CF401
KONVANS‹YONEL DUMAN DEDEKTÖRÜ
KULLANMA KILAVUZU
ÜRÜN TANIMI :
Yanma sonucu oluflan elementler (görülür duman) duman dedektörü taraf›ndan alg›lan›r. Duman dedektörünün
çal›flma prensibinin temelinde ›fl›k da¤›l›m› tekni¤i (Tyndall Etkisi) bulunmaktad›r.
H›rs›z alarm sistemleri için tasarlanan bu dedektörler kullan›c› istedi¤i takdirde ayn› zamanda yang›n alg›lama
hatt›na eklenebilir.
BAKIM :
Dedektörün düzgün faaliyetini sürdürebilmesi için, en az 2 defa y›ll›k periyodik bak›m-kontrolünü gerçeklefltirmek
gerekmektedir.
DEDEKTÖR TEST :
‹ç bölmeleri kirletmemeye ve sensorun kendisine hasar vermemeye azami dikkat göstermek suretiyle, bir duman
jeneratörüyle dedektörün düzgün iflledi¤ini do¤rulay›n›z. Alarm simülasyonu ise m›knat›s›n dedektörün iç k›sm›nda
bulunan Reed’e yerlefltirilmesiyle aktif hale getirilebilir. (Not: Reed testi, bir duman testi kapsam›nda de¤ildir.)
DEDEKTÖR TEM‹ZL‹⁄‹ :
Dedektörün iç bölmeleri, s›k›flt›r›lm›fl hava püskürterek temizlenmelidir. Alt plakaya karfl› gelen vidalar› ç›kartarak
dedektör kafas›ndan iç bölme ayr›lmal› ve ayr›lan iç bölme temizlenmelidir. Temizlenen parçalar tekrar birlefltirilirken
alt tabana uygun flekilde eflleyerek montaj› yap›lmal›d›r. ( Reed, alt plakan›n n˚4’üne karfl›l›k gelir.). Yerlerinden
ç›kart›lan vidalar çok s›k› olmayacak flekilde tekrar vidalanarak, dedektör kapat›lmal›d›r.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER :
Materyal
Renk
Güç Kayna¤›
Normal Ak›m
Alarm Ak›m›
Stabil Ak›m
LED Görünürlü¤ü
Depolama S›cakl›¤›
Çal›flma S›cakl›¤›
Max. Ba¤›l Nem Durumu
Koruma
Manyetik Test Aktivasyonu
Ebatlar› (Tabans›z)
Ebatlar› (Tabanla Beraber)
Standartlar
: ABS
: Beyaz
: 12-28 VDC
: 50 A
: 25mA
: 14mA
: 360˚ (çift led)
: -10˚C +50˚C
: - 5˚C +70˚C
: 93% (yo¤unlaflt›r›lmam›fl)
: IP20
: Var
: mm 106Øx51h
: mm 106Øx59h
: EN54-7
TABANIN KLIP TANIMI :
2
3
1
4
6
5
Reed
1
2
3
4
5
6
+ Girifl Hatt›
Ba¤lant› yok
Ba¤lant› yok
Harici Tekrarlay›c› ‹çin Negatif Ç›k›fl
- Hat
+ Hat
ELEKTR‹KSEL fiEMALAR
HAR‹C‹ TEKRARLAYICI
6
4
+ 1
3
4
6
4
5
2
-HAT
+HAT
2
5
3
1
3
2
5
6
1
HAT BA⁄LANTISI
UYARI :
Dedektörün kir ve tozdan korumas› amaçl›, dedektörü çevreleyen plastik kapak sa¤lanm›flt›r. Sadece
uygulama esnas›nda, plastik koruma kapa¤›n› ç›kar›n›z.
FAAL‹YET DURUMU :
Çal›flan Dedektör
Alarm Durumu
: Her 40 saniyede 2 LED yan›p söner.
: 2 LED sürekli yanar
AYRINTILI B‹LG‹ ‹Ç‹N 0800 261 78 05 NUMARAYI ARAYAB‹L‹RS‹N‹Z.
Download

Ürün Dökümanı