LUBRIMAC
centralized lubrication systems
L
MERKEZI
YAGLAMA
SiSTEMLERi
SL 101 SERiSi DC POMPALAR
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
ws.
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
Arizasiz £ali§ma saatlerinizi
I
arttirmak
bizim i$imiz. ii
Lubrimac Elektrik Gres pom pa Ian, SL-101 serisi
Lubrimac SL-101 serisi elektrikli gres pompalan 12/24 DC Volt beslemeli gres pompalandir. Yuksek darbe dayammi ve
guglendirilmi§ yapisi ile SL101 serisi pompalar insaat, madencilik ve endustrinin en zor sartlan ile basa gikabilecek
sekilde dizayn edilmistir.
Tek noktadan kontrol edilen merkezi yaglama sistemlerini kullanarak, yataklannizin kontrollu ve duzenli yaglanmasini
saglarken, beklenmedik duruslarinizm onune gecmis. olursunuz.
Yag Tipi ve Kullanim:
Lubrimac SL-101 serisi pompalar NLGI2 numarah gres kahnhgina kadargreslerle cahsmaya uygundur. NLGI2 numaradan
kalm veya yapiskan katigi bulunan (kaucuklu gres gb.) greslerin akiskanligimn dusuk olmasi sebebi ile kullanimi
sakincalidir, duzensiz pompalama meydana gelebilir.
Tekrar dolum, pompa uzerinde yer alan gres nipelinden yapilmalidir. Bu pompanin hava yapmasma engel olmak icin
onemlidir. Rezervuar ust kapagmda havalanma borusu bulunmaktadir. Maksimum gres dolum seviyesi, rezervuar ust
kapagmda yer alan nefeslenme deligini tikamayacak sekilde yapilmalidir. Nefeslenme yolunun gresle dolmasi halinde,
rezervuarda azalan gres vakuma sebep verecektir, olusan vakum gresin duzenli pompalanmasmi engelleyebilir.
Yaglama Sistemi bile$enleri:
SL-101 serisi pompalarm 3 ana cikisi vardir, standart olarak uzerinde 1 pompalama unitesi ile satilmaktadir. Pompalama
unites! eklenerek 2 veya 3 cikis ahnabilir, yatak sayismin 3 den fazla olmasi halinde dagitim bloklan ile kullanilmaktadir.
Primer ve sekonder bloklar kullanarak onlarca noktanin yaglanmasi saglanabilir.
st
iiii
II II II llll
II
sekonder blok
tttt
primer blok
(
1
}
}
sekonder blok
sekonder blok
Yaglama sisteminde alarm duzenegi istendiginde, sensor baglantismm yapilabilecegi indikator pinli dagitim bloklarmin
tercih edilmesi gereklidir. Kullanilacakolan pompanin minimum donanim diizeyi SLlOl.EC/ALve ustu tipi pompalar
olmahdir.
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
IV. SL101 Serisi Pompa Tipleri
SL-101 serisi pompalar ozellikleri acjsmdan 4 ayri secenekte sunulmaktadir. Rezervuar hacmi standart olarak 2 It ve
4,5 It dir. Opsiyonel olarak 9 Lt de kullanima sunulmaktadir. Pompalam uniteleri max 200 bar'a ayarlidir. Dakikada 2,4
cc gres besleyen pistonlu pompadir.
SLIOI.D modelleri : Direk besleme yapilan modeldir, pompanin $ah§ma ve bekleme sureleri harici bir
kontrol karti, zaman rolesi veya PLCtarafindan gercekle§tirilir
Manometre
Baglantisi
SL101. EC modelleri : Elektronik kontrol kartli modeldir, pompanin calima ve bekleme sureleri pompa
uzerinden ayarlanir. Cah§ma 1-99 dk arasi, bekleme suresi 0-24 saat ve 0-59 dk arasmda ayarlanabilir.
Manometre
Baglantisi
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
SL101.EC/AL modelleri : SL101.EC modelinin fonksiyonlarma ek olarak; dagitim bloguna yerle§tirilen
induktiv sensor vasitasi ile gresin yataklara dagilimmi kontrol eder, rezervuarda yagm bitmesi veya dagitim
blogu tikanikhginda alarm verir. Alarm durumunda dijital gostergede alarm bilgisi "AL" yanar, sesli uyan
devreye girer. Maksimum 1 adet sensor baglanabilir. Alarm cikis. baglantisi mevcuttur. Bu §ekilde alarm
bilgisini istediginiz yere tasjnabilmektedir.
m
LUHQIMAC
Buzzer
12/24
DC
Max
NLGI2
Max
200 Bar
Manometre
Baglantisi
Digital
Kontrol
Alarm
Cikisi
I—
Alarm
»)r-
ladet
Sensor
SL101.EC/AL3 m o d e l l e r i : SL101.EC/AL modelinin fonksiyonlarma ek olarak; toplam 3 ayri induktiv
sensorun kontrol edilebildigi modeldir. Rezervuarda yagm bitmesi veya sensor baglantisi yapilan dagitim
blolarmdaki yagm akismi gozlemler, arizalar halinde alarm verir. Alarm durumunda dijital gostergede ilgili
sensorun yeri belirir, " A l " , "A2" veya "A3" §eklinde uyan olu§ur, sesli uyan devreye girer. Alarm cjkis. baglantisi
mevcuttur. Bu sekilde alarm bilgisini istediginiz yere tasjnabilmektedir.
Buzzer
Max
200 Bar
Manometre
Baglantisi
Digital
Kontrol
Alarm
Cikisi
-
J
Alarm ))) I -
_J
3 adet
Sensor
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
SL101.D Serisi:
Direk besleme yapilan modeldir, pompanin cah§ma ve bekleme
sureleri harici bir kontrol karti, zaman rolesi veya PLCtarafmdan
gerceklestirilebilir.
12/24 DC Volt
200 bar max caLi$ma basinci
2,4" cc / dk. besleme debisi
NLGI 2 gres max
-30 C ila + 40 C calisma sicakligi
Manometre baglantisi
ELEKTRIK BAGLANTISI
PIN1 :12/24 DC Volt+ve
PIN2 :12/24 DC Volt-ve
Gress dolum nipeli
4 pin elektrik baglanti
Emniyet valfi max 200 bar
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
SL101.EC Serisi:
Elektronik kontrol kartli modeldir, pompanin cah§ma ve bekleme sureleri
pompa uzerinde yer alan tu§ paneli vasitasi ile programlanabilir. Maksimum
r;ali§ma 1-99 dk arasi, bekleme suresi 0-24 saat ve 0-59 dk arasmda
ayarlanabilir.
•
•
•
•
•
•
•
1 2 / 2 4 DC Volt
200 bar max calisma basinci
2,4 cc / dk. besleme debisi
NLGI 2 gres max
-30 C ila + 40 C cali$ma sicakligi
Manometre baglantisi
Dijital kontrol karti
KONTROL KARTI AYARLARI
Programlamaya giri§ igin "Prog." tu§una 3 sn
boyunca basih tutunuz.
"+/START" tu§u ile degerler ayarlanir.
-►5ali§ma dakikasi
GS
P2
entegre digital kontrol karti
nn
uu
-► bekleme saati
P3
ELEKTRIK BAGLANTISI
an
.u
-► bekleme dakikasi
RL
-► AO degeri segilmeli
RG
OFF
PC
► on / off time gah§ma
-► program tamamlandi
PINl : 12/24 DC Volt+ve
PIN2 :12/24 DC Volt -ve
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
SL101.EC/AL Serisi:
SLIOI.EC modelinin fonksiyonlanna ekolarak; indikator pinli dagitim bloguna yerlestirilen induktiv sensor vasitasi ile
gresin yataklara dagilimini kontrol eder, rezervuarda yagin bitmesi veya dagitim blogu tikanikhgmda alarm verir. Gercek
zamanli yag dagihmlarini gozleme olanagi verir. Alarm durumunda dijital gostergede alarm bilgisi "PA" yanar, sesli
uyan devreye girer. Maksimum 1 adet dagitim blogu kontrol edilebilir. Alarm gkis. baglantisi mevcuttur. Harici
kullanilacak olan alarm led tipi olmahdir.
•
•
•
•
•
•
•
•
BesLeme: 12/24 DC Volt
Max gali$ma basinci: 200 bar
Debi: 2 p 4cc/dk.
NLGI 2 numarali gres ile cali$ma
-30°C ila +40°C gali$ma sicakligi
Diital kontrol karti
Alarm qiki$i
Buzzer
0
LUBRIMAC
Buzzer
KONTROL KARTI AYARLARI
Programlamaya giris. ic;in "Prog." tu§una 3 sn
boyunca basih tutunuz.
"+/START" tu§u ile degerler ayarlanir.
calisma dakikasi
rf
entegre digital kontrol karti
PS
zz
-► bekleme saati
P]
a
0
H
□si
0.B
ELEKTRIK BAGLANTISI
A fi
■*- bekleme dakikasi
D
•Al = 1 adet sensor
dagitim blogu gevrim sayisi
—► on / off time cahsma
fi
B i
W
i in li
▼
1
1
1
1
*/o
PIN 1 :12/24 DC Volt +ve
PIN 1 : Prox +ve (kahve)
PIN 2 :12/24 DC Volt -ve
PIN 2: Prox. -ve (mavi)
PIN 3/¥: 24 DC alarm ;iki;i
PIN 3: sinyal (slyah)
program tamamlandi
*PL degeri girildiginde pompa girilen gevrim degeri dogrultusunda c;ah§acaktir.
Pl'de girilen c;ali§ma dakikasi gegersiz olacaktir.
J
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
SL101.EC/AL3 Serisi:
SL101.AL modelinin fonksiyonlanna ek olarak; toplam 3 ayri induktiv sensorun kontrol edilebildigi modeldir.
Rezervuarda yagin bitmesi veya sensor baglantisi yapilan dagitim bloklarmdaki yagin akisini gozlemler, arizalar
halinde alarm verir. Gercek zamanli yag dagihmlarini gozleme olanagi verir. Alarm durumunda dijital gostergede
ilgili sensorun yeri belirir, "Al", "A2" veya "A3" seklinde uyari olu§ur, sesli uyari devreye girer. Alarm cikis. baglantisi
mevcuttur.
Besleme: 12/24 DC Volt
Max gali$ma basmci: 200 bar
Debi: 2,4cc/dk.
NLGI 2 numarali gres iLe cali$ma
-30°C ila +40°C gali$ma sicakligi
DiitaL kontrol karti
Alarm qiki$i
Buzzer
Max 3 blok kontrolu
Buzzer
KONTROL KARTI AYARLARI
Programlamaya giri§ icin "Prog." tu§una 3 sn
boyunca basih tutunuz.
"+/START" tu§u ile degerler ayarlanir.
PI
1
—
► cah§ma dakikasi
P?
nc
► beklemesaati
ELEKTRIK BAGLANTISI
P3
bekleme dakikasi
2 adet prox. sensor igin A2
3 adet prox. sensor i?in A3
an
OFF
PZ
► o n / o f f time5ah§ma
► program tamamlandi
P I N l : 12/24 DC Volt +ve
PIN 2 :12/24 DC Volt-ve I
PIN 3/¥: 24 DC alarm giki$i
PIN 1: Prox +ve (kahve)
PIN 2: Prox. -ve (mavi)
13: l.Prox. sinyal (siyah)
Prox +ve (kahve)
Prox. -ve (mavi)
2. Prox. sinyal (siyah)
3. Prox. sinyal (siyah)
a*
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
V. KONTROL KARTITANIMLARI
Programlamaya giris. yapmak igin "PROGRAM" tu§una 3 sn boyunca basih tutunuz,
meniide ilerlemek icin "PROGRAM" tu§unu kullanmiz, degerleri artirmak igin "+/START" tu§unu kullanmiz.
PI: pompanm cah§ma suresi (dk.)
P2: Pompanm bekleme suresi (saat)
P3: Pompanm bekleme suresi (dk.)
AL: Prox. sensor sayisi
• EC modellerinde AL=0 ayarlanmalidir.
• Al, A2, A3 sensor sayismi ifade eder ( EC/AL ve iistu pompalar icjn gecerlidir.)
PL: Dagitim blogu cevrim saysini belirler. Kontrol karti ayannda, A l degeri girildiginde, bir sonraki adimmda PL
degerinin girilmesini ister. PL degeri sensorun bagli oldugu blogun atacagi cevrim sayismm girilmesini ister. Bu
durumda PI (galisma dakikasi) degeri gecersiz kalir, pompa girilen PL degerine bagli olarak cahsjr. P2 ve P3 de
girilen bekleme sureleri gecerlidir.
Or: PL: 5 girilmi§se, pompa sensorden gelecek 5 adet sinyali sayar ve beklemeye gecer. Bekleme suresini P2 ve
P3 de girilen degerler belirler.
LI, L2, L3: Prox.sensorlerden sinyal aldigmda 2 sn boyunca ekranda belirir. Gercek zamanh cahsjr.
VI. ALARM TANIMLARI
SL101.EC/ALSerisinde:
PA: 1 adet blogun kontrol edildigi sistemde dagitim blogundan sinyal almmadigini ifade eder. Kontrol edilmesi
gerekenler: Rezervuarda gres bitmi§ olabilir, pompalama unitesi ile dagitim blogu ana hattmda kopuklukya da
rekorlarda sizmti olabilir, dagitim blogunda tikanikhk olabilir. Sensor arizasi olabilir. Sensorun indikator pinini
algilayacak mesafesi acilmi§ olabilir.
SL101.EC/AL3 Serisinde:
A l : 1 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder.
A2: 2 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder.
A3: 3 numarah hattm dagitim blogundan sinyal almadigini ifade eder.
* Pom pay a bagli turn hatlar ayni zamanda alarm veriyorsa rezervuarda gres bitmi§;
veya pompanm motorunda anza meydana gelmis olabilir.
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
VII. POMPALAMA UNITELERI
Piston tipi pompalama uniteleri 200 bara kadar yuksek basing uretebilecek
performanstadir. Pompalama uniteleri gresi sevkederken olu§an karsi basinci a§acak
duzeyde dizayn edilmistir. Yataklann/dagitim blogunun tikah olmasi halinde pompalama
unitelerinde basing yava§ yava§ yukselecektir. Pompalama uniteleri standart olarak 200
bar'a ayarh emniyet valfi ile donatilmi§tir. Pompalama unitesi emniyet valfinden yagin
disari ciktigi gbzlendiginde bu yataklara yagin ulasmadigi ve bir hatamn varhgim
gostermektedir. Boyle bir durumda tesisatin sonundan baslayarak pompalama unitesine
kadar olan hatti sira ile kontrol etmek ve hatamn sebebini tespit etmek gerekir.
Pompalama uniteleri itme ve gekme prensibi ile cah§maktadir.
SL101.PU standart modeli ve manometre baglantisi yapilabilecek olan SL101.PU.M
modeli bulunmaktadir.
e4SL101.PU.M
SL101.PU
Pompalama Unitesinin degi§imi: Pompalama unitelerinin pistonu pompanm
icinde yer alan eksantrik kama baghdir. Pompalama unitesini degistirirken a§agida yer
alan §ekilde goruldugiJ pistonun kamm yuvasma gectiginden emin olunmahdir.
Yerlestirmeden once pistonu 2,5 cm kadar di§an cikartarak, 15° aci ile iceri sokmahdir,
piston kafasmm kamm igine yerle§tiginden emin olunmah ve vidalanmahdir.
VIM. DAGITIM BLOKLARI
ProgresivTip Moduler Dagitim Bloklan: 5 farkh ?iki§ hacminde ara dilimleri
mevcuttur. 0,10cc ara dilimi disjndaki turn modellerde indikator pin secenegi
mevcuttur. Maksimum 10 ara dilimle cali$tinlir, korleme yapilarak/farkh hacimli
ara dilimler kullanarakgres giki$ miktarlan ayarlanabilir. Baglanti olculeri Giri;:
%" di§i, ciki§ 1/8" di§i. Ara dilim hacimleri : 0,10cc, 0,15cc, 0,20cc, 0,30cc,
0,40cc
Progresiv Tip Monoblok Dagitim Bloklan: 6 ila 24 cikisji secenekleri
mevcuttur. indikator pin secenegi le sensor baglanarak alarm duzenegi adapte
edilebilir.
^
manuel gresorluk
giri§ 1/4
r;iki§ 1/8
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
IX. POMPA OLCULERi
3,5 It ve 4,5 It pompalarm olctisu
i
o
o
o
"ofe
LD
no
2,5 It ve 3,5 It pompalarm olcusu
I
s
Qqaq fe
qa
D
fi
T—n
u
d_l
245
192
230
X. SiPARi§ YONTEMi
SL101.XX.XX.X
|
''
D
EC
'
''
12 V DC
1:1 Lt
24 V DC
2: 2,5 Lt
EC/AL
3: 3,5 Lt
EC/AL3
4: 4,5 Lt
1
Or: SLIOI.EC/AL.24.2 : SL101 pompa, kontrol karti, max 1
alarm duzenekli pompa, 24 DC Besleme, 2,5 It rezervuar
hacmi
l II l
l 111
tt
£1
190
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
EC/AL3 Pompanin Sensor Baglanti §ekli
H
1
11
1
r
i
i
i
i
|p t
SL101.EC/AL3.24.4
^
^h
24DC4.5LTAL3SERiSi
POMPA + 3P. UNiTESi
SL101.D.24.3
SL101.EC.24.4
24DC 3.5 LT D SERJSi POMPA
24DC4.5 LT D SERJSi POMPA
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
4 pin connector
XI. AKSESUARLAR
sesli isikli alarm
manuel gresorluk
boru kelepceleri
MM
yuksek basinc hortumu rekorseti
rekor ve ek baglanti niplelleri
plastik kelepceler
^
yedek kontrol karti
celikborular
kelepceler
06-08-J01O
^
^
otomatik rekor cesitleri
8 mm yuksek basinc hortum
poliamid hortum
Wu^frai
uzatma - reluksiyon - dirsek - rekor cesitleri
manometre
yedek standart
pompalama unitesi
®
LUBRIMAC
centralized lubrication systems
entegre digital kontrol karti
emniyet valfi max 200 bar
MawiHTEya
LUBRIMAC
Can Kimya Taahhut San* ve Tic Ltd*
GiJngoren Sanayi Sitesi Malazgirt Caddesi Vali Sokak 28/2 GiJngoren - iSTANBUL / TURKJYE
Telefon: 0212 556 8308 - 505 7631 Fax: 0212 556 0193
Download

LUBRIMAC 2011 katalog