EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERSONELĠNĠN PERFORMANS VE DURUM
DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Edirne İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare
Müdürlüklerinde görev yapan memurların performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi,
değerlendirilmesi ile başarılı personelin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak
üzere Edirne İl Özel İdaresi merkez ve ilçe teşkilatlarında 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu‟na göre fiilen çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Hukuki dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7‟nci, 10‟uncu
ve 36‟ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Değerlendirme Dönemi: Takvim yılının başından itibaren bir takvim yılı içerisinde
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönemi,
b) Komisyon: Performans Değerlendirme Komisyonunu,
c) Sıralı Disiplin Amirleri; Edirne İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliğine
göre belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü disiplin amirlerini.
ç) Üst Amir: Edirne İl Özel İdaresinde görevli olan ve emrinde görev yapan memur
bulunan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdürler ile İlçelerde
Kaymakamı,
d) Vali: İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Edirne Valisini,
İfade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Yetkisi
Performans değerlendirme komisyonunun teşkili
MADDE 5- Performans Değerlendirme Komisyonu; Genel Sekreterin Başkanlığında,
Mali Hizmetler Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, İl Genel Meclisi Başkanı, İdari ve Mali İşler Komisyonu
Başkanı ve İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ile idaremizde görevli memur
ve sözleşmeli personelin çoğunluğunun üye olduğu yetkili sendikanın görevlendireceği bir
temsilcisinin katılımı ile oluşur. Genel Sekreterin katılmadığı komisyon toplantısına Genel
Sekreter Yardımcısı ya da Genel Sekreterin uygun göreceği birim müdürü başkanlık eder.
Performans değerlendirme komisyonunun yetkileri
MADDE 6- (1) Performans Değerlendirme Komisyonu, performans değerlendirme
formlarının not değerlerini “İcmal Formu” na işler.
1
Değerlendirmelere yapılacak itirazları giderir. 60 puanın altında ya da 90 puanın
üzerinde alınan notları tespit eder ve aşırı düşük ya da aşırı yüksek verildiği kanaatine varılan
notları gerektiğinde ilgili memura not verenlerden izahat istemek suretiyle değerlendirir ve
düzeltir.
Yapılan değerlendirme neticesinde amir ve memurların almış oldukları toplam puanlar
değerlendirme dönemine göre Mayıs ve Kasım ayları üçüncü hafta sonuna kadar idarenin ilan
panosunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce ilan edilir.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 7- (1) Performans Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri ile
değerlendirme formlarının dağıtılması ve toplanması işlemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü‟nce yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirmesi, Puanın Hesaplanması ve Ġtiraz
Başarı değerlendirmesi:
MADDE 8- (1) Başarı değerlendirmesi aşağıdaki usullere göre yapılır;
a) Genel Sekreterin performansı; Vali tarafından,
b) Genel Sekreter Yardımcılarının performansı Genel Sekreter ve Vali tarafından,
c) Şube (Birim) Müdürlerinin performansı Genel Sekreter Yardımcıları, Genel
Sekreter ve Vali tarafından,
d) Hukuk Müşavirinin performansı; Genel Sekreter ve Vali tarafından,
e) Avukatların performansı; Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter ve Vali
tarafından,
f) İlçe Özel İdare Müdürlerinin performansı; Kaymakamlar, Genel Sekreter ve Vali
tarafından,
g) Yönetici olmayan tüm memurların performansı; Birim Müdürü, Genel Sekreter
Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından değerlendirilir.
Formların dağıtım ve toplanma zamanı
MADDE 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, yönetici ve yönetici
olmayan tüm memurların performans değerlendirme formları doldurulmak üzere, sıralı
disiplin amirlerine her yıl ilk dönem için Nisan, izleyen dönem için Ekim ayı ikinci haftasında
teslim edilir. Değerlendirmenin ilk dönemi Nisan ayı, ikinci dönemi ise Ekim ayı sonuna
kadar yapılır ve değerlendirme komisyonuna verilmek üzere disiplin amirlerince İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne teslim edilir.
Başarı değerlendirme Süreci:
MADDE 10- Yönetici konumundaki amirlerin performans değerlendirmesi sıralı
disiplin amirlerince EK:1 ve EK-3 formları kullanılarak, yönetici olmayan tüm memurların
performans değerlendirmeleri ise EK-2 ve EK-3 formları kullanılarak yapılır.
Değerlendirme formları bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen sıralı disiplin
amirlerince doldurulur. Bir hafta içerisinde değerlendirme formları değerlendirme
komisyonuna sunulmak üzere İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne
kapalı zarf içerisinde resmi yazı ekinde teslim edilir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
bu formları değerlendirme komisyonuna tutanakla teslim eder. Performans değerlendirme
komisyonu toplanarak bir hafta içerisinde her personel için doldurulan performans
değerlendirme formlarını EK-4 İCMAL FORMU”na işleyerek ortalamasını alır, EK:1 ve EK
2 „deki puanların %60‟ı EK:3‟teki puanların ise %40‟ı alınarak memurun nihai performans
2
puanını belirler. Komisyon Başarılı memurları seçer ve çalışmasını bir rapor ekinde kapalı
zarf içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne sunar.
Sonuçlar; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟nce ilan edilir ve işleme esas olmak
üzere Genel Sekreterlik makamına sunulur.
100 puan üzerinden performans başarı baremleri Tablo:1‟deki gibidir.
Tablo:1
NOT BAREMĠ AÇIKLAMASI
85-100
Mükemmel Performans
70-84
İyi Performans
55-69
Orta Performans
45-54
Beklentilerin Altında Performans
0-44
Yetersiz Performans
Ġtiraz
MADDE 11- Bu yönetmeliğin altıncı maddesine göre ilan edilen puanlara ilişkin
değerlendirmeye karşı itirazlar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne Mayıs ve Kasım
aylarının son haftasının mesai günleri içerisinde yapılır.
Değerlendirme ve ikramiye
MADDE 12- Komisyonunun yürüttüğü çalışma sonucu tanzim edilen işlem dosyası ve
kararı, İl Encümeninde görüşülmek üzere Haziran ve Aralık aylarının ikinci haftası Valiye
sunulur. Vali değerlendirmeyi ve ikramiye ödenmesini uygun gördüğü takdirde komisyon
kararını İl Encümenine sunar. Yılda bir ya da iki kez ikramiye ödenmesi İl Encümen kararı ile
belirlenir.
Performans değerlendirmesi sonucunda başarı durumlarına göre toplam memur
sayısının %10‟unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20.000 gösterge
rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle
(hastalık ve yıllık izinler dâhil) orantılı olarak encümen kararı ile belirlenecek ikramiye her
değerlendirme döneminin son ayı içerisinde ödenir (Haziran ve Aralık).
Değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak iş ve işlemler
MADDE 13- Değerlendirmeye tabi tutulan personelin değerlendirme döneminde elde
ettiği kazanımlar ile eksik olduğu görülen hususlar belirlenir.
Bu değerlendirilmelerde; ödüllendirilecek ile başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi
önerilen personelin ödül ve başarı belgelerinin verilmesi sağlanır.
Yersizliği tespit edilen personelin eğitim yoluyla güçlendirilmesi, sonuç alınamaması
durumunda ise 657 sayılı kanunun disiplin hükümlerine göre işlem tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Valisi yürütür.
GEÇĠCĠ MADDE:1 Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ilk performans
değerlendirme dönemi Ocak-Haziran 2014 dönemidir.
3
EDĠRNE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME FORMU (Yöneticiler Ġçin)
EK:1
Amirin Adı Soyadı:
Değerlendirme Dönemi:…../…./201.. - …./…/201..
Sicil No:
Çalışma Süresi:
Görev Yaptığı Birim:
Değerlendiren Amirin Adı Soyadı:
imzası:
Tarih:
Puan
Ortalaması
2.
Değerlendirici
Puanı
3.
Değerlendirici
Puanı
1.
Değerlendirici
Puanı
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ANA KRĠTERLERĠ
(YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN)
Azami Puan
değeri
………………………………………………………..
Her Soru için 0-5 arası puan veriniz.
1
Görevlerini mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirir.
0-5
2
Görev alanı ile ilgili gelişme ve değişmeleri izler ve
çalışma alanına aktarır.
0-5
3
Bilgiye ulaşmada iletişim teknolojisini kullanır.
0-5
4
Yeniliklere ve gelişime açıktır.
0-5
5
İstatistik ve araştırma verilerinden yararlanır
0-5
6
Ciddilik, dürüstlük, çalışkanlık ve güvenilirlik.
0-5
7
Mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahiptir.
0-5
8
Yetki alanı içinde inisiyatif kullanarak sorumluluk alır.
0-5
9
Sorunlara zamanında el koyup, uygun çözümler
üretir.
0-5
10
Planlı, programlı ve koordineli çalışır.
0-5
11
Kaynakları etkili ve verimli kullanır.
0-5
12
13
14
15
16
Personele rehberlikte bulunur ve iş başında
yetişmelerini sağlar.
Personelin ihtiyaç ve problemlerini anlayıp
çözümler.
Personelle olumlu iletişim kurar, ekip çalışmasına
önem verir.
Personele ve hizmetten yararlananlara adil davranır;
Personelin görüş ve düşüncelerine, haklarına, değer
yargılarına saygılıdır.
Personelin görev dağılımında, bireysel yeteneği ve
birimin ihtiyaçlarını dikkate alır.
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
17
Özgüven sahibidir.
0-5
18
Demokratik tutum ve davranış gösterir.
0-5
19
Temsil yeteneğine sahiptir.
0-5
20
Kurumsal duruş ve kararlar alır
0-5
Yöneticinin değerlendirmesi toplam puan 0-100
4
0
0
0
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME FORMU (Yönetici olmayan Tüm memurlar için )
EK:2
Amirin Adı Soyadı:
Değerlendirme Dönemi:…../…./201.. - …./…/201..
Görev Yaptığı Birim:
Değerlendiren Amirin Adı Soyadı:
Sicil No:
Çalışma Süresi:
imzası:
Tarih:
Puan
Ortalaması
(Memurlar için)
3.
Değerlendirici
Puanı
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ANA KRĠTERLERĠ
1.
Değerlendirici
Puanı
2.
Değerlendirici
Puanı
Sıra
No
Azami Puan
değeri
………………………………………………………..
Her Soru için 0-5 arası puan veriniz
1.
Görevini benimseme, sorumluluk alma bilinci.
0-5
2.
Cesaret, azim ve sebatkarlığı.
0-5
3.
Yeniliklere açık olması ve kendini geliştirme çabası.
0-5
4.
İş arkadaşlarının görevlerini yürütmelerine yardımcı
olması.
0-5
5.
Ekip çalışmasına yatkın olması.
0-5
6.
Ciddilik, dürüstlük ve güvenilirlik.
0-5
7.
Görevine bağlılığı, tertip ve düzeni.
0-5
8.
Kurumdaki işlerin etkin yürütülmesinde amirinin vereceği
diğer işleri yapması.
0-5
9.
Teknolojiye olan ilgisi ve kullanma yeteneği.
0-5
10.
Zamanı verimli ve etkili kullanması.
0-5
11.
Araştırma, inceleme kabiliyeti ve bunu ortaya koymadaki
başarısı.
0-5
12.
Teknolojiyi amacına uygun kullanması.
0-5
13.
Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahiplik
0-5
14.
Mesleki şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara
düşkün olmaması.
0-5
15.
Kılık-kıyafetine ve davranışlarına özen göstermesi.
0-5
16.
Genel kültür bilgisi.
0-5
17.
Araç-gereç ve diğer kaynakları verimli kullanması.
0-5
18.
Kanun, Tüzük, yönetmelik ve emirlere bağlılığı ve
uygulama özelliği.
0-5
19.
İşlerin yürütülmesinde üstlerine yardımcı olması.
0-5
20.
Verilen emirlere uyma, görevin gerektirdiği sır
saklama ve gizliliğe riayeti.Kurumsallığı gözetmesi
0-5
Personel değerlendirmesi toplam Puan 0-100
0
0
NOT: EK:1 ve EK:2 Tablo puanlarının %60‟ı değerlendirmeye esas olarak alınır.
5
0
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME FORMU (Yönetici dâhil Tüm memurlar için )
EK:3
Amirin Adı Soyadı:
Değerlendirme Dönemi:…../…./201.. - …./…/201..
Görev Yaptığı Birim:
Değerlendiren Amirin Adı Soyadı:
Sicil No:
Çalışma Süresi:
imzası:
Tarih:
………………………………………………………..
Sıra
No
1
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
Puan
Değeri
Öğrenim Durumu Puan Değerleri:
Doktora:20, Yüksek Lisans:10, Lisans:8 , Ön Lisans:5
1-20
Lise;4, Ortaokul;2 , İlkokul;1,
(Sadece birisi için puan verilecek.) belge form ekine eklenecek.
2
Devlet Memurluğunda Geçen toplam Süre (Beher Yıl İçin)
1
Üstün Başarı Belgesi (Sadece değerlendirmenin yapıldığı dönem
6
3
4
içinde alınanlar için)
5
alınanlar için)
Yöneticilikte geçen hizmet süresi (her yıl İçin)
2
Başarı Belgesi (Sadece değerlendirmenin yapıldığı dönem içinde
3
Hizmetiçi Eğitim Belgesi.
8
(Sadece değerlendirmenin yapıldığı
dönem içinde alınanlar için)
Yayımladığı kitap. (Sadece değerlendirmenin yapıldığı yıl içinde
yayınlanan için)
Yayımladığı bilimsel makale. (Sadece değerlendirmenin yapıldığı
dönem içinde yayımlanan için)
9
Çalışma alanı ile ilgili Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda
ilk üç dereceye girmek (Sadece değerlendirmenin yapıldığı yıl
6
7
2
5
3
3
içinde alınan derece için)
10
11
Çalışma alanı ile ilgili yurt dışı yarışmalarda dereceye girmek.
(Sadece değerlendirmenin yapıldığı yıl içinde alınan derece için)
3
Genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut
genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek.
3
(Sadece değerlendirmenin yapıldığı yıl içinde gösterilen başarı için)
12
13
Üstün bir teknik bilgiye dayanarak, ferdi gayreti ile üretim, gelir
ve verimliliğin artırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde
dikkate değer çalışmalar yapmak. (Sadece değerlendirmenin
yapıldığı yıl içerisinde yapılan çalışmalar için)
Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerle yararlı
yenilikler meydana getirmek(Sadece değerlendirmenin yapıldığı yıl
içinde yapılan çalışmalar için)
14
Toplam çalışmadığı süre 31 ila 60 gün olanlar
15
16
17
18
17
Toplam çalışmadığı süre 61 ila 90 gün olanlar
Kıdem durdurma disiplin cezası
Aylıktan kesme disiplin cezası
Kınama disiplin cezası
Uyarma disiplin cezası
Personel değerlendirmesi toplam Puan
NOT: Tablo:3 puanlarının %40‟ı değerlendirmeye esas olarak alınır.
6
3
3
-5
-10
-10
-6
-4
-2
Toplam Puan
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ĠÇMAL FORMU
EK:4
PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ YAPILAN MEMURUN
Memurun Adı Soyadı:
Değerlendirme Dönemi
:…../…./201..
Unvanı:
Sicil No:
Görev Yaptığı Birim:
Çalışma Süresi:
1.Değerlendirici 2.Değerlendirici
nin EK:1 ve EK:2 nin EK:1 ve EK:2
toplam puan
toplam puan
ortalaması
ortalaması
3.Değerlendiricinin
EK:1 ve EK:2 toplam
puan ortalaması
-
EK-3 NOT
ORTALAMASI
Toplam puan
ortalaması
…./…/201..
Memurun
performans
nihai başarı
puanı
PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU
…………………………..
…………………………..
Başkan
…………………………….
…………………………….
Üye
……………………
……………………
Üye
…………………………..
…………………………..
Üye
…………………………….
…………………………….
Üye
……………………
……………………
Üye
…………………………..
…………………………..
Üye
…………………………….
…………………………….
Üye
……………………
……………………
Üye
7
Download

1 edġrne ġl özel ġdaresġ personelġnġn performans ve durum