Sk malar giderme
117
Sk malar giderme
Sk malar önleme
A a daki ipuçlar sk malar önlemenize yardmc olabilir.
Ka t tepsisi önerileri
 Ka dn tepsiye düz ekilde uzand ndan emin olun.
 Yazc yazdrma i lemini sürdürürken tepsileri çkarmayn.
 Yazc yazdrrken tepsilere, çok amaçl besleyiciye veya zarf besleyicisine ka t yüklemeyin. Yazdrmadan
önce bunlara ka t yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
 Çok fazla ka t yüklemeyin. Y n yüksekli inin belirtilen maksimum yüksekli i a mad ndan emin olun.
 Ka t tepsilerindeki, çok amaçl besleyicideki veya zarf besleyicisindeki klavuzlarn do ru konumda
oldu undan ve ka da ya da zarflara çok sk bastrmad ndan emin olun.
 Ka t yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.
Ka t önerileri
 Yalnzca önerilen ka t veya özel ortamlar kullann. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazc tarafndan
desteklenen ka t türleri ve a rlklar”, sayfa 64.






Buru mu , kr m , nemli, kvrlm veya bükülmü ka t kullanmayn.
Ka tlar yüklemeden önce esnetin, havalandrn ve düzle tirin.
Kesilmi veya elle koparlm ka t kullanmayn.
Ayn y nda farkl boyut, a rlk veya türde ka t kullanmayn.
Yazc kontrol paneli menülerinde tüm ka t boyutlar ve ka t türlerinin do ru ayarland ndan emin olun.
Ka d üreticinin önerilerine uygun ekilde saklayn.
Zarf önerileri
 Kr may azaltmak için, Ka t menüsünde Zarf Geli tirme menüsünü kullann.
 A a da belirtilen türdeki zarflar beslemeyin:
 A r e ilmi veya bükülmü
 Penceresi, deli i, kesik parças veya kabartmas bulunan
 Metal kopçal, iple ba l veya katlanabilen metal parçalar olan
 Birbirine geçen parçalardan olu an
 Damga pulu yap trlm
 Kapa  kapatlm ken veya yap trlm ken açkta yap kan olan.
 Kö eleri e ilmi
 Kaba, kr m veya yatk dokular olan
 Birbirine yap m veya ba ka bir ekilde zarar görmü
Sk malar giderme
118
Ka t sk malarn ve yerlerini anlama
Bir sk ma olu tu unda, sk ma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. A a daki ekil ve tabloda,
olu abilecek ka t sk malar ve her sk mann yeri listelenmektedir. Sk ma bölgelerine eri mek için
kapaklar açn ve tepsileri çkarn.







Sk ma
numaras
Sk ma konumu
1
200
Standart 250sayfalk tepsi ve
manuel besleyici
(Tepsi 1)
2
201
Istcnn altnda
3
202
Istcda
4
230
Arkal önlü biriminde
5
235
Arkal önlü biriminde

Yönergeler
1 Ön kapa  açn.Ön kapa n arkasndaki alan inceleyin ve varsa sk malar giderin.
2 Istc kapa n açn. Kapa n altndaki alan inceleyin ve varsa sk malar giderin.
3 Ön kapa  kapatn.
4 Tepsi 1'i çekin. Tepsi alann inceleyin ve varsa sk malar giderin.
5 Ka dn do ru yüklendi ini do rulayn.
6 Tepsi 1'i yerine takn.
Not: Bu sk ma
numaras, arkal
önlü yazdrma i i
için kullanlmakta
olan ka dn desteklenmedi ini belirtir.
6
242 ve 243
550 sayfalk tepsi
1 550 sayfalk tepsiyi çekip çkarn ve sonra sk an ka tlar çkarn.
2 Tepsiyi geri takn.
7
250
Çok amaçl besleyicide
1 Çok amaçl besleyiciyi serbest brakmak için açma mandaln sola
bastrn.
2 Çok amaçl besleyiciyi inceleyin ve varsa sk malar giderin.
3 Çok amaçl besleyiciyi kapatn.
Not: Çok amaçl besleyicinin arkasnda sk an ka tlar çkarmak için
650 sayfalk çift tepsiyi açmanz gerekebilir.
Sk malar giderme
8
119
Sk ma
numaras
Sk ma konumu
Yönergeler
290
ADF
ADF kapa n açn ve sk an ka tlar çkarn.
200 ka t sk mas
1 Kolu tutun ve standart 250 sayfalk tepsiyi (Tepsi 1) ve elle besleyiciyi d ar çekin.
2 Sk may giderin.
Not: Tüm ka t parçalarnn çkarld ndan emin olun.
3 Tepsiyi içeri sokun.
4
dü mesine basn.
201 ka t sk mas
1 Ön kapa  yan tutma yerinden kavrayn ve kendinize do ru çekerek açn.
D KKAT—SICAK YÜZEY: Yazcnn içi scak olabilir. Scak bir yüzeyin neden olabilece i bir
yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin so umasn bekleyin.
Sk malar giderme
120
2 Sk an ka d çkarn.
Notlar:
 Tüm ka t parçalarnn çkarld ndan emin olun.
 200.xx Ka t Sk mas ve 201.xx Ka t Sk mas mesaj görüntülenirse sk m ikinci bir ka t
olabilir.
3 Ön kapa  kapatn.
4
dü mesine basn.
202 ka t sk mas
1 Ön kapa  yan tutma yerinden kavrayn ve kendinize do ru çekerek açn.
D KKAT—SICAK YÜZEY: Yazcnn içi scak olabilir. Scak bir yüzeyin neden olabilece i bir
yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin so umasn bekleyin.
Sk malar giderme
2 Ye il kolu kavrayn ve stc kapa n kendinize do ru çekin.
3 Istc kapa n a a  bastrn ve sk an ka d çkarn.
Istc kapa  serbest brakld nda kapanr.
Not: Tüm ka t parçalarnn çkarld ndan emin olun.
4 Ön kapa  kapatn.
5
dü mesine basn.
121
Sk malar giderme
230 ka t sk mas
1 Ön kapa  yan tutma yerinden kavrayn ve kendinize do ru çekerek açn.
2 Sk may giderin.
3
dü mesine basn.
235 ka t sk mas
Önlü arkal yazdrma birimi için ka t çok ksa oldu unda ka t sk mas gerçekle ir.
1 Ön kapa  yan tutma yerinden kavrayn ve kendinize do ru çekerek açn.
2 Sk may giderin.
3 Tepsiye do ru boyutta ka t (A4, letter, legal, folio) yükleyin.
4 Tepsiyi içeri sokun.
5 Ön kapa  kapatn.
6
dü mesine basn.
242 ve 243 ka t sk mas
1 Kolu kavrayn ve iste e ba l 550 sayfalk tepsiyi çekip çkarn.
Not: ste e ba l 550 sayfalk tepsi tüm yazc modellerinde kullanlamaz.
2 Sk an ka d çkarn.
Not: Tüm ka t parçalarnn çkarld ndan emin olun.
3 Tepsiyi yerine yerle tirin.
4
dü mesine basn.
122
Sk malar giderme
250 ka t sk mas
1 Sk an ka da eri mek için çok amaçl besleyicideki kolu bastrn.
2 Sk may giderin.
Not: Tüm ka t parçalarnn çkarld ndan emin olun.
3 Tepsiyi içeri sokun.
4
dü mesine basn.
290 ka t sk mas
1 Tüm orijinal belgeleri ADF'den çkarn.
2 ADF kapa n açn ve sonra sk an ka d çkarn.
3 ADF kapa n kapatn.
123
Download

Sıkı maları giderme