3
GEOMETRİ TESTİ
LYS 1 / GEOMETRİ
1.
Bu testte 30 soru vardır.
2.
Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır.
1.
A
3.
3
4
1
2
ABC bir eşkenar üçgen
5
G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi
G
D
|AB| =
3 |CD|
E
B
B
x
C
D
A
Birim karelere bölünmüş düzlemde ABCD noktaları birleştirildiğinde bir paralelkenar oluşacaktır.
Buna göre, paralelkenarın C köşesi hangi nokta olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
C
2.
A) 15
4.
|CB| = 6 br
6
E) 10
ABC üçgeninde
|AD| = |DC|
A(ABF) = 18 cm2
[AB] ⊥ [BC]
A(ECDF) = 30 cm2
D
18
F
B
P
D) 30
A
1
30
8
B
C) 20
ABC dik üçgeninde
|AB| = 8 br
A
B) 45
E) 5
%
olduğuna göre, s (GDB) = x kaç derecedir?
E
C
ABC üçgeninin iç bölgesinde [AB] kenarına P noktasında teğet olan birim çember, P noktasından başlayarak
üçgenin en az bir kenarına teğet olarak ok yönünde üç-
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
A) 22
genin tüm kenarlarına değerek 1 tur atıp P noktasına
geldiğinde çemberin merkezinin aldığı yol kaç br dir?
B) 24
C) 20
D) 16
E) 18
A) 6
B) 10
C) 12
D) 8
E) 16
1
1
Diğer sayfaya geçiniz
3
A
5.
7.
ABC bir üçgen
%
%
m (BAD) = m (ACB)
|AD| = 11 cm
A
A
A
D
|AC| = x
11
D
B
III. şekil
II. şekil
|DC| = 6 cm
x
I. şekil
6
B
C
|AB| = |BC| = 3
C
B
C
|AB| = 3
|BC| = 4
B
|AB| = 6
|BC| = 2
C
olduğuna göre, |AC| = x in alabileceği kaç tamsayı
olduğuna göre,
değeri vardır?
I. şekil [AB] etrafında 90° döndürülürse VI
II. şekil [AB] etrafında 45° döndürülürse VII
III. şekil [AB] etrafında 60° döndürülürse VIII
hacimleri oluşuyorsa aşağıdakilerden hangisi doğru-
A) 5
B) 12
C) 6
D) 10
E) 11
dur?
A) VII > VI > VIII
D) VII > VIII > VI
6.
Çeşitkenar bir üçgenin herhangi bir köşesinden bir yükseklik çiziliyor.
8.
Yüksekliğin dikme ayağı ile üçgenin üç kenarının orta
noktaları bir dörtgenin köşeleridir.
Buna göre, bulunan dörtgen için aşağıdakilerden han-
A) Yamuk
B) Dik yamuk
C) Paralelkenar
D) Eşkenar dörtgen
E) İkizkenar yamuk
D
C
72°
12
C) VI > VIII > VII
E) VIII > VII > VI
ABCD bir ikizkenar
yamuk
K
[AE] // [DC]
gisi daima doğrudur?
B) VI > VII > VIII
|BE| = |AC|
A
B
a
E
%
m (AKD) = 72°
%
olduğuna göre, m (AED) = a kaç derecedir?
A) 36
B) 24
C) 18
D) 30
E) 20
Diğer sayfaya geçiniz
3
9.
D
11.
C
E
A
F
B
ABCD bir dikdörtgen
5
A
ABCD bir kare
[AE] ⊥[EF]
F
15
B
|EF| = 5 br
|AE| = 15 br
|TB| = |TC|
|DE| = |FB|
|EC| = 4 cm
olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç br
A) 46
B) 48
C) 50
D) 54
|AF| = 2 cm
D
dir?
|FD| = |FE|
T
E) 52
E
C
olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç cm dir?
A) 24
B) 48
A
F
f
b
c
O
E
O noktası çemberin ve altıgenin ağırlık
merkezi

e
C
E
F
G
C
K
d
A
D
B

ABCDE bir düzgün beşgen

ABFG bir kare
Oluşan a, b, c, d, e ve f açıları birer tamsayı olduğuna

DCK bir eşkenar üçgen
göre, a + b + c + d + e + f toplamının en büyük değeri en
%
olduğuna göre, m (FCK) kaç derecedir?
küçük değerinden kaç fazladır?
Çember üzerinden seçilen noktalar ile altıgenin köşeleri
birleştirilerek ikizkenar üçgenler çiziliyor.
A) 702
E) 30
 ABCDEF bir düzgün altıgen
B
a
D) 36
D
12.
10.
C) 40
B) 704
C) 706
D) 708
A) 39
B) 33
C) 21
D) 27
E) 36
E) 710
13
Diğer sayfaya geçiniz
3
13. Emre hoca, geometri dersinde öğrencilere aşağıdaki etkinliği yaptırarak bir soru sormuştur.





Tabanı [BC] olup |AB| = |AC| =25 br olacak
şekilde bir ABC ikizkenar üçgeni çizelim.
15.
 R yarıçaplı 3 tane
eş çember şekildeki
gibi kesişmiştir.

r yarıçaplı küçük
çember, 2 eş çembere
dıştan; diğer eş çembere içten teğettir.
[BC] üzerinde alınan K ve L noktalarını çap kabul
eden ve [AB], [AC] kenarlarına sırası ile D ve E
noktalarında teğet olan yarım çemberi çizelim.
|EC| = 9 br
Çizilen yarım çembere, [AB] ve [AC] kenarlarına
teğet olan küçük çemberi çizelim.
R
Şekildeki 2 taralı bölge eş olduğuna göre, r oranı
kaçtır?
A) 2
Buna göre, bu küçük çemberin yarıçapı kaç br dir?
B)
3
2
C)
5
3
D)
4
3
E) 3
Sorulan soruya göre, Emre hocanın alacağı doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
E)
5
2
C
16.
A
ABC bir üçgen
[BC] yarım çemberin çapı
m(A)ª = 52°
%
%
14.
| DE | = | EC |
E
D
O merkezli dairede
3
A
|CB| = |OB| = 3 cm
B
70°
3
|BD| = 6 cm
%
m (AOB) = 70°
6
O
D
R
B
C
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
olduğuna göre, m(ΣBRD) kaç derecedir?
A) 3r + 3 3
B) 3 r +
A) 28
B) 32
C) 24
D) 36
E) 26
D) 54r
14
3
8
C) 3r +
E)
27 3
8
9 3
+ 3r
4
Diğer sayfaya geçiniz
3
17.
20.
C
E
12
A
K
x
D

[EC] ∩ [DB] = {A}

3|EB| = 4|DC|

|AE| = 12 cm
B
C
D
A
E
G
B
H
B, C, D ve E çember üzerinde olduğuna göre, |AD| = x
A) 18
B) 9
İzometrik kağıtta verilen açınım, küp oluşturacak biçimde kapatıldığında hangi noktalar birbiri ile eşleşir?
kaç cm dir?
F
C) 8
D) 12
E) 16
A)
B)
A–B
B–G C)
A–C
C–D
C–D
B–D
E–F
E–F
G–F
D)
C–D E)
B–G
E–F
C–D
A–H
F–G
18. A(–1, 2) ve B(a, 3) noktaları
2x – 5y + 1 = 0
doğrusunun farklı taraflarında olduğuna göre, a nın alabileceği değerleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) a > 8
B) a > 7
D) a < 7
21.
y
C) a > 6
d1
22
E) a < 6
A
–4
O
x
B
d2
19.

3x – 4y – 1 = 0

4x + 3y + 7 = 0
doğruları ve bu doğruların A(1, 3) noktasına göre simet-
Yukarıdaki şekilde x eksenini (–4, 0) noktasında kesen
d1 doğrusu ile y eksenini (0, 22) noktasında kesen d2 doğrusu A noktasında dik kesişmektedir.
Koordinatları tamsayı olan A noktasının orijine uzaklığı
10 br olduğuna göre, d2 doğrusunun x eksenini kestiği
B noktasının apsisi kaçtır?
riği alınarak elde edilen doğrular arasında kalan bölge-
nin alanı kaç br2 dir?
A) 8
B) 10
C) 11
D) 12
E) 9
A) 8
B) 12
C) 16
D) 24
E) 32
15
Diğer sayfaya geçiniz
3
22.
24. Analitik düzlemde
A
M
L
r1
F
r2
O
H

A = (2, –5)

B = (5, 4)

C = (5, –9)

D = (x, y)
AB
A) 2 5
= CD olduğuna göre, ||BD|| kaç birimdir?
B) 5
C) 6
D) 4 2
E) 3 3
r3
B
E
D
C
Bir ABC üçgeni içinde bir O noktası alınıyor. Bu noktadan ABC üçgenin herbir kenarına birer paralel çiziliyor.
Oluşan küçük üçgenlerin de herbirinin içteğet çemberleri
çiziliyor.
Küçük çemberlerin yarıçapları : r1, r2 ve r3
ABC üçgeninin içteğet çemberinin yarıçapı : r
olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) r = r1 + r2 + r3
B) 2r1 + r2 = r3
C) r – r3 = 2r1 – r2
D) r =
E) 2r =
r1 + r2 + r3
2
r1 + r2
r3
25. Analitik düzlemde
||¥B + ¥A || = 14
||¥B – ¥A || = 6

(x + 1)2 + (y – 2)2 = 4
çemberlerinin birbirine göre durumu için aşağıdakiler-
A) İçten teğettirler.
olduğuna göre, < ¥A , ¥B > iç çarpımı kaçtır?
A) 32
B) 48
(x – 2)2 + (y – 6)2 = 100
den hangisi doğrudur?
23. Analitik düzlemde

C) 40
D) 32
B) Dıştan teğettirler.
C) Farklı 2 noktada kesişirler.
D) Kesişmezler ve çemberler arasındaki en kısa
mesafe 3 birim, en uzun mesafe 17 birimdir.
E) 36
E) Kesişmezler ve çemberler arasındaki en kısa
mesafe 3 birim, en uzun mesafe 27 birimdir.
16
Diğer sayfaya geçiniz
3
26.
O 5 3
D
28. C
x2 = 4y
parabolü y = 2x + n doğrusuna teğet olduğuna göre, n
kaçtır?
L
M
A) –2
B) –4
C) –6
D) –8
E) –10
B
A
G
Şekildeki dik silindirde;
O noktası tavan merkezi, |OC| = 5 3 cm,
|DL| = |AL| = 6 cm, m(AG) = m(BG) = 90°, yan yüzey
üzerinden G ile D arasındaki en kısa yol DMG, B ile L arasındaki en kısa yol BML dir.
Buna göre, |MC| kaç cm dir?
A) 17
B) 12
C) 13
D) 16
E) 25
29. A(–1, 2, 0) ve B(2, 3, –4) noktalarının orta dikme düzleminin denklemi hangisidir?
A) 3x + y – 4z – 12 = 0
B) 3x – y – 4z + 12 = 0
C) 3x + 2y – 4z + 15 = 0
D) x + 3y – 4z – 16 = 0
27.
E) 3x – y – 4z – 7 = 0
E
G
D
30. Analitik düzlemde
C
F
A
(E, ABCD) kare dik piramit, |FC| = |FB| = 3 br dir.
[FG], EAD yüzeyine ağırlık merkezinde dik ise piramidin
yanal alanı kaç br2 dir?
A) 48 3
B) 42 6
C) 36 6
vektörünün
B
D) 42 3
¥R = (3, –2)
3x – 4y – 12 = 0
doğrusu üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu kaç br dir?
A)
3
2
B)
6
5
C) 1
D)
4
5
E)
1
2
E) 30 6
17
Sınav Bitti.
Download

Mehmet Kıvrak deneme Geometri Convertli