EF601
ANALOG DUMAN DEDEKTÖRÜ
KULLANIM KILAVUZU
ÜRÜN TANIMI :
Yanma sonucu oluflan elementler (görülür duman) duman dedektörü taraf›ndan alg›lan›r. Duman dedektörünün
çal›flma prensibinin temelinde ›fl›k da¤›l›m› tekni¤i (Tyndall Etkisi) bulunmaktad›r.
Bu dedektörler, kurulumun ön gördü¤ü koflullar çerçevesinde, aktivasyon eflik de¤eri ve aktivasyon zaman›
programlanabilen yang›n alg›lama dedektörleridir.
BAKIM :
Dedektörün fonksiyonlar›n› düzgün sürdürebilmesi için, en az 2 defa y›ll›k periyodik bak›m-kontrolünü
gerçeklefltirmek gerekmektedir.
DEDEKTÖR TEST :
‹ç bölmeleri kirletmemeye ve sensorun kendisine hasar vermemeye azami dikkat göstermek suretiyle, bir duman
jeneratörüyle dedektörün düzgün iflledi¤ini do¤rulay›n›z. Alarm simülasyonu ise m›knat›s›n dedektörün iç k›sm›nda
bulunan Reed’e yerlefltirilmesiyle aktif hale getirilebilir. (Not: Reed testi, bir duman/›s› testi kapsam›nda de¤ildir.)
DEDEKTÖR TEM‹ZL‹⁄‹ :
Dedektörün iç bölmeleri, s›k›flt›r›lm›fl hava püskürterek temizlenmelidir. Alt plakaya karfl› gelen vidalar› ç›kartarak
dedektör kafas›ndan iç bölme ayr›lmal› ve ayr›lan iç bölme temizlenmelidir. Temizlenen parçalar tekrar birlefltirilirken
alt tabana uygun flekilde eflleyerek montaj› yap›lmal›d›r. ( Reed, alt plakan›n 4’üne karfl›l›k gelir.). Yerlerinden
ç›kart›lan vidalar çok s›k› olmayacak flekilde tekrar vidalanarak, dedektör kapat›lmal›d›r.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER :
Çevrim
Protokol
Materyal
Renk
Güç Kayna¤›
Normal Ak›m
LED Görünürlü¤ü
Kısa devre LED rengi
Depolama S›cakl›¤›
Çal›flma S›cakl›¤›
Max. Ba¤›l Nem Durumu
Koruma
Manyetik Test Aktivasyonu
Ebatlar› (Tabanla Beraber)
Standartlar
: 127
: 1,03
: ABS
: Beyaz
: 20-28 VDC çevrimden
: 90µA
: 360° (çift led)
: Sarı
: -10°C +50°C
: - 5°C +70°C
: 93% (yo¤unlaflt›r›lmam›fl)
: IP20
: Var
: mm 106Øx54h
: EN54-7
TABANIN TANIMI :
2
3
1
4
6
5
Reed
1
2
3
4
5
6
Ekranlama Kablosu
Harici Tekrarlay›c› ‹çin Negatif Ç›k›fl
Ba¤lat› Yok
Ba¤lat› Yok
- Çevrim
+ Çevrim
ELEKTR‹KSEL fiEMALAR
ÇEVR‹M BA⁄LANTISI :
2
3
1
4
6
5
Çevrim -
Çevrim -
Çevrim +
Çevrim +
Ekranlama
Kablosu
Ekranlama Kablosu
HAR‹C‹ TEKRARLAYICI :
2
3
1
4
6
- +
5
DEDEKTÖR ADRESLEME :
Adresleme yapabilmek için bir m›knat›s› Reed’e yaklaflt›rmak gerekmektedir. Prosedürler için kontrol
panelinin manüeline baflvrulmal›d›r.
ADRES‹N MANUEL SIFIRA AYARLANMASI :
Normalde fabrika adresi “0” S›f›r’a eflittir. E¤er kullan›c› elle müdahale ile adresi herhangi bir de¤ere
al›rsa, dedektöre 24 volt DC uygulamak ve yaklafl›k 10 saniye sonra m›knat›s› Reed’e yaklaflt›r›p ledlerin
uzun süreli flafl yapmalar› beklenmelidir.
UYARI :
Dedektörün kir ve tozdan korumas› amaçl›, dedektörü çevreleyen plastik kapak sa¤lanm›flt›r. Sadece
uygulama esnas›nda plastik koruma kapa¤›n› ç›kar›n›z.
GEL‹fiM‹fi FONKS‹YONLARI
*
Otomatik Ayar
*
Bafllangݍ Programlama
*
Otomatik Tan› Bildirimi
*
Cihaz Yaz›l›m› Yenileme
*
Duman / Is› Okuyucu
AYRINTILI B‹LG‹ ‹Ç‹N 0800 261 78 05 NUMARAYI ARAYAB‹L‹RS‹N‹Z.
Download

Ürün Dökümanı