ALCER WT SERĠSĠ PAKET TĠP
ARAÇ YIKAMA ATIKSUYU
ATIKSU ARITMA & GERĠ KAZANMA TESĠSLERĠ
ALCER çevreye olan duyarlılığı ve güçlü mühendislik anlayışı ile üretmekte olduğu atıksu
arıtma ve geri dönüşüm sistemleri kompakt yapısı ile alan tasarrufu sağlamakla birlikte, yüksek
verimi ve düşük maliyeti ile en iyi ekonomik seçeneği oluşturmaktadır.
Araç yıkama atıksularının nasıl arıtılabileceğini araştırdığımızda görülen o dur ki çok basit
fiziksel filtrasyon işlemleri bile bu tip atıksuların tekrar kullanılabilirliğini sağlayabilmektedir.
Atıksuyun içerisindeki çamur yağ ve benzeri kirlilikleri fiziksel olarak arıtmak bu suyun tekrar
kullanımını sağlamaya yeterlidir.
Ġçerisindeki deterjan geri kazanılan suyun yıkama işleminde tekrar kullanımda veya deşarjında
bir sorun yaratmamaktadır.(Bkn.Su Kirliliği yönetmeliği)
Eğer deterjanıda sudan ayırmak istersek , kimyasal arıtma yöntemi dışında nasıl yok edebiliriz.
1.Eğer biyolojik olarak parçalanabilir yapıdaysa biyolojik arıtma ile,
2.Kimyasal madde dozlama ve kimyasal arıtma yöntemleri ile
3. Aktif karbon filtrasyonu ile.
Bu yöntemlerin en basiti ve uygulama kolaylığı aktif karbon filtrasyonudur.
Bu durumda yıkama atıksuları için fiziksel filtrasyon yöntemlerinin yeterliliği ortadadır.
Bunu basit bir akım şemasında gösterirsek ;
ALCER WT SERĠSĠ PAKET TĠP ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AKIM ġEMASI
ATIKSU GĠRĠġĠ
IZGARA
HIDROSIKLON
SEPERATOR
YAĞ AYIRIMA
ve
ÇÖKTÜRME
ÜNĠTESĠ
DEPOLAMA
VE
HAVALANDIRMA
DETERJAN
GĠDERĠMĠ
ĠÇĠN
AKTĠF KARBON
FĠLTRASYONU
DEġARJ VEYA
ARAÇ YIKAMADA
TEKRAR KULLANIM
KUARS KUM
FILTRESI
ALCER WT SERİSİ PAKET ARITMA & GERİ KAZANMA TESİSLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:
İşletmede oluşan atıksu kanal veya boru vasıtasıyla yeraltına inşa edilen betonarme toplama haznesine
dolar.Bu hazneye girmeden kaba ızgara konulmasında yarar vardır.Bu ızgara sayesinde bez,taş vb. parçalar depoya
gitmez.Toplama haznesi iki gözlü olarak inşa edilmiştir.Atıksu ilk gözde yoğun çamurunu bırakarak ikinci göze
cazibe ile geçer.Geçiş esnasında yüzeyde toplanabilecek yağ ve köpüğn ikinci göze geçmesi engellenmiştir.
Atıksu bu hazneden paket arıtma ünitesi ile birlikte verilen dalgıç pompa ile paket arıtma ünitesine aktarılır.
Paket ünitenin girişinde yer alan hidrosiklon seperatör atıksu içerisindeki kum vb. katı maddeleri ve ağır çamuru
tutar.Atıksu yağ ve katı madde çöktürme haznesine dolar.
Bu bölümde yer alan plakalar vasıtasıyla suyun içerisinde yer alan katı maddeler çökelirken yağ gibi yüzebilen
maddeler yukarıya doğru hareket eder.Yağ perdesi yüzünden yüzeyde toplanan yağ zamanla birikir.
Zaman zaman yağ haznesinin tahliye vanası açılarak yağ dışarıya alınır.Böylece yağ atıksudan ayrılmış olur.
Çökeltim tankının dibinde oluşan çamur zaman zaman çamur tahliye hattı yardımı ile çamur süzme
haznesine aktarılır. Çamur süzme haznesi içerisinde çeşitli ebatlı kuartz çakıl bulunmaktadır.Hazneden süzülen su
deşarj edilir.Hazne içerisinde kuruyan çamur katı haldedir.Zaman zaman toplanarak atılır. Çamur ve yağ ayırma
işleminden geçen atıksu paket ünitenin içerisindeki ayrı bir haznede biriktirilir.Bu hazneden bir pompa ile
alınan arıtılmış su filtrelenmek üzere çeşitli ebatlarla oluşturulmuş kuars kum ve aktif karbon dolgu
maddelerinden oluşturulmuş filtrelere aktarılır. Filtrelerden süzülen su arıtılmış su deposuna girer. Filtreler kirlilikle
dolduğunda üzerlerinde bulunan switch vasıtasıyla otomatik olarak ters yıkama yaparak filtreleri temizler.Ters
yıkama işlemi esnasında temiz su kullanılır.
Bu filtrasyon sistemi sayesinde 20- 50 mikrondan büyük ebattaki her türlü katı partikül ve deterjan
atıksudan ayrılır.Arıtılmış su geri kullanıma veya deşarj noktasına gönderilir.
WT serisi paket arıtma & geri kazanma tesisinde oluşabilecek kötü kokuların giderimini sağlamak amacı
ile bir adet havalandırma pompası (blower) yer almaktadır.
Böylece atıksu içerisinde oluşabilecek kötü kokularında giderimi de sağlanmaktadır.
AKIM ġEMASI
ALCER WT SERĠSĠ PAKET GERĠ KAZANMA TESĠSLERĠ
*Ekonomik
*Uzun Ömürlü
*Kolay Montaj
* Verimli ĠĢletme
ALCER WT SERİSİ PAKET
ARITMA TESİSİ İLE
atıksuyunuzun %85’ini geri kazanırsınız.
İstasyonun renklerine uygun imalat
yapılabilmektedir.
ALCER WT SERĠSĠ PAKET GERĠ KAZANMA TESĠSLERĠ
ALCER WT SERĠSĠ PAKET GERĠ KAZANMA TESĠSLERĠ
*Sağlam Dayanıklı Gövde * Az Yer Kaplar *Fonksiyoneldir
ALCER WT SERĠSĠ PAKET GERĠ KAZANMA TESĠSLERĠ
*Sahaya Uyar * Estetiktir * Bakımı Kolaydır
SU YUMUġATMA
CĠHAZI
OPSĠYONELDĠR
ARAÇ YIKAMA MAKĠNASINA
OTOMATĠK GERĠ DÖNÜġ SĠSTEMĠ
OPSĠYONELDĠR
STANDART ÜRETĠM WT SERĠSĠ
TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
WT-100
WT-300
WT-500
WT-700
WT-1000
ARITMA KAPASĠTESĠ
( m³ /SAAT )
1
3
5
7
10
EN (mm)
1580
1780
2080
2080
2080
BOY (mm)
1580
2120
2520
3620
4120
YÜKSEKLĠK (mm)
1580
1580
1780
2080
2080
DALGIÇ POMPA(1 + 1 Yedek)
√
√
√
√
√
HĠDROSĠKLON SEPERATOR
√
√
√
√
√
YAĞ-SU-ÇAMUR SEPERATÖRÜ
√
√
√
√
√
ARA SU DEPOSU
√
√
√
√
√
FĠLTRELEME POMPASI
√
√
√
√
√
OTOMATĠK TERS YIKAMALI
KUARS KUM FĠLTRESĠ
√
√
√
√
√
OTOMATĠK TERS YIKAMALI
AKTĠF KARBON FĠLTRESĠ
√
√
√
√
√
HAVA KÖRÜĞÜ (BLOWER)
√
√
√
√
√
3,6
4,2
5,1
6,0
7,2
TOPLAM ENERJĠ ĠHTĠYACI (kW)
KONU ĠLE ĠLGĠLĠ MÜġTERĠLERĠMĠZDEN BAZILARI
*LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE
*HITACHI PLANT TECHNOLOGIES/JAPONYA
*CYCLOSYSTEM PTE./SĠNGAPORE
*VECTOR GROUP PTE./AVUSTRALYA
*ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
*KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
*ALARKO ALSĠM A.ġ.
*METAG A.ġ.
*TĠMKA LTD.
*ELM WATANIYA/KUWEIT
*WML / U.A.E.
*DETAY YAPI A.ġ.
*POLĠMEKS A.ġ.
• DİZAYN
• İMALAT
• EKİPMAN TEMİNİ
• MONTAJ
• İŞLETMEYE ALMA
“ ANAHTAR TESLİMİ HİZMET “
ALCER SU TEKNOLOJİLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ALCER WATER TECHNOLOGIES MACHINE CONSTRACTION INDUSTRY & TRADE LTD. CO.
E:mail
[email protected] ; [email protected]
Fabrika/Factory-Head office: Fatih Mah.Atatürk Caddesi No:55/1 Sarnıç / GAZİEMİR / İZMİR / TURKEY
Tel : +90 232 281 68 50
Fax: +90 0232 281 68 52 Mobile : + 90 0 532 595 82 20
Web: www.alcermakina.com www.alcermakina.com.tr
www.rayturk.net
Download

Ürün Broşürü - Alcer Makina