KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/54/65/3-A/14
2014
16 Nisan,
KKTC Cumhurbaşkanlığı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı
KKTC Başbakanlığı
KKTC Bakanlıkları
KKTC Müstakil Daire Başkanlıkları
GENELGE NO: 25/2014
MÜNHAL İLK ATAMA KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU
MAHKEMELER
Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi
Muhtemel Münhal Yerleri
III. Derece Mukayyit
III. Derece Maliye, İstatistik ve
Ayniyat Memuru
IV. Derece Mahkeme Memuru
IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru
2
2
İskele (2)
Lefkoşa (1), Girne (1)
5
7
IV. Derece Mahkeme Stenografı
5
İskele (5)
Lefkoşa(2), Gazimağusa(1),
Güzelyurt (2), İskele (2)
Lefkoşa(1) Gazimağusa (2),
İskele(2)
1.
EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.
Başvurular
(1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak
başvurular, 21 Nisan – 16 Mayıs, 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.
(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları
başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer
belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.
2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri
Münhal mevkiler için sınav tarihi ve adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından
sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından KKTC
Kimlik Kartı numarası ve aday numarası ile duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
Konu sınav merkezine yazılı ve/veya sözlü yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların
sınava gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi
vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.
3. Sınav Ücreti
Sınav ücreti 28.50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak,
makbuzunun alınması gerekmektedir.
1
4. Aranan Nitelikler
Konu münhal kadrolara başvuracak tüm adayların ekteki hizmet şemalarında belirtilen aranan
nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Buna ilaveten hizmet dışından başvuracak adaylardan ise
IV. Derece Mahkeme Memuru, IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru, IV. Derece Mahkeme Stenografı
mevkileri için Alt Düzey, III. Derece Mukayyit ve III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru
mevkileri için ise Orta Düzey Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.
5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre
Yazılı Yarışma Sınavı çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve adaylara cevaplamaları için 50 soru
sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, münhal ilan edilen mevkilerin bağlı bulunduğu
hizmet sınıfları için 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde öngörülmüş olan ve aşağıda verilen sınav
konularından sorumlu tutulacaklardır.
Sınav Konuları:
III. Derece Mukayyit Kadrosu için sınav konuları
1. Anayasa’nın Mahkemeler ile ilgili kısmı
2. Kamu Görevlileri Yasası
3. Mahkemeler Yasası
4. Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü
5. Ceza Muhakemeleri Usulü Tüzüğü
6. 19/1963 Sayılı Pul Yasası
7. 17/1999 Sayılı Genel Muhasebe Yasası
8. Fasıl 1 Tefsir Yasası
9. Fasıl 18 Yeminler Yasası
10. 1/98 Sayılı Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası ve Aile Tüzüğü
11. Genel Hukuk
12. İdare Hukuku
III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru Kadrosu için sınav konuları
1. Genel Muhasebe
2. Kamu Maliyesi
3. Bütçe
4. Bilgisayar (Word – Excel - Power Point – Internet - Email)
5. Değiştirilmiş şekliyle 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası
6. Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası
7. 17/1999 sayılı Genel Muhasebe Yasası
8. 16/1999 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasası
IV. Derece Mahkeme Memuru Kadrosu için sınav konuları
1. Türkçe
2. Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)
3. Bilgisayar (Word – Excel - Power Point – Internet - Email)
4. Değiştirilmiş şekliyle 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası
5. Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası
2
IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru Kadrosu için sınav konuları
1. Türkçe
2. Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)
3. Bilgisayar (Word – Excel - Power Point – Internet - Email)
4. Değiştirilmiş şekliyle 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası
5. Değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası
IV. Derece Mahkeme Stenografı Kadrosu için sınav konuları
1. Steno-Türkçe, Türkçe-Steno Çeviri ve Sorular
2. Türkçe
3. Bilgisayar (Word – Excel - Power Point – Internet - Email)
4. Verilecek Türkçe okuma parçası ile ilgili Steno dilinde sorular
6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı veya kimliğini doğrulayan bir belge ibraz etmeleri
gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınavda hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu
içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.
Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle
uyulacaktır. Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması
Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik
okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.
Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı 60 ve üzeri puan olacaktır.Münhal sayısı kadar
en yüksek başarıyı gösteren adaylar sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.
Sonuçlar, aynı gün sınavın tamamlanmasından sonraki ilk saatlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun
web sitesinden yayınlanacaktır.
8. Sınav Sonucuna İtiraz
Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.
Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü
içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı
tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda
bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde
değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan
araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.
İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin
Sınav Sonuçları” olarak duyurulur.
9. Münhal Kadroların Baremleri
1 Ocak, 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer
Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4.(1)(5) maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca
düzenlenecektir.
3
10. Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler
(1) Başvuru Formu
(2) Sınav Ücreti Makbuzu
(3) KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)
(4) Yeterlik Belgesi (Fotokopi)
(5) Diploma (Fotokopi)
Oluşturulacak başarı listesinde eşit puan alanlar arasındaki sıralama ilgili mevzuat uyarınca
öncelikle lise diploma tarihleri dikkate alınarak yapılacağından, IV. Derece Mahkeme
Memuru, IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru, IV. Derece Mahkeme Stenografı mevkilerine
müracaat edecek adaylar lise diplomalarının fotokopilerini de eklemelidir.
(6) Bir adet resim
(7) Terhis Belgesi (Fotokopi) - (Erkek adaylar için)
(8) Araba Sürüş Ehliyeti (Fotokopi)
IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru münhaline başvuracak adaylar için
11. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi
Kanalıyla Yapılacak
Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar
tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Yazılı sınav sonrasındaki sözlü yarışma sınavının (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece
KHK Web Sitesi’nden yapılacaktır.
Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı
EÜ/PÖ
4
Download

Mahkemeler Münhal İlanı - Kamu Hizmeti Komisyonu