Vladimir Njegomir
OSIGURANJE I REOSIGURANJE –
TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI PRISTUPI
Monografija Osiguranje i reosiguranje Monografije Osiguranje i reosigu­
tradicionalni i alternativni pristupi autora dr
ranje - tradicionalni i alternativni
Vladimira Njegomira predstavlja značajno
pristupi daje sistematiziran preunapređenje i osveženje oblasti upravljanja
gled agregatne izloženosti rizicima
rizikom, osiguranja i reosiguranja. Knjiga
osiguravajućih društava, a detaljno
čitaocu pruža sticanje jedinstvenog uvida
pokriva sve kritične aspekte upu fundamente pre svega ekonomskih ali i
ravljanja osigurljivim rizicima. Za
tehničkih i pravnih aspekata primene tradirazliku od dosad objavljenih knjiga
cionalnih i alternativnih pristupa transfera
iz osiguranja i reosiguranja, prvi su
rizika osiguranja. Reflektujući dugogodišnja
put na našim prostorima detaljno
istraživanja autora, knjiga na koncizan ali
obrađena sva kritična pitanja transsveoobuhvatan način pokriva kritična pitanja
fera osigurljivih rizika na tržište
problematike upravljanja rizicima formikapitala. U tekstu su predstavljeni
ranjem rezervi, njihovim prenosom u rerezultati širokog obima najnovijih
osiguranje i na tržište kapitala. Sa posebnim
istraživanja iz oblasti upravljanja
zadovoljstvom preporučujem knjigu studenrizikom i osiguranja, pri čemu bih
tima osnovnih akademskih i strukovnih a
izdvojio materijal koji se odnosi na
posebno magistarskih i doktorskih studija,
pravne aspekte primjene suosigza sticanje naprednih znanja iz oblasti upuranja, reosiguranja i alternativnih
ravljanja rizikom, osiguranja, saosiguranja,
oblika transfera rizika osiguranja,
reosiguranja i transfera osigurljivih rizika na
uključujući direktivu Solvency II i
tržište kapitala. Takođe, sistematizovanost,
Europsku direktivu o reosiguranju.
Dr. Vladimir Njegomir docent je na Fakultetu
preglednost i informativnost preporučuju ovu
Imajući u vidu izložene činjenice,
za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
knjigu kao referentnu literaturu praktičarima,
teorijsku fundiranost i praktičnu
Knjiga je objavljena na izvornom jeziku.
osiguravačima, reosiguravačima, posredniciprimjenjivost izložene problematike,
ma i zastupnicima, menadžerima rizikom kao i pojedincima zain- knjigu srdačno preporučujem kako studentima tako i profesionteresovanim za područje upravljanja rizikom i osiguranja.
alcima u oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja.
prof. dr. Boris Marović
prof. dr. Marijan Ćurković
NARUDŽBENICA
Ovim naručujemo ____ primjerak(a) knjige ‘Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi’ autora Vladimira Njegomira po cijeni:
175 kn (25 €) u pretprodaji [redovna cijena 250 kn (35 €)].
Ime i prezime:........................................................................................... Telefon / faks................................................................................................
Tvrtka:....................................................................................................... Email............................................................................................................
Adresa i poštanski broj:............................................................................. Knjigu slati na ruke:......................................................................................
OIB / MB:................................................................................................... Potpis:..........................................................................................................
Mogućnost plaćanja:
općom uplatnicom
po predračunu
kreditnom karticom
American Express
Diners Club
Eurocard Mastercard
broj kartice:............................................... kartica vrijedi do:................................................
Naručenu knjigu(e) šaljemo poštom, nakon izvršene uplate po predračunu.
Tectus d.o.o. • Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska • tel: +385 1 60 62 888, faks: +385 1 60 62 889 • OIB: 49889862881 •
e-mail: [email protected] • www.svijetosiguranja.eu
Download

OSIGURANJE I REOSIGURANJE