P5
MANUEL RESETLENEB‹L‹R ALARM BUTONU
KULLANMA KILAVUZU
ÜRÜN TANIMI
RESETLENEB‹L‹R MANUEL ALARM BUTONU
Konvansiyonel yang›n alg›lama sistemlerinin manuel aktivasyonu için nokta alarm butonudur.
ÇALIfiMA fiEKL‹ :
Bir kez butona bas›ld›¤›nda anahtar manuel olarak yeniden ayarlanana kadar, de¤iflmeden faaliyette kal›r. Butonu
yeniden ayarlamak için, anahtar› flekil 1‘de de gösterildi¤i gibi dörtte bir oran›nda sola çevirin böylece bir sonraki
kullan›m için haz›r hale gelir.
KURULUMU :
Genellikle alarm butonlar› ç›k›fllar›n d›fl duvarlar› üzerine korumal› olarak, zeminden 1,2 m ve 1,5 m aras›nda
yüksekli¤e sahip olacak flekilde ve her biri 30 metre ara ile yerlefltirilir. Yerlefltirilen alarm butonlar› rahat
görülebilir, kullan›labilir ve teflhir edilebilir durumda olmal›d›r.
Alarm butonunu duvar üzerine takmak için, ön paneli yerinden ç›kart›n vidalar›n› al›n ve ayg›t›n taban›n› 3.5x30
mm vidalar yüzeye karfl›l›k gelecek flekilde tak›n. Girifl kablosu için, yukar› bölüme delik aç›n flekil 2-3’de gösterildi¤i
gibi.
Afla¤›daki çizimlerde gösterildi¤i gibi, özel taban kullanarak duvara gömme montaj yap›n.
D‹KKAT : KULLANICI KES‹NL‹KLE ORTADAK‹ KAPLAMAYI AÇMAMALIDIR. BU DURUM ‹Ç‹NDE BULUNAN
AYGITA ZARAR VEREB‹L‹R.
YERLEfiT‹RME
EBATLAR
ÇALIfiMA fiEKL‹
Duvar yüzeyine monte etmek
için taban ebatlar›
STAND-BY
AKT‹F
Gömerek monte etmek için
taban ebatlar›
Standart kutulara adapte olabilir
UYUMLU TABANLAR
ELEKTRON‹K DEVRE Ç‹Z‹M‹
KABLOLAMA
‹ÇER‹ HAT -
DIfiARI HAT +
‹ÇER‹ HAT +
DIfiARI HAT -
DIfiARI
R1
220R 2W
123456
SW1
COM
NO
NC
1
‹ÇER‹ HAT+
2
‹ÇER‹ HAT-
3
4
5
6
Duvar yüzeyine
monte edilebilen
taban
DIfiARI HAT+
DIfiARI HAT (NO)
(NC)
(COM)
Gömerek
monte edilebilen
taban
TEKN‹K ÖZELL‹KLER :
Mekanik
:
Maksimum ebatlar
Minimum ebatlar
Butonlar aras›ndaki maksimum mesafe
Kurulum yüksekli¤i
Montaj vidalari
: 110 x 105 x 63 mm
: 110 x 105x 36 mm
: 60 m
: 1.2 - 1.5 m
: 2 x (3.5x30 mm
Elektrik
:
Güç kayna¤›
Stand-by güç sarfiyat›
Çal›flma güç sarfiyar›
Durum
Çal›flma s›cakl›¤›
Depolama s›cakl›¤›
Max. Ba¤›l Nem Durumu
: 24V DC
: 0mA
: 110 mA
: Stand-by/ Alarm
: -10°C + 50°C
: -10°C + 50°C
: 95%
:
AYRINTILI B‹LG‹ ‹Ç‹N 0800 261 78 05 NUMARAYI ARAYAB‹L‹RS‹N‹Z.
Download

Ürün Dökümanı