İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve
köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı,
Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini
başlatan Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından
sadece iki yıl sonra, 26 Kasım 1965 tarihinde
kurulmuştur. Türk iş dünyası adına AB ve
Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, değerlendirmek,
kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü
AB nezdinde temsil etmek amacıyla kurulan İKV,
dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet
Osmanağaoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Fazıl Zobu’nun büyük öngörüsünün eseridir.
İstanbul Merkez Ofisi ve Türk özel sektörünün
AB nezdindeki ilk temsilciliği olarak 1984 yılında
faaliyete geçen Brüksel Temsilciliği’nden oluşan
İKV, geçtiğimiz 45 yıl içinde, gerek AB’de ve
Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeler,
gerek sayısı giderek artan mütevelli ve destekçi
kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda
faaliyetlerini artırmış, hedef kitlesini genişletmiş ve
misyonunu güçlendirmiştir.
Biz bir ihtisas kuruluşuyuz;
• 45 yıldır hiçbir konjonktürel dalgalanmadan
etkilenmeden kararlılıkla ülkemizin AB üyeliği
hedefi için çalışan,
• Kar amacı gütmeyen, ideolojik hedef ve/veya
bağlantısı olmayan, tüm siyasi partilere eşit
mesafede duran,
• Devletten hiçbir mali yardım almayan, tümüyle
özel sektör tarafından desteklenen,
6
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI | Katılım Müzakerelerinin Beş Yılı
• AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında tarafsız
görüş ve değerlendirmelerini açıklıkla ifade eden,
• Oluşturduğu birikim ve deneyimle, gerek
Türkiye’de gerek AB nezdinde son derece saygın
ve güvenilir bir “İhtisas Kuruluşu”yuz.
1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul
Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle kurulan İKV,
Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel
olarak zaman içerisinde mütevelli kurum ve
Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır. 2010 yılı
itibariyle İKV Mütevelli Heyeti; Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
İstanbul Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Borsası,
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nden
oluşmaktadır. Temsilci örgüt ve firmadan oluşan
“Vakıf Destekçileri” sayısı 42’dir.
İKV Yönetim Kurulu, Kurucu ve Mütevelli Kurum
delegeleri arasından seçilen 17 Yönetim Kurulu
Üyesi ve 2 Denetçi olmak üzere toplam 19 kişiden
oluşmaktadır.
Hedeflerimiz
Türkiye’nin AB üyelik sürecini
kolaylaştırmak ve hızlandırmak.
Bu sürece Türk iş dünyasının ve
sivil toplum kuruluşlarının
aktif katılımını sağlamak.
www.ikv.org.tr
İKV hedefleri doğrultusunda, çeşitli AB politikaları,
bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye’nin
uyum durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle
ele alan çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede İKV,
bu konularda Türkiye’de en fazla araştırma hazırlayan
ve strateji geliştiren, en üretken kurumdur. Bugüne
kadar İKV, 500’ün üzerinde araştırma yayımlamıştır.
Türkiye-AB ilişkilerinin en durgun olduğu dönemlerde
dahi ülkemizin AB üyeliği hedefine inancını koruyan
ve faaliyetlerini aksatmadan sürdüren İKV, hazırladığı
araştırmalar ile daima öncü olmuştur. Çalışmalarımız
sadece Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer
alan konuları değil, geleceğe dönük perspektifleri
de içermektedir. Bu yönüyle İKV, iş dünyasını ve
kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra bir erken uyarı
rolü de üstlenmektedir.
Türkiye’nin AB üyelik sürecine, Türk iş dünyasının ve
sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımını sağlarken,
bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak kararıyla
yola çıkan İKV bünyesinde kurulu İKV kütüphanesi,
Türkiye’deki en eski AB kütüphanesi olup, AB’nin
ülkemizdeki tek depoziter kütüphanesidir. İKV’nin
yayımladığı araştırmaların yanı sıra, AB, OECD, BM,
DTÖ, UNIDO, IMF, EFTA gibi uluslararası kuruluşlar ve
DPT, TÜİK, DTM gibi çeşitli kamu kuruluşları, odalar ve
ilgili diğer kuruluşların AB konularındaki çalışmaları ile
istatistik ve süreli yayınlar kütüphane bünyesinde yer
almaktadır. Kamuoyuna açık olan İKV kütüphanesinden
kamu ve özel sektör temsilci kurumları, firmalar,
STK’lar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde
faydalanırken, İKV kütüphanesi yıllar içinde oluşturduğu
birikimini, yaklaşık 25,000 kayıtlı kitap dışında düzenli
olarak gelen yaklaşık 300 yerli ve 150 yabancı süreli
yayın ile zenginleştirmektedir.
Modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan ve
düzenli olarak güncellenen İKV internet sitesi,
Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeleri içeren güncel haber
ve duyurular; temel AB politikalarına ilişkin bilgiler;
AB, Türkiye-AB ilişkileri ve katılım müzakereleriyle ilgili
kapsamlı ve detaylı bilgi notları; AB ve Türkiye-AB
ilişkileri Temel Kavramlar Sözlüğü; İKV tarafından çeşitli
konulara ilişkin yapılan değerlendirmeler; 15 günde
bir düzenli olarak yayımlanan İKV bültenlerinin arşivi;
yürütülen projeler; AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin temel
belgeleri ve İKV kütüphanesinin sanal kataloğunu,
ilgililerin kullanımına sunmaktadır.
7
Projelerimiz
Proje geliştirme ve uygulama konusunda önemli birikim ve
deneyime sahip olan İKV; yürüttüğü projelerle, yurtiçi ve yurtdışında
başta kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olmak
üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliğinde bulunmaktadır.
Eğitim ve Bilgilendirme Projeleri
AB’ye üyelik süreci siyasi, ekonomik ve sosyal
yaşamı etkileyecek belirgin bir yeniden yapılanmayı
beraberinde getirmektedir. Bu gerçekten hareketle
İKV, hem genel hem teknik düzeyde bilgilendirmeye
yönelik projeleriyle ilgili tüm kesimleri sürece dâhil
etmektedir. Bu çerçevede, iş dünyamızın, sivil toplum
kuruluşlarının, medyanın ve kamuoyunun Türkiye ve
AB’den üst düzey yetkililer tarafından bilgilendirildiği
projeler gerçekleştirilmektedir.
İKV’nin Son Beş Yılda Yürüttüğü
Projelerden Bazıları:
• KOBİ’ler AB Yolunda (2010-...)
• Vize Şikâyet Hattı Projesi (2009-2010)
• AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye’nin Tanıtımı (2009-...)
• Window to Turkey Seminerler Dizisi (2009- ...)
• Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüştürülmesi
Projesi (2008)
• İlköğretimde ABC Projesi (2008-...)
• AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının
Öncü Türk Sektörlerine Etkileri Projesi (2007)
• AB Uyum Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi
Kapasitesinin Artırılması Projesi (2007-2008)
• AB İle Katılım Müzakereleri Seminerleri (2005-...)
8
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI | Katılım Müzakerelerinin Beş Yılı
Seminer, Konferans ve Paneller
İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gündemindeki
konularda Türkiye ve AB’den üst düzey
temsilcilerin ve yetkin uzmanların katılımları
ile Türkiye ve çeşitli AB ülkelerinde kamuoyunu
bilgilendiren seminer, konferans ve paneller
düzenlemektedir.
Temel görüş ve önerilerin geliştirilmesi
İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularındaki
gelişmeleri izleyerek, Türk özel sektörü adına
çeşitli görüş ve öneriler geliştirmektedir.
İKV bu görüşlerin oluşturulmasında kamu ve
özel sektörle sürekli diyalog ve bilgi alışverişi
içerisinde hareket etmektedir.
İKV, kuruluşundan bu yana hazırladığı ve
Hükümet’e sunduğu raporlar ve strateji önerileriyle
süreç boyunca öncü bir rol üstlenmekte; TBMM,
siyasi partiler, kamu kurumları, özel sektör temsilci
kurumları ve STK’larla yakın işbirliği kurmakta ve
ortak faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Koordinasyon, Tanıtım ve Lobi Faaliyetleri
İKV, Brüksel Temsilciliği aracılığıyla AB kurumları
ve üye ülkelerin temsilcilikleri nezdinde kapsamlı
tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Vakfımız, Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra STK’lara ve
yabancı medya temsilcilerine Türkiye’nin AB
uyum sürecindeki çalışmalarını içeren düzenli bilgi
akışı sağlamakta, üye ülkelerde gerçekleştirilen
faaliyetlere destek vermekte, Türkiye’nin
tanıtımına yönelik lobi çalışmaları yapmaktadır.
İKV, Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından
aldığı destekle AB konularında, AB kurumları ve
kamu kesimi ile ilişkilerde koordinasyon görevini
üstlenmektedir. Bu çerçevede, başta farklı
kesimleri temsil eden 250’nin üzerinde sivil toplum
kuruluşunun katılımıyla İKV koordinasyonunda
oluşturulan “Türkiye Platformu” üyeleri olmak
üzere, ilgili kesimlerin katkılarıyla çok yönlü iletişim,
tanıtım ve lobi kampanyaları yürütmektedir.
9
Yayınlarımız
Türkiye’nin AB ilişkilerini tüm
yönleriyle ele alan ve sayısı 500’ü
aşan İKV yayınları, tüm çevreler
tarafından temel başvuru kaynağı
olarak nitelendirilmektedir.
Kurulduğu günden itibaren, AB politikaları,
bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri,
Türkiye’nin uyum durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini
tüm yönleriyle ele alan ve sayısı 500’ü aşan
İKV yayınları; iş dünyası, kamu kesimi, sivil toplum
kuruluşları, akademi çevreleri tarafından temel
başvuru kaynağı olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başladığı
2005 yılından bu yana ise İKV, yayımladığı 50’nin
üzerinde yayın ile ilgili kesimlere Türkiye-AB
müzakere sürecinde rehberlik etmiştir. 2004
yılında AB’ye üye olan Orta ve
Doğu Avrupa Ülkelerinin müzakere süreci
deneyimlerinden, Türk vatandaşlarına
yönelik vize uygulamalarına; Türkiye’nin
dâhil olduğu AB Topluluk Programları’ndan,
Lizbon Antlaşması’na kadar Türkiye-AB
müzakere sürecine yön veren çeşitli konularda
yayınlar hazırlayan İKV, bu süreçte hem teknik
altyapı geliştirilmesine, hem de kamuoyunun ilgi
ve desteğinin canlı tutulmasına destek olmaya
çalışmaktadır.
10
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI | Katılım Müzakerelerinin Beş Yılı
Mart 2010 tarihinde yeniden yayın hayatına
başlayan, AB ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan
güncel gelişmelere yer verdiğimiz İKV Dergisi, aylık
olarak tüm ilgili kesimlere ulaştırılmaktadır.
Download

tıklayınız - İktisadi Kalkınma Vakfı