KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: İSD.0.00-18/1-14/524
Tarih: 11 Mart, 2014
GENELGE NO: 1/2014
MÜNHAL İLK ATAMA KADROSU İLANI VE SINAVI DUYURUSU
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ
Münhal Kadro
Kadro Adı
Muhtemel Münhal
Adedi
Barem
Yeri
2
III.Derece Hukukçu
Müdürlük
9-10-11
3
III.Derece II. Sınıf Mali İşler Memuru
Müdürlük
9-10-11
2
III.Derece II. Sınıf Sosyal Güvenlik Memuru Tüm Şubeler
9-10-11
8
III.Derece II. Sınıf
Tüm Şubeler
9-10-11
5
IV.Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi
Tüm Şubeler
5-6-7-8
İhtiyat Sandığı Müfettişi
EKTEKİ HİZMET ŞEMASINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.
1. Başvurular
(1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak
başvurular, 12 Mart, 2014 – 26 Mart, 2014 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.
(2) Adayların İhtiyat Sandığı Dairesi web sayfasından elde edebilecekleri veya Kurumumuzdan
alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’ne
gerekli diğer belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri
Münhal mevkileri için sınavlar 13 Nisan 2014 (Pazar) tarihinde Lefkoşa’da yapılacaktır.
Adayların sınava gireceği yerler ve saati başvuruların tamamlanmasından sonra İhtiyat Sandığı
Dairesi’nin www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Kartı Numarası ve
Aday Numarası ile duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
3. Sınav Ücreti
Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen 28.50TL sınav ücretinin, başvurudan önce
İhtiyat Sandığı Dairesi Merkez veya şube veznelerine yatırılarak, makbuzunun alınması
gerekmektedir.
4. Aranan Nitelikler
Konu münhal mevkileri için aranan genel koşullar ile hizmet şemasında aranan özel koşulları
taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilecektir.
Konu münhal kadrolara hizmet dışından başvuracak adaylardan IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi
mevkii için ALT DÜZEY, diğer münhal mevkileri için ise ORTA DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme
koşulu aranmaktadır.
5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre
Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacaktır. Yazılı yazışma sınavı 3 oturum olarak
yapılacak ve I. oturum 50 soru 60 dakika, II. oturum 40 soru ve 45 dakika ve III. oturum 40 soru ve
45 dakikadan oluşacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkinin bağlı bulunduğu hizmet sınıfı için
aşağıda belirtilen sınav konularından sorumlu tutulacaklardır.

I. Oturuma (Ortak Sınav) -
II. Derece Hukukcu
III. Derece II.Sınıf Mali İşler Memuru
III. Derece II. Sınıf Sosyal Güvenlik Memuru
III. Derece II. Sınıf İhtiyat Sandığı Müfettişi
IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandğı Katibi

II. Oturuma
-
II. Derece Hukukcu
III. Derece II.Sınıf Mali İşler Memuru
III. Derece II. Sınıf Sosyal Güvenlik Memuru
III. Derece II. Sınıf İhtiyat Sandığı Müfettişi

III. Oturuma
-
II. Derece Hukukcu
III. Derece II.Sınıf Mali İşler Memuru
Mevkilerine müracaat eden adaylar katılacaktır.
Sınav Konuları :
I. Oturum (Ortak Sınav)
- İhtiyat Sandığı Mevzuatı
- Kamu Görevlileri Yasası
- Genel Kültür
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Bilgi
- Türkçe
- Genel Bilgisayar Kullanımı
- Basit Matematik
II. Oturum
- İhtiyat Sandığı Yasası ve Tüzükleri
- Kamu Görevlileri Yasası
III. Oturum
a- III. Derece Huku Hizmetleri Sınıfı
- Genel Hukuk Bilgileri
- İdare Hukuku
-
b- III. Derece II.Sınıf Mail İşler Memuru
Muhasebe, Maliye, Bütce Teknikleri
İstatistik ve Matematik
1- I. Oturum sonucu, IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi mevkii başarı listesi oluşturacaktır.
2- II. Oturum sonucu, III.Derece II. Sınıf Sosyal Güvenlik Memuru ve III. Derece III.Sınıf İhtiyat
Sandığı Müfettişi başarı listesini oluşturacaktır. (%50, I. Oturum - % 50, II. Oturum)
3- III. Oturum, III. Derece Hukukçu ve III. Derece II. Sınıf Mali İşler Memuru mevkileri için
yapılacaktır. (%40, I. Oturum - %20, II. Oturum - %40, III. Oturum)
6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı, KKTC Pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyeti ibraz
etmeleri gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav
salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.
Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle
uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması
Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınav Komisyonu’nda, optik
okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.
Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır. Yazılı sınav
sonucu oluşacak başarı listesinde, Başarı listesinin son sırasında birden fazla adayın olması
durumunda son sırada yer alan adayların tümü sözlü yarışma sınavına çağırılacaktır.
Sonuçlar, ayni gün sınavların tamamlanmasından sonraki saatlerde, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin web
sitesinden yayınlanacaktır.
8. Sınav Sonucuna İtiraz
Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici
Sonuçlar”dır.Sınav sonuçlarının İhtiyat Sandığı web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş
günü içerisinde yazılı olarak, İhtiyat Sandığı Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı
tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığına
itirazda bulunulabilir. İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapılan itirazları makul bir
süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Yönetim Kurulu’na yapılacak yazılı
itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz
edene iade edilir.
İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin
Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.
Başarı listelerinin kesinleşmesinden sonra 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülen
sözlü yarışma sınavı (Mülakat) İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.
9. Münhal Kadroların Baremleri
1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve
Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4.(1)(5) maddesi uyarınca İhtiyat Sandığı Yönetim
Kurulu tarafında düzenlenecektir.
10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler
(1) Başvuru Formu
(2) Sınav Ücreti Makbuzu
(3) KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)
(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)
(5) Diploma (Fotokopi)
(6) Bir adet resim
(7) Terhis Belgesi Fotokopisi -(Erkek adaylar için)
(8) Baro Sınav Belgesi Fotokopisi (Hukukçu Münhaline Başvuran adaylar için )
11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar İhtiyat Sandığı Web
Sitesi Kanalıyla Yapılacaktır.
Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için İhtiyat Sandığı Dairesi Web Sitesi önceliği
dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece
İhtiyat Sandığı Dairesi Web Sitesi’nden yapılacaktır.
12. Özel Koşullar
( (A) Hizmet göreceği sınıf için İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen esaslara uygun olarak
A belirlenen eğitim ve öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak;
)
(B) Atanacağı kadronun hizmet şemasında öngörülen diğer nitelikleri taşımak.
II. Derece Hukukçu Hizmet Şeması
III. Derece II. Sınıf Mali İşler Memuru Hizmet Şeması
III. Derece II. Sınıf Sosyal Güvenlik Memuru Hizmet Şeması
III. Derece II. Sınıf İhtiyat Sandığı Müfettişi Hizmet Şeması
IV. Derece IV. Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi Hizmet Şeması
Erman YAYLALI
Müdür
ÖB/İA
Download

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ