2014 MALİ YILI
TAHMİNİ
BÜTÇESİ
0
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi
yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu personelin
101’i Memur, 2’i Sözleşmeli (1 Tam Zamanlı-1 Kısmı Zamanlı) ve 70’i işçi personel olarak istihdam
edilmektedir.
Çubuk Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 34.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi
34.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
1
İÇİNDEKİLER
Bütçe Kararnamesi.………………………………………………………………………….…3
Bütçe Çağrısı……. …...…………………………………………………………………….….4
Başkanlık Gerekçesi ...………………………………………………………………………... 5
Bütçenin Encümene Sevki …………………………………………………………………....6
Encümen Kararı ...………………………………………………………………………….....7
Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu Kararı ...…………………………………………………. 8
Meclis Kararı (Gider) ……………………………………………………………………..…..9
Meclis Kararı (Gelir) ………………………………………………………………………...14
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Tahmini Bütçe..…………………………………………31
Giderin Müdürlüklere Dağılımı ……………………………………………………………...32
Gider Kıyaslama İcmali ……………………………………………………………………...33
A Cetveli ……………………………………………………………………………………..34
Giderin 3’er Aylık Ayrıntı Harcama Programı ………………………………………………44
B Cetveli 1. Düzey …………………………………………………………………………...46
B Cetveli 2. Düzey ………………………………………………………………………...…46
B Cetveli Gelir 4.Düzey..……………………………………………………………………..47
Gelir Beklenti Tablosu ……………………………………………………………………….52
C Cetveli ……………………………………………………………………………………..53
Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme ve Büyüme Oranları …………………………………..55
2.Düzeye Göre Geçmiş Yıllar Kıyaslama …………………………………………………...56
G Cetveli …………………………………………………………………………………….58
H Cetveli …………………………………………………………………………………….59
K-1 Cetveli …………………………………………………………………………………..60
K-2 Cetveli …………………………………………………………………………………..62
T Cetveli ……………………………………………………………………………………..63
T-2 Cetveli …………………………………………………………………………………...64
Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması ………………………………………………...64
2
ÇUBUK BELEDİYESİ
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( 34.000.000,00) otuzdörtmilyon
TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam
34.000.000,00) otuzdörtmilyon TL. olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek
suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı
kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt
dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Bütçe kararnamesi
2- Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenekler cetveli
3- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırılması cetveli(Örnek 18)
4- Gelirlerin finansman programı
5- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
6- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
7- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
8- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)
9- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H)Cetveli (Örnek-22)
10- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)
11- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)
12- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-26)
13- İzleyen iki yıl açık/fazla ekonomik sınıflandırması
14- 2014 Yılı ayrıntılı harcama programı (Örnek-30)
15- Finansman Programı (Örnek-31)
16- Gerekli görülen diğer cetveller
Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak
suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
Meclis Başkanı
Lokman ÖZDEN
Katip Üye
Harun OLMUŞ
Katip Üye
Galip KARABUDAK
3
T.C.
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
SAYI : M.06.3.ÇUB. 12-561
KONU : 2014 Bütçe Çağrısı Hk
16/05/2013
TÜM BİRİMLERE
Belediyemizin 2014 Mali Yılı Tahmini Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Kanununun 62. Maddesi
doğrultusunda hazırlanacağından, Müdürlüğünüzün 2014 Yılı tahmini Gider bütçesinin Belediyemizin
stratejik planındaki Müdürlük hedefleriniz dikkate alınarak çıkarılması ve 28.06.2013 tarihine kadar Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hüseyin DOĞANAY
Belediye Başkan V.
4
2014
MALİ YILI BÜTÇESİ
BAŞKANLIK GEREKÇESİ
Belediyemiz 2014 mali yılı bütçe tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Usulu Yönetmeliği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükmü gereğince Analitik Bütçe
Esaslarına göre hazırlanmıştır.
Birim Bütçe teklifleri, bütçe çağrısındaki esaslar göz önünde tutularak gelir ve gider bütçeleri birbirine denk
hale getirilmiştir.
Bu itibarla Belediyemiz birimlerince hazırlanan gider bütçe teklifleri ve önceki yılların bütçe gerçekleşme
oranları ile maliyet artışları, göz önünde tutularak 2014-2015-2016 mali yılları bütçe tasarısı oluşturulmuştur.
Mali Hizmetler Müdürlüğü birim teklifleri doğrultusunda hazırlanan 2014 Mali Yılı Gider bütçesinin
34.000.000,00-TL olarak teklif etmiş ve aynen kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Gelir
bütçesinin 34.000.000,00-TL olarak teklif etmiş ve aynen kabul edilmiştir.
Belediyemiz Birimleri gösterdikleri faaliyet alanlarına göre aşağıdaki fonksiyonel sınıflandırılmaya tabi
tutulmuştur.
-
01 Genel Kamu Hizmetleri
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmeti
04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri
05 Çevre Koruma Hizmetleri
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
07 Sağlık Hizmetleri
08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
Sonuç olarak Belediyemizin 2014 yılı Gider Bütçesi 34.000.000,00.-TL ödenek teklif edilmiştir.
Belediyemiz gelirleri Ekonomik birinci düzey sınıflandırmaya göre;
-
01 Vergi Gelirleri
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Sermaye Gelirleri)
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05 Diğer Gelirler
06 Sermaye Gelirleri
09 Ret ve İadeler (-)
Sonuç Olarak Belediyemizin 2014 Gelir Bütçesi 34.000.000,00-TL olarak teklif edilmiştir.
Lokman ÖZDEN
Belediye Başkanı
5
T.C.
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
ENCÜMENE SUNULACAK LÜZUM/RAPOR
FORM
YAYIN TARİHİ
: 21.04.2010
REVİZYON NO
:1
REVİZYON TARİHİ : 30.07.2010
SAYFA NO : 1/1
BAŞKANLIK MAKAMINA
ÇUBUK
Aşağıda yazılı olan konunun Belediye Encümeni gündemine alınarak görüşülmesini ve karara
bağlanmasını arz ederim. 13/08 /2013
Osman BAL
Mali Hizm.Müd.
LÜZUM/RAPOR METNİ
Belediyemizin 2014 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı 5393 Sayısı Kanunun 62. Maddesi gereği
hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 26. maddesi gereği Belediyemiz
Encümeninde görüşülüp aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereği Belediyemiz Meclisine sevkinin yapılması
hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
ENCÜMEN GÜNDEMİNE ALINSIN
13/08/2013
Lokman ÖZDEN
Belediye Başkanı
YİM.F.(7.5).26
6
T.C.
ÇUBUK BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI
KARAR NOSU
: 2013/163
KARAR TARIHI
: 21.08.2013
ENCÜMEN ÜYELERİ : Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN, Üyeler: Ünal ÖZTÜRK,Galip
KARABUDAK ,Ünal AYTEN,Cengiz AYAN
ÖZÜ :ÇUBUK BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI
Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN başkanlığında, isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanarak aşağıdaki karar
alınmıştır.
TEKLİF ve KARAR
:
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Osman BAL ‘ın 13/08/2013 tarihli raporu Belediye Başkanınca
Encümene havale edilmekle gereği düşünüldü.
Çubuk Belediyesinin 2014 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı 5393 sayılı kanunu 62. maddesi gereği hazırlanarak
ekte sunulmuştur. Belediye bütçe ve muhasebe yönetmenliğinin 26. maddesi gereği belediyemiz encümeninde
görüşülüp aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereği belediyemiz meclisine sevkinin yapılmasına karar verildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Üye
Ünal ÖZTÜRK
Mali Hiz.Müd.V.
Ünal AYTEN
Üye
Galip KARABUDAK
İmar ve Şehircilik Md.V.
Cengiz AYAN
7
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
: 04/10/2013
: 2013/221
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 3.maddesi
Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin görüşülüp Belediye Meclisine
gönderilmesi için aşağıda imzası bulunan bizler …/09/2013 tarihinde ve saat 14:00’de Belediye Meclis
salonunda toplandık.
Aramızda komisyon Başkanı Hacı ÇELEBİ ‘yi seçerek Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan
Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir bütçesini kanun,tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapmış
olduğumuz hesaplamalar neticesinde 34.000.000,00 TL (Otuzdörtmilyon) olarak tespit etmiş bulunmaktayız.
Gelir bütçesinin tespitinden sonra tahmini gider bütçesinin incelenmesine geçtik.Belediyenin gider
bütçesini yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde 34.000.000,00 TL (Otuzdörtmilyon) olarak tespit etmiş
bulunmaktayız.
Komisyonumuzca Çubuk Belediyesi 2014 yılına ait tahmini gelir-gider bütçelerinin ekli cetvellerde
yazılı bulunduğu şekilde görüşüp kabul ederek karara bağlanması hususunda,
Bilgi ve gereğini arz ederiz, şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon raporu Belediye Meclisine okundu.
Yapılan açık oylama neticesinde 2014 yılı gelir bütçesinin görüşülmesine geçildi.
Belediye Meclisi 5.dönem 43.birleşim 4.oturum toplantısını yapmış olup kalan maddeleri görüşmek
üzere toplantı kapatılmıştır.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
8
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: 2014
: 07/10/2013
: 2013/222
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi
GELİRİN
KODU
I II IIIIV
1
1 2
1 2 9
1 2 9
51
1 2 9
52
1 2 9
53
1 2 9
54
1 3
1 3 2
1 3 2
51
1 3 2
52
1 3 9
1 3 9
51
1 3 9
52
1 3 9
53
1 6
1 6 9
1 6 9
51
1 6 9
53
1 6 9
54
1 6 9
55
1 6 9
56
1 6 9
57
1 6 9
58
1 6 9
59
1 6 9
60
1 6 9
99
1 9
1 9 9
1 9 9
99
3
3 1
3 1 1
AÇIKLAMA
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
Ozel Tüketim Vergisi
Haberlesme Vergisi
Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
Eglence Vergisi
Yangin Sigortasi Vergisi
Ilan ve Reklam Vergisi
Harclar
Diger Harclar
Bina Insaat Harci
Isgal Harci
Isyeri Acma Izni Harci
Kaynak Sulari Harci
Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
Tellallik Harci
Toptanci Hali Resmi
Yapi Kullanma Izni Harci
Diger Harclar
Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
Mal Satis Gelirleri
9
2014 YILI
GELİR TAHMİNİ
13.556.502,00
5.818.431,00
5.818.431,00
2.767.900,00
2.050.950,00
465.850,00
533.731,00
1.941.500,00
1.530.650,00
199.650,00
1.331.000,00
410.850,00
211.200,00
66.550,00
133.100,00
5.783.261,00
5.783.261,00
931.700,00
532.400,00
135.520,00
55.000,00
13.310,00
199.650,00
133.100,00
1.331,00
998.250,00
2.783.000,00
13.310,00
13.310,00
13.310,00
1.443.245,00
480.491,00
413.941,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
1
1
1
1
1
1
1 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
4 Diger Degerli Kagit Bedelleri
99 Diger Mal Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler
99 Diger hizmet gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
99 Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma iznine iliskin diger gelirler
Kurumlar Hasilati
Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
52 Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
53 Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
58 Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
60 Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Diger Kurumlar Hasilati
99 Diger Kurumlar Hasilati
Kurumlar Karlari
Mahalli Idareler
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
52 Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
53 Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
58 Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
60 Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Diger kurumlar karlari
99 Diger kurumlar karlari
Kira Gelirleri
Tasinmaz Kiralari
1 Lojman Kira Gelirleri
2 Ecrimisil Gelirleri
3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
4 Spor Tesisi Kira Gelirleri
5 Kültür Amacli Tesis Kira Gelirleri
10
399.300,00
1.331,00
13.310,00
66.550,00
13.310,00
53.240,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
445.885,00
312.785,00
13.310,00
1.331,00
13.310,00
133.100,00
1.331,00
1.331,00
133.100,00
1.331,00
13.310,00
1.331,00
133.100,00
133.100,00
14.641,00
13.310,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
478.918,00
477.587,00
1.331,00
1.331,00
66.550,00
66.550,00
341.825,00
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
2
2
1
9
9
99
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
99
1
2
99
1
99
1
51
52
99
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
Tasinir Kiralari
Tasinir Kira Gelirleri
Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diger Gelirler
Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar
Sermaye
AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar
Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
Hazine yardimi
Cari nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
Sermaye
Hazine yardimi
Alt yapi hizmetleri icin genel bütceden alinan
Egitim hizmetleri icin genel bütceden alinan
Sermaye nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
Sermaye
Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
Cari
Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
Sermaye
Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
Proje Yardimlari
Cari
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
11
1.331,00
1.331,00
13.310,00
13.310,00
13.310,00
266.200,00
7.986,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
7.986,00
2.662,00
1.331,00
1.331,00
5.324,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
7.986,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
228.932,00
200.981,00
1.331,00
199.650,00
27.951,00
1.331,00
26.620,00
13.310,00
5.324,00
1.331,00
1.331,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
9
2
2
2
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
9
9
2
2
4
4
4
4
5
9
1
2
3
4
5
9
3
51
52
51
52
53
99
1
3
5
6
27
99
51
52
53
54
99
99
99
1
2
3
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Sermaye
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alinan Proje Yardimlari
Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Proje Yardimlari
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Diger Gelirler
Faiz Gelirleri
Diger Faizler
Mevduat Faizleri
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar
Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi
Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi
Yol Harcamalarina Katilma Payi
Diger Harcamalara Katilma Paylari
Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Paylar
Mahalli Idarelerden Alinan Paylar
Fonlardan Aktarmalar
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
Yerli ve Yabancı Filim Gösterilerinden Alınan Pay
Digerlerinden Alinan Paylar
Mahalli Idarelere Ait Paylar
Maden Isletmelerinden Alinan Paylar
Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar
Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar
Otopark Gelirlerinden Ilce ve Ilk Kademe Belediyeleri Paylari
Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar
Diger Paylar
Diger Paylar
Para Cezalari
Idari Para Cezalari
Diger Idari Para Cezalari
Vergi Cezalari
Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
Vergi Barisi TEFE Tutari
Vergi Barisi Gec Odeme Zammi
12
1.331,00
1.331,00
7.986,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
14.852.857,00
39.930,00
39.930,00
39.930,00
13.883.284,00
10.289.840,00
9.757.440,00
532.400,00
703.010,00
66.550,00
13.310,00
556.600,00
66.550,00
37.859,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
13.035,00
19.500,00
1.331,00
6.655,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
2.845.920,00
2.845.920,00
676.753,00
133.100,00
133.100,00
70.543,00
66.550,00
1.331,00
1.331,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
9
9
1
1
2
2
3
3
9
9
1
1 2
1 2
99 Diger Vergi Cezalari
Diger Para Cezalari
2 Zamaninda Odenmeyen Ucret Gelirlerinden Alinacak Gecikme Zamlari
99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
Diger Çesitli Gelirler
Diger Çesitli Gelirler
1 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
2 Irat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
6 Kisilerden Alacaklar
99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Tasinmaz Satis Gelirleri
Lojman Satis Gelirleri
1 Lojman Satis Gelirleri
Sosyal Tesis Satis Gelirleri
1 Sosyal Tesis Satis Gelirleri
Diger Bina Satis Gelirleri
1 Diger Bina Satis Gelirleri
Arazi Satisi
1 Arazi Satisi
Arsa Satisi
1 Arsa Satisi
Diger Tasinmaz Satis Gelirleri
99 Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
1 Tasinir Satis Gelirleri
Tasit Satis Gelirleri
1 Tasit Satis Gelirleri
Stok Satis Gelirleri
1 Stok Satis Gelirleri
Diger Tasinir Satis Gelirleri
99 Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri
Red ve Iadeler (-)
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
9 Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
1.331,00
473.110,00
406.560,00
66.550,00
252.890,00
252.890,00
26.620,00
1.331,00
1.331,00
223.608,00
3.947.746,00
3.877.203,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.197.900,00
1.197.900,00
1.331,00
1.331,00
2.662.000,00
2.662.000,00
13.310,00
13.310,00
70.543,00
66.550,00
66.550,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
-66.550,00
-66.550,00
-66.550,00
-66.550,00
Belediyemize ait 2014 yılı Gelir bütçe tasarısı belediye meclisinin görüşlerine açıldı.Görüşmeler neticesinde yukarıdaki
gelir teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gelir bütçe kalemlerindeki yazılı
miktarlar oy birliği ile kabul edildi..Gider bütçesinin müdürlük olarak görüşülmesine geçildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
13
KARAR TARIHI
: 07/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRM
A
SINIFLANDIRM
A
IV
I
II
III
IV
FİN EKONOMİK
ANS SINIFLANTİPİ
DIRMA
I
I
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
II
46
6
12
46
46
6
6
12
12
2
2
1
46
6
12
2
1
1
46
6
12
2
1
1
1
46
6
12
2
1
1
1
5
46
6
12
2
1
1
1
5
1
46
6
12
2
1
1
1
5
1
1
MEMURLAR
60.000,00
46
6
12
2
1
1
1
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
45.000,00
46
6
12
2
1
1
1
5
1
3
ISCILER
46
6
12
2
1
1
1
5
1
4
46
6
12
2
1
1
1
5
2
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
36.000,00
46
6
12
2
1
1
1
5
2
1
MEMURLAR
18.000,00
46
6
12
2
1
1
1
5
2
3
ISCILER
46
6
12
2
1
1
1
5
3
46
6
12
2
1
1
1
5
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
46
6
12
2
1
1
1
5
3
3
YOLLUKLAR
46
6
12
2
1
1
1
5
3
4
GOREV GIDERLERI
2.003,00
46
6
12
2
1
1
1
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
58.005,00
46
6
12
2
1
1
1
5
3
6
46
6
12
2
1
1
1
5
3
7
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM GI
BELEDİYE
34.000.000,00
OZEL KALEM
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
isler Disisleri Hizmet
831.017,00
831.017,00
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
831.017,00
MAHALLİ İDARELER
831.017,00
PERSONEL GIDERLERI
236.001,00
831.017,00
125.001,00
6.000,00
18.000,00
559.016,00
132.005,00
17.000,00
350.000,00
3,00
Görüşmeler neticesinde ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
14
KARAR TARIHI
: 07/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİYONE
EKONOMİ
KURUMSAL
L
FİN
K
AÇIKLAMA
SINIFLANDIR ANS SINIFLANSINIFLANDIRMA
MA
TİPİ
DIRMA
I
I
II III IV I II III V I
I
II
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
46
6
12
34.000.000,00
46
6
12
4
46
46
6
6
12
12
4
4
1
1
3
46
6
12
4
1
3
9
46
6
12
4
1
3
9
5
46
6
12
4
1
3
9
5
1
46
6
12
4
1
3
9
5
1
1
MEMURLAR
445.001,00
46
6
12
4
1
3
9
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
100.000,00
46
6
12
4
1
3
9
5
1
3
ISCILER
820.002,00
46
6
12
4
1
3
9
5
1
4
GECICI PERSONEL
46
6
12
4
1
3
9
5
2
46
6
12
4
1
3
9
5
2
1
MEMURLAR
46
6
12
4
1
3
9
5
2
3
ISCILER
46
6
12
4
1
3
9
5
3
46
6
12
4
1
3
9
5
3
46
6
12
4
1
3
9
5
3
46
6
12
4
1
3
9
5
46
6
12
4
1
3
9
46
6
12
4
1
3
46
6
12
4
1
46
6
12
4
1
46
6
12
4
46
6
12
46
6
12
BELEDİYE
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8.962.000,00
GENEL KAMU HIZMETLERI
Genel Hizmetler
8.962.000,00
8.962.000,00
Diger genel hizmetler
8.962.000,00
MAHALLİ İDARELER
8.962.000,00
PERSONEL GIDERLERI
1.395.003,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET
30.000,00
220.000,00
30.000,00
190.000,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
7.015.293,00
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
3.253.004,00
3
YOLLUKLAR
15.000,00
3
4
GOREV GIDERLERI
20.000,00
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
2.590.785,00
9
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM
944.501,00
3
9
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
192.000,00
3
9
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
1
3
9
5
6
4
1
3
9
5
6
4
1
3
9
5
6
3,00
SERMAYE GIDERLERI
331.704,00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
109.504,00
5
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
112.200,00
46 6 12 4
1 3 9
5
6
6
MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDER
110.000,00
Görüşmeler neticesinde DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
15
KARAR TARIHI
: 07/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
EKONOMİ
FONKSİYONEL FİN
K
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM SINIFLANDIRM ANS SINIFLANA
A
TİPİ
DIRMA
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
46
6
12
46
6
12
9
46
6
12
9
6
46
6
12
9
6
9
46
6
12
9
6
9
9
46
6
12
9
6
9
9
5
46
6
12
9
6
9
9
5
1
46
6
12
9
6
9
9
5
1
46
6
12
9
6
9
9
5
1
46
6
12
9
6
9
9
5
2
46
6
12
9
6
9
9
5
2
46
6
12
9
6
9
9
5
2
46
6
12
9
6
9
9
5
3
46
6
12
9
6
9
9
5
46
6
12
9
6
9
9
46
6
12
9
6
9
46
6
12
9
6
46
6
12
9
46
6
12
46
6
46
6
46
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
34.000.000,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
640.000,00
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
Siniflandirmaya Girmeyen Iskan ve Toplum
Ref.hz.
Siniflandirmaya girmeyen iskan ve toplum refahi
hizmetleri
640.000,00
MAHALLİ İDARELER
640.000,00
PERSONEL GIDERLERI
120.080,00
1
MEMURLAR
120.020,00
3
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
16.000,00
1
MEMURLAR
15.000,00
3
ISCILER
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
5
3
3
YOLLUKLAR
9
5
3
4
GOREV GIDERLERI
22.000,00
9
9
5
3
5
26.710,00
6
9
9
5
3
7
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM GI
9
6
9
9
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
12
9
6
9
9
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
12
9
6
9
9
5
6
6
12
9
6
9
9
5
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
46
6
12
9
6
9
9
5
6
2
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
135.000,00
46
6
12
9
6
9
9
5
6
4
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE
309.810,00
SERMAYE GIDERLERI
640.000,00
640.000,00
60,00
1.000,00
59.010,00
2.500,00
3.000,00
2.300,00
500,00
2.000,00
444.910,00
100,00
Görüşmeler neticesinde EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
16
KARAR TARIHI
: 07/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
IV
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FİN
ANS
TİPİ
EKONOM
İK
SINIFLA
NDIRMA
I
I
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
II
46
6
12
46
6
12
10
46
6
12
10
1
46
6
12
10
1
3
46
6
12
10
1
3
9
46
6
12
10
1
3
9
5
46
6
12
10
1
3
9
5
1
46
6
12
10
1
3
9
5
1
1
MEMURLAR
72.001,00
46
6
12
10
1
3
9
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
96.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
1
3
ISCILER
59.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
1
4
GECICI PERSONEL
46
6
12
10
1
3
9
5
2
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET
46.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
2
1
MEMURLAR
18.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
2
2
SOZLESMELI PERSONEL
12.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
2
3
ISCILER
16.000,00
46
6
12
10
1
3
9
5
3
46
6
12
10
1
3
9
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
46
6
12
10
1
3
9
5
3
3
YOLLUKLAR
1.003,00
46
6
12
10
1
3
9
5
3
4
GOREV GIDERLERI
6.502,00
46
6
12
10
1
3
9
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
146.010,00
46
6
12
10
1
3
9
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
46
6
12
10
1
3
9
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
1,00
46
6
12
10
1
3
9
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
2,00
46
6
12
10
1
3
9
5
6
46
6
12
10
1
3
9
5
6
46
6
12
10
1
3
9
5
6
BELEDİYE
34.000.000,00
BILGI ISLEM
700.031,00
GENEL KAMU HIZMETLERI
700.031,00
Genel Hizmetler
700.031,00
Diger genel hizmetler
700.031,00
MAHALLİ İDARELER
700.031,00
PERSONEL GIDERLERI
232.001,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
5.000,00
212.023,00
30.501,00
28.004,00
SERMAYE GIDERLERI
210.007,00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
150.006,00
2
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
1,00
46 6 12 10 1 3 9
5
6
3
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
60.000,00
Görüşmeler neticesinde BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Harun OLMUŞ
Galip KARABUDAK
Meclis Başkanı
Meclis Kâtibi
Meclis Kâtibi
17
KARAR TARIHI
: 08/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
FONKSİ
YONEL
SINIFLAN
DIRMA
KURUMSAL
SINIFLAN
DIRMA
IV
I
II
III
IV
Fİ
N
A
NS
Tİ
Pİ
EKONOMİ
K
SINIF
LANDIRMA
I
I
I
II
III
46
6
12
46
6
12
18
46
6
12
18
1
46
6
12
18
1
1
46
6
12
18
1
1
1
46
6
12
18
1
1
1
5
46
6
12
18
1
1
1
5
1
46
6
12
18
1
1
1
5
1
46
6
12
18
1
1
1
5
46
6
12
18
1
1
1
46
6
12
18
1
1
46
6
12
18
1
46
6
12
18
46
6
12
46
6
46
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
34.000.000,00
YAZI ISLERI
208.400,00
GENEL KAMU HIZMETLERI
208.400,00
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler
199.300,00
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
199.300,00
MAHALLİ İDARELER
199.300,00
PERSONEL GIDERLERI
157.500,00
1
MEMURLAR
142.500,00
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
5
1
3
ISCILER
3.000,00
1
5
1
4
GECICI PERSONEL
2.000,00
1
1
5
2
1
1
1
5
2
18
1
1
1
5
2
12
18
1
1
1
5
3
6
12
18
1
1
1
5
3
46
6
12
18
1
3
46
6
12
18
1
3
9
46
6
12
18
1
3
9
5
46
6
12
18
1
3
9
5
3
46
6
12
18
1
3
9
5
3
46
6
12
18
1
3
9
5
3
10.000,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
25.200,00
1
MEMURLAR
25.000,00
3
ISCILER
5
200,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
16.600,00
HIZMET ALIMLARI
16.600,00
Genel Hizmetler
9.100,00
Diger genel hizmetler
9.100,00
MAHALLİ İDARELER
9.100,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
9.100,00
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
5.100,00
3
YOLLUKLAR
4.000,00
Görüşmeler neticesinde YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
18
KARAR TARIHI
: 08/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
FİN EKONOMİK
2014 YILI
AÇIKLAMA
FONKSİYONEL ANS SINIFLANÖDENEK
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ
DIRMA
TEKLİFİ
I
II III IV I II III IV I
I
II
46 6 12
BELEDİYE
34.000.000,00
KULTUR VE SOSYAL ISLER
46 6 12 19
1.865.000,00
MUDURLUGU
DINLENME KULTUR VE DIN
46 6 12 19 8
HIZMETLERI
1.865.000,00
46 6 12 19 8 2
Kultur hizmetleri
1.865.000,00
46 6 12 19 8 2 0
Kultur hizmetleri
1.865.000,00
46 6 12 19 8 2 0
5
MAHALLİ İDARELER
1.865.000,00
46 6 12 19 8 2 0
5
1
PERSONEL GIDERLERI
309.320,00
46 6 12 19 8 2 0
5
1
1
MEMURLAR
95.810,00
46 6 12 19 8 2 0
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
77.000,00
46 6 12 19 8 2 0
5
1
3
ISCILER
134.310,00
46 6 12 19 8 2 0
5
1
4
GECICI PERSONEL
2.200,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
46 6 12 19 8 2 0
5
2
DEVLET
60.500,00
46 6 12 19 8 2 0
5
2
1
MEMURLAR
33.000,00
46 6 12 19 8 2 0
5
2
3
ISCILER
27.500,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
1.454.480,00
TUKETIME YONELIK MAL VE
46 6 12 19 8 2 0
5
3
2
MALZEME ALIM
342.550,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
3
YOLLUKLAR
16.500,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
4
GOREV GIDERLERI
300.000,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
392.950,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
6
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
401.050,00
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE
46 6 12 19 8 2 0
5
3
8
ONARIM GIDE
1.100,00
46 6 12 19 8 2 0
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
330,00
46 6 12 19 8 2 0
5
5
CARI TRANSFERLER
2.200,00
HANE HALKINA YAPILAN
46 6 12 19 8 2 0
5
5
4
TRANSFERLER
2.200,00
46 6 12 19 8 2 0
5
6
SERMAYE GIDERLERI
38.500,00
46 6 12 19 8 2 0
5
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
38.500,00
Görüşmeler neticesinde KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
19
KARAR TARIHI
: 08/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
KURUMSAL
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRM
A
SINIFLANDIRM
A
IV
I
II
III
IV
TEMİZLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ
FİN
K
AÇIKLAMA
ANS SINIFLANTİPİ
DIRMA
I
I
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
46
6
12
II
46
6
12
22
46
6
12
22
5
46
6
12
22
5
1
46
6
12
22
5
1
0
46
6
12
22
5
1
0
5
46
6
12
22
5
1
0
5
1
46
6
12
22
5
1
0
5
1
1
MEMURLAR
46
6
12
22
5
1
0
5
1
3
ISCILER
46
6
12
22
5
1
0
5
1
4
46
6
12
22
5
1
0
5
2
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
68.001,00
46
6
12
22
5
1
0
5
2
1
MEMURLAR
33.001,00
46
6
12
22
5
1
0
5
2
3
ISCILER
35.000,00
46
6
12
22
5
1
0
5
3
46
6
12
22
5
1
0
5
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
46
6
12
22
5
1
0
5
3
3
YOLLUKLAR
46
6
12
22
5
1
0
5
3
4
GOREV GIDERLERI
46
6
12
22
5
1
0
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM GI
46
6
12
22
5
1
0
5
3
7
BELEDİYE
34.000.000,00
TEMIZLIK ISLERI MUDURLUGU
CEVRE KORUMA HIZMETLERI
3.286.000,00
Atik Yonetimi Hizmetleri
3.286.000,00
Atik yonetimi hizmetleri
3.286.000,00
MAHALLİ İDARELER
3.286.000,00
3.286.000,00
PERSONEL GIDERLERI
44.802,00
353.901,00
3.300,00
2.813.992,00
257.007,00
3.001,00
12.002,00
2.516.974,00
5.006,00
46
6
12
22
5
1
0
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
46
6
12
22
5
1
0
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
46
6
12
22
5
1
0
5
6
46
6
12
22
5
1
0
5
6
1
402.003,00
1,00
20.001,00
SERMAYE GIDERLERI
2.004,00
MAMUL MAL ALIMLARI
2.004,00
Görüşmeler neticesinde TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
20
KARAR TARIHI
: 08/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FİN EKONOMİK
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM SINIFLANDIRM ANS SINIFLANA
A
TİPİ
DIRMA
I
II
III
46
6
12
IV
I
II
III
IV
I
I
46
6
12
31
46
6
12
31
1
46
6
12
31
1
1
46
6
12
31
1
1
1
46
6
12
31
1
1
1
5
46
6
12
31
1
1
1
5
1
46
6
12
31
1
1
1
5
1
46
6
12
31
1
1
1
5
1
46
6
12
31
1
1
1
5
46
6
12
31
1
1
1
46
6
12
31
1
1
46
6
12
31
1
46
6
12
31
46
6
12
46
6
46
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
BASKANLIK MECLIS ENCUMEN
HIZMETLERI
34.000.000,00
1.511.015,00
GENEL KAMU HIZMETLERI
1.511.015,00
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
1.511.015,00
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
1.511.015,00
MAHALLİ İDARELER
1.511.015,00
PERSONEL GIDERLERI
515.009,00
1
MEMURLAR
175.001,00
2
SOZLESMELI PERSONEL
1,00
1
3
ISCILER
6,00
5
1
4
GECICI PERSONEL
1,00
1
5
1
5
1
1
5
2
DIGER PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
1
1
1
5
2
1
MEMURLAR
31
1
1
1
5
2
3
ISCILER
12
31
1
1
1
5
3
6
12
31
1
1
1
5
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
46
6
12
31
1
1
1
5
3
3
YOLLUKLAR
46
6
12
31
1
1
1
5
3
4
GOREV GIDERLERI
15.003,00
46
6
12
31
1
1
1
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
191.001,00
46
6
12
31
1
1
1
5
3
6
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
400.000,00
46
6
12
31
1
1
1
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
27.000,00
46
6
12
31
1
1
1
5
5
260.000,00
46
6
12
31
1
1
1
5
5
3
CARI TRANSFERLER
KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA
YAPILAN TRANSFERLER
340.000,00
15.002,00
15.000,00
2,00
721.004,00
73.000,00
15.000,00
260.000,00
Görüşmeler neticesinde BAŞKANLIK MECLİS ENCÜMEN HİZMETLERİ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
21
KARAR TARIHI
: 09/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EKONO
KURUMSAL
MİK
FONKSİYONEL FİN SINIFLA
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM SINIFLANDIRM ANS
NA
A
TİPİ DIRMA
IV
I
II
III
IV
I
I
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
II
46
6
12
46
6
12
32
46
6
12
32
4
46
6
12
32
4
5
46
6
12
32
4
5
1
46
6
12
32
4
5
1
5
46
6
12
32
4
5
1
5
1
46
6
12
32
4
5
1
5
1
1
MEMURLAR
46
6
12
32
4
5
1
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
46
6
12
32
4
5
1
5
1
3
ISCILER
46
6
12
32
4
5
1
5
1
4
GECICI PERSONEL
46
6
12
32
4
5
1
5
2
46
6
12
32
4
5
1
5
2
1
MEMURLAR
46
6
12
32
4
5
1
5
2
3
ISCILER
46
6
12
32
4
5
1
5
3
46
6
12
32
4
5
1
5
3
1
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME
41.100,00
46
6
12
32
4
5
1
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
90.300,00
46
6
12
32
4
5
1
5
3
3
YOLLUKLAR
46
6
12
32
4
5
1
5
3
4
GOREV GIDERLERI
14.000,00
46
6
12
32
4
5
1
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
131.200,00
46
6
12
32
4
5
1
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
46
6
12
32
4
5
1
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
46
6
12
32
4
5
1
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
46
6
12
32
4
5
1
5
6
46
6
12
32
4
5
1
5
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
46
6
12
32
4
5
1
5
6
2
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
46
6
12
32
4
5
1
5
6
5
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM
BELEDİYE
34.000.000,00
FEN ISLERI HIZMETLERI
EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER
4.761.490,00
Ulastirma Hizmetleri
4.761.490,00
Karayolu insaat isleri ve hizmetleri
4.761.490,00
MAHALLİ İDARELER
4.761.490,00
PERSONEL GIDERLERI
1.466.000,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
4.761.490,00
52.000,00
315.000,00
1.095.000,00
4.000,00
157.000,00
17.000,00
140.000,00
1.595.783,00
3.000,00
39.300,00
1.274.883,00
2.000,00
1.542.707,00
17.000,00
2.000,00
1.522.707,00
46 6 12 32 4 5 1
5
6
8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA)
1.000,00
Görüşmeler neticesinde FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
22
KARAR TARIHI
: 09/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRM
A
SINIFLANDIRM
A
IV
I
II
III
IV
FİN EKONOMİK
ANS SINIFLANTİPİ
DIRMA
I
I
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
46
6
12
II
46
6
12
37
46
6
12
37
6
46
6
12
37
6
2
46
6
12
37
6
2
0
46
6
12
37
6
2
0
5
46
6
12
37
6
2
0
5
1
46
6
12
37
6
2
0
5
1
1
MEMURLAR
46
6
12
37
6
2
0
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
46
6
12
37
6
2
0
5
1
3
ISCILER
46
6
12
37
6
2
0
5
1
4
GECICI PERSONEL
46
6
12
37
6
2
0
5
2
46
6
12
37
6
2
0
5
2
46
6
12
37
6
2
0
5
2
46
6
12
37
6
2
0
5
2
46
6
12
37
6
2
0
5
3
46
6
12
37
6
2
0
5
3
1
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALI
46
6
12
37
6
2
0
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
7.500,00
46
6
12
37
6
2
0
5
3
3
YOLLUKLAR
5.000,00
46
6
12
37
6
2
0
5
3
4
GOREV GIDERLERI
32.000,00
46
6
12
37
6
2
0
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
367.000,00
46
6
12
37
6
2
0
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
3.000,00
46
6
12
37
6
2
0
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
2.000,00
46
6
12
37
6
2
0
5
6
46
6
12
37
6
2
0
5
6
BELEDİYE
34.000.000,00
IMAR HIZMETLERI
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
1.400.000,00
Toplum Refahi Hizmetleri
1.400.000,00
Toplum refahi hizmetleri
1.400.000,00
MAHALLİ İDARELER
1.400.000,00
PERSONEL GIDERLERI
1.400.000,00
420.000,00
61.000,00
284.000,00
73.000,00
2.000,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
48.000,00
1
MEMURLAR
31.000,00
2
SOZLESMELI PERSONEL
3
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
3
500,00
16.500,00
417.000,00
500,00
SERMAYE GIDERLERI
515.000,00
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
515.000,00
Görüşmeler neticesinde İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
23
KARAR TARIHI
: 09/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
46
6
12
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
46
6
12
42
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FİN
ANS
TİPİ
I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
I
II
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
4
1
3
2
3
4
5
9
2
1
2
3
4
7
1
1
1
3
4
5
6
7
9
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
BELEDİYE
MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
Finansal ve mali isler ve hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
FAIZ GIDERLERI
DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
GOREV ZARARLARI
HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye
KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DIGER IDARELERE TRANSFERLER
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
BORC VERME
YURTICI BORC VERME
YEDEK ODENEKLER
PERSONEL YEDEK ODENEGI
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI
ONGORULEMEYEN GIDERLER ODENEGI
DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA
YEDEK ODENEK
YENI KURULACAK DAIRE VE İDARE
DIGER YEDEK ODENEKLER
Görüşmeler neticesinde MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
24
34.000.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
656.700,00
412.500,00
44.000,00
198.000,00
2.200,00
99.000,00
33.000,00
66.000,00
292.707,00
74.807,00
4.400,00
166.100,00
46.200,00
1.200,00
330.000,00
330.000,00
1.125.301,00
1.100,00
1.100,00
23.100,00
1,00
1.100.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
2.420.092,00
10.192,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
2.400.000,00
5.500,00
1.100,00
KARAR TARIHI
: 09/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
KURUMSAL
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRM
A
SINIFLANDIRM
A
IV
I
II
III
IV
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ
FİN
K
AÇIKLAMA
ANS SINIFLANTİPİ
DIRMA
I
I
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
46
6
12
II
46
6
12
44
46
6
12
44
8
46
6
12
44
8
1
46
6
12
44
8
1
0
46
6
12
44
8
1
0
5
46
6
12
44
8
1
0
5
1
46
6
12
44
8
1
0
5
1
46
6
12
44
8
1
0
5
46
6
12
44
8
1
0
5
46
6
12
44
8
1
0
5
2
46
6
12
44
8
1
0
5
2
1
MEMURLAR
10.000,00
46
6
12
44
8
1
0
5
2
2
SOZLESMELI PERSONEL
25.000,00
46
6
12
44
8
1
0
5
2
3
ISCILER
65.000,00
46
6
12
44
8
1
0
5
3
46
6
12
44
8
1
0
5
3
1
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME
46
6
12
44
8
1
0
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
46
6
12
44
8
1
0
5
3
3
YOLLUKLAR
7.000,00
46
6
12
44
8
1
0
5
3
4
GOREV GIDERLERI
5.000,00
46
6
12
44
8
1
0
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
293.003,00
46
6
12
44
8
1
0
5
3
7
46
6
12
44
8
1
0
5
3
8
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
46
6
12
44
8
1
0
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
46
6
12
44
8
1
0
5
6
46
6
12
44
8
1
0
5
6
46
6
12
44
8
1
0
5
6
BELEDİYE
34.000.000,00
PARK VE BAHCE HIZMETLERI
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
2.032.512,00
Dinlenme ve spor Hizmetleri
2.032.512,00
Dinlenme ve spor hizmetleri
2.032.512,00
MAHALLİ İDARELER
2.032.512,00
2.032.512,00
PERSONEL GIDERLERI
458.002,00
1
MEMURLAR
128.001,00
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
1
3
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
1,00
330.000,00
100.000,00
1.224.510,00
45.000,00
719.505,00
80.002,00
71.000,00
4.000,00
SERMAYE GIDERLERI
250.000,00
2
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
150.000,00
7
GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GİDER
100.000,00
Görüşmeler neticesinde PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
25
KARAR TARIHI
: 10/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
SAĞLIK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
IV
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FİN
ANS
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
I
I
I
II
III
46
6
12
46
6
12
45
46
6
12
45
7
46
6
12
45
7
2
46
6
12
45
7
2
1
46
6
12
45
7
2
1
5
46
6
12
45
7
2
1
5
1
46
6
12
45
7
2
1
5
1
46
6
12
45
7
2
1
5
46
6
12
45
7
2
1
46
6
12
45
7
2
46
6
12
45
7
46
6
12
45
46
6
12
45
46
6
12
46
6
46
46
AÇIKLAMA
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
34.000.000,00
SAGLIK HIZMETLERI
620.317,00
SAGLIK HIZMETLERI
620.317,00
Ayakta Yurutulen Tedavi Hizmetleri
620.317,00
Genel poliklinikler
620.317,00
MAHALLİ İDARELER
620.317,00
PERSONEL GIDERLERI
225.004,00
1
MEMURLAR
135.001,00
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
35.001,00
5
1
3
55.002,00
1
5
2
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
2
1
5
2
1
MEMURLAR
5.000,00
7
2
1
5
2
2
SOZLESMELI PERSONEL
5.000,00
7
2
1
5
2
3
ISCILER
7.500,00
45
7
2
1
5
3
12
45
7
2
1
5
3
6
12
45
7
2
1
5
6
12
45
7
2
1
5
46
6
12
45
7
2
1
46
6
12
45
7
2
46
6
12
45
7
46
6
12
45
7
46
6
12
45
46
6
12
46
6
46
6
17.500,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
284.313,00
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
197.555,00
3
3
YOLLUKLAR
1.500,00
3
4
GOREV GIDERLERI
4.750,00
5
3
5
1
5
3
7
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM GI
2
1
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
2
1
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
15.000,00
7
2
1
5
6
SERMAYE GIDERLERI
93.500,00
45
7
2
1
5
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
46.500,00
12
45
7
2
1
5
6
5
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GİDER
45.000,00
12
45
7
2
1
5
6
7
GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GİDERİ
2.000,00
36.003,00
27.504,00
2.001,00
Görüşmeler neticesinde SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
26
KARAR TARIHI
: 10/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
EKONOMİ
FONKSİYONEL FİN
K
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM SINIFLANDIRM ANS SINIFLANA
A
TİPİ
DIRMA
IV
I
II
III
IV
I
I
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
II
46
6
12
46
6
12
50
46
6
12
50
1
46
6
12
50
1
4
46
6
12
50
1
4
9
46
6
12
50
1
4
9
5
46
6
12
50
1
4
9
5
1
46
6
12
50
1
4
9
5
1
1
MEMURLAR
48.002,00
46
6
12
50
1
4
9
5
1
2
SOZLESMELI PERSONEL
52.000,00
46
6
12
50
1
4
9
5
2
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
16.500,00
46
6
12
50
1
4
9
5
2
1
MEMURLAR
7.500,00
46
6
12
50
1
4
9
5
2
2
SOZLESMELI PERSONEL
8.000,00
46
6
12
50
1
4
9
5
2
3
ISCILER
1.000,00
46
6
12
50
1
4
9
5
3
46
6
12
50
1
4
9
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
1.501,00
46
6
12
50
1
4
9
5
3
3
YOLLUKLAR
3.000,00
46
6
12
50
1
4
9
5
3
4
GOREV GIDERLERI
3.000,00
46
6
12
50
1
4
9
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
92.900,00
46
6
12
50
1
4
9
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
46
6
12
50
1
4
9
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
46
6
12
50
1
4
9
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
BELEDİYE
34.000.000,00
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
220.000,00
GENEL KAMU HIZMETLERI
220.000,00
Temel Arastirma Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma
hizmetleri
220.000,00
MAHALLİ İDARELER
220.000,00
PERSONEL GIDERLERI
100.002,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
220.000,00
103.498,00
1.300,00
500,00
1.297,00
Görüşmeler neticesinde PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
27
KARAR TARIHI
: 10/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
EKONOMİ
FONKSİYONEL FİN
K
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM SINIFLANDIRM ANS SINIFLAN
A
A
TİPİ
DIRMA
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
46
6
12
46
6
12
51
46
6
12
51
3
46
6
12
51
3
1
46
6
12
51
3
1
3
46
6
12
51
3
1
3
5
46
6
12
51
3
1
3
5
1
46
6
12
51
3
1
3
5
1
46
6
12
51
3
1
3
5
1
46
6
12
51
3
1
3
5
1
46
6
12
51
3
1
3
5
2
46
6
12
51
3
1
3
5
2
46
6
12
51
3
1
3
5
2
46
6
12
51
3
1
3
5
3
46
6
12
51
3
1
3
5
46
6
12
51
3
1
3
46
6
12
51
3
1
3
46
6
12
51
3
1
46
6
12
51
3
46
6
12
51
3
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
34.000.000,00
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
387.208,00
SOSYAL GUVENLIK VE SOS.YRD.HIZMETLERI
Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal
Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal
387.208,00
MAHALLİ İDARELER
387.208,00
387.208,00
387.208,00
PERSONEL GIDERLERI
78.006,00
1
MEMURLAR
76.000,00
2
SOZLESMELI PERSONEL
3
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
12.002,00
1
MEMURLAR
12.000,00
3
ISCILER
21.100,00
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
5
3
3
YOLLUKLAR
11.100,00
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
100,00
3
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
300,00
1
3
5
5
1
3
5
5
4
2.000,00
6,00
2,00
9.600,00
CARI TRANSFERLER
276.100,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
276.100,00
Görüşmeler neticesinde SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
28
KARAR TARIHI
: 10/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
IV
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FİN
ANS
TİPİ
I
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
I
AÇIKLAMA
I
II
III
46
6
12
46
6
12
53
46
6
12
53
3
46
6
12
53
3
1
46
6
12
53
3
1
9
46
6
12
53
3
1
9
5
46
6
12
53
3
1
9
5
3
46
6
12
53
3
1
9
5
3
46
6
12
53
3
9
46
6
12
53
3
9
9
46
6
12
53
3
9
9
5
46
6
12
53
3
9
9
5
1
46
6
12
53
3
9
9
5
1
1
MEMURLAR
46
6
12
53
3
9
9
5
1
3
ISCILER
46
6
12
53
3
9
9
5
2
46
6
12
53
3
9
9
5
2
46
6
12
53
3
9
9
5
2
46
6
12
53
3
9
9
5
3
46
6
12
53
3
9
9
5
46
6
12
53
3
9
9
46
6
12
53
3
9
46
6
12
53
3
46
6
12
53
3
46
6
12
53
46
6
12
46
6
46
46
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
II
BELEDİYE
3
34.000.000,00
ZABITA HIZMETLERI
1.439.010,00
KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLE
1.439.010,00
Guvenlik Hizmetleri
1.000,00
Siniflandirmaya girmeyen guvenlik hizmetleri
1.000,00
MAHALLİ İDARELER
1.000,00
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
1.000,00
YOLLUKLAR
1.000,00
Siniflandirmaya Girmeyen Kamu Duzeni ve
1.438.010,00
Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve
1.438.010,00
MAHALLİ İDARELER
1.438.010,00
PERSONEL GIDERLERI
1.021.000,00
951.000,00
70.000,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
115.000,00
1
MEMURLAR
100.000,00
3
ISCILER
301.009,00
3
1
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
5
3
2
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
159.003,00
9
5
3
3
YOLLUKLAR
10.000,00
9
9
5
3
4
GOREV GIDERLERI
70.000,00
9
9
5
3
5
HIZMET ALIMLARI
34.003,00
3
9
9
5
3
6
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
10.000,00
53
3
9
9
5
3
7
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
12.000,00
12
53
3
9
9
5
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
6
12
53
3
9
9
5
3
9
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
6
12
53
3
9
9
5
6
SERMAYE GIDERLERI
15.000,00
5.000,00
1.000,00
3,00
1.001,00
46 6 12 53 3 9 9
5
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
1.001,00
Görüşmeler neticesinde ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
29
KARAR TARIHI
: 10/10/2013
KARAR NOSU
: 2013/223
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2014 Yılı Mali Bütçesinin görüşülmesi
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ
FONKSİYONEL FİN
K
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRM ANS SINIFLANA
TİPİ
DIRMA
KURUMSAL
SINIFLANDIRM
A
IV
I
II
III
IV
I
I
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
I
II
III
46
6
12
II
46
6
12
52
46
6
12
52
4
46
6
12
52
4
2
46
6
12
52
4
2
1
46
6
12
52
4
2
1
5
46
6
12
52
4
2
1
5
1
46
6
12
52
4
2
1
5
1
1
MEMURLAR
55.200,00
46
6
12
52
4
2
1
5
1
2
60.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
2
SOZLESMELI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA
DEVLET PRIMI GIDERLERI
46
6
12
52
4
2
1
5
2
1
MEMURLAR
8.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
2
2
SOZLESMELI PERSONEL
8.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
2
3
ISCILER
2.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
3
46
6
12
52
4
2
1
5
3
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
46
6
12
52
4
2
1
5
3
3
YOLLUKLAR
3.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
3
4
GOREV GIDERLERI
3.000,00
46
6
12
52
4
2
1
5
3
5
46
6
12
52
4
2
1
5
3
7
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM GI
BELEDİYE
34.000.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER
Tarim Ormancilik Balikcilik ve Avcilik
Hizmetleri
210.000,00
Tarim hizmetleri
210.000,00
MAHALLİ İDARELER
210.000,00
PERSONEL GIDERLERI
115.200,00
210.000,00
210.000,00
18.000,00
76.800,00
500,00
69.300,00
1.000,00
Görüşmeler neticesinde İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ödenek teklifleri madde madde okunarak oylamaya
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul edildi.
Belediyemize ait 2014 yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısının Tamamı oylamaya sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy
birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
30
ÇUBUK BELEDİYESİ
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
GİDER BÜTÇESİ
AÇIKLAMA
GENEL KAMU HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ.
GİDER BÜTÇESİ TOPLAM
TAHMİNİ BÜTÇE
17.358.463,00
1.439.010,00
4.971.490,00
3.286.000,00
2.040.000,00
620.317,00
3.897.512,00
387.208,00
34.000.000,00
BÜTÇEYE ORANI(%)
51
4
14
9
6
2
11
1
GELİR BÜTÇESİ
KODU AÇIKLAMA
1
VERGİ GELİRLERİ
3
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR İLE
4
ÖZEL GELİR
5
DİĞER GELİRLER
6
SERMAYE GELİRLERİ
9
RED VE İADELER (-)
TOPLAM
31
TAHMİNİ
BÜTÇE
BÜTÇEYE ORANI(%)
13.556.502,00
40
1.443.245,00
4
266.200,00
14.852.857,00
3.947.746,00
-66.550,00
34.000.000,00
0,007
44
12
2014 YILI ÖDENEKLERİNİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIM CETVELİ
MÜDÜRLÜK ADI
KO
DU
PERSONEL
GİDERİ
SGK GİDERİ
MAL VE
HİZM.GİD.
FAİZ
GİDERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERİ
SERMA
YE
TRANSF
ERİ
BORÇ
VERME
YEDEK
ÖDENEK
TOPLAM
ÖZEL
2
236.001,00
36.000,00
559.016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831.017,00
KALEM
DESTEK
HİZMETLERİ
4
1.395.003,00
220.000,00
7.015.293,00
0
0
331.704,00
0
0
0
8.962.000,00
EMLAK
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
9
120.080,00
16.000,00
59.010,00
0
0
444.910,00
0
0
0
640.000,00
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
10
232.001,00
46.000,00
212.023,00
0
0
210.007,00
0
0
0
700.031,00
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
18
157.500,00
25.200,00
25.700,00
0
0
0
0
0
208.400,00
KÜLTÜR VE
SOS.İŞL.MÜD.
19
309.320,00
60.500,00
1.454.480,00
0
2.200,00
38.500,00
0
0
0
1.865.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
22
402.003,00
68.001,00
2.813.992,00
0
0
2.004,00
0
0
0
3.286.000,00
BAŞKANLIK,
MEC. VE ENC.
HİZMETLERİ
31
515.009,00
15.002,00
721.004,00
0
260.000,00
0
0
0
0
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
32
1.466.000,00
157.000,00
1.595.783,00
0
0
1.542.707,00
0
0
0
4.761.490,00
İMAR
HİZMETLERİ
37
420.000,00
48.000,00
417.000,00
0
0
515.000,00
0
0
0
1.400.000,00
MALİ
HİZMETLER
42
656.700,00
99.000,00
292.707,00
330.000,00
1.125.301,00
1.100,00
0
1.100,00
2.420.092,00
4.926.000,00
PARK VE BAHÇE
HİZMETLERİ
44
458.002,00
100.000,00
1.224.510,00
0
0
250.000,00
0
0
0
2.032.512,00
SAĞLIK
HİZMETLERİ
45
225.004,00
17.500,00
284.313,00
0
0
93.500,00
0
0
0
620.317,00
PLAN PROJE
MÜD.
50
100.002,00
16.500,00
103.498,00
0
0
0
0
0
0
220.000,00
SOSYAL YARDIM
İŞLERİ MÜD.
51
78.006,00
12.002,00
21.100,00
0
276.100,00
0
0
0
387.208,00
İŞLETME VE
İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
52
115.200,00
18.000,00
76.800,00
0
0,00
0
0
0
0
210.000,00
ZABITA
HİZM.MÜD.
53
1.021.000,00
115.000,00
302.009,00
0
0
1.001,00
0,00
0
0
1.439.010,00
1.511.015,00
32
2014 YILI BÜTÇENİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GEÇMİŞ YIL BÜTÇESİ İLE KIYASLAMA İCMALİ
(GENEL)
KURUMSAL Kodu Düzeyi
KODLAMA
I
46
BELEDİYE
II
6
ANKARA
III
12
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK KODU
AÇIKLAMA
2013 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
1
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
3
KAMU DÜZENİ VE
GÜV.HİZ.
905.568,00
4
EKONOMİK İŞLER
VE HİZ.
5
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
ORANI %
47
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2014 YILI
BÜTÇESİNİN 2013
YILINA DEĞİŞİM
ORANI %
BÜTÇE
ORANI %
17.358.463,00
51
%23
3
1.439.010,00
4
%59
5.896.000,00
19
4.971.490,00
14
%-16
ÇEVRE KORUMA
HİZ.
2.850.000,00
9
3.286.000,00
9
%15
6
İSKAN VE TOPLUM
REFAHI HİZ.
1.870.000,00
6
2.040.000,00
6
%9
7
SAĞLIK
HİZMETLERİ
505.248,00
2
620.317,00
2
%28
8
DİNLENME KÜLTÜR
VE DİN HİZ.
3.814.515,00
13
3.897.512,00
11
%2
10
SOSYAL GÜV. VE
SOSY. YARDIM HİZ.
341.208,00
1
387.208,00
1
%13
GENEL TOPLAM
14.117.461,00
2014 YILI
30.300.000,00
34.000.0000,00
33
%12
ÖDENEK CETVELİ -A
EKONO
FİN
MİK
KURUMSAL
AN SINIFSINIFLANDIRM FONKSİYONEL S
LANDIR
A
SINIFLANDIRMA TİPİ MAYA
I
II III IV I
II III IV I
I
II
46
6
12
2
1
1
1
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
6
7
4
1
3
9
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
AÇIKLAMA
BELEDIYE
ANKARA
CUBUK BELEDIYESI
GENEL KAMU HIZMETLERI
OZEL KALEM
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Genel Hizmetler
Diger genel hizmetler
Diger genel hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
34
2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
831.017,00
831.017,00
831.017,00
831.017,00
831.017,00
831.017,00
236.001,00
60.000,00
45.000,00
125.001,00
6.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
559.016,00
132.005,00
17.000,00
2.003,00
58.005,00
350.000,00
3,00
8.962.000,00
8.962.000,00
8.962.000,00
8.962.000,00
8.962.000,00
8.962.000,00
1.395.003,00
445.001,00
100.000,00
820.002,00
30.000,00
220.000,00
30.000,00
190.000,00
7.015.293,00
2
3
4
5
7
8
9
6
1
5
6
9
6
9
9
5
1
1
3
2
1
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
2
4
10
1
3
9
0
5
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
Siniflandirmaya Girmeyen Iskan ve Toplum Refahi
Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen iskan ve toplum refahi
hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI
BILGI ISLEM
GENEL KAMU HIZMETLERI
Genel Hizmetler
Diger genel hizmetler
Diger genel hizmetler
MAHALLİ İDARELER
35
3.253.004,00
15.000,00
20.000,00
2.590.785,00
944.501,00
192.000,00
3,00
331.704,00
109.504,00
112.200,00
110.000,00
640.000,00
640.000,00
640.000,00
640.000,00
640.000,00
120.080,00
120.020,00
60,00
16.000,00
15.000,00
1.000,00
59.010,00
2.500,00
3.000,00
22.000,00
26.710,00
2.300,00
500,00
2.000,00
444.910,00
100,00
135.000,00
309.810,00
700.031,00
700.031,00
700.031,00
700.031,00
700.031,00
700.031,00
1
1
2
3
4
2
1
2
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
2
3
18
1
3
9
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
5
19
8
2
0
0
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
YAZI ISLERI
GENEL KAMU HIZMETLERI
Genel Hizmetler
Diger genel hizmetler
Diger genel hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HIZMET ALIMLARI
KULTUR VE SOSYAL ISLER MUDURLUGU
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
Kultur hizmetleri
Kultur hizmetleri
Kultur hizmetleri
36
232.001,00
72.001,00
96.000,00
59.000,00
5.000,00
46.000,00
18.000,00
12.000,00
16.000,00
212.023,00
30.501,00
1.003,00
6.502,00
146.010,00
28.004,00
1,00
2,00
210.007,00
150.006,00
1,00
60.000,00
208.400,00
208.400,00
208.400,00
208.400,00
208.400,00
208.400,00
157.500,00
142.500,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
25.200,00
25.000,00
200,00
25.700,00
5.100,00
4.000,00
16.600,00
1.865.000,00
1.865.000,00
1.865.000,00
1.865.000,00
1.865.000,00
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
6
8
9
5
4
6
1
22
5
1
0
0
5
1
1
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
31
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
TEMIZLIK ISLERI MUDURLUGU
CEVRE KORUMA HIZMETLERI
Atik Yonetimi Hizmetleri
Atik yonetimi hizmetleri
Atik yonetimi hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
BASKANLIK MECLIS ENCUMEN HIZMETLERI
37
1.865.000,00
309.320,00
95.810,00
77.000,00
134.310,00
2.200,00
60.500,00
33.000,00
27.500,00
1.454.480,00
342.550,00
16.500,00
300.000,00
392.950,00
401.050,00
1.100,00
330,00
2.200,00
2.200,00
38.500,00
38.500,00
3.286.000,00
3.286.000,00
3.286.000,00
3.286.000,00
3.286.000,00
3.286.000,00
402.003,00
44.802,00
353.901,00
3.300,00
68.001,00
33.001,00
35.000,00
2.813.992,00
257.007,00
3.001,00
12.002,00
2.516.974,00
5.006,00
1,00
20.001,00
2.004,00
2.004,00
1.511.015,00
1
1
1
0
5
1
1
2
3
4
5
2
1
3
3
2
3
4
5
6
7
5
3
32
4
5
1
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
1
2
3
4
5
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
isler Disisleri Hizmet
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
DIGER PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
CARI TRANSFERLER
KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN
FEN ISLERI HIZMETLERI
EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER
Ulastirma Hizmetleri
Karayolu insaat isleri ve hizmetleri
Karayolu insaat isleri ve hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
38
1.511.015,00
1.511.015,00
1.511.015,00
1.511.015,00
1.511.015,00
515.009,00
175.001,00
1,00
6,00
1,00
340.000,00
15.002,00
15.000,00
2,00
721.004,00
73.000,00
15.000,00
15.003,00
191.001,00
400.000,00
27.000,00
260.000,00
260.000,00
4.761.490,00
4.761.490,00
4.761.490,00
4.761.490,00
4.761.490,00
4.761.490,00
1.466.000,00
52.000,00
315.000,00
1.095.000,00
4.000,00
157.000,00
17.000,00
140.000,00
1.595.783,00
41.100,00
90.300,00
3.000,00
14.000,00
131.200,00
7
8
9
6
1
2
5
8
37
6
2
0
0
5
1
1
2
3
4
2
1
2
3
3
1
2
3
4
5
7
9
6
3
42
1
1
2
0
5
1
1
2
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA)
IMAR HIZMETLERI
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
Toplum Refahi Hizmetleri
Toplum refahi hizmetleri
Toplum refahi hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali
isler Disisleri Hizmet
Finansal ve mali isler ve hizmetler
Finansal ve mali isler ve hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
39
39.300,00
1.274.883,00
2.000,00
1.542.707,00
17.000,00
2.000,00
1.522.707,00
1.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
420.000,00
61.000,00
284.000,00
73.000,00
2.000,00
48.000,00
31.000,00
500,00
16.500,00
417.000,00
500,00
7.500,00
5.000,00
32.000,00
367.000,00
3.000,00
2.000,00
515.000,00
515.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
4.926.000,00
656.700,00
412.500,00
44.000,00
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
9
4
2
5
1
2
3
4
7
6
1
8
1
9
1
3
4
5
6
7
9
44
8
1
0
0
5
1
1
2
3
2
1
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
FAIZ GIDERLERI
DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
GOREV ZARARLARI
HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye
birbirin
KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DIGER IDARELERE TRANSFERLER
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
BORC VERME
YURTICI BORC VERME
YEDEK ODENEKLER
PERSONEL YEDEK ODENEGI
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI
ONGORULEMEYEN GIDERLER ODENEGI
DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA ODENEGI
YEDEK ODENEK
YENI KURULACAK DAIRE VE IDARELERIN
IHTIYACLARINI K
DIGER YEDEK ODENEKLER
PARK VE BAHCE HIZMETLERI
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
Dinlenme ve spor Hizmetleri
Dinlenme ve spor hizmetleri
Dinlenme ve spor hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
40
198.000,00
2.200,00
99.000,00
33.000,00
66.000,00
292.707,00
74.807,00
4.400,00
166.100,00
46.200,00
1.200,00
330.000,00
330.000,00
1.125.301,00
1.100,00
1.100,00
23.100,00
1,00
1.100.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
2.420.092,00
10.192,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
2.400.000,00
5.500,00
1.100,00
2.032.512,00
2.032.512,00
2.032.512,00
2.032.512,00
2.032.512,00
2.032.512,00
458.002,00
128.001,00
1,00
330.000,00
100.000,00
10.000,00
2
3
3
1
2
3
4
5
7
8
9
6
2
7
45
7
2
1
0
5
1
1
2
3
2
1
2
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
5
7
50
1
4
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI
SAGLIK HIZMETLERI
SAGLIK HIZMETLERI
Ayakta Yurutulen Tedavi Hizmetleri
Genel poliklinikler
Genel poliklinikler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Temel Arastirma Hizmetleri
41
25.000,00
65.000,00
1.224.510,00
45.000,00
719.505,00
7.000,00
5.000,00
293.003,00
80.002,00
71.000,00
4.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
620.317,00
620.317,00
620.317,00
620.317,00
620.317,00
620.317,00
225.004,00
135.001,00
35.001,00
55.002,00
17.500,00
5.000,00
5.000,00
7.500,00
284.313,00
197.555,00
1.500,00
4.750,00
36.003,00
27.504,00
2.001,00
15.000,00
93.500,00
46.500,00
45.000,00
2.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
9
0
5
1
1
2
2
1
2
3
3
2
3
4
5
7
8
9
51
10
9
9
0
5
1
1
2
3
2
1
3
3
2
3
5
9
5
4
52
4
2
1
0
5
1
1
Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma
Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma hi
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL GUVENLIK VE SOS.YRD.HIZMETLERI
Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal
Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal
Sınıflandırılmaya Girmeyen Sosyal
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HIZMET ALIMLARI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER
Tarim Ormancilik Balikcilik ve Avcilik Hizmetleri
Tarim hizmetleri
Tarim hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
42
220.000,00
220.000,00
220.000,00
100.002,00
48.002,00
52.000,00
16.500,00
7.500,00
8.000,00
1.000,00
103.498,00
1.501,00
3.000,00
3.000,00
92.900,00
1.300,00
500,00
1.297,00
387.208,00
387.208,00
387.208,00
387.208,00
387.208,00
387.208,00
78.006,00
76.000,00
2.000,00
6,00
12.002,00
12.000,00
2,00
21.100,00
9.600,00
11.100,00
100,00
300,00
276.100,00
276.100,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
115.200,00
55.200,00
2
2
1
2
3
3
2
3
4
5
7
53
3
1
9
0
5
3
3
9
9
0
5
1
1
3
2
1
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
1
SOZLESMELI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ZABITA HIZMETLERI
KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI
Guvenlik Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen guvenlik hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen guvenlik hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
YOLLUKLAR
Siniflandirmaya Girmeyen Kamu Duzeni ve
Guvenlik Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve
Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
60.000,00
18.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
76.800,00
500,00
3.000,00
3.000,00
69.300,00
1.000,00
1.439.010,00
1.439.010,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
115.000,00
100.000,00
15.000,00
301.009,00
5.000,00
159.003,00
10.000,00
70.000,00
34.003,00
10.000,00
43
1.438.010,00
1.438.010,00
1.438.010,00
1.438.010,00
1.021.000,00
951.000,00
70.000,00
12.000,00
1.000,00
3,00
1.001,00
1.001,00
2014 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI
KURUM ADI : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK
KODLAMA
AÇIKLAMA
1
2
3
4
I. 3 AYLIK
267.426,25
25
267.426,25
25
267.426,25
25
267.426,25
25
1.069.705,00
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
17.178.238,00
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
330.000,00
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
BORÇ VERME
415.900,25
25
415.900,25
25
415.900,25
25
415.900,25
25
1.663.601,00
857.608,25
25
857.608,25
25
857.608,25
25
857.608,25
25
3.430.433,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
YEDEK
ÖDENEKLER
TOPLAM
605.023,00
25
605.023,00
25
605.023,00
25
605.023,00
25
2.420.092,00
9
8.500.000,00
8.500.000,00
Miktar
1.976.707,75
Oran
%
25
8.500.000,00
Miktar
TOPLAM
1.976.707,75
8
1.976.707,75
Oran
%
25
IV. 3 AYLIK
PERSONEL
GİDERİ
S.G.K'NA DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
6
Miktar
III. 3 AYLIK
Oran
%
25
5
Miktar
II. 3 AYLIK
1.976.707,75
Oran
%
25
7.906.831,00
8.500.000,00
Miktar
34.000.000,00
2014 YILI AYRINTILI HARCAMA PROĞRAMI
KURUM ADI : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK
KODLAMA
AÇIKLAMA
I. 3 AYLIK
PERSONEL GİDERİ
1.976.707,75
1.976.707,75
1.976.707,75
1.976.707,75
Oran
%
25
1
MEMURLAR
768.459,75
25
768.459,75
25
768.459,75
25
768.459,75
25
3.073.839,00
2
280.000,75
25
280.000,75
25
280.000,75
25
280.000,75
25
1.120.003,00
3
SOZLESMELI
PERSONEL
ISCILER
829.072,00
25
829.072,00
25
829.072,00
25
829.072,00
25
3.316.288,00
4
GECİCİ PERSONEL
14.175,25
25
14.175,25
25
14.175,25
25
14.175,25
25
56.701,00
5
DIGER PERSONEL
85.000,00
25
85.000,00
25
85.000,00
25
85.000,00
25
340.000,00
267.426,25
25
267.426,25
25
267.426,25
25
267.426,25
25
1.069.705,00
1
S.G.K'NA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
102.625,25
25
102.625,25
25
102.625,25
25
102.625,25
25
410.501,00
SOZLESMELI
PERSONEL
ISCILER
14.625,00
25
14.625,00
25
14.625,00
25
14.625,00
25
58.500,00
150.176,00
25
150.176,00
25
150.176,00
25
150.176,00
25
600.704,00
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
4.294.559,50
25
17.178.238,00
22.900,00
25
22.900,00
25
22.900,00
25
22.900,00
25
91.600,00
1.338.984,50
25
1.338.984,50
25
1.338.984,50
25
1.338.984,50
25
5.355.938,00
3
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
URETIME YONELIK
MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TUKETIME
YONELIK MAL VE
MALZEME
ALIMLARI
YOLLUKLAR
30.876,00
25
30.876,00
25
30.876,00
25
30.876,00
25
123.504,00
4
GOREV GIDERLERI
168.840,00
25
168.840,00
25
168.840,00
25
168.840,00
25
675.360,00
5
HIZMET ALIMLARI
1.752.186,00
25
1.752.186,00
25
1.752.186,00
25
1.752.186,00
25
7.008.744,00
6
TEMSIL VE
TANITMA
GIDERLERI
MENKUL MAL
GAYRIMADDI HAK
290.262,50
25
290.262,50
25
290.262,50
25
290.262,50
25
1.161.050,00
292.730,00
25
292.730,00
25
292.730,00
25
292.730,00
25
1.170.920,00
3
3
1
2
7
44
Miktar
TOPLAM
Ora
n%
25
2
Miktar
IV. 3 AYLIK
Oran
%
25
2
Miktar
III. 3 AYLIK
Oran
%
25
1
Miktar
II. 3 AYLIK
Miktar
7.906.831,00
8
9
4
2
5
1
2
3
4
7
6
1
2
3
4
5
7
8
8
1
9
1
3
4
5
6
7
ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM
GIDERLERI
TEDAVI VE
CENAZE
GIDERLERI
FAİZ GİDERLERİ
DIGER IC BORC
FAIZ GIDERLERI
CARİ
TRANSFERLER
GOREV
ZARARLARI
HAZINE
YARDIMLARI (il
ozel idare belediye
birbirin
KAR AMACI
GUTMEYEN
KURULUSLARA
YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA
YAPILAN
TRANSFERLER
DIGER IDARELERE
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
MAMUL MAL
ALIMLARI
MENKUL SERMAYE
URETIM GIDERLERI
GAYRI MADDI HAK
ALIMLARI
GAYRIMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULASTIRMASI
GAYRIMENKUL
SERMAYE URETIM
GIDERLERI
MENKULMALLARI
N BÜYÜK ONARIM
GAYRIMENKUL
BUYUK ONARIM
GIDERLERI
STOK ALIMLARI
(SAVUNMA
DISINDA)
BORÇ VERME
YURTICI BORC
VERME
YEDEK
ÖDENEKLER
PERSONEL YEDEK
ODENEGI
YATIRIMLARI
HIZLANDIRMA
ODENEGI
ONGORULEMEYEN
GIDERLER
ODENEGI
DEPREM
GIDERLERINI
KARSILAMA
ODENEGI
YEDEK ODENEK
YENI KURULACAK
DAIRE VE
IDARELERIN
IHTIYACLARINI K
385.746,50
25
385.746,50
25
385.746,50
25
385.746,50
25
1.542.986,00
12.034,00
25
12.034,00
25
12.034,00
25
12.034,00
25
48.136,00
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
330.000,00
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
82.500,00
25
330.000,00
415.900,25
25
415.900,25
25
415.900,25
25
415.900,25
25
1.663.601,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
70.775,00
25
70.775,00
25
70.775,00
25
70.775,00
25
283.100,00
69.575,25
25
69.575,25
25
69.575,25
25
69.575,25
25
278.301,00
275.000,00
25
275.000,00
25
275.000,00
25
275.000,00
25
1.100.000,00
857.608,25
25
857.608,25
25
857.608,25
25
857.608,25
25
3.430.433,00
91.428,75
25
91.428,75
25
91.428,75
25
91.428,75
25
365.715,00
71.750,25
25
71.750,25
25
71.750,25
25
71.750,25
25
287.001,00
143.750,00
25
143.750,00
25
143.750,00
25
143.750,00
25
575.000,00
77.452,50
25
77.452,50
25
77.452,50
25
77.452,50
25
309.810,00
419.976,75
25
419.976,75
25
419.976,75
25
419.976,75
25
1.679.907,00
27.500,00
25
27.500,00
25
27.500,00
25
27.500,00
25
110.000,00
25.500,00
25
25.500,00
25
25.500,00
25
25.500,00
25
102.000,00
250,00
25
250,00
25
250,00
25
250,00
25
1.000,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
605.023,00
25
605.023,00
25
605.023,00
25
605.023,00
25
2.420.092,00
2.548,00
25
2.548,00
25
2.548,00
25
2.548,00
25
10.192,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
275,00
25
275,00
25
275,00
25
275,00
25
1.100,00
600.000,00
25
600.000,00
25
600.000,00
25
600.000,00
25
2.400.000,00
1.375,00
25
1.375,00
25
1.375,00
25
1.375,00
25
5.500,00
45
9
DIGER YEDEK
ODENEKLER
TOPLAM
275,00
25
8.500.000,00
275,00
25
8.500.000,00
275,00
8.500.000,00
25
275,00
25
8.500.000,00
1.100,00
34.000.000,00
2014 YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ
KODU
AÇIKLAMALAR
2014 YILI TAHMİNİ
1
VERGI GELIRLERI
3
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAGISLAR VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
4
5
6
SERMAYE GELİRLERİ
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
9
13.556.502,00
40
13
1.443.245,00
4
11
0,07
10
14.852.857,00
44
12
3.947.746,00
12
10
34.000.000,00
100
12
0
10
100
12
266.200,00
DİĞER GELİRLER
-66.550,00
RED VE IADELER (-)
34.000.000,00
TAHMİNİ BÜTÇE GELİR TOPLAMI
BÜTÇEYE ORANI BÜYÜME ORANI
2014 YILI GELİR 2.DÜZEY (B) CETVELİ
I
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
4
GELİRİN
AÇIKLAMA
KODU
II
Vergi Gelirleri
2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
6 Harclar
9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
2 Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
4 Kurumlar Hasilati
5 Kurumlar Karlari
6 Kira Gelirleri
9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
46
2014 YILI
GELİR TAHMİNİ
13.556.502,00
5.818.431,00
1.941.500,00
5.783.261,00
13.310,00
1.443.245,00
480.491,00
10.000,00
445.885,00
14.641,00
478.918,00
13.310,00
266.200,00
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
9
9
1
2
3
4
5
1
2
3
9
1
2
1
Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
Proje Yardimlari
Diger Gelirler
Faiz Gelirleri
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Para Cezalari
Diger Çesitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Tasinmaz Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Red ve Iadeler (-)
Vergi Gelirleri
TOPLAM
7.986,00
7.986,00
7.986,00
228.932,00
13.310,00
14.852.857,00
39.930,00
13.883.284,00
676.753,00
252.890,00
3.947.746,00
3.877.203,00
70.543,00
-66.550,00
-66.550,00
34.000.000,00
GELİRLERİN EKONIMİK SINIFLANDIRMASI ( B) CETVELİ (4.DÜZEY)
GELİRİN
KODU
I II IIIIV
1
1 2
1 2 9
1 2 9
51
1 2 9
52
1 2 9
53
1 2 9
54
1 3
1 3 2
1 3 2
51
1 3 2
52
1 3 9
1 3 9
51
1 3 9
52
1 3 9
53
1 6
1 6 9
1 6 9
51
1 6 9
53
1 6 9
54
1 6 9
55
1 6 9
56
1 6 9
57
AÇIKLAMA
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
Ozel Tüketim Vergisi
Haberlesme Vergisi
Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
Eglence Vergisi
Yangin Sigortasi Vergisi
Ilan ve Reklam Vergisi
Harclar
Diger Harclar
Bina Insaat Harci
Isgal Harci
Isyeri Acma Izni Harci
Kaynak Sulari Harci
Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
47
2014 YILI
GELİR TAHMİNİ
13.556.502,00
5.818.431,00
5.818.431,00
2.767.900,00
2.050.950,00
465.850,00
533.731,00
1.941.500,00
1.530.650,00
199.650,00
1.331.000,00
410.850,00
211.200,00
66.550,00
133.100,00
5.783.261,00
5.783.261,00
931.700,00
532.400,00
135.520,00
55.000,00
13.310,00
199.650,00
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
58
59
60
99
9
9
99
1
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
1
4
99
59
99
99
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
99
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tellallik Harci
Toptanci Hali Resmi
Yapi Kullanma Izni Harci
Diger Harclar
Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
Mal Satis Gelirleri
Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
Diger Degerli Kagit Bedelleri
Diger Mal Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler
Diger hizmet gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma iznine iliskin diger gelirler
Kurumlar Hasilati
Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Diger Kurumlar Hasilati
Diger Kurumlar Hasilati
Kurumlar Karlari
Mahalli Idareler
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Diger kurumlar karlari
48
133.100,00
1.331,00
998.250,00
2.783.000,00
13.310,00
13.310,00
13.310,00
1.443.245,00
480.491,00
413.941,00
399.300,00
1.331,00
13.310,00
66.550,00
13.310,00
53.240,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
445.885,00
312.785,00
13.310,00
1.331,00
13.310,00
133.100,00
1.331,00
1.331,00
133.100,00
1.331,00
13.310,00
1.331,00
133.100,00
133.100,00
14.641,00
13.310,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
9
1
1
1
1
1
1
2
2
9
9
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
99 Diger kurumlar karlari
Kira Gelirleri
Tasinmaz Kiralari
1 Lojman Kira Gelirleri
2 Ecrimisil Gelirleri
3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
4 Spor Tesisi Kira Gelirleri
5 Kültür Amacli Tesis Kira Gelirleri
Tasinir Kiralari
1 Tasinir Kira Gelirleri
Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diger Gelirler
99 Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
1 AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
2 Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
99 Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar
Sermaye
1 AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
2 Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
99 Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar
Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
1 Hazine yardimi
99 Cari nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
Sermaye
1 Hazine yardimi
51 Alt yapi hizmetleri icin genel bütceden alinan
52 Egitim hizmetleri icin genel bütceden alinan
99 Sermaye nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
Cari
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
2 Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
3 Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
Sermaye
1 Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
2 Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
3 Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
Cari
1 Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
2 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
Sermaye
49
1.331,00
478.918,00
477.587,00
1.331,00
1.331,00
66.550,00
66.550,00
341.825,00
1.331,00
1.331,00
13.310,00
13.310,00
13.310,00
266.200,00
7.986,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
7.986,00
2.662,00
1.331,00
1.331,00
5.324,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
7.986,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
3.993,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
228.932,00
200.981,00
1.331,00
199.650,00
27.951,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
9
9
2
2
2
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
9
9
2
2
1
2
1
2
5
9
1
2
3
4
5
9
3
51
52
51
52
53
99
1
3
5
6
27
99
51
52
53
54
99
99
99
Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
Proje Yardimlari
Cari
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Sermaye
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alinan Proje Yardimlari
Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Proje Yardimlari
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Diger Gelirler
Faiz Gelirleri
Diger Faizler
Mevduat Faizleri
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar
Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi
Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi
Yol Harcamalarina Katilma Payi
Diger Harcamalara Katilma Paylari
Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Paylar
Mahalli Idarelerden Alinan Paylar
Fonlardan Aktarmalar
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
Yerli ve Yabancı Filim Gösterilerinden Alınan Pay
Digerlerinden Alinan Paylar
Mahalli Idarelere Ait Paylar
Maden Isletmelerinden Alinan Paylar
Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar
Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar
Otopark Gelirlerinden Ilce ve Ilk Kademe Belediyeleri Paylari
Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar
Diger Paylar
Diger Paylar
Para Cezalari
Idari Para Cezalari
Diger Idari Para Cezalari
50
1.331,00
26.620,00
13.310,00
5.324,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
7.986,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
14.852.857,00
39.930,00
39.930,00
39.930,00
13.883.284,00
10.289.840,00
9.757.440,00
532.400,00
703.010,00
66.550,00
13.310,00
556.600,00
66.550,00
37.859,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
13.035,00
19.500,00
1.331,00
6.655,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
2.845.920,00
2.845.920,00
676.753,00
133.100,00
133.100,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
9
9
1
1
2
2
3
3
9
9
1
1 2
1 2
1
2
3
99
2
99
1
2
6
99
1
1
1
1
1
99
1
1
1
99
9
Vergi Cezalari
Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
Vergi Barisi TEFE Tutari
Vergi Barisi Gec Odeme Zammi
Diger Vergi Cezalari
Diger Para Cezalari
Zamaninda Odenmeyen Ucret Gelirlerinden Alinacak Gecikme Zamlari
Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
Diger Çesitli Gelirler
Diger Çesitli Gelirler
Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Irat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
Kisilerden Alacaklar
Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Tasinmaz Satis Gelirleri
Lojman Satis Gelirleri
Lojman Satis Gelirleri
Sosyal Tesis Satis Gelirleri
Sosyal Tesis Satis Gelirleri
Diger Bina Satis Gelirleri
Diger Bina Satis Gelirleri
Arazi Satisi
Arazi Satisi
Arsa Satisi
Arsa Satisi
Diger Tasinmaz Satis Gelirleri
Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Tasit Satis Gelirleri
Tasit Satis Gelirleri
Stok Satis Gelirleri
Stok Satis Gelirleri
Diger Tasinir Satis Gelirleri
Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri
Red ve Iadeler (-)
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
51
70.543,00
66.550,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
473.110,00
406.560,00
66.550,00
252.890,00
252.890,00
26.620,00
1.331,00
1.331,00
223.608,00
3.947.746,00
3.877.203,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.197.900,00
1.197.900,00
1.331,00
1.331,00
2.662.000,00
2.662.000,00
13.310,00
13.310,00
70.543,00
66.550,00
66.550,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
-66.550,00
-66.550,00
-66.550,00
-66.550,00
2014 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROĞRAMI
KOD AÇIKLAMALAR
I.3 AYLIK
II.3 AYLIK
III.3 AYLIK
IV.3 AYLIK
TOPLAM
MİKTAR
ORAN(%)
MİKTAR
ORAN(%)
MİKTAR
ORAN(%)
MİKTAR
ORAN(%)
1 VERGI
GELIRLERI
3 TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
(SERMAYE
GELIRLERI)
3.389.125,5
25
3.389.125,5
25
3.389.125,5
25
3.389.125,5
25
13.556.502,00
360.811,25
25
360.811,25
25
360.811,25
25
360.811,25
25
1.443.245,00
4 ALINAN
BAGISLAR VE
YARDIM.
66.550,00
25
66.550,00
25
66.550,00
25
66.550,00
25
266.200,00
5 DİĞER
GELİRLER
3.713.214,25
25
3.713.214,25
25
3.713.214,25
25
3.713.214,25
25
14.852.857,00
6 SERMAYE
GELİRLERİ
986.936,50
25
986.936,50
25
986.936,50
25
986.936,50
25
3.947.746,00
9 RED VE
IADELER (-)
-16.637,50
25
-16.637,50
25
-16.637,50
25
-16.637,50
25
-66.550,00
8.500.000,00
25
8.500.000,00
25
8.500.000,00
25
8.500.000,00
25
34.000.000,00
NET GELİR
BÜTÇESİ
TOPLAMI
52
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
2
2
2
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
6
6
6
6
9
1
1
2
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
9
1
1
1
2
9
1
2
1
1
54
51
52
53
51
52
53
54
56
57
58
59
60
99
01
99
02
36
51
54
55
56
57
59
99
58
99
01
02
05
99
01
03
99
99
99
01
Çevre Temizlik Vergisi
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi
İlan ve Reklâm Vergisi
Bina İnşaat Harcı
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma İzni Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Tellallık Harcı
Toptancı Hali Resm
Yapı Kullanma İzni Harcı
Kayıt Suret Harcı
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Diğer Mal Satış Gelirleri
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Otogar Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Tıbbi Atık Toplama Ücreti
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
MBS İmar İnşaat Şti.Karı
Lojman Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri
İşyerlerinden Alınan iralar(Dükkan,yazıhane,vb.)
Taşınır Kira Gelirleri
Masraf Karşılıkları
Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
53
2464 sayılı Bel. Gelirleri Kan. Mükerrer 44. mad.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 40. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, ma
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 72. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 58. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67. madd
552 sayılı Kanunun 17. maddesi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84. madd
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79. madd
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 say. Kanun
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.mad.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. madd
5216/7 mad. 5393/14 15 mad. ve 2464 / 97 mad.
5491 / 8. mad.3. bendinin 10.f ile 5216 /7(i) 2872
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. madd
5216 / 7 5393 / 14 15 mad.
5510 sayılı Kanunun 77 78 mad.
5216 s.k. ve 5393 s.k.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. madd
2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 s.k.7.mad.
2560 s.k. ve 5216 s.k. 7 (r),23.mad.
5216Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.23.26.mad.
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75 9 13 md.
2886 S.k.
5393 s.k.18 h 34 f 5886 s.k.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.madde
5216 s.k. 8 inci ve 9 uncu mad.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15(i) bendi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15(i) bendi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kan.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. mad. (g) bend
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
08
4
4
4
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
4
5
8
9
9
9
2
2
4
4
8
8
8
9
2
3
4
9
1
1
1
1
1
1
3
5
9
1
2
3
5
02
01
02
01
05
01
05
09
01
01
01
01
03
99
51
52
53
99
51
52
53
99
99
99
99
02
01
02
03
06
51
99
01
01
99
01
01
01
05
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar
Kişilerden Alınan Bağışla ve Yardım
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Diğerlerinde Alınan Proje Yardımları
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Tecil Faizleri
İller Bankasından Alınan Pay
Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar
Yol Harcamalarına Katılma Payı
Çevre Kirliliği Önleme Giderlerine Katılım Payı
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar
Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar
Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar
Sinema, Müzik, Destek Fonundan Alınan Paylar
İdari Para Cezaları(1608 5326 S.K.)
Gemi Para Cezaları
Diğer Vergi Cezaları
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir. Al.Gecik.
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Kişilerden Alacaklar
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Bina Satış Gelirleri
Arsa Satışı
Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Taşıt Satış Gelirleri
Stok Satış Gelirleri
Bağlı İdarelerden (MESKİ)
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. mad. (g) bend.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15(i) bendi
5393 Sayılı Belediye Kanunun 15(i) bendi
5393 s.k.
5393 s.k.
5217 29. maddesi birinci fıkrasının (k) bendi
5217 29. maddesi birinci fıkrasının (k) bendi
5393 Sayılı Belediye Kanunu
6183 s.k. ve 3095 sayılı Kanun hükümlerine
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri, 6183 s.k.
5018 s.k. 832 s.k. 3095 ve 6183 s.k.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 23.mad.
6183 sayılı Kanunun 48. maddesine
2380 s.k. 2004/8176 sayılı Bakanlar kurulu kararı
2464 s.k. mük.44.mad 5035 s.k.
2464 s.k.86. mad.
2872 s.k. 5491 s.k.11.mad
2464sk.mük.97.mad 5177 s.k.33 mad (B) 3213 .k.14
2464 s.k 97.mad.3239 s.k.126.mad.(E) 4369 81/g
5216 s.k. 81.md.1.fıkra
2464 s.k.21.mad. 5101s.k.
5216 s.k. 7. mad ve 1608 s.k.
2872 s.k.24.mad 5491 s.k. 16. maddesi 4.fıkta
6183 S.K.
6183 s.k.
4734 s.k. ve 2886 s.k. hükümleri
2886 s.k. 4734 s.k.
4735 sayılı Kamu Sözleşme Kanunu ile 4734 ve 2886
5018 a.k. 832 s.k.6183 s.k. 3065 s.k
5216 7/c gec.2 mad. ve 3194 s.k.
2464 S.K. 5393 S. Belediyeler Kanunu
2886 s.k. 5216 s.k. 5018 s.k. 5293 s.k.
2886 s.k.
2886 s.k.
2886 s.k.
237 s.k. ve Yönetmelik
2886 s.k.
5018 s.k. 5216 s.k.
YILLAR İTİBARİYLE GELİR – GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI
YILI
BÜTÇESİ
GELİR
MİKTARI
ORANI
GİDER MİKTARI
ORANI
2003
6.750.000,00
6.115.792,25
91
6.721.511,38
100
2004
9.000.000,00
6.271.633,39
70
8.703.563,58
97
2005
11.500.000,00
9.459.766,69
82
9.527.954,27
83
2006
41.500.000,00
12.330.694,70
30
34.742.622,55
84
2007
42.000.000,00
16.075.524,13
38
36.210.718,81
86
2008
33.000.000,00
12.637.491,13
38
16.755.946,48
51
2009
34.000.000,00
12.033.011,99
76
15.420.807,55
45
2010
22.500.000,00
16.998.064,75
76
20.445.640,56
91
54
2011
25.000.000,00
12.657.358,84
51
16.144.014,04
65
2012
27.500.000,00
25.781.539,59
94
23.456.135,90
85
2013
30.300.000,00
13.186.191,31
44
11.210.724,00
37
2014
34.000.000,00
NOT: 2013 YILI 31 TEMMUZ İTİBARİYLE
YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE BÜYÜME ORANI
2004 YILI BÜTÇESİ 2003 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%33,33
2005 YILI BÜTÇESİ 2004 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%27,78
2006 YILI BÜTÇESİ 2005 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%260,87
2007 YILI BÜTÇESİ 2006 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%1,20
2008 YILI BÜTÇESİ 2007 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%-21,43
2009 YILI BÜTÇESİ 2008 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%3,03
2010 YILI BÜTÇESİ 2009 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%-33,82
2011 YILI BÜTÇESİ 2010 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%11,12
2012 YILI BÜTÇESİ 2011 YILINA BÜYÜMÜ ORANI
%10
2013 YILI BÜTÇESİ 2012 YILINA BÜYÜME ORANI
%10
2013 YILI BÜTÇESİ 2014 YILINA BÜYÜME ORANI
%11
55
İKİNCİ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİNİN GEÇMİŞ YIL BÜTÇESİ İLE
KIYASLAMA İCMALİ (GENEL)
KURUMSA Kod Düzeyi
L
u
KODLAMA I
46
BELEDİYE
I
II
6
ANKARA
III
12
ÇUBUK
EKONOMİK
KODU
II
1
AÇIKLAMA
2013 yılı
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
2014
BÜTÇEY
E ORANI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
BÜTÇEY
E ORANI
2014 YILI
BÜTÇESİNİ
N 2013
YILINA
BÜYÜME
ORANI
21,29%
123%
PERSONEL GİDERLERİ
6.452.313,00
21,29%
7.906.831,00
1
MEMURLAR
2.141.633,00
7,07%
3.073.839,00
9,04%
144%
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.133.002,00
3,74%
1.120.003,00
3,29%
99%
3
İŞÇİLER
2.822.677,00
9,32%
3.316.288,00
9,75%
117%
4
GEÇİCİ PERSONEL
55.001,00
0,18%
56.701,00
0,17%
103%
5
DİĞER PERSONEL
300.000,00
0,99%
340.000,00
1,00%
113%
1.047.005,00
3,46%
1.069.705,00
3,15%
102%
1
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEV.PRİM.
MEMURLAR
384.501,00
1,27%
410.501,00
1,21%
107%
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
48.500,00
0,16%
58.500,00
0,17%
121%
3
İŞÇİLER
614.004,00
2,03%
600.704,00
1,77%
98%
2
56
3
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
1
14.594.185,00
48,17%
17.178.238,00
50,52%
118%
113.600,00
0,37%
91.600,00
0,27%
81%
5.361.944,00
17,70%
5.355.938,00
15,75%
100%
98.853,00
0,33%
123.504,00
0,36%
125%
3
ÜRETİME YÖNELİK MAL
VE HİZMET ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE HİZMET
ALIMLARI
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
256.261,00
0,85%
675.360,00
1,99%
264%
5
HİZMET ALIMLARI
4.104.015,00
13,54%
7.008.744,00
20,61%
171%
6
TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAKALIM
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
1.115.000,00
3,68%
1.161.050,00
3,41%
104%
1.181.072,00
3,90%
1.170.920,00
3,44%
99%
2.316.834,00
7,65%
1.542.986,00
4,54%
67%
46.606,00
0,15%
48.136,00
0,14%
103%
300.000,00
0,99%
330.000,00
0,97%
110%
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
300.000,00
0,99%
330.000,00
0,97%
110%
1.631.101,00
5,38%
1.663.601,00
4,89%
102%
1.100,00
0,00%
110%
2
7
8
9
4
2
5
1
GÖREV ZARARLARI
1.000,00
0,00%
2
HAZİNE YARDIMLARI
1.000,00
0,00% 1.100,00
0,00%
3
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER
371.000,00
1,22%
283.100,00
0,83%
76%
4
HANE HALKINA
YAPILAN
TRANSFERLER
DİĞER İDARELERE
TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
258.101,00
0,85%
278.301,00
0,82%
107,83%
1.000.000,00
3,30%
1.100.000,00
3,24%
110%
4.255.396,00
14,04%
3.430.433,00
10,09%
81%
7
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
288.616,00
0,95%
365.715,00
1,08%
127%
2
MENKUL SERMAYE
ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
307.001,00
1,01%
287.001,00
0,84%
93%
961.969,00
3,17%
575.000,00
1,69%
60%
293.810,00
0,97%
309.810,00
0,91%
105,45%
2.182.000,00
7,20%
1.679.907,00
4,94%
76,99%
100.000,00
0,33%
110.000,00
0,32%
110%
3
4
5
GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
6
MENKUL MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
57
7
8
8
1
9
GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM
STOK
ALIMLARI(SAVUNMA
DIŞINDA)
BORÇ VERME
121.000,00
0,40%
102.000,00
0,30%
84,30%
1.000,00
0,00%
1.000,00
0,00%
100%
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110%
YURT İÇİ BORÇ VERME
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110%
2.019.000,00
6,66%
2.420.092,00
7,12%
120%
10.000,00
0,03%
10.192,00
0,03%
102%
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110%
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110%
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110%
2.000.000,00
6,60%
2.400.000,00
7,06%
120%
5.000,00
0,02%
5.500,00
0,02%
110,00%
1.000,00
0,00%
1.100,00
0,00%
110,00%
30.300.000,00
100,00%
34.000.000,00
100,00%
112%
YEDEK ÖDENEKLER
1
3
4
5
6
7
9
PERSONEL YEDEK
ÖDENEĞİ
YATIRMLARI
HIZKANDIRMA
ÖDENEĞİ
ÖN GÖRÜLEMEYEN
GİDERLER ÖDENEĞİ
DEPREM GİDERLERİNİ
KARSILAMA ÖDENEĞİ
YEDEK ÖDENEK
YENİ KURUKACAK
DAİRE VE İDARELERİN
İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMA ÖDENEĞİ
DİĞER YEDEK
ÖDENEKLER
TOPLAM:
G-CETVELİ
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE İZİN VERİLEN
SIRA
NO
TAHAHHÜTÜN MAHİYETİ
TUTARI
58
H CETVELİ
MEMUR VE HİZMETLİ OLMAYANLARA VERİLECEK
YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL
SIRA
ÜNVANI
YEVMİYE MİKTARI
59
YOL GİDERİ
ÖRNEK: 22
K-1 CETVELİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
GÖREV ÜNVANI
Yazı İşleri Müdürü
Temizlik İşleri Müdürü
Zabıta Müdürü
Emlak İstimlak Müdürü
Park ve Bahçeler Müd
Destek Hizm.Müdürü
Bilgi İşlem Müd.
Mali Hizmetler Müdürü
Plan ve Proje Müd.
Kültür ve Sos.İşl.Md.
İmar ve Şehircilik Müd.
Veteriner
Veteriner
Uzman
Uzman
Şef
Şef
Şef
Şef
Veri Haz.Kont.İşl.
Veri Haz.Kont.İşl.
Veri Haz.Kont.İşl.
Ambar Memuru
DERECESİ
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
5
3
5
6
60
ADEDİ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KARARLA İLGİLİ KARARININ
TARİHİ
SAYISI
07.08.2006
163
07.08.2006
163
07.08.2006
163
09.11.2007
300
09.11.2007
300
09.11.2007
300
07.06.2007
141
07.08.2006
163
05.06.2009
214
06.03.2009
86
07.08.2006
163
07.08.2006
163
07.08.2006
163
04.12.2007
314
04.12.2007
314
07.06.2007
141
07.06.2007
141
07.08.2006
163
07.08.2006
163
07.08.2006
163
04.12.2007
314
04.12.2007
314
07.08.2006
163
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Memur
Memur
Memur
Memur
Tahsildar
Tahsildar
Tahsildar
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Kaloriferci
Kaloriferci
Bekçi
Ölçü-Ayar Memuru
Trafik Memuru
Şoför
Bilgisayar İşletmeni
Başkan Yardımcısı
Fen İşleri Müdürü
Sağlık İşleri Müdürü
Hukuk İşleri Müdürü
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmet. Uzman Yrd.
Şef
Şef
Ambar Memuru
Memur
Memur
Zabıta Memuru
Zabıta Memuru
Şoför
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Bekçi
Avukat
Zabıta Komiseri
Zabıta Amiri
Evlendirme Memuru
Doktor
Diş Hekimi
5
5
5
5
8
5
5
5
10
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
3
5
7
5
1
1
1
1
2
5
3
3
5
5
5
5
5
10
6
2
1
5
10
6
3
3
1
5
5
61
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
2
8
1
4
7
11
4
1
4
1
1
4
3
2
4
2
1
1
2
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
08.04.2009
08.04.2009
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
08.04.2009
07.06.2007
07.08.2006
07.08.2006
09.05.2008
07.08.2006
07.06.2007
04.12.2007
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
05.02.2008
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
07.08.2006
06.10.2006
163
163
163
163
163
163
163
163
104
104
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
104
141
163
163
122
163
141
314
163
141
163
163
141
163
141
163
141
163
32
163
163
163
163
163
163
163
206
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Şehir Plancısı
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Topograf
Tekniker
Tekniker
Bahçıvan
Jeolog
Mimar
Mimar
Hizmetli
Hizmetli
Eğitmen
Programcı
Sosyolog
Ayniyat Saymanı
Ayniyat Memuru
İmam
Antrenör
Sivil Savunma Uzmanı
Sağlık Memuru
Sağlık Teknisyeni
Hemşire
Peysaj Mimarı
Tahsildar
Tahsildar
Tahsildar
Veri Hazırlama Kont.İşl.
Şoför
Uzman
1
5
5
8
8
5
8
8
5
3
5
10
10
3
3
3
3
5
5
5
5
10
10
10
1
7
5
5
5
6
1
1
2
1
3
3
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
5
1
1
1
05.02.2008
07.06.2007
07.08.2006
07.08.2006
07.06.2007
07.06.2007
07.08.2006
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
07.06.2007
04.12.2007
07.08.2006
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
07.08.2006
07.06.2007
07.06.2007
07.06.2007
05.02.2008
07.08.2006
07.06.2007
07.08.2006
04.12.2007
07.08.2006
04.12.2007
32
141
163
163
141
141
163
163
141
163
141
314
163
141
141
141
141
141
141
141
163
141
141
141
32
163
141
163
314
163
314
K-2 CETVELİ
İHDAS OLUNAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
KARARLA İLGİLİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SINIFI
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
UNVANI
TEMİZLİK İŞÇİSİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ
TEMİZLİK İŞÇİSİ
TRAKTÖR ŞOFÖRÜ
TEMİZLİK ARAÇ ŞOFÖRÜ
VİDANJOR ŞOFÖRÜ
KASAP
ELEKTRİK
KADEME İŞÇİSİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ
ADETİ
58
9
4
3
2
10
38
7
28
27
62
TARİHİ
21.10.1983
30.12.1986
28.12.1992
30.12.1986
28.12.1992
30.12.1986
21.10.1983
21.10.1983
21.10.1983
21.10.1983
SAYISI
13
48052
48052
56392
48052
56392
13
13
13
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
İŞÇİ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ
OTOBÜS ŞOFÖRÜ
BİLETÇİ
BİLETÇİ
BİLETÇİ
ENDEKS İŞÇİSİ
BEKÇİ
HAREKET GÖREVLİSİ
SU İŞÇİSİ
USTABAŞI
USTA
İŞÇİ
AŞÇI
OPERATÖR
YAĞCI
ŞOFÖR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
4
2
3
23
1
2
2
2
6
7
12
8
13
3
3
3
16
28
16.11.1984
20.05.1986
07.10.1985
21.10.1983
20.05.1986
30.12.1986
21.10.1983
21.10.1983
21.10.1983
21.10.1983
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
06.10.2006
T-CETVELİ
2037 SAYILI KANUNA GÖRE 2014 YILINDA ALINACAK
63
4031
2113
53317
13
2113
56392
13
13
13
12
207
207
207
207
207
207
207
207
TAŞITLAR
CETVELİSıra
Adedi
Taşıtın Cinsi
Diferansiyel
Kullanılacağı Yer
No
ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI
TESCİLLİ
KİRALIK
64
İŞ MAKİNESİ
17
2
KAMYON
35
5
KAMYONET
19
1
MİNİBÜS
4
1
MOTOSİKLET
7
OTOBÜS
3
4
OTOMOBİL
10
1
TIR ÇEKİCİ
1
TIR RÖMORK
1
TRAKTÖR
5
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
102
114
14
FİNANSMANIN (AÇIK/FAZLANIN) EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
KODLAR
I II III IV
1
10
1
2
10
1
2
20
1
2
30
20
1
2
3
10
1
2
3
11
1
2
3
20
1
2
3
21
2014 YILI YTL (- /+)
AÇIKLAMA
İÇ BORÇLANMA
TÜRK LİRASI TAHVİLLER
İhraç
Ödeme
Bir Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller
İhraç
Ödeme
İkı Yıl Vadeli Türk Lirası Tahviller
İhraç
Ödeme
DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Bır Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
İkı Yıl Vadeli ABD Dolarına Endeksli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Bır Yıl Vadeli Euroya Endeksli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
İkı Yıl Vadelı Euroya Endeksli Tahviller
65
1
2
3
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
99
30
1
2
3
10
1
2
3
11
1
2
3
20
1
2
3
21
1
2
3
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Doları Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euro Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euro Cinsinden İki Yıl Vadeli Tahviller
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
99
40
1
2
10
1
2
20
1
2
TÜRK LİRASI BONOLAR
İhraç
Ödeme
Üç Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar
İhraç
Ödeme
Altı Ay Vadeli Türk Lirası Bonolar
İhraç
Ödeme
30
50
1
2
3
10
1
2
3
11
1
2
3
20
1
2
3
21
1
DÖVİZE ENDEKSLİ BONOLAR
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Dolarına Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euroya Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euroya Endeksli Altı Ay Vadeli Bonolar
İhraç
66
2
3
Ödeme
Kur Farkı
99
60
1
2
3
10
1
2
3
11
1
2
3
20
1
2
3
21
1
2
3
DÖVİZ CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN BONOLAR
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Dolarına Endeksli Üç Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Doları Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euro Cinsinden Üç Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
Euro Cinsinden Altı Ay Vadeli Bonolar
İhraç
Ödeme
Kur Farkı
99
70
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER
80
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER
90
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
İller Bankasından
Borçlanma
Ödeme
Diğer Bankalardan
Borçlanma
Ödeme
Diğer
Borçlanma
Ödeme
DIŞ BORÇLANMA
UZUN VADELİ TAHVİLLER
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Doları Cinsinden Bir Yıl Vadeli Tahviller
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
EuroCınsınden Bır Yıl VadelıTahvıller
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
51
1
2
52
1
2
53
1
2
2
10
1
2
3
10
1
2
3
20
1
2
3
99
20
KISA VADELİ BONOLAR
67
1
2
3
10
1
2
3
20
1
2
3
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
ABD Doları Cinsinden AltıAy Vadeli Bonolar
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
Euro Cinsinden AltıAy Vadeli Bonolar
ihraç
Ödeme
Kur Farkı
99
30
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER
40
50
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Yabancı Bankalar
Borçlanma
Ödeme
Kur Farkı
Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar
Borçlanma
Ödeme
Kur Farkı
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
KASA
Kasa
Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti
Döviz Cinsinden Kasa Nakti
BANKALAR
Bankalar
Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları
Döviz Cinsinden Banka Hesapları
MENKUL KIYMETLER
Hisse Senedi
Kamu Sektörü Hisse Senetleri
Özel Sektör Hisse Senetleri
Bono
Döviz Cinsinden Bonolar
Türk Lirası Cinsinden Bonolar
Tahvil
Döviz Cinsinden Tahviller
Türk Lirası Cinsinden Tahviller
Diğer
Senetler
Kıymetli Madenler
Diğer
T O P LA M
51
1
2
3
52
1
2
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
2
2
1
2
3
1
2
9
1
2
9
68
Download

2014 Bütçe - Çubuk Belediyesi