BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
AYDIN SAYILI KÜTÜPHANESİ
SÜRELİ YAYINLAR KATALOĞU
Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Aydın Sayılı
Kütüphanesi Süreli Yayınlar Kataloğu / hazırlayan:
Ergüvün Kocatürk [ve diğerleri ] – Ankara: A.Y.K.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2000.
101 s., cm.
1. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
BAŞKANLIĞI, AYDIN SAYILI KÜTÜPHANESİ – SÜRELİ
YAYINLAR – KATALOGLAR I. Kocatürk, Ergüvün haz.
011.70216
SUNUŞ
Merkezimiz Kütüphanesi, 40.000’i aşan kitabı, toplam 1036 başlıkta Türkçe ve yabancı dil süreli
yayın ve gazete koleksiyonları ile araştırmacılara, Türk kültür ve uygarlığı konusunda, hizmet vermekte olan bir
ihtisas kütüphanesidir.
Amacımız, bu süreli yayın katoloğu ile, Merkezimiz üyelerine, elemanlarına ve araştırmacılara daha
etkin bir hizmet vermek ve kütüphanelerarası bilgi haberleşmesine katkıda bulunmaktır.
Kataloğu hazırlayabilmemiz için, çalışmalarımıza başından beri değer veren başkanımız Prof.Dr.Sadık
TURAL’a çalışmamımızın yayımlanmasında bizi destekleyen başkanımız Prof.Dr.Sn.Taciser ONUK’a ve
ihtiyaç duyduğumuz teknik imkanları bize sağlayarak çalışmalarımızı kolaylaştıran merkez sekreterimiz
Sn.İmran BABA’ya teşekkür borçluyuz.
Katalog, koleksiyon kontrolü, kayıt oluşturma, bibliyografik denetim ve yayına hazırlama yönünden
Ergüvün Kocatürk yönetiminde, Nazmiye Özkan, Serpil Gözcü ve Mualla Murat Nuhoğlu’dan oluşan bir ekiple
oluşmuştur. Arap alfabesi ile yayımlanmış olan dergilerin okunmasında Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu
üyesi Dr.Sn.Müjgan CUNBUR ve Kril Alfabesi ile yazılmış olan yayın adlarındaki yazım yanlışlarının
düzeltilmesinde, Atatürk Kültür Merkezi Proje görevlisi Dr.Sn..Güçmurat SULTANMURADOV her zaman
katkılarını sunarak bize destek olmuşlardır.
Oldukça dikkat isteyen bu detaylı işte, yanlışlar, eksikler, eleştirilecek yönler bulunabilir. Bunlardan
görebildiklerimizi önlemeye çalıştık. Bulunabilecek hatalar için uyarı ve önerilerinize her zaman açık
olduğumuzu ayrıca belirtirim.
Ergüvün KOCATÜRK
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Kütüphane Müdürü
KATALOĞUN DÜZENİ
Katalog iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm alfabetik olarak dergiler, ikinci bölüm ise
gezetelerdir.
Yayın adına göre alfabetik sırada olan katalogda, her yayın aşağıda gösterilen bilgileri kapsamaktadır.
1—ERDEM
3
2—Ankara, 1985,4a.-4
1.Yayının adı
2.Yayınlandığı yer
3.Yayınlanmaya başladığı tarih
4.Yayın sıklığı
Sonraki bölümde ise, süreli yayının kütüphanemizde bulunan yılları, cilt ve sayıları verilmiştir.
Araştırmacılara daha yararlı olması için sayılar ve ekler tek tek belirtilmiştir.
Kütüphanemizdeki mevcutlar verildikten sonra, yayın adı değişmiş ise, bilgiler yeni adın altında
verilmiş, eski addan yeni ada gönderme yapılmıştır. Yeni adın altında ise eski adı veya adları belirtilmiştir. Süreli
yayın adları, uluslararası kaynaklarda verildiği şekilde alınmıştır.
Üniversitelerin adını taşıyan yayınlar üniversitenin adı altında verilmiştir. Ayrıca kuruluşun adını
taşıyan yayınlar da kuruluş adı altında verilerek, hem kuruluşun yayınları birbirinden koparılmamış hem de
okuyucunun istediği kuruluş yayını bulabilmesi için zaman kaybetmesi önlenmiştir.
Bazı bibliyografik künyeler verilirken (.;) işareti kullanılmıştır. Örneğin :
OSIRIS
Chicago, 1936-1968.; 1985Bu tanıma göre yayın 1936-1968 yılları arasında yayımlanmıştır. 1969-1984 yılları arasında
yayımlanmamış, 1985’den sonra yeniden yayımlanmaya başlamıştır.
Çeşitli nedenlerle kütüphanemize giremiyecek olan veya yayım hayatına son vermiş olduğunu tespit
edebildiğimiz süreli yayınlar, en son sayısından sonra (.) işareti konularak belirtilmiştir.
Fransız ve İngiliz alfabelerinde bir takım harflerin bulunmayışı özellikle Almanca sözcüklerin
yazımında bir beraberliğin korunmasını önlemiştir. En çok sorun “Cyrillic” alfabeden Latin alfabesine yapılmış
dergi adı dönüştürümlerinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Cyrillic alfabe kullanan ülkelere ait süreli yayınların
bibliyografik künyelerinde az da olsa yazım yanlışları bulunabilir.
Gazete kolleksiyonumuzda eksik olarak bulanan yıllar ( ) içinde verilmiştir.
Katalog içerisinde süreli yayınların verilmesinde “Ulrich’s International Periodicals Directory
1943,1953,1956,1963,1965-66,1967-68,1969-70,1971-72,1989-90,1998” ve “Ulrich’s on Disc, fall 1997, spring
1999”, “The Serials Directory Ebsco CD-ROM Spring 1994”, “The Serials Directory; An Internatıonal
Reference Book, 1991”, “New Serial Titles 1981-84”, “Union List of Serials In Libraries of The United States
and Canada”, “World Guideğ to Scientific Associations and Learned Societies 4th ed.1984”, “Willings; Press
Guide 1989,1990,1991-1992”, “Foreign Periodical Abstracts 1997-1998”, “World List of Social Science
Periodicals 1976, 1980” ve bazı özel durumlarda “Ankara Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, 1977”, “İstanbul
Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, 1828-1928”, “Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar
Toplu Kataloğu c.1 1987”, “Fırat Üniversitesi Süreli Yayınlar Kataloğu, 1991”, “İzmir Süreli Yayınlar Toplu
Kataloğu 1979” ile Internet’den www.publist.com sitesi kaynak olarak kullanılmıştır.
Download

Giriş - Atatürk Kültür Merkezi