EK SÖZLEŞME
Bir taraftan Sabancı Center 34330 4. Levent İSTANBUL adresinde mukim AKBANK T.A.Ş. (bundan
böyle kısaca “BANKA” olarak anılacaktır), diğer taraftan ………………………………………………
…………………………………………………………………… adresinde mukim …………………...
………………………………………………. (bundan böyle kısaca “ FIRMA” olarak anılacaktır) arasında
… … … … tarihinde imzalanmış bulunan ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir parçası olarak
aşağıda belirtilen hususlarda bir EK Sözleşme imzalama konusunda tam bir görüş birliğine varmışlardır.
Ek Sözleşme adı geçen sözleşmenin üye işyerlerine uygulanacak komisyon oranları ve bloke gün
sayılarının düzenlendiği XIII. Maddesinde değişiklik yapılması amacı ile düzenlenmiştir.
Buna göre;
I- FİRMA tarafından VİSA, MASTERCARD, EUROCARD VE BANKA KARTLARI ile gerçekleştirilen
cironun %........ oranında BANKA şubesi nezdindeki herhangi bir vadesiz mevduat hesabında en az bir
ay süre ile vadesiz mevduat olarak tutulması karşılığında;
a) FİRMA, üye işyeri komisyonu ödemek sureti ile çalışıyor ise %………… komisyon oranı,
b) FİRMA, üye işyeri komisyonu ödemeksizin harcama tutarlarının hesabına alacak kaydedilmesi sureti
ile bloke gün sayısı ile çalışıyor ise ……… bloke gün sayısı ,
BANKA tarafından uygulanacaktır.
II- BANKA, sözleşmenin I. maddesinde yer verilen komisyon oranı/bloke gün sayısını, işbu sözleşmenin
taraflar arasında akdedilmesi akabinde - bir aylık periyodun dolmasını beklemeksizin - FİRMA’ya
hemen uygulayabilecek olup ; aylık periyodun bitiminde FİRMA TL vadesiz mevduat hesabında,
sözleşmede taahhüt edilen oranda TL vadesiz mevduat ortalaması yaratılamadığının BANKACA tespiti
halinde BANKA, geriye dönük olarak işlem yapmak sureti ile FİRMA’ya komisyon borcu tahakkuk
ettirebilme hak ve yetkisine sahiptir.
BANKA ayrıca, FIRMA’nın BANKA nezdindeki tüm hesaplarından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek
olmaksızın belirtilen komisyon borçlarını re’sen tahsil edebilir. FIRMA’nın hesabında yeterli meblağ
bulunmaması ve BANKA’nın 1 ay süreyle bu alacağını FIRMA’dan tahsil edememesi halinde BANKA,
sözleşmeyi derhal fesh etme hakkı saklı kalmak kaydıyla FIRMA’nın ödemekle yükümlü olduğu tutarı, o
tarihe kadar T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranını temerrüt faiz oranı
olarak esas almak sureti ile hesaplanacak faizi, KKDF, BMV vs. masraflar ile birlikte derhal talep etme
hak ve yetkisine sahiptir.
III- İşbu sözleşme ile kararlaştırılan komisyon oranı ve/veya bloke gün sayıları, yukarıda I. maddede
belirtilen FİRMA’nın aylık cirosunun %…………oranında TL vadesiz mevduat ortalaması yaratması
kaydı ile geçerlidir.
Aylık cironun belirtilen oranında TL vadesiz mevduat yaratılamaması durumunda ise , sözleşmenin II.
maddesi uyarınca cironun aşan tutarı üzerinden geriye dönük olarak Bankanın afişe edilen /duyurulan
komisyon oranları ile firmaya sözleşme kapsamında uygulanan oranlar arasındaki fark kadar komisyon
firmadan tahsil edilebilecektir.
Örneğin; Aylık cironun %40 oranında TL vadesiz mevduat karşılığı sözleşme akdedilmiş ise, firma aylık
cirosunun 250.000 TL olduğu durumda cironun %40’ı 100.000 TL olacaktır. Eğer o aya ilişkin FİRMA
TL vadesiz mevduat ortalamasının 40.000 TL olduğu tespit edilir ise , firmanın 250.000 TL’lik
cirosunun 100.000 TL’si için geriye dönük herhangi bir komisyon tahsilatı yapılmayacaktır. Ancak
250.000 TL’lik cironun bakiye 150.000 TL’ si için geriye dönük tahsilat yapılabilecektir. Bu durumda
cironun bakiye 150.000 TL’si için Bankanın afişe edilen /duyurulan komisyon oranları ile firmaya
sözleşme kapsamında uygulanan oranlar arasındaki fark kadar firmadan geriye dönük komisyon tahsilatı
yapılacaktır.
IV- FİRMA, işbu sözleşme uyarınca BANKA POS cihazlarından temin edilmesi gereken aylık ciro ile
bu ciroyu aşan meblağın takibinde BANKA’ya her türlü yardımı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
V- İş bu sözleşme ..../...../.........tarihinden itibaren ............ süre ile geçerlidir. BANKA, dilediği takdirde
ve hiçbir neden göstermeksizin her zaman için sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih yetkisine sahiptir.
Esas sözleşmenin (Akbank Üye İşyeri Sözleşmesi) feshedilmesi veya sona ermesi durumunda işbu
sözleşme de kendiliğinden fesh olacaktır.
VI- İşbu ek sözleşmede yer almayan diğer tüm hususlarda, taraflar arasında akdedilen Üye İşyeri
Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır
Altı maddeden oluşan işbu sözleşme ...../.. .../......... tarihinde karşılıklı olarak iki nüsha halinde
imzalanmıştır.
ÜYE İŞYERİ
(Kaşe ve Yetkili İmzalar)
AKBANK T.A.Ş.
İLGİLİ ŞUBE
(Kaşe ve Yetkili İmzalar)
ÜYE İŞYERİ TİCARİ ÜNVANI
ÜYE İŞYERİ YETKİLİLERİ ADI SOYADI
ÜYE İŞYERİ NO.LARI
ÜYE İŞYERİ ADRESİ
TELEFON
:
:
:
:
:
Download

Vadesiz Mevduat Karşılığı Üye İşyeri Fiyatlama Sözleşmesi