.732.146
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
13.416.000
6.329.000
289.000
20.000
6.153.000
32.000
523.000
70.000
Eklenen
1.544.126
670.695
162.249
17.500
626.783
33.590
24.309
9.000
Toplam
Ödenek
14.960.126
6.999.695
451.249
37.500
6.779.783
65.590
547.309
79.000
Harcama
(Ocak-Haziran)
6.858.725
3.512.151
199.187
11.958
2.966.850
48.786
107.908
11.885
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Eksen Başlığı
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
KBÖ
ÖDENEK 13.416.000
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
EKLENEN
1.544.126
TOPLAM
ÖDENEK
14.960.126
HARCAMA
6.858.725
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2014
Açıklama
KBÖ
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
Eklenen
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
-
Toplam
Ödenek
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
Cari Transferler
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
2.072.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
2.072.000
HARCAMA
1.558.079
Harcama
(Ocak-Haziran)
1.558.079
1.531.110
29.969
-
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
06
01
03
05
06
07
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
23.211.000
4.373.000
319.000
16.501.000
250.000
1.768.000
8.000.000
8.000.000
-
Toplam
Ödenek
31.211.000
4.373.000
319.000
24.501.000
250.000
1.768.000
Harcama
(Ocak-Haziran)
5.444.091
403.261
24.704
4.780.793
235.333
Sermaye Giderleri
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
23.211.000
8.000.000
TOPLAM
ÖDENEK
31.211.000
HARCAMA
5.444.091
2- Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
2014 Yılı
Tahmini
3.205.000
97.522.000
2.891.000
103.618.000
2014 Yılı
Haziran Sonu
3.009.536
36.935.504
3.973.967
90.732
43.828.275
Gerçekleşme
Oranı(%)
93,90
37,87
137,46
42,30
2014 Yıl Haziran sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.009.536 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 36.935.504 TL ve Diğer Gelirler 3.973.967 TL toplamda
43.919.007 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 90.732 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı
43.828.275 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl
(Haziran/2014)
43.919.007
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
3.009.536
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
604.132
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
43.495
13.720
318.302
1.330.299
122.967
22.374
4.179
-
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
23.824.479
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
13.030.782
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
04 05 01 10
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
800
04 05 01 11
YÖK Yurtdışı Destekleri
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
1.146.318
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
1.464.973
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
550.068
36.935.504
50.000
30.243
3.973.967
561
7.168
64.717
1.288.761
1.469
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
90.732
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
90.327
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
945
810
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
387
810
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
810
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
2.891
86.104
405
43.828.275
Download

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Raporu