19. Esri Kullanıcıları Konferansı
22-23 Ekim 2014 | ODTÜ, Ankara
Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları
Mustafa BOZDAĞ
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Niğde
Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır.
Rakımı 1.229 m olan Niğde ilinin 2013 yılı TÜİK verilerine göre
genel nüfus toplamı 348.000’dir. Niğde ili;
Aksaray, Nevşehir, Kayseri , Konya, İçel ve Adana illeri
rasında kalmaktadır.
Niğde’nin 5 adet ilçesi, 23 adet beldesi ve 131 adet köyü
vardır. Güneyde Bolkar dağları ile İçel ilinden,
güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu doğal
sınırlar ile de Adana ilinden ayrılır
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
İdaremiz CBS çalışmalarına 2013 yılı haziran ayında başlamış.
Öncelikle İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri şirketinden Arcgis
programı Köydes veritabanı ve gerekli olan teknik donanım
satın alınmıştır. Yine Esri Türkiye firmasından Belirli aralıklarla
ArcGIS for Desktop giriş eğitimi, ArcGIS for Server, Köydes
Veritabanı Eğitimleri alınmış ve ihtiyaç duyuldukça alınmaya
devam Edilmektedir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
2014 yılı mart ayı itibariyle veri işleme ve köydes veri tabanı
çalışmalarına başlanmış, Öncelikle Kadastro Müdürlüğü ile
yoğun bir işbirliği yapılarak Köy Bağlısı, Köy, Belde, İlçe ve İl
Sınırları sayısal olarak Köydes veritabanımıza aktarımı
tamamlanmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Kurumlardan Alınan verilerle Köy-Mahalle envanteri
oluşturulmuş, İlimiz köylerinin sözel verileri de
veritabanımıza aktarılmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Harita Genel Komutanlığından TOPO25 vektörel
verileri ve Ortofoto Raster verileri satın alınmış ve bu
veriler özellikle Köy Yollarının çizilmesinde bizlere
oldukça yardımcı olmuştur.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Karayolları, Köy Bağlantı yolları
Grup ve Münferit Köy Yolları
TOPO25 ve Ortofoto haritalar
yardımıyla sayısallaştırılmış ve
veritabanına aktarılmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Harita Genel Komutanlığından alınan veriler her ne
kadar Yolları oluşturmakta işimizi kolaylaştırmış
olsada yeni açılan yolların ölçümleri CBS ekibimiz
tarafından yapılarak veritabanına aktarılmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Tüm Bu verilerin yardımıyla
ilimizdeki tüm yolların
veritabanına girişi tamamlanmış
ve sınıflandırması yapılarak
Köydes Web uygulaması için
hazır hale getirilmiştir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
İlimiz İçin önem arz eden Jeotermal Ruhsat
ve İşletme alanları da sayısallaştırılarak CBS
veritabanımıza aktarılmış, İl Özel İdaremize
çeşitli analiz ve haritalar yapılabilmektedir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
İçmesuyu Şebekeleri ve Su Depoları ,
Kanalizasyon Şebeke ve Depoları,
Tarımsal Sulama Göletleri, Sulama
Alanları ve Şebekeleri, Köy Yerleşim
Alanları ile ilgili İl Özel İdaremiz arşivinde
Bulunan projeleri tarama sayısallaştırma
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu veriler
de gerektiğinde arazi çalışmalarıyla
desteklenerek çok yakında veritabanımıza
aktarılacaktır.
.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Tüm bu yaptığımız işlemler sırasında sürekli
bir eğitim ve danışmanlık almaya devam
ediyoruz. Özellikle Köydes ve ArcGIS for
Server eğitimleri ve danışmanlık
hizmetleri ile hem veritabanı tasarımı
Hakkında, hem de harita yayınlama
ve çeşitli analizler yapabilme konusunda
çok ciddi bir ilerleme kaydettik.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde İl Özel İdaresinde CBS Çalışmaları
Sonuç Olarak;
Önümüzdeki zamanlarda Köydes
veritabanımıza veri girişlerini
tamamlayarak İlimizde tüm
kurumların ortak kullanacağı bir
harita yayını yapmayı ve bu haritanın
güncel kalması için her kurumun
kendi alanlarında bilgi girişi ,
güncelleme ve çeşitli analizler
yapabileceği Köydes Web
uygulamamızı en kısa zamanda
yayınlamayı planlamaktayız.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Niğde İl Özel
idaresinin ortaklaşa yürütmüş olduğu “Niğde İli
Köylerinde Çevre Kirliliğinin Giderilmesi projesi
kapsamında 131 köye 1691 çöp konteyneri
yerleştirildi, atıklar ise 12 çöp toplama
Kamyonu ile toplamaktadır. Türkiye’de ilk
olarak Niğde’de başlatılan proje halen İdaremiz
tarafından başarı ile yürütülmektedir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Rota Optimizasyonu
Bu Projeye CBS olarak nasıl bir
katkımız olur diye düşündük ve
Köylerimizdeki çöpleri toplamada CBS
yardımıyla rota optimizasyonu
yapmayı planladık. Bu sayede hem
zamandan hem de yakıt
maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf
etmeyi planlıyoruz.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Rota Optimizasyonu
Rota analizi yapabilmek için öncelikle
bir eğitim ve danışmanlık desteğine
ihtiyaç duyduk ve Ahiler Kalkınma
Ajansına sunulan teknik destek
projemiz kabul edilerek İşlem Coğrafi
Bilgi Sistemleri şirketi ile bu konuda
anlaşma yapılmıştır. Niğde ve Bor
Belediyeleri de bu Projede Proje
ortağımızdır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Rota Optimizasyonu
Niğde İl'inde Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS kullanılarak katı atık toplama güzergahlarının
optimizasyonu neticesinde; Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Belediyesi ve Bor Belediyesi'nin katı
atık toplama hususunda yetki ve sorumluluk alanına giren bölgelerde (131 köy, Niğde Merkez
İlçe ve Bor İlçe Merkezi) hizmet standardını koruyarak daha kısa sürede, daha az personel ve
araçla, daha az akaryakıt sarfiyatıyla çöp toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi mümkün hale
gelecektir. Niğde İl Özel İdaresi, 2013 yılında katı atık toplama hizmetleri için (personel, araç
bakım, akaryakıt) 737.801,37 TL bütçe sarf etmiştir. Aynı yılda Niğde Belediyesi 2.051.916,30
TL ve Bor Belediyesi de 603.044,12 TL kaynak harcamıştır. Diğer bir deyişle Niğde İl nüfusunun
% 67,7’si olan 232.625 vatandaşımıza hizmet veren bu üç yerel yönetim kurumunun katı atık
toplama hizmetleri için toplam harcaması 3.392.761,8 TL’dir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Rota Optimizasyonu
2004 yılında Trabzon İli için Doç.Dr. Ömer Apaydın (Yıldız Teknik Üniv.Çevre Mühendisliği
Bölümü) tarafından hazırlanan “GIS SUPPORTED OPTIMIZATION OF SOLID WASTE
COLLECTION IN TRABZON-Trabzon’da Katı Atık Toplama İşleminin Coğrafi Bilgi
Sistemleri(CBS) Destekli Optimizasyonu” isimli akademik çalışmada “Mevcut güzergâh ile
optimize edilen güzergâh kıyaslandığında aracın kat edeceği yol %20 oranında azalmaktadır.
Katı atık toplama araçlarının sağa/sola dönüş sayısı da %30 oranında azalmaktadır” Sonucuna
varılmıştır.2012 yılında Konya/Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen optimizasyon
çalışması ile de günlük kat edilen yol, 5.000 km’den 3.500 km’ye düşürülmüş ve net % 22
tasarruf sağlandığı belirtilmiştir. Bu çalışmaların ışığında, CBS tabanlı optimizasyon
çalışmasının tamamlanarak uygulanması halinde Niğde İl’inde yılda 678.552 TL kamu kaynağı
tasarrufu sağlanabileceğini öngörülmektedir
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Niğde ili Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi
Rota Optimizasyonu
Önümüzdeki günlerde Köylerimizdeki
Çöp toplama işleminde
oluşturacağımız veritabanı ve
yapılacak rota optimizasyonu
sayesinde; hem kamu kaynaklarının
daha etkin ve verimli kullanılmasına
hem de daha temiz bir çevre
oluşturulmasına katkımız olacaktır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Teşekkür Ederim
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Download

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları